Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

2 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
Mapa geośrodowiskowa Polski jest kartograficznym odwzorowaniem występowania kopalin oraz gospodarki złożami, na tle wybranych składników środowiska oraz zabytków kultury objętych ochroną prawną. Uwzględnia także wybrane elementy hydrografii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geochemii.

3 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
Opracowywana na zlecenie Ministerstwa Środowiska, koordynowana przez Państwowy Instytut Geologiczny Mapy opracowywane na podkładach topograficznych, w układzie współrzędnych 1942. Mapy obejmują cały obszar Polski. Mapy wydawane są arkuszami w skali 1: z lokalną numeracją.

4 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
Plansza A – zaktualizowane treści Mapy geologiczno – gospodarczej uzupełnione o system NATURA 2000 Plansza B – geochemia środowiska, składowanie odpadów Tekst objaśniający

5 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
PLANSZA A – warstwy tematyczne: Kopaliny Górnictwo i przetwórstwo kopalin Wody podziemne i powierzchniowe Warunki podłoża Ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego

6 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
Arkusz Trzebiatów Fragment planszy A

7 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
PLANSZA B – „Ochrona powierzchni Ziemii” zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi zanieczyszczenie gleb pierwiastkami promieniotwórczymi, zanieczyszczenie gleb związkami organicznymi zanieczyszczenie osadów wodnych metalami ciężkimi wielkość emanacji radonowych klasyfikację gleb w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi klasyfikację osadów wodnych w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego.

8 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
PLANSZA B – „Składowanie odpadów Celem opracowania tej warstwy jest wskazanie obszarów, które są preferowane do traktowania ich jako potencjalne miejsca dla lokalizacji składowisk odpadów, przy respektowaniu ograniczeń wynikających z wymagań ochrony środowiska przyrodniczego. Na warstwie tej przedstawia się: obszary o bezwzględnym zakazie lokalizacji składowisk obszary preferowane do lokalizacji składowisk obszary możliwej lokalizacji składowisk z koniecznością wykonania sztucznych barier izolacyjnych wyrobiska poeksploatacyjne, które mogą być rozpatrywane jako potencjalne miejsca składowania odpadów.

9 PLANSZA B ochrona powierzchni Ziemii składowanie odpadów
Arkusz Rokitno

10 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP) PLANSZA A - KOPALINY
Złoża kopalin Obszary prognostyczne Obszary perspektywiczne Obszary o rozpoznaniu negatywnym

11 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI PLANSZA A - KOPALINY

12 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI PLANSZA A - KOPALINY

13 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI PLANSZA A - KOPALINY
ŹRÓDŁA DANYCH: CAG PIG, archiwa geologiczne wojewódzkie i powiatowe, Szczegółowa Mapa Geologiczna zwiad terenowy Główny Urząd Górniczy, Okręgowe Urzędy Górnicze Strona Państwowego Instytutu Geologicznego Zakładka: Bazy danych baza MIDAS, Infogeoskarb, Bilans kopalin rejestr terenów i obszarów górniczych

14 Obiekty górnicze czynne, okresowo czynne, nieczynne
MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) PLANSZA A – GÓRNICTWO I PRZETWÓRSTWO KOPALIN Obiekty górnicze czynne, okresowo czynne, nieczynne Obszary i tereny górnicze Zakłady przeróbki bezpośredniej Zwały i osadniki odpadów mineralnych eksploatacyjnych i przeróbczych Wyrobiska Punkty występowania kopalin

15 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000

16 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 PLANSZA A – GÓRNICTWO I PRZETWÓRSTWO KOPALIN

17 KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA
DANE OGÓLNE: 1. Nazwa kopaliny wg aktu zatwierdzenia: kruszywo naturalne 2. Rodzaj kopaliny: pospolita 3. Nazwa złoża: Błażkowa 4. Stan rozpoznania: C1 5. Numer złoża [zgodny z nr na mapie]: Kod złoża w systemie MIDAS: KN Archiwum przechowujące dokumentację wraz z numerem dokumentacji: CAG PIG Warszawa; 1446/2006 LOKALIZACJA ZŁOŻA 8. Miejscowość: Błażkowa 9. Gmina: Brzyska 10. Powiat: jasielski 11. Województwo: podkarpackie 12. Współrzędne geograficzne [kontur i/lub punktu centralnego złoża] odczytane z mapy 1: w układzie '42]: ;

18 KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA
CHARAKTERYSTYKA FORMALNO-PRAWNA 13. Użytkownik złoża [nazwa, adres, telefon]: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” SA, Rzeszów, ul. M. Reja 16, tel. (017) Rodzaj własności gruntów w obrębie złoża: brak danych 15. Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy: - przeznaczenie terenu: częściowo grunty rolne, częściowo rezerwa pod żwirowiska - data zatwierdzenia planu: XXXI/150/93 z dn Dokumentacja geologiczna - pełna nazwa: Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa” w kat. C1. - wykonawca [nazwa, adres] rok opracowania: Kamińska E, Kierat K. - PPK i UG „KRUSZGEO” SA, Rzeszów, ul. M. Reja 16; Rzeszów, 2006 r. - data zatwierdzenia zasobów geologicznych, numer decyzji: r., RŚ.IV /06 - nazwa organu zatwierdzającego: Marszałek Województwa Podkarpackiego 17. Dodatek do dokumentacji: - brak 18. Projekt zagospodarowania złoża: brak 19. Właściwy [obecny] organ koncesyjny: Marszałek Województwa Podkarpackiego 20. Koncesja na eksploatację kopalin: nie wydano 21. Obszar i teren górniczy: nie ustanowiono 22. Organ nadzoru górniczego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, ul. Armii Krajowej 3, Krosno 23. Raport [Ocena] oddziaływania eksploatacji na środowisko: nie opracowano 24. Dokumentacja rekultywacyjna: brak

19 KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA
CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA ZŁOŻA Kopalina główna: piasek ze żwirem 26. Wiek kopaliny głównej: plejstocen 27. Kopaliny towarzyszące i współwystępujące: brak 28. Wiek kopaliny towarzyszącej i współwystępującej: nie dotyczy 29. Grupa zmienności złoża: I 30. Forma złoża: pokładowa 31. Powierzchnia udokumentowanego złoża (m2): 32. Miąższość złoża: od 3,2 m do 7,2 m; śr. 5,41 m 33. Miąższość kopalin towarzyszących i współwystępujących w profilu złoża: nie dotyczy 34. Skały otaczające: nadkład – gliny pylaste 35. Miąższość nadkładu (od-do, śr.) (m): 0,7 - 4,0; 2,3 36. Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża (od-do, śr.) [N/Z]: 0,12 - 1,19; 0,48 37. Jakość kopaliny głównej: zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,05 mm (od-do; śr.) [%]: 1,1-6,7; śr. 3,9 zawartość ziaren o f < 2 mm (od-do; śr.) [%]: 28,6 – 78,2 54,1 zawartość ziaren o f 2 – 4 mm (od-do; śr.) [%]: 2,3 – 9,5; 5,4 gęstość nasypowa w stanie luźnym (od-do; śr.) [kg/m³]: 1038 – 1699, 1261,7 nasiąkliwość (od-do; śr.) [%]: 2,6 – 3,7, 3,03 38. Kierunki i sposoby wykorzystania kopaliny głównej: dla potrzeb budownictwa i drogownictwa  39. Jakość kopaliny towarzyszącej i/lub współwystępującej: nie dotyczy   40. Kierunki i sposoby wykorzystania kopaliny towarzyszącej i/lub współwystępującej: nie dotyczy  41. Warunki hydrogeologiczne: złoże zawodnione poziom wodonośny na głębokości 3,3 – 4,9 m;

20 KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA
GOSPODARKA ZŁOŻEM 42. Data rozpoczęcia eksploatacji: nie podjęto eksploatacji 43. Aktualny stan zasobów na: 31 grudnia 2005 r – m³ 44. Sposób i rodzaj eksploatacji: eksploatacja odkrywkowa ścianowo-wgłębna 45. Podstawowe parametry górnicze: nie dotyczy 46. Dane odnośnie zakończenia eksploatacji: nie dotyczy ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 47. Elementy środowiska naturalnego podlegające ochronie w obrębie terenu górniczego: brak 48. Zagrożenia dla środowiska naturalnego: brak 49. Skala konfliktu złoża z elementami środowiska i klasa ochrony złoża: 4A 50. Składowisko odpadów eksploatacyjnych: brak 51. Składowisko odpadów przeróbczych: brak 52. Proponowany kierunek rekultywacji: wodny i użytki zielone 53. Wykonany zakres prac rekultywacyjnych: nie dotyczy Uwagi autora: brak Kartę opracowali: Katarzyna Król Janusz Olszak

21


Pobierz ppt "MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google