Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r.

2 Poddziałanie 1.5.2 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW” Schemat 1.5.A „WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP ” Poddziałanie 1.5.2 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW” Schemat 1.5.A „WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP ” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE” Działanie 1.5 „ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP” PRZEDMIOT KONKURSU

3 Cel szczegółowy to zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. W ramach działania realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia: innowacji produktowej innowacji produktowej -oznaczającej wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; innowacji procesowej innowacji procesowej - oznaczającej wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy; Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej

4 Preferencje uzyskają projekty: 1. Realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu, Zgodnie z dokumentem „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą: branża chemiczna i farmaceutyczna; mobilność przestrzenna żywność wysokiej jakości surowce naturalne i wtórne produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 2. Wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny. WSPARCIEM OBJĘTE BĘDĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNE ZE STRATEGIĄ ZIT AW

5 UWAGA! Beneficjenci chcący realizować projekty, w momencie aplikowania o środki, muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT AW (w przypadku realizacji projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej) czy z puli środków przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą ALOKACJA NA KONKURS 44.843.288,00 PLN (10.575.000,00 EUR, kurs 4,2405) ALOKACJA NA KONKURS 44.843.288,00 PLN (10.575.000,00 EUR, kurs 4,2405) Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 1.5.2 dostępne będzie na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN WAŻNE TERMINY Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) trwa 8 dni i rozpocznie się 30.11.2015r. o godz. 8.00 i zakończy 07.12.2015r. o godz. 15.00. Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do IPAW w terminie do 31 stycznia 2018 roku

6 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: MŚP czyli mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zgrupowania i partnerstwa MŚP; Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej. TYPY BENEFICJENTÓW

7 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

8 PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem określa załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu, są to między innymi: koszty personelu, koszty zakupu/wynajmu aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia), pod warunkiem ujęcia ich w ewidencji księgowej. koszty zakupu i dzierżawy budynków i gruntów (w przypadku wydatków lub kosztów budynków i gruntów łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych limit ten wynosi 15 %), budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej nie przekraczająca 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, koszty związane z leasingiem (tylko rata leasingowa związana ze spłatą kapitału bez części odsetkowej i innych opłat), koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu, koszty przygotowania dokumentacji projektu (biznes plan, studium wykonalności, dokumentacja techniczna)

9 PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego, Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane, Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem, Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego przekraczający 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

10 FORMA SKŁADANIA WNIOSKOW Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie. Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do IPAW. Wszelkie inne formy wniosku w postaci elektronicznej lub papierowej nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Zadania ZIT AW, a w szczególności: w zakresie przeprowadzania naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz zawierania umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania wykonuje powołana w tym celu jednostka organizacyjna Gminy Wałbrzych tj. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej - IPAW. PROCEDURA KONKURSOWA ZŁOZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

11 PLANOWANY TERMIN Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpocząć się od 1 stycznia 2014 r. Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko. od 30.11.2015r. o godz. 8.00 do 07.12.2015r. o godz. 15.00

12 PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW W ramach weryfikacji technicznej bada się czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nie zawiera braków formalnych lub oczywistych omyłek. W przypadku ich stwierdzenia Wnioskodawca wzywany jest do jednokrotnego uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek. Wnioski o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie weryfikację techniczną przekazywane są do Komisji Oceny Projektów (KOP) Komisja Oceny Projektów (KOP) składa się z pracowników Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz niezależnych ekspertów wybranych z Wykazu Kandydatów na Ekspertów Instytucji Zarządzającej RPO WD. WERYFIKACJA TECHNICZNA WNIOSKU (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI )

13 OCENA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT AW Ocena ta stanowi 50% liczby punktów możliwych do uzyskania na wszystkich etapach oceny projektu. Podczas oceny przeprowadzana będzie weryfikacja projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AW. 1.Sprawdzany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT AW, 2.Weryfikowane będą wskaźniki brane pod uwagę przy tym kryterium:  wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach,  liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku,  liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy. 3. Badany będzie komplementarny charakter projektu, czyli: czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru.

14 OCENA FORMALNA Ocenie podlegają wyłącznie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności ze Strategią ZIT AW oraz uzyskały wymagane minimum punktowe. W ramach kryteriów oceny formalnej sprawdzane jest m. in. czy projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie (projekt zakończony zgodnie z art. 2 pkt 14 rozporządzenia ogólnego), czy Wnioskodawca (w tym wszyscy konsorcjanci) projektu nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, czy projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z typem projektów wskazanym w regulaminie konkursu, czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 ust.2 rozporządzenia ogólnego, w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. Weryfikacja ww. kryteriów odbywa się na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy/Konsorcjantów lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

15 Ocenę merytoryczną przeprowadzają eksperci wybrani z Wykazu Kandydatów na Ekspertów Instytucji Zarządzającej RPO WD. Ocenie podlegają wyłącznie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W skład kryteriów merytorycznych wyboru projektów wchodzą kryteria merytoryczne (ocena finansowo-ekonomiczna projektu oraz ocena projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych), a także kryteria merytoryczne specyficzne dla działania 1.5 RPO WD. W skład ww. kryteriów wchodzą kryteria obligatoryjne oraz punktowe. OCENA MERYTORYCZNA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Do dofinansowania wybrane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów (w ramach dostępnej alokacji przypadającej na konkurs), ale nie mniejszą niż 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych.

16 WSPARCIE DOTACYJNE W 2016 R. W RAMACH ZIT AW DLA MŚP PODDZIAŁANIE 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW (planowany termin ogłoszenia konkursu – wrzesień 2016 r.) Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (konkurs dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru) PODDZIAŁANIE 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW (planowany termin ogłoszenia konkursu – wrzesień 2016 r.) Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (konkurs dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru)


Pobierz ppt "Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google