Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy."— Zapis prezentacji:

1

2 System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

3 PLAN PREZENTACJI 1.System KZR INiG PIB decyzja KE 2.Cel Systemu KZR INiG – PIB 3.Zakres Systemu KZR INiG - PIB 4.Uczestnicy Systemu KZR INiG - PIB 5.Struktura Systemu KZR INiG - PIB 6.Kompetencje i odpowiedzialności 7.Ścieżka uzyskania certyfikatu 8.Audyt producentów rolnych 9.Zobowiązania uczestników Systemu KZR INiG - PIB 10.Wymagania merytoryczne Systemu KZR INiG - PIB 11.Opłaty 12.Szkolenia 13.Podsumowanie

4 System KZR INiG PIB decyzja KE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (2014/325/UE) Ogłoszona 4 czerwca 2014, wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu.

5 Cel Systemu KZR INiG - PIB Wdrożenie Systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED oraz znowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

6 Zakres Systemu KZR INiG- PIB System KZR INiG obejmuje oceną pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości zbierane na terenie Unii Europejskiej, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytworzone na terytorium UE. Ocenie podlega cały cykl życia biopaliw, biopłynów, biokomponentów począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich (skupu, pośrednictwa, przetwarzania biomasy). Systemu KZR INiG-PIB obejmuje terytorium Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 Uczestnicy Systemu KZR INiG- PIB

8 Struktura Systemu KZR INiG-PIB System KZR INiG jest własnością i jest zarządzany przez Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. Administratorem Systemu jest Instytut Nafty i Gazu –Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie

9 Struktura Systemu KZR INiG- PIB

10 Kompetencje i odpowiedzialności Biuro Systemu KZR jest jednostką odpowiedzialną za nadzór i rozwój systemu. Głównym zadaniem tego działu jest nadzorowanie zapisów w dokumentach Systemu KZR INiG i realizacja zadań systemu. Kierownictwo Biura Systemu stanowi Zarząd Systemu KZR, jest decyzyjny w odniesieniu do Systemu, uznaje i nadzoruje jednostki certyfikujące działające w ramach Systemu. Jest odpowiedzialny za ustanawianie kierunków rozwoju systemu, komunikację i współpracę pomiędzy Administratorem Systemu, uczestnikami Systemu, jednostkami certyfikującymi, Radą Systemu KZR i zainteresowanymi stronami. Rada Systemu KZR, liczy od 5 do 10 członków. Do głównych zadań Rady należy: nadzór nad niezależnością, transparentnością, unikaniem konfliktu interesów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Systemie i jednostkami certyfikującymi, rozpatrywanie skarg i wniosków, wyznaczanie kierunków rozwoju Systemu KZR. Zadaniem Administratora jest nadzór nad systemem – certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG – PIB wystawia niezależna jednostka certyfikująca

11 Ścieżka uzyskania certyfikatu 1 Podjęcie decyzji o certyfikacji 2 Wdrożenie systemu 3 Rejestracja w systemie KZR INiG PIB 4 Ocena wniosku przez KZR INiG PIB 5 Podpisanie umowy o uczestnictwie w Systemie 6 Kontakt z jednostką certyfikującą 7 Postępowanie wg procedur jednostki 8 Audyt -> Certyfikat 9 Uczestnik Systemu KZR INiG 10 Informacja o certyfikacie na stronie

12 Ścieżka uzyskania certyfikatu Audyt prowadzony jest wg listy pytań kontrolnych Lista jest dołączona do dokumentów systemowych zamieszczona na stronie podzielona na bloki tematyczne Audyt musi być przeprowadzany raz w roku / Certyfikat ważny przez okres jednego roku Niezgodności drobne – korekta (audyt w nadzorze do 6 miesięcy) Niezgodności poważne – brak certyfikatu

13 Ścieżka uzyskania certyfikatu Podmioty prowadzące działalność w wielu lokalizacjach  wspólny system zarządzania  liczba miejsc kontroli: pierwiastek kwadratowy  główna siedziba audytowana raz w roku  kryteria wyboru miejsc: wyniki audytu wewnętrznego, wielkość tych miejsc (zaleca się różnicowanie) wybór losowy Zidentyfikowanie poważnych niezgodności w którymkolwiek z miejsc powoduje cofnięcie/nie wydanie certyfikatu

14 Audyt producentów rolnych Audyt producentów rolnych może być prowadzony indywidualnie lub grupowo Deklaracja własna producenta rolnego Audyt grupowy:  jednorodna grupa rolników  dostarczają ziarno do pierwszego zbierającego lub stanowią grupę producencką  w przypadku grupy organizacja wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za zarządzanie i wdrożenie wymagań  certyfikat wydawany jest pierwszemu zbierającemu/centrali grupy producenckiej  liczba miejsc kontroli: pierwiastek kwadratowy  pierwszy zbierający/centrala odpowiedzialni za proces certyfikacji

15 Zobowiązania uczestników Systemu KZR INiG Podmioty gospodarcze są zobowiązane do: - Przedstawienia wiarygodnych informacji weryfikowanych w trakcie niezależnego audytu, - Posiadania systemu zarządzania dokumentacją, - Posiadania systemu jakości, - Zachowywania wszystkich dowodów przez okres co najmniej 5 lat, - Przygotowania wszelkich informacji, będących przedmiotem audytu.

16 Wymagania merytoryczne Systemu KZR INiG  Kryteria dotyczące gruntów  System bilansu masy (prowadzony na poziomie miejsca produkcji)  Metodyka obliczeń emisji GHG (wartości standardowe jak i rzeczywiste)  Możliwość stosowania odpadów jako surowców

17 Opłaty Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosząca: - dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 pracowników): 400 zł netto - dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających pracowników) 700 zł netto - dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 pracowników) 1000 zł netto Opłaty zależne od ilości: - sprzedanej biomasy /przetworzonej biomasy: 0,06 zł netto za tonę; - sprzedanego biokomponentu/biopaliwa/biopłynu: 0,11 zł netto za tonę - sprzedanych surowców odpadowych 0,03 zł netto za tonę Wniesienie opłaty wymienionej w p.1 warunkuje rejestrację w Systemie. Opłaty wymienione w p.2 wnoszone są w okresach trzymiesięcznych, po rozliczeniu bilansu masowego.

18 Szkolenie Szkolenie pt. "Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju„ Szkolenie prowadzone w oparciu o wymagania Systemu KZR INiG-PIB Skierowane do podmiotów certyfikowanych r. Kraków, r. Warszawa

19 Podsumowanie - ustawowy obowiązek certyfikacji - jedyny (do tej pory) system krajowy - udział przedstawicieli stron zainteresowanych w Radzie Systemu - dokumenty i kontakt w języku polskim - współpraca z jednostkami certyfikującymi działającymi na rynku biopaliw - System uznany przez KE – możliwość eksportu poza terytorium Polski

20 Dziękuję za uwagę. Delfina Rogowska Kierownik Biura Systemu KZR INiG PIB Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy tel

21


Pobierz ppt "System Certyfikacji KZR INiG-PIB Delfina Rogowska Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google