Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

2 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) Mapa geośrodowiskowa Polski jest kartograficznym odwzorowaniem występowania kopalin oraz gospodarki złożami, na tle wybranych składników środowiska oraz zabytków kultury objętych ochroną prawną. Uwzględnia także wybrane elementy hydrografii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geochemii.

3 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) Opracowywana na zlecenie Ministerstwa Środowiska, koordynowana przez Państwowy Instytut Geologiczny Mapy opracowywane na podkładach topograficznych, w układzie współrzędnych Mapy obejmują cały obszar Polski. Mapy wydawane są arkuszami w skali 1: z lokalną numeracją. pracowywania_MGsP.pdf

4 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) Plansza A – zaktualizowane treści Mapy geologiczno – gospodarczej uzupełnione o system NATURA 2000 Plansza B – geochemia środowiska, składowanie odpadów Tekst objaśniający

5 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) PLANSZA A – warstwy tematyczne: Kopaliny Górnictwo i przetwórstwo kopalin Wody podziemne i powierzchniowe Warunki podłoża Ochrona przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego

6 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) Arkusz Trzebiatów Fragment planszy A

7 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) PLANSZA B – „Ochrona powierzchni Ziemii” zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi zanieczyszczenie gleb pierwiastkami promieniotwórczymi, zanieczyszczenie gleb związkami organicznymi zanieczyszczenie osadów wodnych metalami ciężkimi wielkość emanacji radonowych klasyfikację gleb w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi klasyfikację osadów wodnych w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego.

8 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) Celem opracowania tej warstwy jest wskazanie obszarów, które są preferowane do traktowania ich jako potencjalne miejsca dla lokalizacji składowisk odpadów, przy respektowaniu ograniczeń wynikających z wymagań ochrony środowiska przyrodniczego. Na warstwie tej przedstawia się: obszary o bezwzględnym zakazie lokalizacji składowisk obszary preferowane do lokalizacji składowisk obszary możliwej lokalizacji składowisk z koniecznością wykonania sztucznych barier izolacyjnych wyrobiska poeksploatacyjne, które mogą być rozpatrywane jako potencjalne miejsca składowania odpadów. PLANSZA B – „Składowanie odpadów

9 Arkusz Rokitno PLANSZA B ochrona powierzchni Ziemii składowanie odpadów

10 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) PLANSZA A - KOPALINY Złoża kopalin Obszary prognostyczne Obszary perspektywiczne Obszary o rozpoznaniu negatywnym

11 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI PLANSZA A - KOPALINY

12

13 ŹRÓDŁA DANYCH: CAG PIG, archiwa geologiczne wojewódzkie i powiatowe, Szczegółowa Mapa Geologiczna zwiad terenowy Główny Urząd Górniczy, Okręgowe Urzędy Górnicze Strona Państwowego Instytutu Geologicznego Zakładka: Bazy danych baza MIDAS, Infogeoskarb, Bilans kopalin rejestr terenów i obszarów górniczych MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI PLANSZA A - KOPALINY

14 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) PLANSZA A – GÓRNICTWO I PRZETWÓRSTWO KOPALIN Obiekty górnicze czynne, okresowo czynne, nieczynne Obszary i tereny górnicze Zakłady przeróbki bezpośredniej Zwały i osadniki odpadów mineralnych eksploatacyjnych i przeróbczych Wyrobiska Punkty występowania kopalin

15 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000

16 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: PLANSZA A – GÓRNICTWO I PRZETWÓRSTWO KOPALIN

17 KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA DANE OGÓLNE: 1.Nazwa kopaliny wg aktu zatwierdzenia: kruszywo naturalne 2.Rodzaj kopaliny: pospolita 3.Nazwa złoża: Błażkowa 4. Stan rozpoznania: C 1 5. Numer złoża [zgodny z nr na mapie]: 26 6.Kod złoża w systemie MIDAS: KN Archiwum przechowujące dokumentację wraz z numerem dokumentacji: CAG PIG Warszawa; 1446/2006 LOKALIZACJA ZŁOŻA 8.Miejscowość: Błażkowa 9.Gmina: Brzyska 10.Powiat: jasielski 11.Województwo: podkarpackie 12.Współrzędne geograficzne [kontur i/lub punktu centralnego złoża] odczytane z mapy 1: w układzie '42]: ;

18 CHARAKTERYSTYKA FORMALNO-PRAWNA 13.Użytkownik złoża [nazwa, adres, telefon]: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” SA, Rzeszów, ul. M. Reja 16, tel. (017) Rodzaj własności gruntów w obrębie złoża: brak danych 15.Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy: - przeznaczenie terenu: częściowo grunty rolne, częściowo rezerwa pod żwirowiska - data zatwierdzenia planu: XXXI/150/93 z dn Dokumentacja geologiczna - pełna nazwa: Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Błażkowa” w kat. C 1. - wykonawca [nazwa, adres] rok opracowania: Kamińska E, Kierat K. - PPK i UG „KRUSZGEO” SA, Rzeszów, ul. M. Reja 16; Rzeszów, 2006 r. - data zatwierdzenia zasobów geologicznych, numer decyzji: r., RŚ.IV /06 - nazwa organu zatwierdzającego: Marszałek Województwa Podkarpackiego 17.Dodatek do dokumentacji: - brak 18.Projekt zagospodarowania złoża: brak 19.Właściwy [obecny] organ koncesyjny: Marszałek Województwa Podkarpackiego 20.Koncesja na eksploatację kopalin: nie wydano 21.Obszar i teren górniczy: nie ustanowiono 22.Organ nadzoru górniczego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, ul. Armii Krajowej 3, Krosno 23.Raport [Ocena] oddziaływania eksploatacji na środowisko: nie opracowano 24.Dokumentacja rekultywacyjna: brak KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA

19 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA ZŁOŻA 25.Kopalina główna: piasek ze żwirem 26.Wiek kopaliny głównej: plejstocen 27.Kopaliny towarzyszące i współwystępujące: brak 28.Wiek kopaliny towarzyszącej i współwystępującej: nie dotyczy 29.Grupa zmienności złoża: I 30.Forma złoża: pokładowa 31.Powierzchnia udokumentowanego złoża (m 2 ): Miąższość złoża: od 3,2 m do 7,2 m; śr. 5,41 m 33.Miąższość kopalin towarzyszących i współwystępujących w profilu złoża: nie dotyczy 34.Skały otaczające: nadkład – gliny pylaste 35.Miąższość nadkładu (od-do, śr.) (m): 0,7 - 4,0; 2,3 36.Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża (od-do, śr.) [N/Z]: 0,12 - 1,19; 0,48 37.Jakość kopaliny głównej: zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,05 mm (od-do; śr.) [%]: 1,1-6,7; śr. 3,9 zawartość ziaren o f < 2 mm (od-do; śr.) [%]: 28,6 – 78,2 54,1 zawartość ziaren o f 2 – 4 mm (od-do; śr.) [%]: 2,3 – 9,5; 5,4 gęstość nasypowa w stanie luźnym (od-do; śr.) [kg/m³]: 1038 – 1699, 1261,7 nasiąkliwość (od-do; śr.) [%]: 2,6 – 3,7, 3,03 38.Kierunki i sposoby wykorzystania kopaliny głównej: dla potrzeb budownictwa i drogownictwa 39.Jakość kopaliny towarzyszącej i/lub współwystępującej: nie dotyczy 40.Kierunki i sposoby wykorzystania kopaliny towarzyszącej i/lub współwystępującej: nie dotyczy 41.Warunki hydrogeologiczne: złoże zawodnione poziom wodonośny na głębokości 3,3 – 4,9 m; KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA

20 GOSPODARKA ZŁOŻEM 42.Data rozpoczęcia eksploatacji: nie podjęto eksploatacji 43.Aktualny stan zasobów na: 31 grudnia 2005 r – m³ 44.Sposób i rodzaj eksploatacji: eksploatacja odkrywkowa ścianowo-wgłębna 45.Podstawowe parametry górnicze: nie dotyczy 46.Dane odnośnie zakończenia eksploatacji: nie dotyczy ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 47. Elementy środowiska naturalnego podlegające ochronie w obrębie terenu górniczego: brak 48.Zagrożenia dla środowiska naturalnego: brak 49.Skala konfliktu złoża z elementami środowiska i klasa ochrony złoża: 4A 50.Składowisko odpadów eksploatacyjnych: brak 51.Składowisko odpadów przeróbczych: brak 52.Proponowany kierunek rekultywacji: wodny i użytki zielone 53.Wykonany zakres prac rekultywacyjnych: nie dotyczy Uwagi autora: brak Kartę opracowali: Katarzyna Król Janusz Olszak KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA

21


Pobierz ppt "MAPY ŚRODOWISKOWE Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google