Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy."— Zapis prezentacji:

1

2 System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

3 PLAN PREZENTACJI 1.System KZR INiG PIB decyzja KE 2.Cel Systemu KZR INiG – PIB 3.Zakres Systemu KZR INiG - PIB 4.Uczestnicy Systemu KZR INiG - PIB 5.Struktura Systemu KZR INiG - PIB 6.Kompetencje i odpowiedzialności 7.Ścieżka uzyskania certyfikatu 8.Audyt producentów rolnych 9.Zobowiązania uczestników Systemu KZR INiG - PIB 10.Wymagania merytoryczne Systemu KZR INiG - PIB 11.Opłaty 12.Szkolenia 13.Podsumowanie

4 System KZR INiG PIB decyzja KE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (2014/325/UE) Ogłoszona 4 czerwca 2014, wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu.

5 Cel Systemu KZR INiG - PIB Wdrożenie Systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED oraz znowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

6 Zakres Systemu KZR INiG- PIB System KZR INiG obejmuje oceną pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości zbierane na terenie Unii Europejskiej, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytworzone na terytorium UE. Ocenie podlega cały cykl życia biopaliw, biopłynów, biokomponentów począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich (skupu, pośrednictwa, przetwarzania biomasy). Systemu KZR INiG-PIB obejmuje terytorium Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 Uczestnicy Systemu KZR INiG- PIB

8 Struktura Systemu KZR INiG-PIB System KZR INiG jest własnością i jest zarządzany przez Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. Administratorem Systemu jest Instytut Nafty i Gazu –Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie

9 Struktura Systemu KZR INiG- PIB

10 Kompetencje i odpowiedzialności Biuro Systemu KZR jest jednostką odpowiedzialną za nadzór i rozwój systemu. Głównym zadaniem tego działu jest nadzorowanie zapisów w dokumentach Systemu KZR INiG i realizacja zadań systemu. Kierownictwo Biura Systemu stanowi Zarząd Systemu KZR, jest decyzyjny w odniesieniu do Systemu, uznaje i nadzoruje jednostki certyfikujące działające w ramach Systemu. Jest odpowiedzialny za ustanawianie kierunków rozwoju systemu, komunikację i współpracę pomiędzy Administratorem Systemu, uczestnikami Systemu, jednostkami certyfikującymi, Radą Systemu KZR i zainteresowanymi stronami. Rada Systemu KZR, liczy od 5 do 10 członków. Do głównych zadań Rady należy: nadzór nad niezależnością, transparentnością, unikaniem konfliktu interesów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Systemie i jednostkami certyfikującymi, rozpatrywanie skarg i wniosków, wyznaczanie kierunków rozwoju Systemu KZR. Zadaniem Administratora jest nadzór nad systemem – certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG – PIB wystawia niezależna jednostka certyfikująca

11 Ścieżka uzyskania certyfikatu 1 Podjęcie decyzji o certyfikacji 2 Wdrożenie systemu 3 Rejestracja w systemie KZR INiG PIB 4 Ocena wniosku przez KZR INiG PIB 5 Podpisanie umowy o uczestnictwie w Systemie 6 Kontakt z jednostką certyfikującą 7 Postępowanie wg procedur jednostki 8 Audyt -> Certyfikat 9 Uczestnik Systemu KZR INiG 10 Informacja o certyfikacie na stronie www.kzr.inig.eu

12 Ścieżka uzyskania certyfikatu Audyt prowadzony jest wg listy pytań kontrolnych Lista jest dołączona do dokumentów systemowych zamieszczona na stronie www.kzr.inig.eu; podzielona na bloki tematyczne Audyt musi być przeprowadzany raz w roku / Certyfikat ważny przez okres jednego roku Niezgodności drobne – korekta (audyt w nadzorze do 6 miesięcy) Niezgodności poważne – brak certyfikatu

13 Ścieżka uzyskania certyfikatu Podmioty prowadzące działalność w wielu lokalizacjach  wspólny system zarządzania  liczba miejsc kontroli: pierwiastek kwadratowy  główna siedziba audytowana raz w roku  kryteria wyboru miejsc: wyniki audytu wewnętrznego, wielkość tych miejsc (zaleca się różnicowanie) wybór losowy Zidentyfikowanie poważnych niezgodności w którymkolwiek z miejsc powoduje cofnięcie/nie wydanie certyfikatu

14 Audyt producentów rolnych Audyt producentów rolnych może być prowadzony indywidualnie lub grupowo Deklaracja własna producenta rolnego Audyt grupowy:  jednorodna grupa rolników  dostarczają ziarno do pierwszego zbierającego lub stanowią grupę producencką  w przypadku grupy organizacja wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za zarządzanie i wdrożenie wymagań  certyfikat wydawany jest pierwszemu zbierającemu/centrali grupy producenckiej  liczba miejsc kontroli: pierwiastek kwadratowy  pierwszy zbierający/centrala odpowiedzialni za proces certyfikacji

15 Zobowiązania uczestników Systemu KZR INiG Podmioty gospodarcze są zobowiązane do: - Przedstawienia wiarygodnych informacji weryfikowanych w trakcie niezależnego audytu, - Posiadania systemu zarządzania dokumentacją, - Posiadania systemu jakości, - Zachowywania wszystkich dowodów przez okres co najmniej 5 lat, - Przygotowania wszelkich informacji, będących przedmiotem audytu.

16 Wymagania merytoryczne Systemu KZR INiG  Kryteria dotyczące gruntów  System bilansu masy (prowadzony na poziomie miejsca produkcji)  Metodyka obliczeń emisji GHG (wartości standardowe jak i rzeczywiste)  Możliwość stosowania odpadów jako surowców

17 Opłaty Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosząca: - dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 pracowników): 400 zł netto - dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających 51-250 pracowników) 700 zł netto - dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 pracowników) 1000 zł netto Opłaty zależne od ilości: - sprzedanej biomasy /przetworzonej biomasy: 0,06 zł netto za tonę; - sprzedanego biokomponentu/biopaliwa/biopłynu: 0,11 zł netto za tonę - sprzedanych surowców odpadowych 0,03 zł netto za tonę Wniesienie opłaty wymienionej w p.1 warunkuje rejestrację w Systemie. Opłaty wymienione w p.2 wnoszone są w okresach trzymiesięcznych, po rozliczeniu bilansu masowego.

18 Szkolenie Szkolenie pt. "Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju„ Szkolenie prowadzone w oparciu o wymagania Systemu KZR INiG-PIB Skierowane do podmiotów certyfikowanych 3.07.2014 r. Kraków, 11.09.2014 r. Warszawa www.kzr.inig.eu

19 Podsumowanie - ustawowy obowiązek certyfikacji - jedyny (do tej pory) system krajowy - udział przedstawicieli stron zainteresowanych w Radzie Systemu - dokumenty i kontakt w języku polskim - współpraca z jednostkami certyfikującymi działającymi na rynku biopaliw - System uznany przez KE – możliwość eksportu poza terytorium Polski

20 Dziękuję za uwagę. Delfina Rogowska Kierownik Biura Systemu KZR INiG PIB Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy rogowska@inig.pl, tel. 12 6177519

21


Pobierz ppt "System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google