Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN PRAC NAD AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Częstochowa, 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN PRAC NAD AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Częstochowa, 1."— Zapis prezentacji:

1 STAN PRAC NAD AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Częstochowa, 1 sierpnia 2011 r.

2 2 W ustawie znajduje się 8 delegacji dla ministra środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne)

3 Rozporządzenia 3 Rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.; Wymagania zostaną określone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

4 Rozporządzenia 4 Rozporządzenie dotyczące wzorów sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wzorów sprawozdań rocznych sporządzanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz marszałka województwa Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;

5 Rozporządzenia 5 Rozporządzenie dotyczące poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.; Zostaną określone poziomy z podziałem na poszczególne lata, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 50% papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych

6 Rozporządzenia 6 Rozporządzenie dotyczące poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.; Obecnie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska dostępne są wytyczne określające sposób obliczenia uzyskanego poziomu

7 Rozporządzenia 7 Rozporządzenie dotyczące wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;

8 Rozporządzenia 8 Rozporządzenie dotyczące wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagań dla odpadów powstających z tych procesów Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;

9 Rozporządzenia 9 Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji Rozporządzenie fakultatywne;

10 Rozporządzenia 10 Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji Rozporządzenie fakultatywne;

11 Stan prac nad rozporządzeniami Rozpoczęły się prace nad rozporządzeniem, dotyczącym szczegółowych wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 11 W dniu 4 lipca MŚ zwróciło się z prośbą o propozycję zapisów do KIGO, PIGO, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPGO, IPHIZ; Od końca sierpnia można się spodziewać konsultacji społecznych.

12 Stan prac nad rozporządzeniami 12 Wymagania techniczne będą głównie dotyczyły: wyposażenia w urządzenia do odbierania odpadów komunalnych i ich stanu technicznego, wyposażenia pojazdów, wymogów sanitarnych dla pojazdów i pojemników, wyposażenia bazy magazynowo-sprzętowej.

13 Prace nad rozporządzeniami 13 Projekty rozporządzeń będą dostępne na stronie www.mos.gov.pl w zakładce „Prawo”.

14 Bernard Błaszczyk DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

15 Szanowni Państwo, podsumowując aktualny stan realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko chciałbym podziękować instytucjom zaangażowanym we wdrażanie środowiskowych działań Programu. Specjalne wyrazy uznania należą się beneficjentom, którzy wykazali duże zaangażowanie, po to by ich praca została zwieńczona pozyskaniem środków na realizację projektu. Miło mi poinformować, że tylko w pierwszym półroczu 2011r. kolejnych 60 beneficjentów podpisało umowy o dofinansowanie. Dzięki temu powstaną oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, realizowane będą inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach oraz działania na rzecz ochrony przyrody w całej Polsce. Wartość tych projektów to ponad 4 mld zł, z czego 2 mld zł sfinansuje Unia Europejska. Życzę wszystkim kolejnych sukcesów i zapewniam, że Ministerstwo Środowiska będzie aktywnie wspierało beneficjentów w realizacji projektów. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska


Pobierz ppt "STAN PRAC NAD AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Częstochowa, 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google