Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego."— Zapis prezentacji:

1 ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 2 PGN dla GOM

3 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 3 PGN dla GOM PGN wpisuje się w realizację celów Pakietu Klimatyczno- Energetycznego UE Tworzone dokumenty PGN są zgodne z założeniami Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej PGN jest dokumentem na poziomie lokalnym

4 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 4 PGN dla GOM ma przyczynić się m.in. do:  osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:  poprawy jakości powietrza redukcji emisji gazów cieplarnianych zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE redukcji zużycia energii finalnej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza

5 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 5 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Środki na inwestycje ZIT RPO WP POIŚ 2014-2020 Środki na inwestycje ZIT RPO WP POIŚ 2014-2020 PGN dla GOM

6 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 6 PGN dla GOM

7 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 7 1. Inwentaryzacja gospodarki energetycznej miast/gmin GOM 2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 3. Uchwalenie dokumentu przez Walne Zebranie Członków GOM 4. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji PGN dla GOM – etapy tworzenia

8 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 8 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i integracji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez transformacje w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej środowisku, w tym osiągniecie następujących celów podstawowych: redukcji emisji gazów cieplarnianych zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej poprawy jakości powietrza PGN dla GOM – cel główny

9 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 9 zgodnie z pakietem energetyczno – klimatycznym, osiągnięcie do roku 2020, w ramach UE: 20 % redukcji emisji gazów cieplarnianych; 20 % udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym; 20% oszczędności w zużyciu energii; 10% udziału biopaliw; PGN dla GOM – cele strategiczne

10 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 10 1 W zakresie energetyki 2 W zakresie budownictwa (w tym gospodarstw domowych, budynków administracji publicznej itp.) 3 W zakresie transportu 4 W zakresie gospodarki odpadami 5 W zakresie edukacji 6 Inne PGN dla GOM – cele szczegółowe

11 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 11 PGN dla GOM– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013 Sektor Zużycie energii finalnej Emisja CH 4 Emisja N 2 OEmisja CO 2 Emisja CO 2(eq) [MWh][Mg/rok] budynki użyteczności publicznej 268 867,69 96 099,98 budynki mieszkalne 5 786 984,52 2 073 738,94 handel i usługi 1 117 171,96 604 876,64 oświetlenie 51 630,07 41 923,61 transport 6 914 996,00 1 815 213,44 przemysł 1 578 024,14 1 024 902,48 energetyka 557 469,47 182 062,40 rolnictwo 5 160,5891,06 136 600,60 lasy 2 632,51104,38-326 191,25-238 550,39 gospodarka odpadami 8 016,544,2016 539,99186 189,45 RAZEM 16 275 143,8515 809,63199,645 529 166,245 923 057,16

12 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 12 PGN dla GOM– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013

13 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 13 PGN dla GOM– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013

14 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 14 PGN dla GOM– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013

15 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 15 PGN dla GOM - harmonogram Sektor energetyki (działania niezależne od JST) Sektor budownictwa (w tym gospodarstwa domowe, budynki administracji publicznej itp.) Transport Gospodarka odpadami Edukacja ekologiczna Inne (przemysł, systemowe) Sektory objęte harmonogramem

16 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 16 PGN dla GOM- harmonogram Kompleksowa modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej wspierające podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Kompleksowa rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej wspierająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej, efektywnej kogeneracji oraz energii odpadowej Sektor energetyki

17 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 17 PGN dla GOM- harmonogram Sektor budownictwa (w tym gospodarstwa domowe, budynki administracji publicznej itp.) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych spółdzielczych oraz wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych Realizacja nowych budynków i obiektów budowlanych zaprojektowanych zgodnie z zasadami ekoprojektowania (minimalizacji zapotrzebowania na energię) i wykorzystania energii odnawialnej na obszarze metropolitalnym

18 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 18 PGN dla GOM- harmonogram Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania transportem publicznym (autobusowym i kolejowym) z uwzględnieniem miast powiatowych jako lokalnych węzłów transportu publicznego, zmierzającego do wprowadzenia wspólnego biletu Realizacja węzłów integracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą OMT Rozwój komunikacji publicznej i intermodalnej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – etap I i II etap Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 w Trójmieście wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250 Transport

19 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 19 PGN dla GOM- harmonogram Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz przebudowa Stacji Gdynia Cisowa Postojowa w kierunku modernizacji i rozbudowy układu torowego, sieci trakcyjnej, zasilania i sterowania ruchem kolejowym oraz unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru i budowy wyjazdu w kierunku północnym (Rumi) Budowa ciągów pieszych i rowerowych i kontynuacja rozpoczętych już zadań, realizowana w celu polepszenia funkcjonalności, usprawnienia i uzupełnienie istniejącej sieci dróg pieszych i rowerowych na obszarze metropolitalnym Budowa kolejowej obwodnicy towarowej Pruszcz Gdański – Glincz dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Transport

20 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 20 PGN dla GOM- harmonogram Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w celu odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych Gospodarka odpadami

21 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 21 PGN dla GOM- harmonogram Promocja działań w zakresie ekologiczno zdrowotnym oraz zwiększanie potencjału świadomości ekologiczno zdrowotnej mieszkańców obszaru Związku ZIT Programy szkoleń dla kadry administracyjnej JST w zakresie efektywności energetycznej, stosowania systemów zarządzania środowiskowego, w tym rozwiązań systemowych związanych z oszczędzaniem energii Organizacja tygodnia zrównoważonej energii na terenie Gmin członków GOM Działania promocyjno edukacyjne skierowane do ogółu mieszkańców, przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zasad gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska Edukacja ekologiczna

22 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 22 PGN dla GOM- harmonogram TriPOLIS Zintegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta z uwzględnieniem elementów zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej Powołanie koordynatora realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w GOM Utrzymanie i aktualizacja bazy PGN i systemu monitorowania realizacji działań Planu Przy wspólnych zamówieniach realizowanych przez GOM i przetargach, jeżeli to możliwe, określić niezbędne wymagania dotyczące wymogów efektywności energetycznej oraz OZE Opracowanie kompleksowego dokumentu, który zdefiniuje rodzaje przetargów, które muszą bezwzględnie zawierać wymagania środowiskowe i efektywność energetyczną oraz normy i dokumenty źródłowe, z których powinno się korzystać przy sporządzaniu zapisów dotyczących kryteriów przetargów Promocja rozwiązań budownictwa niskoemisyjnego, wyznaczenie stref gdzie można budować tylko budynki niskoemisyjne budowa przez JST obiektów i instalacji demonstracyjnych w celu popularyzowania rozwiązań ekologicznych Działania inne

23 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 23 9.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym PGN dla GOM harmonogram.xlsx PGN dla GOM - harmonogram

24 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 24 PGN dla GOM - harmonogram 268 468,91 MWh/rok poziom wyjściowy: 16 275 143,85 MWh/rok efekt w postaci obniżenia zużycia energii finalnej: 74 313,57 MgCO2eq/rok poziom wyjściowy: 5 923 057,16 MgCO 2eq /rok efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla ekwiwalentnego: 5 802 320 tys. zł Całkowite koszty realizacji działań: Podsumowanie

25 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 25 PGN dla GOM – system realizacji PGN  GOM – główny koordynator  Współpraca z koordynatorami na poziomie gmin  Sprawozdania z realizacji działań naprawczych – co 3 lata  Sprawozdanie w zakresie działań związanych z redukcją emisji powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym

26 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 26 ATMOTERM S.A.  Dziękuję za uwagę! ATMOTERM S.A. tel. 661-426-663 Fax. 77/4426695 e-mail: rackiewicz@atmoterm.pl Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego„ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "ATMOTERM ® S.A. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google