Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 PROW 2014-2020 jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju
polskiej gospodarki żywnościowej i wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą agencją płatniczą w Europie.
Od 2002 roku, poza funduszami krajowymi, rozdysponowuje również środki ze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja wypłaca pomoc w ramach: Dopłat bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , PO Ryby , Pomocy udzielanej ze środków krajowych (od 1994r.), oraz prowadzi Krajowy Rejestr Zwierząt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,

3 Realizując programy pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich od początku działalności Agencji do dnia r. wypłacono beneficjentom prawie 243,3 mld zł, w tym:

4 Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR w ramach PROW 2007-2013 z działań inwestycyjnych wypłacił:
Ułatwianie startu młodym rolnikom wypłacono mln zł. Modernizacji gospodarstw rolnych wypłacono – 1 mld 590 mln zł. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku występowania klęsk żywiołowych wypłacono – 497 mln zł. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wypłacono mln zł. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wypłacono mln zł. Wdrażanie LGD - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wypłacono - 22 mln zł Wdrażanie LGD - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wypłacono -22 mln zł. Grupy Producentów Rolnych wypłacono -32 mln zł.

5 Efekty wdrażania PROW 2007-2013:
Unowocześnianie gospodarstw rolnych; Tworzenie nowych miejsc pracy na wsi; Odmłodzenie wsi i poprawa struktury agrarnej; Budowa nowoczesnej infrastruktury i podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich; Ochrona środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego krajobrazu wsi; Utrzymanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt; Wspomaganie opłacalności gospodarowania na terenach górskich itp. (ONW); Poprawa koniunktury w przemyśle, handlu oraz obniżanie cen żywności; Odbudowa zniszczonych przez klęski żywiołowe gospodarstw rolniczych i lasów.

6 Efekty rzeczowe w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW dla woj. mazowieckiego.

7 Efekty rzeczowe w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW dla woj. mazowieckiego

8 Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)
Efekty rzeczowe w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł) 311

9 Wskaźnik – zatrudnienie (liczba utworzonych etatów)
Efekty rzeczowe w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – zatrudnienie (liczba utworzonych etatów) 311

10 Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)
Efekty rzeczowe w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł) 312

11 Wskaźnik: zatrudnienie (liczba utworzonych etatów)
Efekty rzeczowe w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik: zatrudnienie (liczba utworzonych etatów) 312

12 Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)
Efekty rzeczowe w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW dla woj. mazowieckiego Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)

13 Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)
Efekty rzeczowe w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)

14 PROW 2014-2020 - kontynuacja działań z PROW 2007-2013
PROW realizowany będzie poprzez 15 działań,35 poddziałań i 42 typy operacji. Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW wyniosą 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

15 Najważniejszym zadaniem PROW , który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników.

16 Zakres nowego PROW 2014-2020 jest kontynuacją PROW 2007- 2013.
Wsparcie z bardzo popularnego działania "Modernizacja gospodarstw rolnych„ znalazło kontynuację w działaniu PROW "Modernizacja gospodarstw rolnych„ . Teraz  wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a  na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł. Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą  mogli liczyć na "premie" na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz  wypłata nastąpi  w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc.

17 Głównym celem PROW 2014 -2020 będzie wzrost
konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Większość działań będzie kontynuowana w kształcie zbliżonym do PROW , jednak w PROW pojawiają się nowe instrumenty wsparcia takie jak: •Współpraca; •Rolnictwo ekologiczne; •Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000; •Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN; •Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; •Restrukturyzacja małych gospodarstw; •Rozwój usług rolniczych.

18 PROW2014 -2020 kontynuował będzie wsparcie na rzecz:
PROW kontynuował będzie wsparcie na rzecz: Tworzenia grup i organizacji producentów; Modernizacji gospodarstw rolnych, Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych; Transferu wiedzy i innowacji; Doradztwa rolniczego; Systemów jakości; Scalania gruntów; Podstawowych usług i odnowy miejscowości na obszarach wiejskich; Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; Działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych; Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof; Wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; LEADER.

19 Dziękuję za uwagę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny


Pobierz ppt "PROW jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google