Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chojnicach. Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczą: pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chojnicach. Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczą: pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców,"— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chojnicach

2 Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczą: pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców, młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz młodocianych uczestników OHP zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych OHP, Ochotniczych Hufców Pracy

3 OHP to od 1 września 2004 roku jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostki OHP które wykonują to zadanie: Wojewódzkie Komendy, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Słupsk, Gdańsk).

4 Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundacje wypłacanych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. WYSOKOŚC REFUNDACJI JEST OGRANICZONA.

5 Od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą: 154,20 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia) 192,74 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia) 231,29 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia)

6 Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo więc podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu.

7 O refundację wynagrodzeń młodocianych może się ubiegać pracodawca jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów, ma warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych.

8 Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania powinien być złożony w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. -powiat chojnicki – Słupsk -powita kościerski – Gdańsk

9 Termin składania wniosków dla pracodawców chcących zatrudnić młodocianych uczących się w formach szkolnych. Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć wniosek w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

10 Termin składania wniosków dla pracodawców chcących zatrudnić młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.

11 We wniosku należy podać między innymi: Nazwę pracodawcy; Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności; NIP; Oznaczenie prowadzonej działalności według PKD; Formę prawną prowadzonej działalności; Nazwę dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych; Deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy; Informacje o otrzymanej pomocy publicznej.

12 Dodatkowo do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenia o: Liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki; Liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowego u tego pracodawcy; Liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni; Niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych.

13 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku ul. Dunikowskiego 3 76-200 Słupsk tel. 59 843 21 95 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku ul. Czerwony Dwór 25 80-376 Gdańsk tel. 58 301 39 64

14 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chojnicach. Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczą: pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google