Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.frse.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.frse.org.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 erasmusplus.org.pl/power
Zarządzanie finansami w projektach „Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 19 października 2015 r. erasmusplus.org.pl/power

3 SPIS TREŚCI Kategorie budżetowe w projekcie
Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu Kwalifikowalność kosztów – koszty nieuprawnione Polityka kursowa Typy podstawowych kontroli projektów Dokumentacja projektu erasmusplus.org.pl/power erasmusplus.org.pl/power

4 KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE dzielimy na:
Koszty ryczałtowe Koszty rzeczywiste erasmusplus.org.pl/power erasmusplus.org.pl/power

5 erasmusplus.org.pl/power
Koszty ryczałtowe Wsparcie indywidualne dla Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Wyjazdy na studia Wyjazdy na praktyki Wsparcie indywidualne dla Uczestników Projektu Znajdujących się w Trudnej Sytuacji Materialnej erasmusplus.org.pl/power

6 Koszty rzeczywiste Wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami erasmusplus.org.pl/power

7 Koszty ryczałtowe WSPARCIE INDYWIDUALNE
Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem studentów. Dla mobilności rozpoczynających się przed 1 stycznia 2015 r. do naliczenia liczby miesięcy i dni pobytu stosuje się metodę (do wyboru): naliczanie zgodnie z kalkulatorem MT+, naliczenie inne niż wynikające z kalkulatora MT+, jednak z zachowaniem marginesu różnicy +/- 5 dni w stosunku do kalkulatora MT+. W przypadku niepełnego miesiąca, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonego dla pełnego miesiąca power.frse.org.pl/edukacja-szkolna erasmusplus.org.pl/power

8 Koszty ryczałtowe WSPARCIE INDYWIDUALNE
erasmusplus.org.pl/power

9 Koszty ryczałtowe WSPARCIE INDYWIDUALNE
erasmusplus.org.pl/power

10 Koszty rzeczywiste Wsparcie Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami
Są to koszty dodatkowe, do tych pokrytych dofinansowaniem w ramach udziału ryczałtowego zgodnie z Artykułem II.16.1 umowy finansowej bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami biorącymi udział w projekcie. Dofinansowanie będzie dotyczyło refundacji kosztów obejmujących 100% kwalifikowanych kosztów rzeczywistych. power.frse.org.pl/edukacja-szkolna erasmusplus.org.pl/power

11 Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu 2014
100% Wsparcia Indywidualnego dla mobilności studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów niepełnosprawnych 100% Wsparcia Indywidualnego dla mobilności studentów niepełnosprawnych Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego erasmusplus.org.pl/power

12 KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE koszty kwalifikowane
muszą być rzeczywiście poniesione w okresie trwania projektu, zgodnie z terminem podanym w Umowie finansowej, muszą być racjonalne, ekonomiczne oraz niezbędne dla realizacji Projektu lub muszą być przez niego wytworzone, muszą poddawać się identyfikacji i weryfikacji, w szczególności muszą być poparte odpowiednią ewidencją, tj. zapisem w systemie księgowym i dokumentacją źródłową, wyszczególnioną w Umowie finansowej, poniesione zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, w zakresie którym będzie ich dotyczył. erasmusplus.org.pl/power

13 Koszty nieuprawnione Dodatkowo, do wszelkich innych kosztów, które nie spełniają warunków ustalonych dla kategorii kosztów ryczałtowych i rzeczywistych, następujące koszty będą uznane za niekwalifikowalne: zwroty z kapitału oraz długi i opłaty z nimi związane, rezerwy na straty lub długi, odsetki dłużne, wątpliwe do odzyskania długi, straty kursowe, koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Beneficjenta koszty najmu lub leasingu sprzętu z opcją wykupu na koniec okresu leasingu lub najmu; erasmusplus.org.pl/power erasmusplus.org.pl/power

14 erasmusplus.org.pl/power
Koszty nieuprawnione koszty sprawozdane przez Beneficjenta w ramach innego projektu, który otrzymał dofinansowanie z budżetu UE, włącznie z dofinansowaniem przyznanym przez kraje członkowskie UE pochodzącym z budżetu UE i dofinansowaniem przyznanym przez organizacje inne niż KE w celach związanych z realizacja budżetu UE; w szczególności koszty pośrednie uznane za niekwalifikowane w ramach przyznanego przez FRSE dofinansowania Projektu Beneficjenta, w przypadku gdy ten ostatni otrzymał dofinansowanie budżetu operacyjnego z funduszy budżetu UE, realizowanego w okresie wdrażania Projektu; koszty wydatków nadmiernych i lekkomyślnych; koszty najmu lub leasingu sprzętu z opcją wykupu na koniec okresu leasingu lub najmu; wkład rzeczowy otrzymany od stron trzecich; VAT, jeśli Beneficjent jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym i może go odliczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym zakresie. erasmusplus.org.pl/power

15 erasmusplus.org.pl/power
Polityka kursowa Budżet projektu w umowie finansowej został określony w PLN z zastosowaniem kursu Wszystkie płatności FRSE na rzecz Beneficjenta będą dokonane w walucie PLN. Sprawozdanie finansowe będzie przedstawiane w walucie PLN. 1 Euro = 4,1942 PLN erasmusplus.org.pl/power

16 erasmusplus.org.pl/power
Polityka kursowa 2014 Do przeliczenia na walutę PLN kosztów rzeczywistych poniesionych w innych walutach należy stosować: w przypadku wydatków w EUR kurs w przypadku walut innych niż PLN i Euro dzienny kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego, dostępny na stronie internetowej: na dzień podpisania Umowy przez ostatnią z dwóch jej stron. 1 Euro = 4,1942 PLN erasmusplus.org.pl/power

17 erasmusplus.org.pl/power
Polityka kursowa 2015 Do przeliczenia na walutę PLN kosztów rzeczywistych poniesionych w innych walutach należy stosować: w przypadku wydatków w EUR kurs w przypadku walut innych niż PLN i Euro miesięczny kurs wymiany Komisji Europejskiej, dostępny na stronie internetowej: na dzień podpisania Umowy przez ostatnią z dwóch jej stron. 1 Euro = 4,1942 PLN erasmusplus.org.pl/power

18 Typy podstawowych kontroli
Analiza raportu końcowego Kontrola w siedzibie FRSE tzw. kontrola zza biurka Kontrola w siedzibie Beneficjenta, po zakończeniu realizacji działania Kontrola systemowa Kontrola specjalna erasmusplus.org.pl/power

19 DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca analizie – Wsparcie indywidualne
Potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą „Wykaz zaliczeń” (dotyczy wyjazdu na studia) „Zaświadczenie o odbyciu praktyki” (dotyczy wyjazdu na praktykę) Zaświadczenie o długości trwania pobytu podpisanego przez organizację przyjmującą, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również jego daty rozpoczęcia i zakończenia. *długość trwania pobytu nie zawiera dat podróży . erasmusplus.org.pl/power

20 DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie
Rzeczywiste koszty Wsparcia Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Faktury/rachunki dokumentujące poniesione koszty rzeczywiste, z podaniem nazwy i adresu podmiotu wystawiającego oraz kwoty, waluty oraz daty wystawienia. . erasmusplus.org.pl/power

21 DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie
Podróż niepełnosprawnego uczestnika mobilności lub osoby towarzyszącej: imienny bilet z ceną i datą przejazdu; jeżeli na bilecie imiennym nie ma ceny – bilet i faktura; jeżeli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją i autobusem) bilet razem z oświadczeniem, że podróż miała związek z daną mobilnością; w przypadku podróży samochodem – zgodnie z wymogami obowiązującymi na uczelni; jeżeli uczestnik i osoba towarzysząca podróżują razem – zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie erasmusplus.org.pl/power

22 DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie
Pobyt osoby towarzyszącej Pobyt krótkotrwały (do 60 dni): zakwaterowanie – rachunek/faktura; inne koszty utrzymania związane z pobytem - rachunek/faktura, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługującej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167). Pobyt długotrwały (60 dni i więcej): zakwaterowanie i inne koszty związane z pobytem - rachunek/faktura, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującego stypendyście niepełnosprawnemu. * Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego erasmusplus.org.pl/power

23 DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie
Rachunek lub faktura: Profesjonalny opiekun miejscowy Specjalne materiały dydaktyczne jeśli nie są zapewnione przez uczelnię przyjmującą Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności, w tym rehabilitacja, zakup leków Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności erasmusplus.org.pl/power

24 DOKUMENTACJA PROJEKTU podlegająca w analizie
Zatrudnienie profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pobytu osoby towarzyszącej Uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności erasmusplus.org.pl/power

25 erasmusplus.org.pl/power
Wytyczne FRSE, odnoszące się do specyfiki dofinansowania projektów PO WER HE nie zwalniają Beneficjenta z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej i skarbowej; zawierają jedynie wskazówki, które mogą być pomocne przy sporządzaniu raportów końcowych. Beneficjent będzie przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty przez okres pięciu lat, licząc od dnia dokonania przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji płatności końcowej lub zwrotu przez Beneficjenta kwoty należnej FRSE, jeśli przepisy prawa krajowego nie wymagają dłuższego okresu przechowywania. erasmusplus.org.pl/power

26 erasmusplus.org.pl/power
KONTAKT Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, Warszawa Zespół Rozliczeń Finansowych: Koordynator: Justyna Krześniak - tel  139 Specjaliści: Milena Nowakowska - tel  148 Małgorzata Lipska - tel  143 Adam Wierzchowski – tel erasmusplus.org.pl/power

27 erasmusplus.org.pl/power
Dziękujemy za uwagę! erasmusplus.org.pl/power


Pobierz ppt "Www.frse.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google