Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cje Aplikant, asesor, prokurator. Sfery działalności prokuratora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cje Aplikant, asesor, prokurator. Sfery działalności prokuratora."— Zapis prezentacji:

1 Cje Aplikant, asesor, prokurator. Sfery działalności prokuratora.
Praktyczne aspekty zawodu prokuratora Cje Aplikant, asesor, prokurator. Sfery działalności prokuratora. dr Karolina Kremens, LL.M. Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU PROKURATORA APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA

3 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
DROGA DO ZAWODU PROKURATORA studia prawnicze magisterskie (5 lat) egzamin wstępny na aplikację prokuratorską aplikacja prokuratorska (3 lata – 36 miesięcy) egzamin prokuratorski asesura prokuratorska (1-3 lata) konkurs na stanowisko prokuratora

4 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
PODSTAWOWE INFORMACJE ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 1230) – uwaga na zmiany z dnia 21 sierpnia 2015 roku!!!

5 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
APLIKACJA OGÓLNA (tylko do 2015 r.) 12 miesięcy egzamin: 2 listopada 2015 r. szkolenie w Krakowie (zjazdy tygodniowe raz w miesiącu) praktyki w różnych organach sądownictwa i prokuratury rozpoczęcie zwykle w styczniu roku następnego (3 miesiące od ogłoszenia list kwalifikacyjnych) warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji (art. 26 ust. 1 ustawy o KSSiP) świadectwo ukończenia aplikacji ogólnej przyporządkowanie do określonego miejsca na liście rankingowej decyduje o przyjęciu na aplikację sędziowską (w pierwszej kolejności) lub prokuratorską osoby spoza limitów przyjęcia na aplikacje sędziowską lub prokuratorską nie kontynuują edukacji (w przeszłości mogli zostać asystentami – deregulacja zawodu)

6 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
APLIKACJA PROKURATORSKA (w kształcie do 2015 r.) 30 miesięcy 52 os. (2013), 55 os. (2014), 60 os. (2015) szkolenie w Krakowie (zjazdy tygodniowe raz w miesiącu) praktyki zgodnie z programem aplikacji rozpoczęcie (2 miesiące od ogłoszenia list rankingowych) egzamin prokuratorski w ostatnim miesiącu aplikacji część pisemna i część ustna lista egzaminowanych aplikantów (aplikanci prokuratorscy z wynikiem pozytywnym w kolejności uzyskanej liczby punktów) Minister Sprawiedliwości przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego (powszechne lub wojskowe jednostki) według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów

7 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
NOWA APLIKACJA PROKURATORSKA (nabór od 2016 r.) całkowita likwidacja aplikacji ogólnej zwiększenie nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad KSSiP egzamin na aplikację prokuratorską (zmiany) jeden konkurs na obie aplikacje zatrudnienie na etatach aplikanckich (umowa o pracę na czas określony zajęcia teoretyczne w Krakowie egzamin prokuratorski na zbliżonych zasadach jak dotychczas w ostatnim miesiącu aplikacji termin składania dokumentów nieznany termin egzaminu nieznany podstawa: komunikat Dyrektora KSSiP

8 APLIKACJA I ASESURA PROKURATORSKA
NOWA APLIKACJA PROKURATORSKA (nabór od 2016 r.) egzamin: podobna formuła zakres materiału: Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1006) przebieg aplikacji prokuratorskiej: zbliżony do dotychczasowego

9 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU PROKURATORA POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA

10 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Warunki powołania na stanowisko prokuratora: posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich; nieskazitelny charakter; ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznego uznanego w Polsce; zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora; ukończenie 26 lat; złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego; praca w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej przez rok albo odbycie w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okresu służby przewidzianego w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

11 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Warunki powołania na stanowisko prokuratora: Wymagania, o których mowa w pkt 6 i 7, nie dotyczą: osób, które pracowały w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej i mają tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych; sędziów; adwokatów, radców prawnych oraz prezesa, wiceprezesa, starszych radców lub radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy lata. Wymagania, o których mowa w pkt 7, nie dotyczą notariuszy.

12 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Warunki powołania na stanowisko prokuratora: Kandydat na stanowisko prokuratorskie przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora (nie dotyczy prokuratorów i sędziów). Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji informacji o kandydatach do objęcia stanowiska prokuratorskiego

13 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: W razie utworzenia stanowiska prokuratora lub zwolnienia się tego stanowiska Prokurator Generalny niezwłocznie obwieszcza o wolnym stanowisku prokuratorskim w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", chyba że obsadzenie tego stanowiska następuje w drodze przeniesienia służbowego prokuratora równorzędnej prokuratury. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w ciągu miesiąca od obwieszczenia

14 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Kandydaturę zgłasza się prokuratorowi okręgowemu - gdy zgłoszenie dotyczy stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej. Prokurator okręgowy, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury okręgowej, wraz z oceną kwalifikacji sporządzoną przez wizytatora prokuratury okręgowej.

15 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Prokurator okręgowy oraz prokurator apelacyjny przedstawiają Krajowej Radzie Prokuratury zgłoszenia kandydatów na stanowiska odpowiednio prokuratorów prokuratury rejonowej albo prokuratury okręgowej lub apelacyjnej wraz z opiniami odpowiednio kolegium prokuratury okręgowej albo kolegium prokuratury apelacyjnej wraz z ocenami sporządzonymi przez wizytatorów.

16 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie, który zajmuje stanowisko prokuratora albo asesora prokuratury, do zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia, występował przed sądem lub składał pisma procesowe, bądź wykonywał inne czynności w ramach zadań prokuratury, a w przypadku mniejszej liczby takich spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw.

17 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Jeżeli na jedno wolne stanowisko prokuratorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, oceny kwalifikacji tych kandydatów dokonuje ten sam wizytator, chyba że z uwagi na liczbę kandydatów bądź z innych ważnych przyczyn nie jest to możliwe. Oceny kwalifikacji żadnego z kandydatów nie może dokonywać wizytator, będący małżonkiem, krewnym albo powinowatym chociażby jednego z nich lub pozostający z jednym z kandydatów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wizytatora.

18 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator apelacyjny lub okręgowy któremu złożono zgłoszenie, zapoznaje kandydata z oceną kwalifikacji. Kandydat w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną ma prawo złożyć pisemne uwagi do oceny kwalifikacji. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, podając przyczynę pozostawienia złożonych uwag bez rozpatrzenia. Kandydat, którego uwagi pozostawiono bez rozpatrzenia, w terminie tygodnia może złożyć pisemne zastrzeżenie.

19 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Jeżeli Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator apelacyjny lub okręgowy nie uwzględni zastrzeżenia, przekazuje je, wraz z uwagami Krajowej Radzie Prokuratury, która rozstrzyga w przedmiocie pozostawienia uwag bez rozpatrzenia.

20 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Po stwierdzeniu, że uwagi wniesiono prawidłowo, Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator apelacyjny lub okręgowy niezwłocznie zarządza ich rozpatrzenie przez trzech wizytatorów. W rozpatrywaniu uwag nie może brać udziału wizytator, który dokonał oceny kwalifikacji. Wizytatorzy rozpatrują uwagi w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni. Wizytatorzy po rozpatrzeniu uwag podtrzymują ocenę kwalifikacji kandydata, do której uwagi zgłoszono, albo dokonują oceny odmiennej. Stanowisko wizytatorów sporządza się na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręcza się kandydatowi.

21 POWOŁANIE NA STANOWISKO PROKURATORA
Procedura powołania na stanowisko prokuratora: Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora albo asesora prokuratury obejmuje prawidłowość i poziom merytoryczny, jak również efektywność wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kulturę osobistą. Ocena kwalifikacji jest dokonywana w oparciu o badanie co najmniej pięćdziesięciu akt spraw różnych kategorii, wybranych losowo, a także na podstawie danych ewidencjonowanych w prokuraturach, w tym na potrzeby statystyki.

22 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU PROKURATORA

23 Prokurator – prawa i obowiązki
Ślubowanie: "Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości"; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".

24 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim. Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. W okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej. Prokuratorowi ubiegającemu się o mandat posła albo senatora, albo radnego udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej.

25 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.

26 Prokurator – prawa i obowiązki
Stosunek służbowy prokuratora nawiązuje się z chwilą doręczenia zawiadomienia o powołaniu. Prokurator powinien zgłosić się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o powołaniu, jeżeli nie oznaczono innego terminu. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska w terminie określonym powyżej powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Prokurator Generalny. Czas pracy prokuratora jest określony wymiarem jego zadań.

27 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokurator powinien mieszkać w miejscowości będącej siedzibą jednostki organizacyjnej prokuratury, w której pełni służbę. Przełożony prokurator, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na zamieszkanie prokuratora w innej miejscowości.

28 Prokurator – prawa i obowiązki
Przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe może nastąpić tylko za jego zgodą. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w przypadkach: zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji prokuratury lub zniesienia danej jednostki organizacyjnej prokuratury albo przeniesienia jej siedziby; przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.

29 Prokurator – prawa i obowiązki
Żądania, przedstawienia i zażalenia w sprawach związanych ze swoim stanowiskiem prokurator może wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach prokurator nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.

30 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokurator jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których w postępowaniu przygotowawczym, a także poza jawną rozprawą sądową, powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko prokuratora. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy prokurator składa zeznania jako świadek w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru Państwa albo takiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W takich wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić prokuratora Prokurator Generalny.

31 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokurator nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków prokuratora (możliwy sprzeciw przełożonego). Prokuratorowi nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków prokuratora, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu prokuratora.

32 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokurator nie może: 1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego; 2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni; 3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego; 5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

33 Prokurator – prawa i obowiązki
Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym Oświadczenie jest składane corocznie do 31 marca.

34 Prokurator – prawa i obowiązki
Immunitet prokuratorski: Immunitet formalny i przywilej nietykalności Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany - bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego.

35 Prokurator – prawa i obowiązki
Immunitet formalny i przywilej nietykalności Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub łącznego wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej i tymczasowe aresztowanie prokuratora, sąd dyscyplinarny może polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku.

36 Prokurator – prawa i obowiązki
Immunitet formalny i przywilej nietykalności Uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej oraz na tymczasowe aresztowanie prokuratora wydaje się, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania. Sąd dyscyplinarny orzeka wyłącznie na podstawie treści wniosku i dowodów załączonych przez wnioskodawcę. Sąd dyscyplinarny wzywa prokuratora, którego wniosek dotyczy, do złożenia pisemnego oświadczenia lub do osobistego stawiennictwa celem odebrania od niego ustnego oświadczenia.

37 Prokurator – prawa i obowiązki
Immunitet materialny Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.

38 Niezależność prokuratorska
Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli (art. 7 ustawy o prokuraturze) Niezależność prokuratora: Prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny

39 Niezależność prokuratorska
WYJĄTKI od zasady niezależności prokuratorskiej: Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. Zarządzenia, wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć treści czynności procesowej.

40 Niezależność prokuratorska
Zarządzenie nr 48/15 Prokuratora Generalnego z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie nr 4/15 Prokuratora Generalnego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Generalnej Wytyczne Prokuratora Generalnego z 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowań przygotowawczych złożonych przedmiotowo. Wytyczne Prokuratora Generalnego z 29 października 2012 r. w sprawie udziału prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe

41 Niezależność prokuratorska
Wytyczne Prokuratora  Generalnego z 22 stycznia 2014 r. w sprawie działań prokuratorów w sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Wytyczne Prokuratora Generalnego z 26 lutego 2014 r. w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści. Wytyczne Prokuratora Generalnego z 1 kwietnia 2014 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wytyczne Prokuratora Generalnego z 27 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz z nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze policji lub inni funkcjonariusze publiczni.

42 Niezależność prokuratorska
WYJĄTKI od zasady niezależności prokuratorskiej: Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy. Zmiana lub uchylenie decyzji doręczonej stronom, ich pełnomocnikom lub obrońcom oraz innym uprawnionym podmiotom, może nastąpić wyłącznie z zachowaniem trybu i zasad określonych w ustawie.

43 Niezależność prokuratorska
Prokurator bezpośrednio przełożony (pojęcie): Prokurator Generalny - w stosunku do swoich zastępców, prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych; Zastępcy Prokuratora Generalnego, z wyłączeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, w zakresie zleconych czynności - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;

44 Niezależność prokuratorska
Prokurator bezpośrednio przełożony (pojęcie): Prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy okręgowi i wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w danej jednostce oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury bezpośrednio niższego stopnia na obszarze działania danej jednostki, z zastrzeżeniem punktu poniżej; Kierownicy ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w danym ośrodku oraz prokuratorów rejonowych na obszarze działania danego ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej;

45 Niezależność prokuratorska
Prokurator bezpośrednio przełożony (pojęcie): Prokuratorzy rejonowi i wojskowi prokuratorzy garnizonowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy - w stosunku do prokuratorów, odpowiednio, danej prokuratury rejonowej lub wojskowej prokuratury garnizonowej; Kierownicy ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w danym ośrodku.

46 Niezależność prokuratorska
WYJĄTKI od zasady niezależności prokuratorskiej: Prokurator przełożony może powierzyć podległym prokuratorom wykonywanie czynności należących do jego zakresu działania, chyba że ustawa zastrzega określoną czynność wyłącznie do jego właściwości (zasada substytucji) Prokurator przełożony może przejmować sprawy prowadzone przez prokuratorów podległych i wykonywać ich czynności, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (zasada dewolucji)

47 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU PROKURATORA SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA

48 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
ZADANIA PROKURATURY Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw (art. 2 ustawy o prokuraturze)

49 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
POSTĘPOWANIE KARNE POSTĘPOWANIE CYWILNE art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prokuraturze wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o prokuraturze podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach

50 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
Regulamin prokuratorski § 18 ust. 2. wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami nadzoruje lub prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach karnych wytacza powództwa oraz składa wnioski i bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych bierze udział w postępowaniu administracyjnym oraz zaskarża do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne i bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem tych decyzji inicjuje kontrolę zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń porządkowych wojewody wykonuje inne czynności określone przez kierownika jednoski

51 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA W POSTĘPOWANIU KARNYM prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego sprawowanie czynności oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym przed sądem I instancji przed sądem odwoławczym w postępowaniu kasacyjnym itd.

52 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
SZCZEBLE PROKURATUR Prokuratura Generalna Prokuratury Apelacyjne wydział V ds. korupcji i przestępczości zorganizowanej Prokuratury Okręgowe wydział V śledczy wydział VI ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Rejonowe

53 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
SPECJALIZACJA W PROKURATURACH REJONOWYCH referat ogólny sprawy przeciwko życiu i zdrowiu sprawy przeciwko mieniu sprawy gospodarcze (!) sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych sprawy dotyczące przestępczości seksualnej i przeciwko rodzinie referat z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego (pc/pa) sytuacja mniejszych i większych jednostek metoda przydzielania spraw do referatu prokuratora współpraca z określonymi lub wszystkimi funkcjonariuszami danej jednostki Policji specyfika spraw prowadzonych w niektórych jednostkach (Milicz – ustawa o lasach państwowych i rybołówstwie)

54 SFERY DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA
INNE CZYNNOŚCI PROKURATORA pomoce prawne pomoc międzynarodowa pomoc krajowa podejmowanie decyzji w sprawie dowodów rzeczowych w zakończonych postępowaniach podejmowanie decyzji w sprawach zawieszonych listy gończe Europejskie Nakazy Aresztowania udział w dyżurach zdarzeniowych oględziny miejsca zdarzenia i zwłok konsultacja w sprawie wniosków o karę w trybie art. 335 k.p.k. udział w sekcjach zwłok udzielanie pomocy w ramach „tygodnia pomocy osobom poszkodowanym” itp. udział w szkoleniach – miejscowych, wyjazdowych


Pobierz ppt "Cje Aplikant, asesor, prokurator. Sfery działalności prokuratora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google