Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r.

2 Podstawa prawna   art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej

3 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej   1 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

4 Zalecane warunki i sposób realizacji   Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.   Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.   Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

5 Zalecane warunki i sposób realizacji Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

6 Stosowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w latach szkolnych obligatoryjnie   2015/2016 i 2016/2017 dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

7 Stosowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w latach szkolnych fakultatywnie 2014/2015-2016/2017 (w zależności od możliwości organizacyjnych przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego)   w przedszkolu oraz prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego innej formie wychowania przedszkolnego - dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, po uzyskaniu: 1) 1) opinii rady pedagogicznej oraz 2) 2) zgody organu prowadzącego do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego   w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, 1) 1) za zgodą organu prowadzącego do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego

8 § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach ma osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła:   studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub   studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy lub   studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego bądź   studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub też   nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu lub   studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 roku w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych lub też   studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia

9 § 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania tego języka obcego.

10 Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych w stopniu podstawowym, zaawansowanym i biegłym zostały określone w enumeratywnym wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

11 Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych Podstawowa znajomość języka:

12 język angielski: a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS): – wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt, – wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE), – wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE), d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator", e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, f) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests, g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;

13 język niemiecki: a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut, b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut; język francuski: a) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B2, Centre International d'Etudes Pedagogiques, b) Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Alliance Française; język włoski: a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena, b) Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia, c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante język hiszpański: a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes, c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes.

14 Przygotowanie pedagogiczno – metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego Poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku nauczycieli języków obcych przygotowanie pedagogiczno- metodyczne powinno obejmować: 1)metodykę nauczania danego języka obcego; 2)realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego); 3)gramatykę pedagogiczną; 4)pedagogikę; 5)psychologię.

15 Kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego języka obcego oraz wczesnego nauczania danego języka obcego   przygotowanie pedagogiczno-metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego można uzyskać poprzez ukończenie studiów podyplomowych, które zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131)   kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny w zakresie nauczania danego języka obcego; zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego wydaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby placówki doskonalenia nauczycieli, która posiada akredytację Świadectwo ukończenia jest dokumentem uznawanym na terenie kraju; na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w boksie Nauczyciele/Doskonalenie znajdują się informacje o instytucjach, które uzyskały zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych

16 Lex specialis derogat legi generali

17 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Zgodnie z § 28a rozporządzenia w sprawie kwalifikacji do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. Od 29 sierpnia 2014 r. w okresie przejściowym, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r., osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i legitymujące się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.

18 § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji   studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub   studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub   studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt. 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

19 § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba, która ukończyła: 1)studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, lub 2)zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Poprzez studia wyższe rozumie się studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie, wyższe zawodowe) lub studia magisterskie.

20 poprzez studia wyższe rozumie się:   studia magisterskie   studia pierwszego stopnia: licencjackie inżynierskie wyższe zawodowe

21 § 28 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki

22 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00 pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

23 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań www.ko.poznan.pl kancelaria@ko.poznan.pl tel. 61 8541 573 tel. 61 8541 662 budynek B WUW w Poznaniu Opracowanie: Agata Krzywania, Bartosz Popiołek


Pobierz ppt "Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google