Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O T O C Z E N I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W A mgr Agata Wiznerowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O T O C Z E N I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W A mgr Agata Wiznerowicz."— Zapis prezentacji:

1 O T O C Z E N I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W A mgr Agata Wiznerowicz

2 DLACZEGO OTOCZENIE JEST WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA?  Jest źródłem niezbędnych informacji  Pozwala określić możliwości i zagrożenia rynkowe  Pozwala zdefiniować właściwe strategie i cele działania przedsiębiorstwa  Dostarcza przedsiębiorstwu zasobów materialnych, kapitałowych i ludzkich

3 OTOCZNIE PRZEDSIĘBIORSTWA  Jest zmienne  Dzieli się na otoczenie mikro i makro  Składa się z podmiotów, sił, czynników i procesów

4 Indywidualizacja preferencji klienta Indywidualizacja preferencji klienta Skracanie cyklu życia produktów Skracanie cyklu życia produktów Szybka dyfuzja postępu technicznego Szybka dyfuzja postępu technicznego Internacjonalizacja rynków Internacjonalizacja rynków Zmiany w strukturze konkurencji Zmiany w strukturze konkurencji NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI POWODUJĄCE DUŻĄ TURBULENTNOŚĆ OTOCZENIA Dojrzałość rynków Dojrzałość rynków

5 Definicja otoczenia rynkowego Jest to ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspakajania potrzeb nabywców w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku

6 Etapy procesów marketingowych a rola otoczenia Opracowanie celów działań marketingowych Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego Wybór najbardziej odpowiednich instrumentów marketingu Opracowanie szczegółowego planu realizacji działań Realizacja zamierzonych działań i kontrola ich efektywności Analiza otoczenia ze względu na nisze rynkowe, możliwości wprowadzenia nowych produktów, perspektywy rozwoju rynków, konkurencję, dostępności surowców lub dostawców itd. Zbieranie informacji z rynku nabywców, dotyczących ich potrzeb, preferencji, oczekiwań, zachowań zakupowych, stylu życia itd., w celu dokonania ich podziału na jednorodne grupy Badanie, jak rynek reaguje na określone działania związane z produktem, promocją, ceną, dystrybucją. Wybór instrumentów preferowanych i gratyfikowanych na danym rynku Informacje na temat możliwej na danym rynku współpracy z: - określonymi dostawcami - określonymi podwykonawcami - sieciami handlowymi - firmami transportowymi - mediami itd. Zbieranie z otoczenia informacji potrzebnych do zmierzanie efektywności: - ile osób zna produkt - ile osób kojarzy markę - ile osób już nabyło produkt - czy dokona ponownie zakupu - czy jest zadowolony z cech produktu itd.

7 MAKROOTOCZENIE (dalsze, pośrednie)  Szeroki zasięg  Niezależne od przedsiębiorstwa  Duża złożoność  Stwarza warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa  Wpływa na mikrootoczenie

8 ELEMENTY MAKROOTOCZENIA  Demograficzne  Ekonomiczne  Polityczne  Prawne  Społeczno – kulturowe  Technologiczne  Naturalne

9 OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE  Liczebność populacji  Wiek  Płeć  Zatrudnienie  Rozmieszczenie ludności

10 DLACZEGO OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE JEST ISTOTNE?  Kierunkuje strategię przedsiębiorstwa  Pozwala zdefiniować segmenty nabywców  Obserwacja zmian otoczenia demograficznego pozwala na czas zmieniać kierunki rozwoju przedsiębiorstwa

11 OTOCZENIE EKONOMICZNE  Poziom i dynamika produktu narodowego  Polityka pieniężna  Koniunktura  Poziom życia ludności

12 DLCZEGO OTOCZENIE EKONOMICZNE JEST ISTOTNE  Stopy procentowe wpływają na możliwość zaciągnięcia przez firmę kredytu oraz na skłonność ludzi do oszczędzania  Kursy walut wpływają na zyski z eksportu  Poziom i tempo inflacji wpływa na zyski w poszczególnych okresach  Stopa bezrobocia przekłada się na koszty pracy  Poziom DN per capita wpływa na wielkość popytu globalnego

13 OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE  Poziom rozwoju naukowego  Poziom infrastruktury telekomunikacyjnej  Dostęp do wiedzy generowanej w ośrodkach naukowych  Ilość funduszy państwowych i prywatnych przeznaczanych na badania i rozwój

14 DLACZEGO OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE JEST ISTOTONE? DTETERMINUJE:  Kształtowanie nowych produktów  Kreowanie efektywnych sposobów obsługi  Zwiększenie wydajności zaplecza logistycznego  Skuteczniejsze zarządzanie informacją

15 OTOCZENIE SPOŁECZNO - KULTUROWE  System wartości społecznych (np. stosunek do czasu wolnego, zdrowia, środowiska naturalnego)  System norm zachowania  Religia, kultura, tradycja  Ruchy społeczne, subkultury  Trendy, moda

16 DLACZEGO OTOCZENIE SPOŁECZNO – KULTUROWE JEST ISTOTNE?  Ma decydujący wpływ na kształtowanie hierarchii potrzeb  Jego obserwacja pozwala zauważyć nowe możliwości względem:  Modyfikowania produktów  Wprowadzania nowych produktów  Wycofywania produktów  Skutecznej promocji  Działalności niszowej

17 OTOCZENIE POLIYCZNO - PRAWNE  Stabilność systemu politycznego  Udział w wojnach  Zagrożenie terroryzmem  Regulacje prawne

18 DLACZEGO OTOCZENIE POLITYCZNO – PRAWNE JEST WAŻNE?  Ochrona przed nieuczciwą konkurencją  Określa możliwości reklamowania się  Koncesjonowanie i otrzymywanie zezwoleń  Zapewnienie bezpieczeństwa sprzedawanych produktów

19 DLACZEGO OTOCZENIE POLITYCZNO – PRAWNE JEST WAŻNE?  Ochrona interesów konsumenta  Ochrona środowiska naturalnego  Lobbing – grupy nacisku  Programy wspierające przedsiębiorczość  Stosunki międzynarodowe

20 OTOCZENIE NATURALNE (PRZYRODNICZE)  Brak lub dostępność surowców naturalnych  Źródła energii  Klimat  Ukształtowanie terenu  Prawdopodobieństwo wystąpienia kataklizmów

21 MAKROOTOCZENIE FIRMY DANONE Otoczenie technologiczne – dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń Otoczenie polityczno – prawne – możliwość zakazu handlu w niedzielę, dotacje dla firm z budżetu, podatki, regulacje prawne, ochrona konsumenta Otoczenie ekonomiczne – stopy procentowe wpływają na skłonność do wydawania lub oszczędzania, PKB per capita mówi o parytecie siły nabywczej, dostępność kredytów konsumenckich, średnie wynagrodzenie itd. Otoczenie demograficzne – struktura ludności, wiek, płeć, ilość rodzin z małymi dziećmi, ilość młodych małżeństw Otoczenie społeczno – kulturowe – trendy (np. wzrost zainteresowania własnym zdrowiem) Otoczenie naturalne – przyrodnicze: Dostęp do surowców naturalnych, istnienie w regionie mleczarni, sadów, upraw cukru itd

22 MIKROOTOCZENIE – OTOCZENIE RYNKOWE (bezpośrednie)  Dostawcy  Pośrednicy  Klienci  Konkurenci

23 MIKROOTOCZENIE  Przedsiębiorstwo ma wpływ na kształt mikrootoczenia  Przedsiębiorstwo wchodzi w ciągłe interakcje z podmiotami mikrootoczenia

24 5 SIŁ PORTERA Groźba substytucyjnych wyrobów lub usług Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa nabywców Groźba nowych wejść Konkurenci w sektorze Rywalizacja między istniejącymi firmami Potencjalni wchodzący Substytuty NabywcyDostawcy

25 PO CO PRZEPROWADZAMY ANALIZĘ 5 SIŁ PORTERA?  Aby sprawdzić, czy opłaca się inwestować w daną branżę / sektor  Aby rozpoznać pozycję naszej firmy w ramach sektora  Aby podjąć działania broniące naszej pozycję w ramach sektora

26 I SIŁA PORTERA - Siła przetargu dostawców Dostawcy mogą wykorzystywać siłę przetargową wobec nabywców w danym sektorze grożąc:  podniesieniem cen  obniżeniem jakości  zmniejszeniem zakresu obsługi

27 GRUPA DOSTAWCÓW DYSPONUJE SIŁĄ, JEŻELI  Jest zdominowana przez kilka przedsiębiorstw  Nie musi współzawodniczyć z innymi wyrobami substytucyjnymi oferowanymi sektorowi  Sektor nabywcy nie jest znaczącym klientem dla dostawcy

28 GRUPA DOSTAWCÓW DYSPONUJE SIŁĄ, JEŻELI  Wyroby grupy dostawcy są zróżnicowane  Istnieje niewielka liczba alternatywnych źródeł zaopatrzenia dla nabywcy  U nabywcy występują wysokie koszty zmiany dostawcy  Stwarza realna groźbę integracji w przód

29 II SIŁA POTERA - Siła przetargu nabywców  Grupa nabywców dysponuje siłą  Na rynku działa niewielu nabywców kupujących dany towar  Koszty zmiany dostawcy są niskie  Ma do czynienia ze stosunkowo niewielkimi dostawcami

30 II SIŁA POTERA - Siła przetargu nabywców  Wyroby kupowane w sektorze są znormalizowane i niezróżnicowane  Dysponuje rozległymi informacjami na temat popytu, bieżących cen dostawcy, kosztów dostawcy, oferty konkurencji  Istnieje realne ryzyko, że nabywca podejmie decyzje o integracji wstecz

31 III SIŁA PORTERA - Siła zagrożenia ze strony substytutów  Wszystkie firmy w danym sektorze konkurują z sektorem wytwarzającym wyroby substytucyjne  Im atrakcyjniejsze pod względem ceny są substytuty tym ostrzejsze są ograniczenia zysków w danym sektorze

32 III SIŁA PORTERA - Siła zagrożenia ze strony substytutów  Zagrożenie ze strony substytutów jest szczególnie wysokie w następujących okolicznościach  klient wykazuje wysoka wrażliwość cenową, zaś substytut jest wyrobem tańszym  istnieje kilka jednakowo efektywnych pod względem kosztów sposobów zaspokajania tej samej potrzeby nabywcy  zamiana produktu na produkt substytucyjny wiąże się z niewielkimi kosztami zmiany dostawcy lub ich brakiem

33 IV SIŁA PORTERA - Groźba wejścia do sektora  Firmy nowo wchodzące do sektora dążą do zdobycia udziału w rynku.  Aby uzyskać prawo wejścia na rynek, nowe firmy najczęściej konkurują niższymi cenami, atrakcyjniejszą ofertą produktową.  Groźba wejścia do sektora zależy od istniejących barier wejścia oraz od reakcji konkurentów, której może się spodziewać nowa firma

34 Bariery wejścia  potrzeby kapitałowe  polityka rządu  korzyści skali  dostęp do technologii i wiedzy fachowej  dostęp do surowców

35 DZIAŁANIA ODWETOWE  Działania odwetowe istniejących konkurentów będą tym groźniejsze jeśli  energiczne działania odwetowe miały już miejsce w przeszłości  znaczne zasoby istniejących firm umożliwiają im podjecie walki  sektor wzrasta powoli co ogranicza zdolność przyjęcia nowej firmy bez zmniejszania finansowej efektywności już istniejących przedsiębiorstw

36 V SIŁA PORTERA - Rywalizacja wewnątrz sektora  Pojecie rywalizacji odnosi się do stopnia intensywności zachowań konkurencyjnych występujących w danym sektorze  Rywalizacja miedzy konkurentami polega na zdobyciu jak najlepszej pozycji za pomocą  wojny reklamowej  konkurencji cenowej  wprowadzania nowych wyrobów

37 Ze wzmożoną rywalizacją w sektorze mamy do czynienia wtedy gdy  posunięcia konkurentów są nieprzewidywalne  popyt wzrasta powoli lub spada  produkt ma charakter sezonowy  rywalizacja dotyczy wysokich stawek strategicznych

38 KONKURUJEMY – ALE Z KIM?  RYNEK – np. BMW 5 konkuruje na rynku transportu – a więc z innymi samochodami, motorami, skuterami, a nawet metrem  SEKTOR – w sektorze samochodów osobowych, ogólnie z każdą marką i modelem  GRUPA STRATEGICZNA - w grupie wysokiej klasy limuzyn – Mercedes, Audi, Lexus itd.

39 ANALIZA KONKURENCJI  Kryterium ilości firm  Kryterium form konkurencji  Bezpośrednia  Substytucyjna  Potencjalna

40 Bariery wyjścia z sektora maja charakter czynników strategicznych, ekonomicznych, emocjonalnych i powodują, że firmy nadal konkurują pomimo, iż uzyskują niską stopę zysku

41 MIARY KONKURENCJI  Bezwzględny udział w rynku: procentowy udział sprzedaży przedsiębiorstwa w całym rynku  Względny udział w rynku: sprzedaż przedsiębiorstwa jako procent sprzedaży największego konkurenta (lub kilku najsilniejszych konkurentów)  Ilościowy udział w rynku to procentowy udział sprzedaży przedsiębiorstwa w całym rynku wyrażony ilościowo (np. za pomocą liczby sprzedanych sztuk lub pojemności sprzedanych opakowań)  Wartościowy udział w rynku: procentowy udział sprzedaży przedsiębiorstwa w całym rynku wyrażony wartością sprzedanych produktów lub usług  C4 – sprzedaż 4 największych firm/ sprzedaż ogółem

42 ŹRÓDŁA INFORMACJI O OTOCZENIU  Roczniki statystyczne  Raporty  Pisma branżowe  Strony GUS  Strony rządowe  Materiały z kongresów i konferencji  Prasa codzienna

43 METODY BADANIA OTOCZENIA  Ekstrapolacja trendów  Analiza luki strategicznej  Metody scenariuszowe  Opinie ekspertów


Pobierz ppt "O T O C Z E N I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W A mgr Agata Wiznerowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google