Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”"— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” NORWESKI MECHANIZM FINASOWY 2009-2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

2 Fundusz Współpracy Dwustronnej Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04: nawiązanie i wzmocnienie współpracy między beneficjentami – podmiotami polskimi oraz ich partnerami w projektach – podmiotami norweskimi wymiana doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk prowadząca do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu. Partner Programu PL04: Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energetyki - NVE

3 Zainwestujmy razem w środowisko Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie 2 nabory konkursowe wniosków na tzw. „projekty parasolowe” dla 2 grup beneficjentów:  I grupa - organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów;  II grupa - organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze). Alokacja na nabory konkursowe:  Łącznie na dwa nabory: 735 295 euro, tj. 3 055 297,78 zł.  Kwota na jeden nabór: 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

4 Zainwestujmy razem w środowisko Kwoty dofinansowania dla projektu Minimalna wartość dofinansowania dla jednego projektu parasolowego w naborze wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu parasolowego w naborze wynosi 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł. Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. 85% pochodzi z dotacji NMF a 15% pochodzi od Operatora Programu.

5 Zainwestujmy razem w środowisko PROJEKTY PARASOLOWE Beneficjentem projektu parasolowego jest PARTNER WIODĄCY (odpowiedzialny całkowicie za jego wartość merytoryczną, organizację i realizację, w tym za rekrutację podmiotów współpracujących z grupy docelowej), który realizuje projekt parasolowy przy współpracy z wieloma innymi partnerami – podmiotami wdrażającymi określoną część projektu tzw. projekt pilotażowy lub/i mikro-projekt. Podmioty te stanowią grupę docelową projektu parasolowego. Grupa docelowa, do której adresowane są działania w projektach bilateralnych parasolowych to: podmioty publiczne i prywatne realizujące zadania publiczne (nabór I) małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (nabór II)

6 Zainwestujmy razem w środowisko Obszary tematyczne projektów w ramach naborów Nabór I – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze usług publicznych. Wykorzystanie energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych obsługujących sektor publiczny. Tworzenie infrastruktury dla wykorzystania energii odnawialnej w sektorze publicznym. Poprawa jakości planowania energetycznego w gminach/regionach (system energia-produkcja-zużycie). Współpraca między ośrodkami zajmującymi się efektywnością energetyczną i/lub energią odnawialną (platformy współpracy). Nabór II – Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle. Zwiększenie udziału przedsiębiorstw przemysłowych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ograniczenie wytwarzania odpadów oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, w tym redukcji emisji lub uniknięcia emisji CO2 przez przedsiębiorstwa przemysłowe.

7 Zainwestujmy razem w środowisko Kwalifikowalne działania w projektach parasolowych Działania nieinwestycyjne polegające na: Przygotowaniu wdrożenia innowacyjnych projektów pilotażowych, Ustanowieniu platform do współpracy, Przeprowadzeniu badań i analiz, Organizacji bilateralnych konferencji, seminariów, warsztatów, Organizacji bilateralnych wizyt studyjnych, Przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnych.

8 Zainwestujmy razem w środowisko INNOWACYJNE PROJEKTY PILOTAŻOWE Innowacyjny projekt pilotażowy to projekt polegający na przygotowaniu wdrożenia/wdrożeniu nowej techniki lub metody, która wcześniej nie była stosowana ani badana w praktyce. Projekty pilotażowe mają charakter testujący (np. metodę, narzędzie) i mogą stanowić element szerszego procesu rozwoju lub wdrożenia. Projekt pilotażowy ma na celu zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie i rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych.

9 Zainwestujmy razem w środowisko Kategorie wydatków kwalifikowalnych  opłaty i koszty podróży związane z udziałem w wizytach studyjnych, konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;  wynagrodzenia ekspertów;  koszty zarządzania;  koszty informacji i promocji;  dodatkowo: koszty bezpośrednio związane z realizacją innowacyjnych projektów pilotażowych i mikro-projektów.

10 Zainwestujmy razem w środowisko Partnerstwo w projektach  Składane wnioski mają charakter bilateralny tj. przyczyniać się do nawiązania i wzmocnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami norweskimi.  Akceptowane są wyłącznie wnioski przygotowane i składane wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.  Partnerstwa z podmiotem innym niż z Norwegii nie są kwalifikowane.  Na etapie wniosku aplikacyjnego wymagany jest list intencyjny lub umowa partnerska.

11 Zainwestujmy razem w środowisko Harmonogram naborów i okres kwalifikowalności  Ogłoszenie naborów - 21.07.2015 r.  Rozpoczęcie przyjmowania wniosków - 27.07.2015 r.  Zakończenie przyjmowania wniosków - 30.09.2015 r.  Planowane zawarcie umów ws. projektów do końca br. roku.  Okres kwalifikowalności projektu parasolowego:  od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Operatora Programu do 30 kwietnia 2017 r. (możliwość przedłużenia do 31 grudnia 2017 r.)  Informacja o naborach na stronach Operatora Programu:  http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki- norweskie/nabory/ http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki- norweskie/nabory/  https://www.mos.gov.pl/kategoria/5838_nabory_wnioskow_o_dofi nansowanie/ https://www.mos.gov.pl/kategoria/5838_nabory_wnioskow_o_dofi nansowanie/

12 Zainwestujmy razem w środowisko Zainteresowanie ofertą współpracy dwustronnej Podsumowanie naboru oraz dyskusja dotycząca atrakcyjności oferty w zakresie finansowania projektów współpracy dwustronnej  dlaczego wnioskodawcy nie sięgają po środki?  jakie trudności identyfikują?  jakie modyfikacje proponują?

13 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl Edyta Kuźmińska Tel. 22 45 95 819 Edyta.Kuzminska@nfosigv.gov.pl Wydział Środków Zagranicznych Departament Ochrony Klimatu


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google