Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE
SEMESTR ZIMOWY 2015/2016

2 Sprawy organizacyjne ksztobryn@wpia.uni.lodz.pl
Dyżur: wtorki p. 3.29 egzamin: „0” i pierwszy termin pytania?

3 Książki 1. Małgorzata Sikora-Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w Nowej Perspektywie , Warszawa Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny, Szynon Żółciński, Fundusze UE , Warszawa E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Polityka spójnosci w okresie : a rozwój regionów Europy, Wrocław 2011 J. Olbrycht, Ramy prawne europejskiej polityki spójności na lata w opiniach ekspertów, Gliwice 2012

4 akty prawne ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

5 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania

6 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

7 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

8 Co to jest rozporządzenie?

9 W Polsce Umowa Partnerstwa Programowanie perspektywy finansowej na lata z 23 maja 2014 r. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa wdrożeniowa) Programy operacyjne na lata :  PO inteligenty rozwój Polska cyfrowa Infrastruktura i środowisko Wiedza Edukacja Rozwój Polska Wschodnia Pomoc techniczna

10 Natura Funduszy Strukturalnych:
Prawo, ekonomia, zarządzanie, prowadzenie działalności gospodarczej Tylko praktyczna? Dla studentów prawa/administracji nieuchwytna Nowe akty prawne (nowa perspektywa finansowa) Nowe pojęcia innowacyjność, kapitał ludzki, dotacja, zrównoważony rozwój

11 ESENCJA Sąd dwa Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Są programowane na okres 7 lat: Fundusze strukturalne są kierowane do regionów (nie do państw członkowskich) Mają na celu wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów Są realizowane w państwach członkowskich za pomocą Programów Operacyjnych

12 POLITYKA STRUKTURALNA/REGIONALNA/SPÓJNOŚCI UE
Cel - poprawa rozwoju regionów poprzez realizację celu zmniejszenia znaczących dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych istniejących wciąż pomiędzy różnymi regionami Europy Czy są dysproporcje? Dlaczego dysproporcje mają być niwelowane?

13 Dysproporcje te są niezgodne z podstawowymi zasadami UE
Zasada solidarności Jednolity rynek Unijna strategia promowania i wspierania ogólnego, harmonijnego rozwoju państw członkowskich i regionów

14 POLITYKA STRUKTURALNA/REGIONALNA/SPÓJNOŚCI UE
Podstawy prawne – preambuła TFUE: UE troszczy się o wzmocnienie jedności swych gospodarek i zapewnienie ich harmonijnego rozwoju, poprzez zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia regionów mniej uprzywilejowanych.

15 Tytuł XVIII TFUE SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA
art. 174 TFUE: w celu wzmocnienia swej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unia zmierza do zmniejszenia zróżnicowań w poziomach rozwoju różnych regionów oraz opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych (szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych).

16 Osiągnięcie tych celów ma następować właśnie poprzez Fundusze strukturalne a także inne fundusze, które nie są określane jako fundusze strukturalne ale zaliczają się do funduszy europejskich: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki Tutaj wpisz tekst

17 Dysproporcje występują nie tylko pomiędzy poszczególnym p. cz
Dysproporcje występują nie tylko pomiędzy poszczególnym p. cz. ale i regionami w ramach p.cz.

18 Regiony kwalifikujące się do wsparcia – system NUTS
Poziomy NUTS to obszary geograficzne stosowane do celów gromadzenia ujednoliconych danych w UE. System ten dzieli każde państwo na trzy poziomy jednostek statystycznych (regiony NUTS).

19

20 GENERALNE KIERUNKI ŚRODKÓW
pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie badań i działalności innowacyjnej, inwestowanie w ochronę środowiska, zapewnienie lepszego dostępu do technologii cyfrowych, rozwój nowych produktów i metod produkcji, wspieranie wydajności energetycznej i zapobiegania zmianom klimatu,

21 GENERALNE KIERUNKI ŚRODKÓW
7. stymulowanie edukacji i poszerzania umiejętności, 8. usprawnienia połączeń transportowych.

22 Zasady polityki strukturalnej
Zasada koncentracji Zasada programowania Zasada partnerstwa Zasada dodatkowości

23 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
Zasada koncentracji Koncentracja środków Koncentracja wysiłków Koncentracja wydatków

24 Koncentracja środków: ponad 70 % środków jest skierowana do regionów najbiedniejszych (czerwonych i pomarańczowych) Koncentracja wysiłków: Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy i innowacje

25 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
Priorytety koncentracji wysiłków: Badania i innowacje Wspieranie tzw. animatorów innowacji (zwłaszcza centrów badawczych oraz MŚP), Inwestowanie w infrastrukturę, sprzęt, pilotażowe linie produkcyjne i zaawansowane procesy produkcyjne Ułatwianie kooperacji oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy różnymi animatorami Inwestowanie w innowacje tworzone przez MŚP Koncentracja na szkoleniach pracowników badawczych

26 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
ii) TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne – w celu poprawy dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych Inwestowanie w infrastrukturę TIK we wszystkich regionach, Zapewnienie lepszego dostępu do szybkich sieci szerokopasmowych, Inwestowanie w opracowywanie i udoskonalanie narzędzi TIK, Konsekwentne przechodzenie na innowacyjne sposoby wykorzystywania technologii TIK, Poszerzanie umiejętności cyfrowych (e-umiejętności)

27 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
iii) Wspieranie konkurencyjności MŚP Dlaczego MŚP? Sposoby realizacji: Wykorzystywanie nowych źródeł wzrostu, Szkolenie przedsiębiorców, kierowników i pracowników, Inwestowanie w kapitał ludzki i w organizacje świadczące usługi

28 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
iv) Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną Cele Do roku 2020: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %; zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %; generowanie co najmniej 20 % zużywanej energii ze źródeł odnawialnych. c) Koncentracja wydatków Zasada n+2 lub n+3

29 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
2. Zasada programowania Wspólne ramy strategiczne art. 10 rozporządzenia 1303/2013 Wspólne ramy strategiczne ustalają strategiczne zasady kierunkowe dla ułatwienia procesu programowania  Umowa o współpracy przygotowywana przez każde z p.cz. Osobno. Krajowe plany wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020. Obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

30 Artykuł 15
Treść umowy partnerstwa
cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami, opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów operacyjnych, zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

31 Do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2019 r
Do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2019 r. państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa, odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie z postępów zawiera ocenę oraz informacje na temat: zmian postępów wdrożenia

32 Programy operacyjne (PO) art. 27 rozporządzenie 1303/2013 określa strategię dotyczącą wkładu programu do unijnej strategii definiuje priorytety określające cele szczegółowe Zawiera wskaźniki

33 Art. 29 procedura przyjmowania PO
Przygotowywane są przez p.cz. Komisja ocenia zgodność programów z rozporządzeniami, umową partnerstwa, strategiami itp.

34 PO Wiedza Edukacja Rozwój
PO Infrastruktura i Środowisko PO Inteligentny Rozwój PO Polska Cyfrowa PO Polska Wschodnia PO Pomoc techniczna 16 RPO

35 ZASADY POLITYKI REGIONALNEJ
3. Zasada partnerstwa Partnerstwo instytucjonalne Partnerstwo publicznoprawne 4. Zasada dodatkowości - UE tylko współfinansuje program krajowe i częściowo pokrywa ich koszty.

36 DOKUMNETY AGENDA 2000 Strategia Lizbońska
„Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”

37 EUROPA 2020 Cele Zatrudnienie Badania i rozwój
Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii Edukacja Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

38 INICJATYWY PRZEWODNIE
Inteligentny rozwój gospodarczy 1. Europejska agenda cyfrowa 2. Unia innowacji 3. Mobilna młodzież II. Zrównoważony rozwój gospodarczy 4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów 5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji

39 INICJATYWY PRZEWODNIE
III. Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu 6. Program na rzecz nowych umiejętności I zatrudnienia 7. Europejski program walki z ubóstwem

40 Inteligentny rozwój gospodarczy
Oznacza uzyskanie lepszych wyników w dziedzinie: badań naukowych/innowacji (stworzenie nowych produktów i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu problemów społecznych) Zatrudnienia kobiet i mężczyzn edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji) społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

41 Inteligentny rozwój gospodarczy
Inicjatywy w ramach dziedziny Europejska agenda cyfrowa – ma na celu osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do szerokopasmowego Internetu; Unia innowacji - poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie innowacji Mobilna młodzież - poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej;

42 Zrównoważony rozwój gospodarczy
Zrównoważony rozwój oznacza: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności, wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji, wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych, wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym), poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

43 Zrównoważony rozwój gospodarczy
Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej;

44 Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza: podniesienie stopy zatrudnienia w Europie – czyli więcej lepszych miejsc pracy, zwłaszcza dla kobiet, młodych ludzi i pracowników starszych wiekiem, pomaganie młodym ludziom w przewidywaniu zmian i radzeniu sobie z nimi dzięki inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia, modernizację rynków pracy i systemów opieki społecznej, zagwarantowanie, że cała UE odniesie korzyści z wzrostu.

45 Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie mobilności pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych; wspieranie ich w zdobywaniu nowych kwalifikacji, Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym.

46 Cele polityki regionalnej a Fundusze Strukturalne
Założenia Funduszy Strukturalnych Zmiany Funduszy Strukturalnych w poszczególnych okresach programowania Cele Ilość i rodzaje Funduszy Strukturalnych Programowanie w Polsce

47

48

49

50 CELE TEMATYCZNE Art. 9 rozporządzenie 1303/2013 1) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK; 3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); 4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 5) promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

51 CELE TEMATYCZNE 6) zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspie­ ranie efektywnego gospodarowania zasobami; 7) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej; 8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; 9) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 10) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawo­ dowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie; 11) wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

52 BUDŻET UE Budżet UE Roczny Długookresowy 2. Wpływy do budżetu

53 POMOC PUBLICZNA A FUNDUSZE STRUKTURALNE
art. 107 TFUE Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

54 Przesłanki pomocy publicznej
pochodzenie ze środków lub źródeł państwowych korzyść dla wybranych przedsiębiorstw przedsiębiorstwo korzyść selektywność 3. zakłócenie lub możność zakłócenia konkurencji i wpływ na wymianę handlową

55 Pomoc dopuszczalna art. 107 ust. 2 TFUE
Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest: pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów; pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi 
zdarzeniami nadzwyczajnymi;

56 Pomoc dopuszczalna c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję uchylającą niniejszą literę.

57 Inne rodzaje pomocy dozwolonej
Art. 107 ust. 3. Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana: a)  pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których mowa w artykule 349, z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej; b)  pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego;

58 Inne rodzaje pomocy dozwolonej
c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiąc na wniosek Komisji.

59 Rodzaje pomocy publicznej
1. Pomoc regionalna 2. Pomoc horyzontalna na badania i rozwój na ochronę środowiska i energetykę 3. Pomoc de minimis

60 Europejski Fundusz Społeczny
Lata 60 bezrobocie i migracja Lata 70 zaspokajanie potrzeb konkretnych grup Lata 80 szkolenia zawodowe Lata 90 globalizacja i społeczeństwo informacyjne Po roku 2000 kobiety, osoby starsze Od 2014 włączenie społeczne, równe szanse dla wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji Zatrudnienie osób młodych

61 Europejski Fundusz Społeczny
Rozporządznie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

62 EFS art. 162 TFUE W celu poprawy możliwości zatrudniania pracowników w ramach rynku wewnętrznego i przyczyniania się w ten sposób do podniesienia poziomu życia, ustanawia się zgodnie z poniższymi postanowieniami Europejski Fundusz Społeczny; dąży on do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Unii, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie.

63 Europejski Fundusz Społeczny
Cele Art.2 rozporządzenia 1304/ EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników, a także ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju, zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich i wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse, przyczyniając się tym samym do wdrażania priorytetów Unii w zakresie wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

64 Europejski Fundusz Społeczny
Cele Ust. 3 EFS przynosi korzyści ludziom, w tym osobom w niekorzystnej sytuacji, np. osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami, migrantom, mniejszościom etnicznym, społecznościom marginalizowanym i osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym bez względu na ich wiek. EFS udziela również wsparcia pracownikom i przedsiębiorstwom, w tym podmiotom z dziedziny ekonomii społecznej, oraz przedsiębiorcom; udziela także wsparcia na rzecz systemów i struktur w celu ułatwienia ich dostosowania do nowych wyzwań, w tym zmniejszania niedostosowania umiejętności i promowania dobrego rządzenia, postępu społecznego oraz wdrażaniu reform, w szczególności w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i polityk społecznych.

65 Europejski Fundusz Społeczny
Cele Zapewnianie dostępu do miejsc pracy Stwarzanie szans dla młodzieży Wzmacnianie działalności gospodarczej Dbanie o rozwój zawodowy walka z wykluczeniem społecznym Walka z marginalizacją Promowanie przedsiębiorstw społecznych Wspieranie partnerstwa lokalnego Integracyjne podejście Lepsza edukacja

66 Europejski Fundusz Społeczny
6. Wzmocnienie administracji publicznej Skuteczniejsze instytucje Partnerstwa dla postępu

67 Europejski Fundusz Społeczny
II. Cele tematyczne 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Priorytet 8i.(EFS) zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Priorytet 8ii. (EFS) trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

68 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet 8iii. (EFS) samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Priorytet 8iv. (EFS) równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Priorytet 8v. (EFS)adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Priorytet 8vi (EFS) aktywne i zdrowe starzenie się Priorytet 8vii (EFS) modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów

69 Europejski Fundusz Społeczny
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (EFS, EFRR) Priorytet 9i.(EFS) aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Priorytet 9iv. (EFS) ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Priorytet 9v. (EFS) wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Priorytet 9vi. (EFS) lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

70 Europejski Fundusz Społeczny
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (EFS, EFRR) Priorytet 10i. (EFS) ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Priorytet 10ii. (EFS) poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć

71 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet 10iii. (EFS) wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charaktwerze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych sciezek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

72 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet 10iv. (EFS) lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

73 Europejski Fundusz Społeczny
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (EFS) Priorytet 11i. (EFS) inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i loklanym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

74 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

75 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytety: Osoby młode na rynku pracy 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia 6. Pomoc Techniczna

76 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytety: Osoby młode na rynku pracy Wsparcie osób młodych zmierzające do aktywizacji zawodowej i zwiększania przedsiębiorczości 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprawa efektywności wybranych polityk publicznych Równość Przystosowanie do zmian Aktywne i zdrowe starzenie się Modernizacja instytucji

77 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju rozwój szkolnictwa wyższego Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce

78 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej; Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

79 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
5. Wsparcie dla obszaru zdrowia Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej. Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. 6. Pomoc Techniczna

80 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Art. 176 TFUE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych.

81 EFRR Cele Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Europejska współpraca terytorialna ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

82 EFRR ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

83 EFRR Zadania EFRR art. 2 rozporządzenia 1301/2013: przyczynia się do finansowania wsparcia mającego na celu zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez niwelowanie głównych dysproporcji regionalnych w Unii poprzez zrównoważony rozwój oraz dostosowanie strukturalne regionalnych gospodarek, w tym przekształceniu upadających regionów przemysłowych i regionów opóźnionych w rozwoju. Zakres wsparcia art. 3 a) inwestycje produkcyjne, przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy

84 EFRR Wyraźnie z zakresu wsparcia wyłączone zostały a) likwidacja i budowa elektrowni jądrowych; b) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; c) wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; e) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

85 EFRR Priorytety inwestycyjne (11):
1) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji poprzez udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego

86 EFRR 2) zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK poprzez: poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej; rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia;

87 EFRR 3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez:
promowanie przedsiębiorczości opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych

88 EFRR 4) wpieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia promowanie strategii niskoemisyjnych

89 EFRR 5) promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem poprzez: wspieranie inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

90 EFRR 6) zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez: inwestowanie w sektor gospodarki wodnej zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych promowanie innowacyjnych technologii mających na celu poprawę ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze odpadów

91 EFRR 7) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej poprzez: wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN- T rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu

92 EFRR 8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez: wspieranie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne pracy na własny rachunek, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw; wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu

93 EFRR 9) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez: inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną udzielanie wsparcia na rzecz przedsiębiorstw społecznych 10) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; 11) wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych

94 EFRR Szczególnym obszarem wsparcia EFRR otacza
obszary miejskie (art. 7-9 rozporządzenia 1301/2014) Obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub Demograficznych (art. 10) Regiony najbardziej wysunięte na północ o bardzo niskiej gęstości zaludnienia (art. 11) Regiony najbardziej oddalone art. 12)

95 EFRR W CELU EWT Wyróżna 3 rodzeje współprac:
1) współpracę transgraniczną między przyległymi regionami w celu wspierania zintegrowanego rozwoju regionalnego między sąsiadującymi przygranicznymi regionami z co najmniej dwóch państw członkowskich, oddzielonymi granicą lądową lub morską, lub pomiędzy sąsiadującymi regionami przygranicznymi z co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego na granicach zewnętrznych Unii

96 EFRR W CELU EWT 2. współpracę transnarodową na większych terytoriach transnarodowych, obejmującą partnerów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także morską współpracę transgraniczną w przypadkach nieobjętych współpracą transgraniczną, w celu osiągnięcia wyższego poziomu integracji terytorialnej tych terytoriów; 3. Współpraca międzyregionalna powinna dążyć do wzmocnienia skuteczności polityki spójności, zachęcając do wymiany doświadczeń między regionami w zakresie celów tematycznych i rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią, w celu polepszenia wdrażania programów współpracy terytorialnej i przedsięwzięć w tej dziedzinie

97 EFRR W CELU EWT Środki finansowe na cel „Europejska współpraca terytorialna” określa się na poziomie 2,75% ogólnych środków dostępnych na zobowiązania budżetowe z EFRR, EFS i Funduszu Spójności na okres programowania , a) 74,05 % (tj. ogółem EUR) na współpracę transgraniczną; b) 20,36 % (tj. ogółem EUR) na współpracę transnarodową; c) 5,59 % (tj. ogółem EUR) na współpracę międzyregionalną.

98 EFRR W CELU EWT Artykuł 12 Wybór operacji
Beneficjenci, beneficjent wiodący Operacje: Polska-Słowacja części województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego po stronie słowackiej: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj) na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego transport edukacja

99 EFRR W CELU EWT Czechy–Polska
części województw: dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie; po stronie czeskiej: 5 krajów (liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski) poprawa dostępności transportowej poprawa dostępności atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego.

100 EFRR W CELU EWT Programy polsko-niemieckie:
Meklemburgia–Pomorze–Brandenburgia–Polska Brandenburgia – Polska Polska – Saksonia województwo zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie (tylko podregion jeleniogórski); po stronie niemieckiej kraje związkowe: Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia oraz Saksonia (powiaty z tych trzech landów leżące najbliżej granicy)

101 EFRR W CELU EWT poprawa atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza
integracja społeczności lokalnych projekty z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprawę transgranicznej mobilności

102 EFRR W CELU EWT Południowy Bałtyk
nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE: Danii, Litwy, Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Polski i Szwecji „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” Program Litwa–Polska po stronie polskiej - podregion ełcki, suwalski i białostocki; po stronie litewskiej - okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyj. miasta Wilno)

103 EFRR W CELU EWT Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA
zasięg geograficzny: współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród władz i instytucji publicznych, które decydują o rozwoju regionów wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

104 EFRR W CELU EWT Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego zasięg geograficzny: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane regiony) innowacyjność, efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi zrównoważony transport

105 EFRR W CELU EWT Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa
zasięg geograficzny: obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony)

106

107 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Priorytety: 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 5. Pomoc techniczna

108 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Priorytety: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych Skierowany jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi.

109 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I wykorzystania prac B+R przez przedsiębiorstwa tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw promowanie przedsiębiorczości i inwestowanie przez przedsiębiorstwa w innowacje rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorstwami poszukującymi finansowania

110 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Finansowanie obejmuje projekty polegające na wdrożeniu innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Nacisk położony zostanie na wybór takich projektów, które dotyczą zastosowania wyników prac B+R wdziałalności gospodarczej.

111 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji Finansowanie badań naukowych Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

112 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
V. Pomoc techniczna Zapewnienie sprawnego zarządzania i wdrażania Programu Zapewnienie efektywnego wykorzystania środków Wsparcie beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów; Zapewnienie informacji i promocji w ramach Programu.

113 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytety: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Infrastruktura drogowa dla miast Rozwój transportu kolejowego w Polsce Rozwój niskoemisyjnego transport zbiorowego w miastach Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Pomoc techniczna

114 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytety: Zmniejszenie emisyjności gospodarki wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

115 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytety: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu rozwój infrastruktury środowiskowej ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń inwestowanie w sektor gospodarki odpadami

116 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego rozwój drogowej i lotniczej infrastruktury w sieci TEN-T, poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

117 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4. Infrastruktura drogowa dla miast poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe).

118 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce Modernizacja istniejących szlaków kolejowych

119 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Redukucja minimalizacja oddziaływania hałasu/drgań/ zanieczyszczeń powietrza zrównoważony rozwój układu urbanistycznego.

120 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw rozwój systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu

121 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych. zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

122 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego

123 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8. Pomoc techniczna

124 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

125 Program Polska Cyfrowa
Priorytety: Powszechny dostęp do szybkiego internetu E-administracja i otwarty rząd Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Pomoc techniczna

126 Program Polska Cyfrowa
1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu: ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 2. E-administracja i otwarty rząd podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych, Poprawa cyfrowej efektywności urzędów

127 Program Polska Cyfrowa
3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów walka z tzw. Wykluczeniem cyfrowym w formie szkoleń na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

128 Program Polska Cyfrowa

129 Program Operacyjny Polska Wschodnia
Priorytety: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Nowoczesna infrastruktura transportowa Ponadregionalna infrastruktura kolejowa Pomoc techniczna

130 Program Operacyjny Polska Wschodnia
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów

131 Program Operacyjny Polska Wschodnia
2. Nowoczesna infrastruktura transportowa budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej zwiększanie mobilności regionalnej

132 Program Operacyjny Polska Wschodnia
3. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej.

133 Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Priorytety: Potencjał instytucji realizujących politykę spójności Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Informacja i promocja funduszy europejskich

134 Regionalne Programy Operacyjne
Łódzki PO

135 INNE EFI Fundusz Spójności (FS)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Fundusz morski i rybołówstwa

136 Fundusz Spójności (FS)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 CELE art. 2 rozporządzenia 1300/2013 inwestycje na rzecz środowiska, włączając w to dziedziny związane ze zrównoważonym rozwojem oraz energią niosące ze sobą korzyści dla środowiska;  TEN-T zgodnie z wytycznymi przyjętymi rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013;

137 Fundusz Spójności (FS)
3. Fundusz Spójności nie wspiera: a) likwidacjii ani budowy elektrowni jądrowych; b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych; c) inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii; d) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; e) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; f) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

138 Fundusz Spójności (FS)
4. Priorytety inwestycyjne wpieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszyst­ kich sektorach poprzez: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia;

139 Fundusz Spójności (FS)
b) promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem poprzez: wspieranie inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego; wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami;

140 Fundusz Spójności (FS)
c) zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez: inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie; inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie;

141 Fundusz Spójności (FS)
ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę; podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekul­ tywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszania hałasu.

142 Fundusz Spójności (FS)
d) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej poprzez: wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T; rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej; rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego wysokiej jakości oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu;

143 Fundusz Spójności (FS)
e) wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i sprawności administracji publicznej oraz efektywności usług publicznych związanych z wdrażaniem Funduszu Spójności.

144 Fundusz Spójności (FS)
Fundusz Spójności wspiera te państwa członkowskie, w których DNB na mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej i obliczany na podstawie danych liczbowych Unii za okres od 2008 do 2010 r., wynosi mniej niż 90 % średniego DNB na mieszkańca UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

145 Fundusz Spójności (FS)
Jak jest wdrażany w państwach członkowskich? Jak jest wdrażany w Polsce?

146 EFRROW ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Cele: a) wspieranie konkurencyjności rolnictwa; b) zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu; c) osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy.

147 EFRROW Priorytety unijne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (6) 1) wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, obejmujące następujące cele szcegółowe: a) wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich; b) wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników; c) wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa;

148 EFRROW 2) zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarzadząnia lasami, obejmujące następujące cele szcegółowe: a) poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególniez myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej; b) ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń;

149 EFRROW 3) wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, obejmujące następujące cele szcegółowe: a) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolnospożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe; b) wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach;

150 EFRROW 4) odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szcegółowe: a) odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów; b) poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów; c) zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą;

151 EFRROW 5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przecho­ dzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, obej­ mujące następujące cele szcegółowe: a) poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie; b) zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym; c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów biogospodarki; d) redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa; e) promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;

152 EFRROW 6) wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, obejmujące następujące cele szcegółowe: a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy; b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich; c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.

153 EFRROW Działania: 1) Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje działalność w zakresie szkolenia zawodowego i nabywania umiejętności, demonstracje i działalność informacyjną. Działalność w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności mogą obejmować szkolenia, warsztaty i coaching. krótkoterminową wymianę zarządzających gospodarstwami i lasami oraz wizyty w gospodarstwach i w lasach

154 EFRROW Beneficjentem wsparcia zostaje dostawca usług szkoleniowych lub innych usług transferu wiedzy i działalności informacyjnej. Wsparcie w ramach tego działania nie obejmuje kursów instruktażowych lub szkoleń, które stanowią część zwykłych programów lub systemów edukacyjnych na poziomie szkoły średniej lub wyższym.

155 EFRROW 2) Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Wsparcia w ramach tego działania udziela się w celu: udzielania pomocy rolnikom, młodym rolnikom określonym w niniejszym rozporządzeniu, posiadaczom lasów, innym gospodarującym gruntami i MŚP na obszarach wiejskich w korzystaniu z usług doradczych w celu poprawienia wyniku gospodarczego i wyników w zakresie oddziaływania na środowisko ich gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw lub inwestycji, a także zwiększenia przyjazności tych gospo­ darstw, przedsiębiorstw lub inwestycji dla klimatu oraz ich odporności na zmianę klimatu; wspierania tworzenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz usług z zakresu zastępstw i doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa, jak również usług doradczych w zakresie leśnictwa, w tym systemu doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 12–14 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013; wsparcia szkolenia doradców.

156 EFRROW 3) Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje przystąpienie rolników i grup rolników do: systemów jakości, w tym systemów certyfikacji gospodarstw, produktów rolnych, bawełny lub środków spożywczych, uznanych przez państwa członkowskie

157 EFRROW 4) Inwestycje w środki trwałe
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje materialne lub niematerialne inwestycje, które: a)  poprawiają ogólną wydajność i zrównoważenie gospodarstwa rolnego; b)  dotyczą przetwarzania, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu lub bawełny, z wyjątkiem produktów rybołówstwa. Produktem procesu produkcyjnego może być produkt nieobjęty tym załącznikiem; c) dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów oraz dostaw i oszczędzania energii i wody; lub d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi związanymi z osiąganiem celów rolno-środowiskowo klimatycznych realizowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczących stanu ochrony różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk, a także podwyższającymi użyteczność publiczną obszaru Natura 2000 lub innych systemów o wysokiej wartości przy­ rodniczej, które zostaną określone w programie. Wsparcia udziela się rolnikom lub grupom rolników.

158 EFRROW 5) Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Wsparcie w ramach tego działania obejmuje: a) inwestycje w środki zapobiegawcze, których celem jest ogra­ niczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; b) inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Wsparcia udziela się rolnikom lub grupom rolników. Wsparcia można także udzielać podmiotom publicznym w przypadku gdy stwierdzono związek między inwestycją realizowaną przez ten podmiot a potencjałem produkcji rolnej.

159 EFRROW 6) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje:
pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników; działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich;

160 EFRROW 7) Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje w szczególności: a) sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin i wsi na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i planów zarządzania nimi; b) inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; c) infrastrukturę szerokopasmową, w tym w jej tworzenie, ulepszanie i rozbudowę, pasywną infrastrukturę szerokopas­mową oraz zapewnianie dostępu do łączności szerokopasmowej i rozwiązań z zakresu publicznej e-administracji;

161 EFRROW d) inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, oraz powiązanej infrastruktury; e) inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i infrastrukturę turystyczną o małej skali służącą publicznemu korzystaniu z tych usług; f) badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej; g) inwestycje ukierunkowane na przeniesienie działalności i przebudowę budynków lub innych obiektów położonych w osadach wiejskich lub w ich pobliżu, mające na celu poprawę jakości życia lub poprawę wyników osady w zakresie oddziaływania na środowisko.

162 EFRROW 8) Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Zakładanie systemów rolno-leśnych Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów

163 EFRROW Jak jest realizowany w państwach członkowskich?

164 EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przygotowany przez MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

165 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

166 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Cele: 1) promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację następujących celów szczegółowych: a) zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów; b) ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej; c) zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów; d) podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy; e) wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy; f) rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie;

167 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
2) wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy przez realizację następujących celów szczegółowych: a) wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy; b) zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeń­ stwa i warunków pracy, w szczególności w MŚP; c) ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury; d) propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobro­ stanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; e) rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie;

168 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
3) wspieranie wdrażania WPRyb przez realizację następujących celów szczegółowych: a) poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi; b) wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego;

169 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
4) zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następującego celu szczegółowego: a) promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej;

170 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
5) wspieranie obrotu i przetwarzania przez realizację następujących celów szczegółowych: a) lepszą organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury; b) zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu;

171 Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich

172 INNE INICJATYWY UE JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise) zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów; elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy). 

173 INNE INICJATYWY UE Środki mogą być przeznaczone na:
realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, informatyzację, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

174 INNE INICJATYWY UE Nie mogą być przeznaczone na:
pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, finansowanie celów konsumpcyjnych, spłatę pożyczek i kredytów,

175 INNE INICJATYWY UE 2) JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) zadaniem jest ułatwienie finansowania odnowy obszarów miejskich poprzez łączenie subwencji i kredytów W ramach inicjatywy pomoc uzyskać mogą projekty z zakresu m.in.: rewitalizacji infrastruktury miejskiej, dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, poprawy wydajności energetycznej (inwestycje powinny generować dochód). Zwrot z inwestycji przeznaczany jest na finansowanie kolejnych projektów miejskich.

176 INNE INICJATYWY UE 3) JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

177 Kontrola wykonania realizacji funduszy strukturalnych
Sprawozdanie z wykonania umowy partnerstwa Sprawozdanie z postępów zawiera ocenę oraz informacje na temat:  zmian w zakresie potrzeb rozwojowych w państwie członkowskim od przyjęcia umowy partnerstwa; postępów dokonanych na drodze do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, oraz konkretnych zadań funduszy wdrożenia mechanizmów mających zapewnić koordynację pomiędzy EFSI a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania

178 Kontrola wykonania realizacji funduszy strukturalnych
d. wdrożenia zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, lub podsumowania wdrożenia zintegrowanych podejść na podstawie treści programów, w tym postępów w realizacji obszarów priorytetowych w zakresie współpracy; e. w stosownych przypadkach – przedsięwzięć podjętych w celu wzmocnienia potencjału instytucji państw członkowskich i beneficjentów w zakresie zarządzania EFSI i ich wykorzystania; f. przeprowadzonych przedsięwzięć i dokonanych postępów w odniesieniu do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów

179 Kontrola wykonania realizacji funduszy strukturalnych
Ocena KE Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od daty przedłożenia sprawozdania z postępów, Komisja stwierdzi, że przekazane informacje są niepełne lub niejasne może zwrócić się do państwa członkowskiego o udzielenie dodatkowych informacji pod warunkiem, że wniosek taki nie spowoduje nieuzasadnionych opóźnień, a Komisja przedstawi uzasadnienie domniemanych braków dotyczących jakości i czytelności. Państwo członkowskie udziela Komisji żądanych informacji w ciągu trzech miesięcy i, w stosownych przypadkach, odpowiednio zmienia sprawozdanie z postępów

180 Kontrola wykonania realizacji funduszy strukturalnych
Po co taka ewaluacja w czasie trwania programowania? Ewaluacja ex ante Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata Ewaluacja ex post przeprowadzane przez Komisję lub państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją

181 Kontrola wykonania realizacji funduszy strukturalnych
Za koordynację realizacji programów operacyjnych odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego. Koordynacja polega w szczególności na: 1) reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską w zakresie związanym z realizacją umowy partnerstwa; 2) udzielaniu, zawieszaniu lub wycofywaniu desygnacji; 3) wydawaniu wytycznych dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

182 Kontrola wykonania realizacji funduszy strukturalnych
4) monitorowaniu realizacji programów operacyjnych; 5) określaniu celów finansowych i rzeczowych wydatkowania środków w ramach programów operacyjnych na kolejne lata oraz monitorowaniu realizacji tych celów w perspektywie finansowej 2014–2020; 6) zapewnieniu systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych, w tym prowadzeniu portalu.

183 INSTYTUCJE I. Instytucja zarządzająca: Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności: 1) przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, 2) wybór projektów do dofinansowania – w przypadku krajowego albo regionalnego programu operacyjnego; 3) zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu; 4) zlecanie płatności, oraz zlecanie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego na rzecz beneficjentów, a w przypadku programu EWT – dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów;

184 INSTYTUCJE 5) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego; 6) prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów – w przypadku krajowego albo regionalnego programu operacyjnego; 7) nakładanie korekt finansowych; 8) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych,

185 INSTYTUCJE 9) ewaluacja programu operacyjnego; 10) monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego; 11) zapewnianie informacji o programie operacyjnym i jego promocja. Instytucją zarządzającą jest: 1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w przypadku krajowego programu operacyjnego oraz w przypadku programu EWT, jeżeli instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zarząd województwa – w przypadku regionalnego programu operacyjnego.

186 INSTYTUCJE Instytucja Pośrednicząca 1. przygotowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej propozycji szczegółowego opisu osi priorytetowej oraz działań w ramach Programu, a także strategii wdrażania danej osi, 2. opracowywanie propozycji ewentualnych zmian w Programie, 3. dokonywanie oceny projektów, które zostały zgłoszone do dofinansowania, 4. zapewnienie, że wybrane projekty są zgodne z zasadami UE i krajowymi,

187 INSTYTUCJE 5. zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie, 6. rozliczanie umów z beneficjentami i dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, 7. monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie, 8. zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację danej osi priorytetowej, 9. opracowanie prognoz wydatków w ramach osi priorytetowej na bieżący i następny rok i przekazanie ich do Instytucji Zarządzającej,

188 INSTYTUCJE 10. monitorowanie postępów w realizacji osi priorytetowych i działań, 11. prowadzenie ewaluacji osi priorytetowych i działań, 12. przygotowanie sprawozdań z realizacji osi priorytetowej i przekazanie ich do Instytucji Zarządzającej (sprawozdania te przekazywane są następnie do akceptacji Komitetu Monitorującego, a następnie Komisji Europejskiej), 13. wykorzystanie centralnego elektronicznego systemu monitorowania oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania danej osi priorytetowej, 14. prowadzenie kontroli realizacji osi priorytetowej i działań oraz poszczególnych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Zarządzającej,

189 INSTYTUCJE 15. przygotowanie rocznego planu kontroli w odniesieniu do danej osi priorytetowej 16. odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom, 17. przygotowywanie raportów o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej, 18. zapewnienie właściwej informacji i promocji osi priorytetowej oraz prowadzenie niezbędnych działań informacyjnych, promocyjnych oraz komunikacyjnych, 19. zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach Programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,

190 INSTYTUCJE Instytucje Pośredniczące II stopnia (Instytucje Wdrażające) Zakres obowiązków, jakie posiada dana instytucja określa umowa lub porozumienie.

191 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
Zasady konkursu określa USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów

192 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
Konkursy otwarte: nie jest określony termin zamknięcia naboru lecz jako jeśli wartość dofinansowania o jaką wnioskują przekroczy określoną kwotę. Zamknięty: otwarcie zamknięcie, ocena Tryb pozakonkursowy: Projekt zintegrowany: W celu zapewnienia spójności realizowanych projektów właściwe instytucje mogą wybierać do dofinansowania projekty zintegrowane.

193 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
Zasady konkursu: I. Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie konkursu zamieszcza instytucja odpowiedzialna za organizację co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:

194 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
1) nazwę i adres właściwej instytucji; 2) określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu; 3) określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie; 4) określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu; 5) określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu; 6) określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu.

195 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
c. Nabór: musi trwać co najmniej 7 dni II. Wybór projektów Kryteria wyboru Ocena formalna Ocena merytoryczna III. Rozstrzygnięcie konkursu IV. Procedura odwoławcza Podstawy protestu:

196 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Terminy – 14 dni od doręczenia informacji o odmowie

197 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 2) oznaczenie wnioskodawcy; 3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

198 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
6)   podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Uzupełnienie protestu Protest jest rozpatrywany przez instytucję: 1)   zarządzającą albo 2)   pośredniczącą

199 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
Protest jest wnoszony za pośrednictwem instytucji, która wydała decyzję Uwzględnienie protestu albo przekazanie do instytucji odwoławczej Instytucja odwoławcza 1. Uwzględnia protest (kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo przekazuje sprawę instytucji oceniającej projekt, w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy 2. nieuwzględnia i poucza o możliwości złożenia odwołania

200 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego Termin 14 dni od dnia otrzymania informacji W wyniku rozpoznania skargi sąd może: 1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że: a) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1,

201 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez właściwą instytucję odwoławczą lub oceniającą; 2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. Skarga kasacyjna

202 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania: 1) właściwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego; 2) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

203 WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
UMOWA O DOFINANSOWANIE KONTROLE


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google