Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r.

2 Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with Special Educational Needs). [Bogdanowicz, Opole 1999r.]

3 Kryteria diagnostyczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I Kryterium organiczne: uczniowie z dysfunkcjami ruchowymi – dzieci i młodzież z zaburzeniami w rozwoju motoryki małej (artykulatory, manipulacja) i motoryki dużej (nadmierne bądź niskie napięcie mięśniowe, synkinezje, stereotypie ruchowe, brak koordynacji ruchowej) uczniowie z dysfunkcjami wzrokowymi – dzieci i młodzież niedowidzące i niewidome uczniowie z dysfunkcjami słuchowymi – dzieci i młodzież niedosłyszące i głuche uczniowie z dysfunkcjami CUN – dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, afazją dziecięcą uczniowie z deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych – dzieci i młodzież z dysleksją rozwojową uczniowie przewlekle chorzy.

4 II Kryterium psychiczne (psychologiczne): uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczniowie upośledzeni umysłowo uczniowie z zaburzeniami rozwoju psychicznego – dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych i funkcji motorycznych uczniowie z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – dzieci autystyczne, z zaburzeniami dezintegracyjnymi, hiperkinetycznymi uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji – dzieci z nadpobudliwością ruchową, z zaburzonym zachowaniem, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego

5 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych

6 System oświaty Wczesne wspomaganie rozwoju Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Kształcenie specjalne Możliwość kształcenia w różnych typach i rodzajach szkół oraz ośrodkach Bezpłatny transport i opieka w czasie przejazdu do szkoły/ośrodka Subwencjonowanie zadań edukacyjnych

7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka możliwość organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w systemie oświaty od 2005 roku prowadzone w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole

8 Jednostki organizujące wczesne wspomaganie rozwoju Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013r. Publiczne i niepubliczne: przedszkola szkoły podstawowe specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze specjalne ośrodki wychowawcze ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2014r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Zajęcia mogą być organizowane: zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w szczególności w domu rodzinnym, placówkach opiekuńczo - wychowawczych dyrektor w miarę posiadanych możliwości umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowanie i uzdolnienia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły zajęcia rewalidacyjne lub formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się poza tygodniowym wymiarem zajęć.

10 Organizacja kształcenia specjalnego Zasadą, wynikającą z art. 71b ustawy o systemie oświaty jest organizowanie kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. Orzeczenie zawiera: diagnozę poziomu rozwoju dziecka zalecane formy kształcenia formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

11 Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: 1) niesłyszących 2) słabo słyszących 3) niewidomych 4) słabo widzących 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

12 Kształcenie specjalne dzieci/uczniów niepełnosprawnych może być organizowane: we wszystkich typach szkół: w szkołach podstawowych w gimnazjach w szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół: ogólnodostępnych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi integracyjnych specjalnych oraz w ośrodkach: specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych

13 Kształcenie specjalne uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być organizowane: we wszystkich typach szkół: w szkołach podstawowych w gimnazjach w szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich rodzajach szkół: ogólnodostępnych integracyjnych specjalnych oraz w ośrodkach: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym)

14 Uczeń niepełnosprawny w szkole W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1)korekcyjne wad postawy 2) korygujące wady mowy 3) orientacji przestrzennej i poruszania się 4) nauki języka migowego 5) inne, wynikające z programów rewalidacji

15 W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne – co najmniej 2 godziny tygodniowo.* Rodzaj tych zajęć, a także forma ich realizacji, powinny odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. *rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz. 204)

16 Uczeń niepełnosprawny, niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów: możliwość przedłużenia okresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym – dla uczniów niepełnosprawnych możliwość skrócenia okresu kształcenia w szkole zawodowej - z 3 do 2 lat (w MOW i MOS) – dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego realizację indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych

17 Prawo do wydłużonego procesu kształcenia - do ukończenia przez ucznia: -18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej - 21 roku życia - w przypadku gimnazjum - 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej *rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i ośrodkach (ze zmianami z 28 sierpnia 2012r.)

18 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej z 30 kwietnia 2013r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:  rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: 1) szczególnych uzdolnień 2) niepełnosprawności 3) choroby przewlekłej 4) niedostosowania społecznego 5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym 6) specyficznych trudności w uczeniu się 7) zaburzeń komunikacji językowej 8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 9) niepowodzeń edukacyjnych 10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi 11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

19 Uczeń niepełnosprawny, niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole Uczniowi niepełnosprawnemu, niedostosowanemu społecznie i zagrożonemu niedostosowaniem społecznym każda szkoła (ogólnodostępna, integracyjna i specjalna) zapewnia: obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne zajęcia rewalidacyjne (dla niedostosowanych społecznie – resocjalizacyjne, dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – socjoterapeutyczne) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym w szczególności: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne realizację programu nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktyki z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy integrację ze środowiskiem rówieśniczym przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym pomoc rodzicom uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju ich dzieci

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google