Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWW. FRSE. ORG. PL. power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Zarządzanie finansami w projektach „Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWW. FRSE. ORG. PL. power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Zarządzanie finansami w projektach „Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz."— Zapis prezentacji:

1 WWW. FRSE. ORG. PL

2 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Zarządzanie finansami w projektach „Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 19 października 2015 r. erasmusplus.org.pl/power

3 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe SPIS TREŚCI 1.Kategorie budżetowe w projekcie 2.Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu 3.Kwalifikowalność kosztów – koszty nieuprawnione 4.Polityka kursowa 5.Typy podstawowych kontroli projektów 6.Dokumentacja projektu erasmusplus.org.pl/power

4 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE dzielimy na: erasmusplus.org.pl/power

5 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty ryczałtowe erasmusplus.org.pl/power Wsparcie indywidualne dla Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Wyjazdy na studia Wsparcie indywidualne dla Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Wyjazdy na praktyki Wsparcie indywidualne dla Uczestników Projektu Znajdujących się w Trudnej Sytuacji Materialnej Wyjazdy na studia

6 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty rzeczywiste erasmusplus.org.pl/power Wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami

7 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty ryczałtowe WSPARCIE INDYWIDUALNE Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem studentów. power.frse.org.pl/edukacja-szkolnaerasmusplus.org.pl/power Dla mobilności rozpoczynających się przed 1 stycznia 2015 r. do naliczenia liczby miesięcy i dni pobytu stosuje się metodę (do wyboru):  naliczanie zgodnie z kalkulatorem MT+,  naliczenie inne niż wynikające z kalkulatora MT+, jednak z zachowaniem marginesu różnicy +/- 5 dni w stosunku do kalkulatora MT+. Dla mobilności rozpoczynających się przed 1 stycznia 2015 r. do naliczenia liczby miesięcy i dni pobytu stosuje się metodę (do wyboru):  naliczanie zgodnie z kalkulatorem MT+,  naliczenie inne niż wynikające z kalkulatora MT+, jednak z zachowaniem marginesu różnicy +/- 5 dni w stosunku do kalkulatora MT+. W przypadku niepełnego miesiąca, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonego dla pełnego miesiąca

8 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty ryczałtowe WSPARCIE INDYWIDUALNE erasmusplus.org.pl/power

9 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty ryczałtowe WSPARCIE INDYWIDUALNE erasmusplus.org.pl/power

10 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty rzeczywiste Wsparcie Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Są to koszty dodatkowe, do tych pokrytych dofinansowaniem w ramach udziału ryczałtowego zgodnie z Artykułem II.16.1 umowy finansowej bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami biorącymi udział w projekcie. Dofinansowanie będzie dotyczyło refundacji kosztów obejmujących 100% kwalifikowanych kosztów rzeczywistych. power.frse.org.pl/edukacja-szkolnaerasmusplus.org.pl/power

11 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu 2014 erasmusplus.org.pl/power 100% Wsparcia Indywidualnego dla mobilności studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów niepełnosprawnych 100% Wsparcia Indywidualnego dla mobilności studentów niepełnosprawnych Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego

12 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE koszty kwalifikowane  muszą być rzeczywiście poniesione w okresie trwania projektu, zgodnie z terminem podanym w Umowie finansowej,  muszą być racjonalne, ekonomiczne oraz niezbędne dla realizacji Projektu lub muszą być przez niego wytworzone,  muszą poddawać się identyfikacji i weryfikacji, w szczególności muszą być poparte odpowiednią ewidencją, tj. zapisem w systemie księgowym i dokumentacją źródłową, wyszczególnioną w Umowie finansowej,  poniesione zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, w zakresie którym będzie ich dotyczył. erasmusplus.org.pl/power

13 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty nieuprawnione Dodatkowo, do wszelkich innych kosztów, które nie spełniają warunków ustalonych dla kategorii kosztów ryczałtowych i rzeczywistych, następujące koszty będą uznane za niekwalifikowalne:  zwroty z kapitału oraz długi i opłaty z nimi związane,  rezerwy na straty lub długi,  odsetki dłużne,  wątpliwe do odzyskania długi,  straty kursowe,  koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Beneficjenta  koszty najmu lub leasingu sprzętu z opcją wykupu na koniec okresu leasingu lub najmu; erasmusplus.org.pl/power

14 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Koszty nieuprawnione  koszty sprawozdane przez Beneficjenta w ramach innego projektu, który otrzymał dofinansowanie z budżetu UE, włącznie z dofinansowaniem przyznanym przez kraje członkowskie UE pochodzącym z budżetu UE i dofinansowaniem przyznanym przez organizacje inne niż KE w celach związanych z realizacja budżetu UE; w szczególności koszty pośrednie uznane za niekwalifikowane w ramach przyznanego przez FRSE dofinansowania Projektu Beneficjenta, w przypadku gdy ten ostatni otrzymał dofinansowanie budżetu operacyjnego z funduszy budżetu UE, realizowanego w okresie wdrażania Projektu;  koszty wydatków nadmiernych i lekkomyślnych;  koszty najmu lub leasingu sprzętu z opcją wykupu na koniec okresu leasingu lub najmu;  wkład rzeczowy otrzymany od stron trzecich;  VAT, jeśli Beneficjent jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym i może go odliczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym zakresie. erasmusplus.org.pl/power

15 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Polityka kursowa Budżet projektu w umowie finansowej został określony w PLN z zastosowaniem kursu Wszystkie płatności FRSE na rzecz Beneficjenta będą dokonane w walucie PLN. Sprawozdanie finansowe będzie przedstawiane w walucie PLN. erasmusplus.org.pl/power 1 Euro = 4,1942 PLN

16 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Polityka kursowa 2014 Polityka kursowa 2014 Do przeliczenia na walutę PLN kosztów rzeczywistych poniesionych w innych walutach należy stosować:  w przypadku wydatków w EUR kurs  w przypadku walut innych niż PLN i Euro dzienny kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego, dostępny na stronie internetowej: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html na dzień podpisania Umowy przez ostatnią z dwóch jej stron. erasmusplus.org.pl/power 1 Euro = 4,1942 PLN

17 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Polityka kursowa 2015 Polityka kursowa 2015 Do przeliczenia na walutę PLN kosztów rzeczywistych poniesionych w innych walutach należy stosować:  w przypadku wydatków w EUR kurs  w przypadku walut innych niż PLN i Euro miesięczny kurs wymiany Komisji Europejskiej, dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_ en.cfm na dzień podpisania Umowy przez ostatnią z dwóch jej stron. erasmusplus.org.pl/power 1 Euro = 4,1942 PLN

18 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Typy podstawowych kontroli Kontrola specjalna Kontrola systemowa Kontrola w siedzibie Beneficjenta, po zakończeniu realizacji działania Kontrola w siedzibie FRSE tzw. kontrola zza biurka Analiza raportu końcowego erasmusplus.org.pl/power

19 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca analizie – Wsparcie indywidualne erasmusplus.org.pl/power Potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą  „Wykaz zaliczeń” (dotyczy wyjazdu na studia)  „Zaświadczenie o odbyciu praktyki” (dotyczy wyjazdu na praktykę)  Zaświadczenie o długości trwania pobytu podpisanego przez organizację przyjmującą, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również jego daty rozpoczęcia i zakończenia.  *długość trwania pobytu nie zawiera dat podróży  „Wykaz zaliczeń” (dotyczy wyjazdu na studia)  „Zaświadczenie o odbyciu praktyki” (dotyczy wyjazdu na praktykę)  Zaświadczenie o długości trwania pobytu podpisanego przez organizację przyjmującą, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również jego daty rozpoczęcia i zakończenia.  *długość trwania pobytu nie zawiera dat podróży

20 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie erasmusplus.org.pl/power Rzeczywiste koszty Wsparcia Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Rzeczywiste koszty Wsparcia Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Faktury/rachunki dokumentujące poniesione koszty rzeczywiste, z podaniem nazwy i adresu podmiotu wystawiającego oraz kwoty, waluty oraz daty wystawienia.

21 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie Podróż niepełnosprawnego uczestnika mobilności lub osoby towarzyszącej:  imienny bilet z ceną i datą przejazdu;  jeżeli na bilecie imiennym nie ma ceny – bilet i faktura;  jeżeli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją i autobusem) bilet razem z oświadczeniem, że podróż miała związek z daną mobilnością;  w przypadku podróży samochodem – zgodnie z wymogami obowiązującymi na uczelni;  jeżeli uczestnik i osoba towarzysząca podróżują razem – zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie erasmusplus.org.pl/power

22 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie Pobyt osoby towarzyszącej Pobyt krótkotrwały (do 60 dni):  zakwaterowanie – rachunek/faktura;  inne koszty utrzymania związane z pobytem - rachunek/faktura, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługującej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167). Pobyt długotrwały (60 dni i więcej):  zakwaterowanie i inne koszty związane z pobytem - rachunek/faktura, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującego stypendyście niepełnosprawnemu. * Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego erasmusplus.org.pl/power

23 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie erasmusplus.org.pl/power Profesjonalny opiekun miejscowy Specjalne materiały dydaktyczne jeśli nie są zapewnione przez uczelnię przyjmującą Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności, w tym rehabilitacja, zakup leków Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności Rachunek lub faktura:

24 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie Uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności Zatrudnienie profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pobytu osoby towarzyszącej erasmusplus.org.pl/power

25 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Wytyczne FRSE, odnoszące się do specyfiki dofinansowania projektów PO WER HE nie zwalniają Beneficjenta z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej i skarbowej; zawierają jedynie wskazówki, które mogą być pomocne przy sporządzaniu raportów końcowych. Beneficjent będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty przez okres pięciu lat, licząc od dnia dokonania przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji płatności końcowej lub zwrotu przez Beneficjenta kwoty należnej FRSE, jeśli przepisy prawa krajowego nie wymagają dłuższego okresu przechowywania. erasmusplus.org.pl/power

26 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe KONTAKT Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa Zespół Rozliczeń Finansowych: Koordynator: Justyna Krześniak - tel. 22 46 31 139 Specjaliści: Milena Nowakowska - tel. 22 46 31 148 Małgorzata Lipska - tel. 22 46 31 143 Adam Wierzchowski – tel. 22 46 31 149 erasmusplus.org.pl/power

27 power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Dziękujemy za uwagę! erasmusplus.org.pl/power


Pobierz ppt "WWW. FRSE. ORG. PL. power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe Zarządzanie finansami w projektach „Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google