Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji Społecznej Ul. Korsarzy 34 71-540 Szczecin http://www.ois.wzp.pl email: ois@wzp.pl Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w regionie

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krajobraz ekonomii społecznej regionu…

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wybrane kategorie podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz liczba podmiotów III sektora (fundacje oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne) na 1000 mieszkańców

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dlaczego podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne?... Jednostki organizacyjne JST Jednostki organizacyjne JST Podmioty ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej Podmioty komercyjne Podmioty komercyjne Profesjonalizm ale…  Schematyczne podejście;  Związanie procedurami biurokratycznymi;  Utrudniona samodzielna inicjatywa Profesjonalizm ale…  Schematyczne podejście;  Związanie procedurami biurokratycznymi;  Utrudniona samodzielna inicjatywa Profesjonalizm ale…  Chęć osiągnięcia zysku kosztem jakości;  wyłącznie wykonawstwo Profesjonalizm ale…  Chęć osiągnięcia zysku kosztem jakości;  wyłącznie wykonawstwo  Profesjonalizm;  Uznanie celów społecznych  Połączenie realizacji zadań publicznych z działaniami integracyjnymi  Profesjonalizm;  Uznanie celów społecznych  Połączenie realizacji zadań publicznych z działaniami integracyjnymi Wykonawstwo zadań publicznych Jednostki organizacyjne JST Jednostki organizacyjne JST Podmioty ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej Podmioty komercyjne Podmioty komercyjne Profesjonalizm ale…  Schematyczne podejście;  Związanie procedurami biurokratycznymi;  Utrudniona samodzielna inicjatywa Profesjonalizm ale…  Schematyczne podejście;  Związanie procedurami biurokratycznymi;  Utrudniona samodzielna inicjatywa Profesjonalizm ale…  Chęć osiągnięcia zysku kosztem jakości;  wyłącznie wykonawstwo Profesjonalizm ale…  Chęć osiągnięcia zysku kosztem jakości;  wyłącznie wykonawstwo  Profesjonalizm;  Uznanie celów społecznych  Połączenie realizacji zadań publicznych z działaniami integracyjnymi  Profesjonalizm;  Uznanie celów społecznych  Połączenie realizacji zadań publicznych z działaniami integracyjnymi Strategia rozwiązywania problemów społecznych Realizacja zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego Zamówienie publiczne Zamówienia publiczne Zlecanie zadań publicznych Wykonawstwo zadań publicznych

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalne Grupy Działania

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z założeń… Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2020

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Rezultat 1 Ekonomia społeczna jest elementem polityk sektorowych i regionalnych dotyczących zatrudnienia, integracji społecznej, kapitału społecznego. ES jest uwzględniona w krajowych dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, przedsiębiorczości jako instrument osiągania celów tych dokumentów. Procent środków w niektórych wydatkach budżetowych przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej: Fundusz Pracy PFRON Kwota i procent środków przeznaczonych na ekonomię społeczną w programach wojewódzkich, w stosunku do wydatków województwa (?) wydatków na politykę społeczną (?) województwa;

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultat 2 Istnieje silna reprezentacja sektora ekonomii społecznej Funkcjonują organizacje reprezentatywne dla PS (w rozumieniu ustaw o izbach gospodarczych i organizacjach pracodawców) lub organizacje sieciowe (izby przedsiębiorców i organizacje pracodawców); Liczba przedsiębiorstw społecznych zrzeszonych w organizacjach sieciowych [źródło: badanie SOF-1, dane organizacji sieciowych zbierane przez MPiPS]; Procent przedsiębiorstw społecznych zrzeszonych w organizacjach sieciowych;

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultat 3 Istnieje stabilne i przyjaznego otoczenie prawne działania przedsiębiorstw społecznych Liczba dni potrzebnych na zarejestrowanie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia fundacji) Ocena stabilności, przyjazności i przejrzystości zapisów prawnych dotyczących ekonomii społecznej przez podmioty ekonomii społecznej – indeks przyjaznego prawa (badanie ewaluacyjne)

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultat 4 Istnieje wysokiej jakości system wspierający rozwój i działalność przedsiębiorczości społecznej, oferujący m.in. finansowanie zwrotne i bezzwrotne przedsiębiorstw społecznych Liczba funkcjonujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Liczba funduszy i pożyczkowych (ew. - wielkość kapitału funduszy) Liczba dotacji bezzwrotnych na założenie PS (udzielonych przez OWES) Liczba pożyczek i poręczeń udzielonych PS Ocena efektywności działalności OWES przez przedsiębiorstwa społeczne (badanie monitoringowe) Ocena jakości systemu wsparcia przedsiębiorstw społecznych (opinia panelu kluczowych interesariuszy) Samoocena kondycji przedsiębiorstw społecznych korzystających ze wsparcia OWES (badanie monitoringowe) Odsetek funkcjonujących PS – rok po otrzymaniu dotacji

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultat 5 Społeczności lokalne trwale współpracują z przedsiębiorstwami społecznymi Liczba gmin przyjaznych ekonomii społecznej, np.: gmina ma zapisy o ES; zastosowano klauzule społeczne jako trwały czynnik; zlecanie zadań do sektora niepublicznego, etc… Propozycja: Wskaźnik syntetyczny (rozszerzenie ankiety DPP), obliczany na podstawie sprawozdawczości z ustawy o działalności pożytku publicznego.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultat 6 Funkcjonują trwałe powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami społecznymi a innymi aktorami rynku Liczba przedsiębiorstw społecznych deklarujących stabilną współpracę z co najmniej jednym odbiorcą usług/produktów (regularna dostawa produktów/usług przez okres co najmniej pół roku) Liczba paktów i partnerstw lokalnych – na podstawie rejestru paktów i partnerstw lokalnych prowadzonego przez KCES

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultat 7 Poprawa kompetencji niezbędnych dla rozwoju ekonomii społecznej Poziom wiedzy obywateli o ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych (badanie ewaluacyjne) Rezultat 8 Upowszechnienie tradycji ekonomii społecznej Liczba konferencji dotyczących tradycji ekonomii społecznej w Polsce Liczba wydanych publikacji poświęconych tradycjom ekonomii społecznej

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym Działanie 1.1. Koordynacja polityki wobec ekonomii społecznej na poziomie krajowym Działanie 1.2. Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym Działanie 1.3. Samoorganizacja ekonomii społecznej Działanie 1.4. Monitoring ekonomii społecznej

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powołanie Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej (KCES) w strukturach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnej za: –koordynację strategicznych oraz bieżących działań administracji publicznej adresowanej do sektora ekonomii społecznej, –realizacji aktywnych działań na rzecz sektora ekonomii społecznej, poprzez: zapewnianie jakości systemu wsparcia (realizacja procesu akredytacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej), tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego, stymulowanie rozwoju instrumentów finansowych Działanie 1.1. Koordynacja polityki wobec ekonomii społecznej na poziomie krajowym

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powołanie Krajowego Komitetu ds. Rozwoju ES – jako kluczowego instrumentu zapewniania spójności polityk publicznych związanych z ekonomią społeczną, w skład którego wejdą przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za realizację polityk państwa w kluczowych dla ekonomii społecznej obszarach, reprezentanci województw oraz przedstawiciele sektora ES; Zadania Komitetu: –opiniowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych –inicjowanie zmian, nadzorowanie realizacji i monitorowanie programu rozwoju –dokonywanie przeglądów realizacji zapisów strategii i programów rozwoju –monitorowanie działań Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej –wskazywanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych i monitorujących w ramach programów operacyjnych i programów rozwoju;

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województw w przykładowych obszarach: –rynek pracy, –integracja społeczna, –rozwój przedsiębiorczości oraz innowacji, –rozwój usług lokalnych, –inne priorytety. 2.Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletnich regionalnych planów na rzecz ekonomii społecznej, będących programami wojewódzkimi na lata 2014 – 2020 Działanie 1.2. Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wybrane zadania wieloletniego planu: zaprojektowanie mechanizmów oddziaływania edukacyjnego samorządu województwa na samorządy powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej (rola gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych); określenie mechanizmów współpracy na rzecz ekonomii społecznej między różnego rodzaju instytucjami, które mogą mieć wpływ na jej rozwój w regionie, m.in. pomiędzy ROPS a instytucjami wdrażającymi; określenie mechanizmów promocji rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie (m.in. poprzez system oświaty dzieci i młodzieży oraz system edukacji dorosłych).

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Wyznaczenie w województwie jednostki odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z ekonomią społeczną. –Jednostka ta, koordynująca działania władzy publicznej (instytucje publiczne lub podmioty czy konsorcja publiczno- społeczne) powinna zostać wskazana lub wyłoniona w ramach programu wojewódzkiego. –Formy i zakres działania jednostki oraz gremiów konsultacyjnych, obejmujących przedstawicieli różnych sektorów, powinno zostać określone w programie wojewódzkim.

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan prac w Województwie Zachodniopomorskim…

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego Cel strategiczny nr 5 Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności Cel kierunkowy 5.2. Zwiększenie aktywności zawodowej ludności Działanie Zapewnienie równości szans na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do informacji o nim (m.in. szkolenia, doradztwo, kampanie informacyjne, instytucje ekonomii społecznej)

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekonomia społeczna w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego Cel strategiczny nr 6 Wzrost tożsamości i spójności społecznej Cel kierunkowy 6.6 Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji Działania A.Przeciwdziałanie procesom marginalizacji społecznej B.Oddolne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu C.Działania partnerskie na rzecz integracji społecznej D.Rozwijanie instrumentów ekonomii społecznej E.Rozwój kadr pomocy i integracji społecznej F.Realizacja szkoleń i form dialogu adresowanych do osób i instytucji dotyczących przemocy w rodzinie i zjawisk jej towarzyszących

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wieloletni plan rozwoju ES w regionie, uchwalony przez Zarząd Województwa (XII 2011 r.)

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Definicja ekonomii społecznej Przedsiębiorczość Społeczna to narzędzie rozwoju lokalnego, wykorzystujące potencjał własny środowiska, oparte na zasadach: poszanowania wspólnych wartości, partnerstwa, oraz wolnego rynku.

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety oraz kierunki interwencji Priorytet 1. Promocja i upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej [edukacja, informacja  kapitał wiedzy mieszkańców (władz!)] Priorytet 2. Zwiększenie udziału podmiotów przedsiębiorczości społecznej w gospodarce regionu [legislacja, rejestracja PES, finansowanie, mechanizmy rozwoju ES] Priorytet 3. Budowanie partnerstwa i systemu dialogu społecznego na rzecz przedsiębiorczości społecznej [partnerstwa lokalne, standaryzacja, integracja, motywacja]

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamierzone efekty realizacji Planu Wzrost postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu. Wzrost aktywności organizacji pozarządowych w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Współpraca pomiędzy samorządami a podmiotami ekonomii społecznej Wzrost znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. Powiększenie się grupy liderów przedsiębiorczości społecznej. Wypełnienie nisz rynkowych, nieatrakcyjnych dla biznesu – przez PES. Realizacja projektów innowacyjnych dotyczących ekonomii społecznej. Wykreowanie marki ekonomii społecznej w regionie.

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan jako zadanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji Społecznej – w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Obsługa merytoryczna zadania pn. „Opracowanie planu na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt systemowy ROPS „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” 2011 - 2012 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Obsługa administracyjna zadania pn. „Opracowanie planu na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie”. Biuro Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom Programu Krajowego – c.d….

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie, zarówno poprzez regulacje prawne, jak wsparcie instytucjonalne, tworzenia silnej reprezentacji środowisk przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej jako partnera dla administracji publicznej i biznesu na poziomie krajowym i regionalnym; Określenie, wspólnie z sektorem ekonomii społecznej, zasad reprezentacji sektora oraz jasnych zasad konsultacji z sektorem ekonomii społecznej działań publicznych; Wspieranie działań na rzecz samoorganizacji i federalizacji sektora, w tym ogólnopolskich, regionalnych spotkań, oraz innych forów współpracy, jak również doradztwa i promocji działań. Działanie 1.3. Samoorganizacja ekonomii społecznej

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stały monitoring ES i przedsiębiorstw społecznych, określający dynamikę rozwoju sektora, efekty ekonomiczne oraz działania w sferze społecznej a także działalności jednostek publicznych na rzecz ES poprzez: stały monitoring podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowany przez KCES; badania zlecane przez Krajowy Komitet ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej; badania Głównego Urzędu Statystycznego; badania prowadzone przez ROPS-y w ramach realizacji regionalnych programów na rzecz ES. Działanie 1.4. Monitoring ekonomii społecznej

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet II Działania regulacyjne w zakresie ekonomii społecznej Działanie 2.1. Określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej Działanie 2.2. Określenie zasad zamówień publicznych i pomocy publicznej, wspierających rozwój ekonomii społecznej

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nie wytyczono nam współrzędnych portu, nie zapewniono okrętu i sprzętu ratunkowego, zachęcono nas tylko do podróży, a my popłynęliśmy, bo dostrzegliśmy w niej piękno, dostrzegliśmy wyzwanie…” [z listu podróżnika]

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Dorota Rybarska - Jarosz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ul. Korsarzy 34 71-540 Szczecin http://www.ois.wzp.pl email: ois@wzp.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google