Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca (9) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca (9) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca (9) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Moje naukowe zainteresowania ukształtował między innymi wieloletni kierownik
Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych Profesor Tadeusz Kuta, którego tak wspomina Adam Błaś: „We wspomnieniach swych uczniów pozostaje Profesor jako wymagający i uważny promotor o niezwykłej umiejętności zachęcania do podejmowania w badaniach naukowych problemów nowych i zarazem trudnych, zwykle w polskiej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji wcześniej niepodejmowanych. Posiadał wielką zdolność pobudzania samodzielności i inwencji badawczej młodych pracowników naukowych. Nie znosił stereotypów i rutyny, przestrzegał przed banałem i przeciętnością, raziły Go tak zwane utarte szablony myślowe, pisał, że w badaniach naukowych nie ma miejsca dla łatwych uproszczeń i bezkrytycznego naśladowania. Z przedziwną łatwością i niespotykaną przenikliwością wskazywał nierozwiązane jeszcze problemy badawcze, czekające na swych odkrywców. Jeżeli niektóre instytucje administracyjne zdają się dotknięte z jakiegoś powodu bezruchem, to młody badacz powinien zauważyć i opisać zmieniającą się rzeczywistość społeczną, w której te instytucje funkcjonują. W środowisku polskich administratywistów prawdopodobnie nikt bardziej nie dostrzegał znaczenia i potrzeby zmiany podejścia do klasycznej dziewiętnastowiecznej aparatury pojęciowej nauki prawa administracyjnego i nauki administracji”, Adam Błaś, Tadeusz Kuta ( ), [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego , pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s Tadeusz Kuta

3 Jesień 1974 Od lewej: Stanisław Kaźmierczyk, Szyja Bronsztejn, Konrad Nowacki, Tadeusz Kuta, Marcin Miemiec, Barbara Adamiak i Leon Kieres. Szyja Bronsztejn ( ) wykładał statystykę na pierwszym roku moich studiów i pamiętam Go doskonale jako bardzo dobrego precyzyjnego wykładowcę. Był kierownikiem Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych w Instytucie Nauk Administracyjnych w latach , czyli od utworzenia Instytutu do przejścia na emeryturę. Jest autorem pracy Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, Wrocław 1963, będącej cennym źródłem wiedzy o stosunkach polsko-żydowskich.

4 Tadeusz Kuta i Jan Jeżewski, Kazimierz Dolny 4 VI 1979.
Na rozpoczętym 5 czerwca 1979 r. Ogólnopolskim Zjeździe Administratywistów (reaktywowanym po pięcioletniej przerwie Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego) w Puławach Jan Jeżewski przedłożył referat Rola nauczania prawa administracyjnego w formowaniu absolwentów studiów prawnych i administracyjnych, który otwiera zdanie: „Kształtowanie modelu absolwenta studiów prawnych i administracyjnych stosunkowo rzadko jest przedmiotem szerszej dyskusji. O ile mi wiadomo, toczyła się ona dotąd głównie w studenckich kołach naukowych administratywistów”. W ten sposób Jan Jeżewski nawiązał do bogatej działalności utworzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1971 r. Koła Naukowego Administratywistów, którego wieloletnim opiekunem naukowym z ramienia Instytutu Nauk Administracyjnych był prof. Adam Chełmoński. Pierwszymi prezesami Koła byli w kolejności: Stanisław Stępień, Maciej Guziński i Grażyna Strycharz (Frister). Na temat form i efektów działalności Koła Naukowego Administratywistów zob. szeroko: Z.J. Winnicki, S. Stępień, Inicjatywy studentów studiów administracyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim w latach , [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia i J. Bocia, Wrocław 2014, s. 181 i n. Tadeusz Kuta i Jan Jeżewski, Kazimierz Dolny 4 VI 1979.

5 Konferencja Koła Naukowego Administratywistów oraz kół naukowych geografów i biologów z Uniwersytetu Wrocławskiego „Człowiek a środowisko” Strzeblów (Sobótka Zachodnia), 26-27 listopada 1972 r. Przemawia Prezes Koła Naukowego Administratywistów Stanisław Stępień. Na konferencji przedstawiono efekty badań przeprowadzonych na interdyscyplinarnym obozie naukowym w Kowarach w lipcu i sierpniu 1972 r., poświęconym ochronie środowiska naturalnego. W trakcie tego obozu studenci geografii, którymi kierowała Barbara Jaskólska, sporządzili mapę sozologiczną Kotliny Jeleniogórskiej, co było istotne, jako że od czasów pruskich Kotlina była terenem turystycznym, ale jednocześnie miejscem bardzo uprzemysłowionym z licznymi zakładami, zanieczyszczającymi powietrze i wodę. Referaty wygłosili między innymi: Maria Antkowicz, Sozologia a inne nauki przyrodnicze z uwzględnieniem geografii oraz Stanisław Stepień, Prawne aspekty ochrony środowiska.

6 Uczestnicy konferencji
w Strzeblowie: Teresa Kurowska, Krzysztof Starczewski, Jerzy Supernat i Andrzej Klucznik.

7 Jan Jeżewski Jan ma tutaj 28 lat. Dziwnym trafem tyle samo lat ma Jolanta Blicharz na zdjęciu na następnym slajdzie.

8 Jolanta Blicharz Instytut Nauk Administracyjnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

9 Zofia Staszczyk, Grażyna Strycharz, Jan Jeżewski i Barbara Powązka, Lwów, maj 1975.

10 Zofia Staszczyk, Jan Jeżewski, Barbara Powązka, Basia Błońska i Grażyna Strycharz.
Wspominając studia, Grażyna napisała: „Profesor Jan Jeżewski umożliwił nam zetknięcie się z różnymi nowinkami przywożonymi z Zachodu (…). Dzięki Jego podejściu do teorii organizacji i zarządzania do dzisiaj nowatorsko patrzymy i korzystamy ze zdobytej wiedzy”, Grażyna Frister, Studia administracyjne na Uniwersytecie Wrocławskim oczami absolwentki, [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia i J. Bocia, Wrocław 2014, s. 199.

11 Zofia Staszczyk, Barbara Powązka, Grażyna Strycharz i Basia Błońska.
Maj 1975 Zofia Staszczyk, Barbara Powązka, Grażyna Strycharz i Basia Błońska.

12 Profesor Adam Chełmoński wśród studentów w połowie lat 70. XX w.
O prof. Adamie Chełmońskim Grażyna napisała: „Ogromnym autorytetem dla nas był nieodżałowany prof. Adam Chełmoński, wieloletni opiekun Koła Naukowego Administratywistów, z którym dyskusje i wymiana poglądów nas dowartościowywały i mobilizowały do pogłębiania wiedzy i twórczego patrzenia na administrację (…)”, tamże.

13 Małgorzta Longchamps, Tadeusz Kocowski, Wojciech Lewanda i Maciej Guziński Instytut Nauk Administracyjnych (INA), połowa lat 70. XX w.

14 1 maja 1969 r. Na zdjęciu m.in.: Iwonna Dyrda (INA), Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska (chemik), Hanna Kilijan (INA), Włodzimierz Berutowicz (rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach ), Roman Heck (historyk), N.R. Inamdar – gość Wydziału Prawa i Admini-stracji z Uniwersytetu w Pune (Oxfordzie Wschodu) w Indiach (zaproszony przez Franciszka Longchamps), Jan Kosik (dziekan Wydziału Prawa i Administracji w latach ), Władysław Migacz (geograf) i Jan Trzynadlowski (teoretyk i historyk literatury).

15 J 26 października 2014 r. V krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Wartości w prawie administracyjnym”, Kraków października Jan Jeżewski siedzi drugi z prawej. Wśród uczestników spotkania Wojciech Jakimowicz (J), który w zastępstwie chorego Jana Zimmermanna pełnił honory gospodarza.

16 Jan Jeżewski przewodniczy sesji, w trakcie której o znaczeniu aksjologii dla wyodrębnienia prawa administracyjnego mówił Przemysław Wszołek. Z prawej Jan Boć, Iwona Niżnik-Dobosz i Piotr Dobosz.

17 Stronę wrocławską reprezentował między innymi Jerzy Korczak, który podkreślił, ze stosunek do dobra publicznego jako wartości staje się dla administracji publicznej jednym z fundamentalnych kwantyfikatorów jej działania. Sesji przewodniczy Dorota Dąbek. Obok Wojciech Jakimowicz, który przedłożył interesujący i ważny tekst o „myśleniu administracyjnym”.

18 Dorota Dąbek i Jerzy Korczak
Dorota Dąbek i Jerzy Korczak. Ostatnio na jednej z konferencji usłyszałem od przewodniczącego sesji, że jestem „niezdyscyplinowany”, jako że przedłużyłem czas wystąpienia. Notabene krytyka ta była jak najbardziej słuszna! Jerzy Korczak kontrolował upływ czasu i co do minuty spełnił organizacyjne (i nie tylko) oczekiwania gospodarzy!

19 Spotkanie odbywało się w niezwyczajnych sceneriach, które szczerze podziwialiśmy i których w duchu mocno zazdrościliśmy. Od lewej: Magdalena Sośniak-Jagielińska, Piotr Lisowski i Aleksandra Puczko.

20 Dorota Dąbek Referaty i wystąpienia ze Spotkania zostały zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej: Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa Jan Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

21 Barbara Kowalczyk i Andrzej Chajbowicz.
Tekst referatu Barbary Kowalczyk Czyja prawda? Postępowanie wyjaśniające w procedurze azylowej dzisiaj najpewniej jest, a przynajmniej powinien być, przedmiotem zainteresowania wielu…

22 Jan Boć, Dorota Dąbek i Jerzy Supernat. I jak w takiej scenerii, i wśród takich eksponatów nie myśleć o globalizacji (administracji i prawa administracyjnego), której modelowa fizyczna wizualizacja była w przeszłości ambitnym celem, niedoskonałe jeszcze zrealizowanym…

23 Czyżby jakaś dystrakcja? Od lewej: Marcin Miemiec, Małgorzata Giełda,
Jerzy Supernat, Mariusz Kotulski, Jerzy Korczak i Andrzej Pakuła.

24 Jan Jeżewski, Dorota Dąbek i Jan Boć.

25 Kto był i pamięta ten wie, o kogo chodzi 
Wszystko wskazuje na to, że Jan robi zdjęcie osobie znajdującej się przed Nim. Kto był i pamięta ten wie, o kogo chodzi 

26 Przerwa na kawę. Ważna dla wszystkich…

27 Jan Jeżewski i Justyna Mielczarek.
chociaż w niektórych przypadkach pierwszeństwo przed kawą miała potrzeba dialogu, czemu zresztą trudno się dziwić, jeżeli w konkretnym przypadku przedmiotem rozmowy mogła być na przykład opracowana przez Jana Jeżewskiego i erudycyjnie przedstawiona w książce pokonferencyjnej szalenie frapująca problematyka wartości poznawczej dawnych poglądów nauki prawa administracyjnego w projekcji współczesnego sposobu myślenia.

28 Aleksandra Puczko i Magdalena Sośniak-Jagielińska.

29 Doktorantki Zakładu Nauki Administracji z Wrocławia.
Od lewej: Pauliana Ilnicka-Jordan, Dominika Cendrowicz, Marta Kessler i Marta Górka.

30 Z doktorantami z Wrocławia.
Karol Kalinka, Łukasz Prus, Piotr Schmidt, Marta Kessler, JS i Dominika Cendrowicz.

31 Dorota Dąbek i Joanna Lemańska.

32 Dorota Dąbek, Joanna Lemańska i Jerzy Supernat.

33 Piotr Lisowski, Wojciech Jakimowicz i Jan Jeżewski.

34 o ile w ogóle możliwa, niestety nie jest prosta! Nawet dla deseru 
Iwona Niżnik-Dobosz i Piotr Dobosz. Spotkanie zakończył obiad z paterami doskonałych ciastek, co zapewne miało choć trochę osłodzić smutek konieczności rozstania. Całkowita eliminacja smutku, tak jak wielu innych mocnych sentymentów, o ile w ogóle możliwa, niestety nie jest prosta! Nawet dla deseru 

35 Jan Jeżewski i Joanna Człowiekowska.

36 V Spotkanie odbyło się w… Krakowie…
Nasze spotkania administratywistów odbywają się na przemian w Krakowie i we Wrocławiu. V Spotkanie odbyło się w… Krakowie…

37 tak, na pewno w Krakowie!

38 Genezę i koncepcję spotkań naukowych administratywistów z Krakowa i Wro-cławia tak przedstawił Jan Zimmermann: „Środowisko naukowe zajmujące się prawem administracyjnym jest bardzo liczne, a także dość rozproszone, przez co jego integracja i pełna współpraca napotykają na trudności. Podnosi się postępującą utratę łączności między poszczególnymi ośrodkami. Oczywiście co dwa lata odbywają się cenne zjazdy katedr prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, które służą integracji środowiska, są bardzo dobrą okazją dla spotkania się wszystkich i wymiany myśli, jednak z oczywistych względów nie mają one kameralnej, prawdziwie naukowej atmosfery, a dyskusja w gronie dwustu osób nie może dotyczyć szczegółów. Na początku 2010 r. pojawił się więc pomysł nawiązania bliższej współpracy naukowej między administratywistami z Krakowa i Wrocławia, która będzie polegać na corocznych, dwudniowych konferencjach, odbywających się na przemian w obu miastach. Postanowio-no, że będą one miały charakter monograficzny, przez co będzie się można skupić na wybranym, istotnym zagadnieniu i odpowiednio je pogłębić. Jednocześnie umówiono się, że wygłaszanym referatom (dwugłosom krakowsko-wrocławskim) będzie towarzyszyć luźna, niczym nieskrępowana dyskusja i zwykła rozmowa, także na inne tematy, którymi zajmują się obydwa środowiska. Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Wolters Kluwer z każdego z tych spotkań będzie pozostawać istotny ślad w postaci książki”, tenże, Przedmowa, [w:] Czas w prawie administracyjnym. I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, pod redakcją Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 11.

39 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
"Koncepcja systemu prawa administracyjnego", zorganizowany przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane września 2006 r. Jan Zimmermann

40 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
Zakopane września 2006 r. Małgorzata Stahl, Irena Lipowicz i Piotr Przybysz.

41 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
Zakopane września 2006 r. W dyskusji głos zabiera Profesor Eugeniusz Ochendowski.

42 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
Zakopane września 2006 r. Teresa Rabska, Eugeniusz Ochendowski i Jan Zimmermann.

43 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
Zakopane września 2006 r. Jan Zimmermann, Wojciech Jakimowicz i Joanna Lemańska.

44 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
Zakopane września 2006 r. Ponad wszelką wątpliwość Zakopane!!!! Pierwsza z prawej Marta Kisielowska.

45 Kolejnych kilka zdjęć pochodzi z rodzinnych zbiorów Jana Zimmermanna,
za udostępnienie których serdecznie dziękuję.

46 Z Ojcem Marianem Zimmermannem na krakowskim rynku w 1960 r.

47 To samo przecięcie czasowoprzestrzenne.

48 Z Rodzicami i Siostrą w 1950 r.

49 Marian Zimmermann w todze dziekańskiej w 1950 r.

50 W dorobku naukowym Profesora Mariana Zimmermanna wyjątkowe miejsce zajmuje napisana w 1945 r. (opublikowana w 1959 r.) praca Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie” poświęcona instytucji fundamentalnej dla całego prawa administracyjnego i zupełnie krytycznej dla funkcjonowania całej administracji publicznej. O pracy tej powiedzieli: Teresa Rabska: Dzieło Profesora Mariana Zimmermanna Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie” w mistrzowski sposób wypełnia przesłanie w dziele tym wypowiedziane, a mianowicie, że „zdanie sobie sprawy z etapu, który przeszliśmy, jest właśnie zadaniem nauki, która gdy się nawet zwraca do przeszłości, czyni to po to, by służyć czasom nowym”. […] Irena Lipowicz: […] To klarowny wykład o miejscu administracji w państwie, o dopuszczalnym zakresie swobody tej administracji w państwie prawnym. […] Praca ta jest dla nas wzorem pisania prac z zakresu nauki prawa administracyjnego, widoczna jest świetna znajomość doktryny, ale także jej tła historycznego i politycznego. Autor nie izoluje swych ściśle prawniczych rozważań z szerszego historycznego kontekstu, jak często czynili to współcześni mu autorzy niemieccy i austriaccy, przeciwnie porusza się w tym kontekście ze swobodą, która rozjaśnia nam po latach istotę zawiłych i już często zapomnianych sporów doktrynalnych. Nie traci z oczu aksjologicznych fundamentów, ale i konsekwencji proponowanych teorii. […] Eugeniusz Ochendowski: […] M. Zimmermann wskazał w sprawie uznania swobodnego – nazywanego dziś uznaniem administracyjnym – drogę między wymaganiami państwa prawnego a wymaganiami administracji publicznej, która musi posiadać pewną swobodę działania ze względu na fakt, że ustawy nie regulują w sensie ścisłego związania, wszystkich spraw, które organy administracji publicznej powinny załatwiać. Uznanie administracyjne może wynikać tylko z ustawy. […] Wszystkie cytaty pochodzą ze Słów wstępnych do wznowionej po upływie 50 lat od daty jej ukazania się książki Mariana Zimmermanna, Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

51 Marian Zimmermann w Zakopanem w 1962 r.

52 Wigilia Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2010 r.

53 Wigilia Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 r.

54 Jan Zimmermann z Małżonką i Córkami gości
pracowników i doktorantów swojej Katedry w Lubomierzu w 2010 r.

55 Lubomierz jest położony w Beskidach Zachodnich w północnej części Gorców. Jak widać, Gorce
to nie tylko góry, notabene o raczej łagodnych szczytach, ale także otaczające je liczne doliny.

56 Jan Zimmermann z Małżonką i Córkami podejmuje
pracowników i doktorantów swojej Katedry w Lubomierzu w 2014 r.

57 VARIA

58 Ewa Olejniczak-Szałowska. Obok Dominik J. Kościuk.
20 listopada 2013 r. Ewa Olejniczak-Szałowska. Obok Dominik J. Kościuk. Konferencja naukowa „Dobra chronione w prawie administracyjnym”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 20 XI 2013.

59 Ewa Kubas i Justyna Kuśnierz-Chmiel 20 listopada 2013 r.

60 Barbara Jaworska-Dębska, Joanna Lemańska i Monika Król.
20 listopada 2013 r. Barbara Jaworska-Dębska, Joanna Lemańska i Monika Król.

61 XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej” Szczecin – Berlin września 2014 r. Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a personalnie przez Kierownika Katedry Profesora Janusza Sługockiego wspieranego przez Jego sztab z – między innymi – dr Magdaleną Michalak. Magdalena Michalak

62 Lidia Klat-Wertelecka, Agnieszka Krawczyk, Jan Szreniawski, Dorota Dąbek, Małgorzata Jaśkowska,
Jacek Chlebny, Ryszard Pęk, Zbigniew Kmieciak, Hanna Knysiak-Molczyk i Marcin Kamiński.

63 Dorota Dąbek i Jan Szreniawski.

64 Jacek Chlebny, Zbigniew Kmieciak, Hanna Knysiak-Molczyk i Marcin Kamiński.

65 Hanna Knysiak-Molczyk i Zbigniew Kmieciak.

66 Agnieszka Piskorz-Ryń, Ziemowit Cieślik i Magdalena Sośniak-Jagielińska.

67 Wśród uczestników Zjazdu Anna Budnik i Alina Miruć
Wśród uczestników Zjazdu Anna Budnik i Alina Miruć. W głębi Jan Jeżewski.

68 Aneta Kaźmierska-Patrzyczna i Agnieszka Rabiega-Przyłęcka.

69 Dorota Dąbek i Piotr Lisowski.

70 Organizatorzy na stanowisku.

71 17 października 2014 r. Konferencja naukowa „Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych” zorganizowana przez Instytut Nauk Administracyjnych w 55. rocznicę utworzenia studiów administracyjnych oraz w 45. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 17 października 2014 r. Pokłosiem konferencji jest książka: Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia i J. Bocia, Wrocław 2014.

72 20 października 2014 r. Konferencja naukowa „Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń”, Warszawa 20 X 2014 r. Konferencja odbyła się w Sejmie RP w ramach Projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” pod kierownictwem dr hab. prof. UKSW Grażyny Szpor.

73 20 października 2014 r. Wśród uczestników Konferencji Agnieszka Piskorz-Ryń, Piotr Drobek i Piotr Waglowski.

74 Aleksandra Monarcha-Matlak i Dorota Dąbek.
20 października 2014 r. Aleksandra Monarcha-Matlak i Dorota Dąbek.

75 20 października 2014 r. Dorota Dąbek. U góry sejmowych schodów Czesław Martysz. Kontynuacją Konferencji w Warszawie była Konferencja naukowa „Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych” Kazimierz Dolny października 2014 r.

76 20 października 2014 r. Czesław Martysz

77 VIII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa”, Kraków 20 listopada 2014 r. Obradom przewodniczy prof. Mirosław Stec. Dr Katarzyna Małysa-Sulińska wygłasza referat Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju regionalnego .

78 Regionalny program operacyjny
Katarzyna Wlaźlak Regionalny program operacyjny jako instrument realizacji rozwoju regionalnego w latach 20 XI 2014 Katarzyna Wlaźlak

79 Kazimierz Bandarzewski
Umowa Partnerstwa jako podstawa realizacji nowej perspektywy finansowania rozwoju regionalnego w latach 20 XI 2014 Kazimierz Bandarzewski

80 Anna Wierzbica i Bogdan Dolnicki
20 XI 2014 20 XI 2014 Anna Wierzbica i Bogdan Dolnicki z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

81 Joanna Radwanowicz-Wanczewska
20 listopada 2014 r. Joanna Radwanowicz-Wanczewska

82 20 listopada 2014 r. Monika Pałka

83 20 listopada 2014 r. Joanna Człowiekowska i Jacek Jaśkiewicz.

84 Konferencja naukowa „Sprawiedliwość i zaufanie
do władz publicznych w prawie administracyjnym”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 26 listopada 2014 r. Anna Szałkiewicz Dominika Cendrowicz

85 26 XI 2014 Profesor Eugeniusz Ochendowski był – jak powiedziała Małgorzata Szalewska – bardzo zadowolony z uczestnictwa, w tym z (po)konferencyjnych rozmów.

86 Od lewej: Małgorzata Szalewska,
26 XI 2014 Od lewej: Małgorzata Szalewska, Eugeniusz Ochendowski, Ewa Cisowska-Sakrajda, Jerzy Supernat i Iwona Niżnik-Dobosz.

87 Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Dobosz i Rafał Budzisz.
26 XI 2014 Od prawej: Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Dobosz i Rafał Budzisz.

88 26 XI 2014 Z młodszą generacją: Serhii Havryliuk (stypendysta Programu Kirklanda), Łukasz Prus, Ewa Kotecka, JS, Anna Szałkiewicz i Dominika Cendrowicz.

89 Konferencja „Realizacja prawa do dobrej administracji
a rozwój służby publicznej – stan obecny i wyzwania”, zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 8 grudnia 2014 r. Obok fotografii Magdy (Teresy) Górzyńskiej Irena Lipowicz z Księgą pamiątkową ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej: Władza – Obywatele – Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu, C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2014. Redaktor naukowy Księgi Irena Lipowicz we Wstępie dziękuje za wspólny trud redakcyjny współpracownikom Magdy Górzyńskiej z Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN: Grzegorzowi Sibidze i Mateuszowi Błachuckiemu. Wraz z Wojciechem Drobnym i Mariuszem Maciejewskim są Oni autorami zamieszczonych w Księdze wspomnień o Profesor Teresie Górzyńskiej. Z opublikowanych w księdze tekstów zaskoczył i poruszył mnie niecodzienny osobisty początek opracowania Zbigniewa Cieślaka, O miejsce norm kompetencyjnych w systemie prawa administracyjnego. Artykuł nieopublikowany z empatią Teresy Górzyńskiej w tle. Opisana w nim scena doskonale pokazuje rys charakteru Magdy Górzyńskiej – empatię i swoiście filozoficzny dystans do problemów, jakie niesie życie.

90 Paulina Ilnicka-Jordan
i Łukasz Prus. PAN 8 grudnia 2014 r. Sceneria w Warszawie już przedświąteczna…

91 Trzeci z prawej Piotr Drobek.
12 XII 2014 Improving Practical and Helpful Co-operation between Data Protection Authorities – PHAEDRA. PHAEDRA Final Conference Enforcing privacy: lessons from current implementations and prospectives for the future, organized by Inspector General for Personal Data Protection, Krakow 12 December, 2014. Trzeci z prawej Piotr Drobek.

92 12 XII 2014 Dorota Dąbek. W głębi hotel Sheraton, w którym odbyła się konferencja.

93 Z drugiej strony Wawel. Gdy w 2010 r
Z drugiej strony Wawel. Gdy w 2010 r. wyłonił się przed Jolą Blicharz, pokazującym nam zabytki Mariuszem Kotulskim i przede mną, zaskoczony nieoczekiwanym widokiem zapytałem: Co to? Zdezorientowany Mariusz: Myślałem, że byłeś… Ja: Tak… w 1965 roku.

94 W Krakowie też grudniowa atmosfera.
12 XII 2014 W Krakowie też grudniowa atmosfera.

95 15 czerwca 2015 r. Stanisław Biernat w trakcie uroczystej kolacji podczas Konferencji „Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego i Katedrę Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gródek nad Dunajcem czerwca 2015 r.

96 15 czerwca 2015 r. Od lewej: Nina Półtorak, Sylwia Majkowska-Szulc, Agnieszka Sołtys i Monika Niedźwiedź.

97 15 czerwca 2015 r. Od lewej: Agnieszka Sołtys, Monika Niedźwiedź, Małgorzata Kożuch i Agnieszka Kastelik-Smaza.

98 XVI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania” Łódź czerwca 2015 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a personalnie przez prof. Barbarę Jaworską-Dębską ze swoim sztabem na czele z dr. Rafałem Budziszem. Małgorzata Stahl, Dorota Dąbek i Lidia Klat-Wertelecka.

99 SEAP, Łódź VI 2015 Irena Lipowicz i Dorota Dąbek.

100 i Eugeniusz Bojanowski.
SEAP, Łódź VI 2015 Barbara Adamiak i Eugeniusz Bojanowski.

101 Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
SEAP, Łódź VI 2015 Agnieszka Rabiega-Przyłęcka Agnieszko! Jeszcze raz dziękuję za kolokwium!

102 SEAP, Łódź VI 2015 Organizatorzy stworzyli uczestnikom możliwość poznania źródeł fenomenu wielokulturowej i wielonarodowej Łodzi. Po wyjściu z Nowego (nowego tylko z nazwy) Cmentarza Żydowskiego z prawdopodobnie największym na świecie grobowcem żydowskim Izraela Poznańskiego. Od lewej: Krzysztof Sobieralski, Dorota Dąbek, Andrzej Pakuła, Sławomir Pawłowski, Iwona Niżnik-Dobosz i Piotr Dobosz.

103 Barbara Adamiak i Dorota Dąbek.
SEAP, Łódź VI 2015 Barbara Adamiak i Dorota Dąbek. Byłoby miło znaleźć się na takim zdjęciu…

104 Życzenia czasami się spełniają 
SEAP, Łódź VI 2015 Życzenia czasami się spełniają 

105 Rok 1979. Na zdjęciu grupowym: Dorota Dąbek, Marek Mączyński, Jan Paweł Tarno, Paweł Chmielnicki, Elżbieta Ura, Aleksander Marekwia, Andrzej Matan, Stefan Płażek, Joanna Radwanowicz, Bogdan Dolnicki i Stanisław Pieprzny. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wiele konferencji środowiskowych odbywa się właśnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie ulubionym miejscem spacerów jest rynek, który od strony północno-wschodniej zamyka imponujący barokowy kościół farny. Czarno-białe zdjęcie zrobiłem 4 czerwca 1979 r. w przeddzień Zjazdu Katedr w Puławach, który dla mnie był pierwszym zjazdem. W roku 2014 miałem zatem za sobą już 35 lat zjazdowego i konferencyjnego życia. Trochę dużo  Zobaczymy, co czas jeszcze przyniesienie. Rok 2015 przyniósł okazjonalne spotkanie z byłym premierem Irlandii… You never know! Rok 2014.

106 Bertie Ahern – premier (the Taoiseach) Irlandii w latach 1997-2008
na oryginalnym zdjęciu eksponowanym w popularnym The Little Museum of Dublin. Zdjęcie zostało zrobione dla potrzeb kampanii wyborczej do irlandzkiego Parlamentu (the Oireachtas) w czerwcu 1977 r. Dwadzieścia lat później Bertie Ahern w wieku 45 lat został najmłodszym premierem Irlandii.

107 Zgodnie z polityką wystawienniczą The Little Museum of Dublin
Artefacts must lend poignancy and wit to the collection i zatem dopełnieniem poprzedniego slajdu może być „niedoścignione” zdanie, którego autorem jest Bertie Ahern (cytowane w sieci wśród: Bertie Ahern quotes), a które inni politycy, i nie tylko politycy mogą w określonych sytuacjach wykorzystać  It is not correct, and if I said so, I was not correct – I cannot recall if I said it, but I did not say, or if I did, I did not mean to say it. Bertie Ahern

108 Bertie Ahern i ja niegodny.
Malahide, 19 sierpnia 2015 Bertie Ahern i ja niegodny. Zdjęcie nie najwyższej jakości, ale oryginalne, dokumentujące zupełnie nieoczekiwane spotkanie i kurtuazyjną rozmowę.

109 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykładowca (9) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google