Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”"— Zapis prezentacji:

1 „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Komenda Miejska Policji w Olsztynie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

2 fajną pracę, która jest dla niego radością,
Każdy z Nas chciałby być szczęśliwy, mieć fajną pracę, która jest dla niego radością, która sprawia mnóstwo przyjemności, zarabiać przy tym dużo pieniędzy i mieć wystarczająco czasu wolnego na inne małe radości.

3 Co można zrobić aby dać sobie szansę na sukces?
- zaplanować karierę Dlaczego warto? Działania zaplanowane przynoszą zamierzone efekty!! Przykład: zaplanowane i niezaplanowane zakupy. Planowanie poszczególnych etapów kariery nada porządek i klarowność temu, co chcemy zrobić. Planowanie daje nam poczucie sprawstwa. To, co nas spotyka zależy wyłącznie od nas.

4

5 Ludzie sukcesu to najczęściej osoby, które od najmłodszych lat konsekwentnie realizują swoje wizje.
Steve Jobbs Richard Branson Walt Disney

6 stawianie ambitnych celów i konsekwentna ich realizacja.
Planowanie kariery zawodowej to przede wszystkim odkrywanie swoich pasji stawianie ambitnych celów i konsekwentna ich realizacja.

7 METODA SPP SENS Tal - Ben – Shahar PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ
Harvard University SENS PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ

8 METODA SPP SENS PRZYJEMNOŚĆ PREDYSPOZYCJE
Tal - Ben – Shahar Harvard University SENS To co ma dla nas wartość. Te czynności, których wykonywanie uznajemy za ważne, z których czerpiemy satysfakcje. PRZYJEMNOŚĆ To, co lubimy robić. PREDYSPOZYCJE uzdolnienia talenty wyjątkowe zdolności i umiejętności

9 METODA SPP SENS Tal - Ben – Shahar PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ
Harvard University SENS PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ

10 METODA SPP SENS SZCZĘŚCIE SATYSFAKCJA Tal - Ben – Shahar PREDYSPOZYCJE
Harvard University SENS SZCZĘŚCIE SATYSFAKCJA PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ

11 Jakich błędów nie popełniać?
Nie próbujcie za wszelką cenę zaspokoić potrzeb rodziców. To od nich czerpiecie wzorce, to pod ich wpływem kształtują się wasze aspiracje, ale nie jesteście tacy jak oni i żyjecie trochę w innych czasach. Nie ulegajcie zauroczeniu zewnętrzną formą zawodu. Za łatwością gry aktorskiej na scenie stoi ciężka codzienna praca a prawnik, zanim wystąpi przed sądem musi dostać się i pomyślnie ukończyć aplikację. Nie wybierajcie kierunku kształcenia wspólnie z przyjaciółmi, tylko po to, by nie stracić ze sobą kontaktu. Może się zdarzyć, że wybór będzie bardzo chybiony. Nie sugerujcie się życiowym poglądem na prestiż zawodu. Psycholog czy ekonomista nie jest ważniejszy od chemika lub bibliotekarza. Wybierając zawód „na czasie” możesz okazać się osobą modną ale totalnie niezadowoloną.

12 Błędny wybór zawodu? Warto też wiedzieć, że nawet jeśli wybór kierunku studiów czy specjalizacji, poprzedzony dokładną analizą własnych zainteresowań i predyspozycji, okaże się jednak błędny, to nie tragedia. Zmiana zawodu na każdym etapie życia może być źródłem nowych cennych doświadczeń. Pierwszy wybrany zawód nie musi oznaczać ostatni, a każdy dodatkowy poszerza zainteresowania oraz daje możliwości rozwiązywania czasami nieprzewidzianych spraw i problemów. Najważniejsze jest więc kształcenie w sobie praktycznych, uniwersalnych umiejętności, które można wykorzystać w każdym środowisku pracy – języków obcych, obsługi komputera, autoprezentacji, itd.

13 Kto może Ci pomóc przy planowaniu rozwoju zawodowego i ścieżki kariery?
Jeśli będziesz miał problem z planowaniem swojej kariery, możesz liczyć na pomoc doradców zawodowych – są to osoby, które zawodowo zajmują się wspieraniem rozwoju zawodowego swoich klientem, badaniem predyspozycji zawodowych oraz wspierają ich w procesie poszukiwania pracy.

14 Gdzie szukać pomocy w podjęciu właściwej decyzji zawodowej?
szkoła poradnie psychologiczno-pedagogicznych Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Ochotnicze Hufce Pracy dane instytucji które udzielają profesjonalnej pomocy w zakresie poruszania się po rynku pracy znajdziesz na stronie w zakładce „Gdzie znaleźć doradców zawodowych?”

15 Czym jest handel ludźmi? z zastosowaniem między innymi:
Zgodnie z art. 115 §22 kodeksu karnego handel ludźmi to: Werbowanie – nakłanianie, zjednywanie, Transport Dostarczanie –sprawianie, by osoba znalazła się w określonym miejscu; Przekazywanie – dawanie komuś do dalszego dysponowania; Przechowywanie lub przyjmowanie osoby – przetrzymywanie gdzieś, ukrywanie, zapewnienie schronienia, udostępnianie pomieszczenia z zastosowaniem między innymi:

16 w celu: przemocy lub groźby bezprawnej uprowadzenia podstępu
wprowadzenia w błąd użycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu:

17 wykorzystania tej osoby, nawet za jej zgodą, w szczególności w:
prostytucji, pornografii lub w innej formie wykorzystania seksualnego; w pracy, bądź usługach o charakterze przymusowym żebractwie niewolnictwie lub innych praktykach podobnych do niewolnictwa a poniżających godność człowieka pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom

18 Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy osoby małoletniej, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki

19 Co na to przepisy prawa? Handel ludźmi stanowi w polskim prawie przestępstwo określone w art. 189a kk i kto dopuści się jego popełnienia podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat Pamiętać należy również, że kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

20 Czynniki przyczyniające się do istnienia zjawiska handlu ludźmi:
ubóstwo i bezrobocie – głównym powodem migracji jest chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej i życiowej oraz trudności w uzyskaniu pracy; braki w wykształceniu, które przyczyniają się do uzyskiwania zatrudnienia w zawodach, niewymagających odpowiednich kwalifikacji (pomoc w pracach domowych, opieka nad dzieckiem/ osobą starszą). Podjęcie takiej pracy wiąże się bardzo często z wyjazdem za granicę; dyskryminacja płci w krajach, z których pochodzą ofiary handlu ludźmi – osoby te zmuszone są szukać zatrudnienia za granicą.

21 Czasem kieruje nimi chęć przeżycia ciekawej przygody.
Decyzję o wyjeździe za granicę podejmują również osoby, które chcą poznać nową kulturę, zawrzeć nowe znajomości i zobaczyć ciekawe miejsca. Czasem kieruje nimi chęć przeżycia ciekawej przygody. 21

22 Etapy działania grup przestępczych:
1. rekrutacja (werbowanie) 2. transport 3. przekazywanie, przechowywanie i przyjmowanie osób

23 Sposoby werbowania kontakty bezpośrednie (poprzez przyjaciela, partnera, nowych znajomych); oferty pracy zamieszczane przez fałszywe agencje; ogłoszenia w Internecie. Ofiary są oszukiwane, co do charakteru i warunków pracy, a także wysokości zarobków. Przedkładane są im fałszywe ogłoszenia prasowe, umowy o pracą, podawane są także nieprawdziwe informacje ustne. 23

24 Profil ofiary Osoby pochodzące z rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej Osoby pochodzące z rodzin patologicznych Osoby należące do mniejszości narodowych Osoby pochodzące z krajów objętych konfliktem zbrojnym Młody człowiek!!! (bez względu na pochodzenie i status społeczny) 24

25 Organy ścigania POLICJA STRAŻ GRANICZNA PROKURATURA
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY SŁUŻBA CELNA 25

26 Jakie niebezpieczeństwa czyhają na osoby wyjeżdżające do pracy za granicę?
Może się okazać, że pracodawca oferuje inne zajęcie niż te, które obiecał; Może się okazać, że oferowana praca jest pracą „na czarno” i w takim przypadku nie otrzymamy wynagrodzenia; Nieznajomość języka, który obowiązuje w kraju, do którego jedziemy, może być przeszkodą w dochodzeniu swoich praw od pracodawcy.

27 Jak sprawdzić wiarygodność ofert pracy za granicą?
Korzystaj z usług urzędów pracy lub legalnie działających agencji zatrudnienia Domagaj się podania dokładnego adresu pośrednika. Odmawiaj spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy Sprawdź czy i od jak dawna pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą Upewnij się czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą Żądaj umowy pisemnej, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp., sporządzonej w języku, który rozumiesz Pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa skierować osoby poszukującej pracy do pośrednika zagranicznego. Może kierować wyłącznie do pracodawcy zagranicznego Sprawdź pracodawcę wskazanego przez pośrednika (adres, numer telefonu). Upewnij się, że istnieje i oferuje warunki pracy wskazane przez pośrednika Porównaj ceny za przejazd u przewoźnika przed dokonaniem na konto pośrednika wpłaty z tego tytułu Nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą, oferowane przez pośrednika

28 Zabierz ze sobą: konieczne do podjęcia pracy dokumenty (przetłumaczone na język kraju pracodawcy), a także ksero dokumentów tożsamości, aktu urodzenia, dokumentu dotyczącego związku małżeńskiego; wszelkie umowy oraz korespondencję z pracodawcą; pieniądze na przeżycie kilku dni za granicą oraz ewentualny powrót do kraju; ubezpiecz się oraz zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. adresy, numery telefonów i e do rodziny, ambasady, konsulatu RP oraz innych instytucji pomocowych działających w kraju, do którego wyjeżdżasz; telefon komórkowy z aktywnym roaming’iem oraz zdjętym simlock’iem, aby móc użyć miejscowej karty; mapę miasta lub regionu, do którego się wybierasz, słownik lub rozmówki.

29 Zadbaj o kontakt z bliskimi
Podaj bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżasz i będziesz pracować, dane pracodawcy oraz adres, pod którym będziesz przebywał; Bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktuj się z bliskimi i przekaż im informacje o Twojej sytuacji. Zawsze informuj ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania; Umów się, jak często będziesz się z nimi kontaktował. Ustal hasło, którym posłużysz się w sytuacji zagrożenia.

30 Pamiętaj! Podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą będzie rozstrzygał sąd w kraju pracodawcy, nie sąd w Polsce; Przed wyjazdem porównaj swoje umiejętności językowe z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę; Nie oddawaj nikomu własnego paszportu lub innego dokumentu tożsamości; Przed wyjazdem zrób kopię swoich dokumentów tożsamości, prawa jazdy i zostaw domownikom; Pracodawcy przekazuj kopie swoich dokumentów, a oryginały tylko do wglądu; Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę.

31 Elementy umowy podpisywanej między agencją a osobą kierowaną do pracy za granicą:
Nazwa, oznaczenie pracodawcy zagranicznego; Okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; Rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także świadczenia socjalne przysługujące osobie kierowanej do pracy; Warunki ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych; Obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy; Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim; Kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów, związanych ze skierowaniem do pracy za granicą; Informacje o trybie i warunkach dopuszczenia cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy; Inne zobowiązania stron. UWAGA! Jeśli umowa nie zawiera WSZYSTKICH wymienionych powyżej elementów, jest niezgodna z prawem!

32 Zanim wyjedziesz za granicę…
O każdej zmianie miejsca pobytu informuj bliskich w kraju! Zabezpiecz swój paszport i dowód osobisty. Nigdy nikomu go nie oddawaj. Pamiętaj, że gdy stracisz dokumenty pomoże Ci najbliższa polska placówka dyplomatyczna. Zapisz dane kontaktowe najbliższego konsulatu! Zorientuj się, czy w kraju, do którego wyjeżdżasz działa organizacja pozarządowa, która może udzielić pomocy.

33 Gdzie szukać pomocy? Koordynatorzy ds. handlu ludźmi w Policji i Straży Granicznej Centralny Zespół d/w z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji tel  126 98 fax 22 60 128 93 Zarząd Operacyjno – Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej tel. 22  fax 22  Koordynator regionalny: 89 

34 Gdzie szukać pomocy: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, które pomaga osobom zamierzającym wyjechać za granicę, a także ofiarom handlu ludźmi pod numerem telefonu: ; swoje pytania można też wysyłać pod adres Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, tel , ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi – 34

35 Oferty pracy bezpiecznej i legalnej EURES
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów członkowskich UE/EOG oraz Szwajcarii z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi działającymi w obszarze zatrudnienia. Głównym celem sieci EURES jest wspieranie mobilności pracowników w tych krajach na poziomie międzynarodowym i transgranicznym. Sieć ułatwia mieszkańcom tych państw podejmowanie pracy poza granicami kraju zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów UE/EOG posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

36 Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą informacje nt.:
wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy warunków życia i pracy.

37 Oferty pracy realizowane przez sieć EURES umieszczane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej Jest to najważniejszy portal Unii Europejskiej oferujący dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia ze wszystkich krajów UE/EOG. Znajdują się na nim: oferty pracy, w których pracodawca wskazał chęć zatrudnienia obcokrajowca. informacje nt. warunków życia i pracy w poszczególnych krajach UE/EOG, nt. sytuacji na europejskich rynkach pracy, zawodów nadwyżkowych i deficytowych w UE/EOG, informacje dotyczące przepisów prawa pracy i systemów zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych, możliwości edukacji, uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych do celów zawodowych oraz staży i praktyk zawodowych.

38 Każdy zainteresowany poszukiwaniem pracy poza granicami kraju zamieszkania ma możliwość zamieszczenia na portalu swojego CV, które dostępne będzie dla doradców EURES oraz pracodawców posiadających tam swój profil. Portal daje poszukującym pracy możliwość założenia konta „Mój EURES”, które pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika.

39 Usługi EURES na terenie Polski świadczone są w:
Gdzie szukać EURES? Usługi EURES na terenie Polski świadczone są w: Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy Ochotniczych Hufcach Pracy Doradcy EURES realizują międzynarodowe pośrednictwo pracy (pozyskują oferty pracy od zagranicznych doradców EURES, przeprowadzają rekrutacje międzynarodowe), a także dostarczają informacji na temat warunków życia i pracy w innych krajach UE/EOG.


Pobierz ppt "„Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google