Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr J.Borowicz.  Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zgodnie z ustawą z 13.10.1998.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr J.Borowicz.  Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zgodnie z ustawą z 13.10.1998."— Zapis prezentacji:

1 Dr J.Borowicz

2  Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zgodnie z ustawą z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. dr Jacek Borowicz2

3  Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,  posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej dr Jacek Borowicz3

4 Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby będące:  nakładcami,  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową,  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;  osobami, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami rentowymi i emerytalnym obowiązkowo, które ubezpieczyły się dobrowolnie,  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia. dr Jacek Borowicz4

5 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U.2015.1242 ze zmianami) dr Jacek Borowicz5

6 Ustawa określa w szczególności: 1) rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń; 2) zasady i tryb przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty; dr Jacek Borowicz6

7 Wypadek przy pracy:  Wypadek przy pracy w ścisłym znaczeniu  Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy  Wypadek w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu dr Jacek Borowicz7

8  wypadek przy pracy… …zdarzenie nagłe dr Jacek Borowicz8

9  1. Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie wymaga się jednoczesnego wystąpienia przyczyny i skutku.  2. Cecha nagłości odnosi się do czasu trwania zdarzenia, a nie do oddziaływania przyczyny zewnętrznej. wyrok SN z 2013.01.11, II UK 162/12. dr Jacek Borowicz9

10  Czy za wypadek w pracy można uznać odmrożenie, poparzenie/udar słoneczny? dr Jacek Borowicz10

11  Warunkiem odpowiedzialności na podstawie ustawy wypadkowej jest ustalenie wypadku przy pracy w określonym dniu, przy czym działanie przyczyny zewnętrznej nie przekracza jednej dniówki. wyrok SN z 2012.10.05, I UK 197/12. dr Jacek Borowicz11

12  Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia może stanowić dla niego zaskoczenie, nie uzasadnia to jednakże, by przypisywać mu cechę nagłości w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 2002 r. (bez wątpienia nie jest to zdarzenie nagłe z punktu widzenia pracodawcy). wyrok SN z 2012.03.28, II PK 182/11. dr Jacek Borowicz12

13  wypadek przy pracy… …zdarzenie nagłe, …wywołane przyczyną zewnętrzną, dr Jacek Borowicz13

14 Czy choroba samoistna ( np. zawał, udar podczas pracy) może być uznana za wypadek przy pracy czy też za przyczynę wypadku przy pracy? dr Jacek Borowicz14

15  Nie można wykluczyć zasadności uznania zawału serca za wypadek przy pracy, pod warunkiem jednakże stwierdzenia, że zdarzenie to nastąpiło w związku z pracą, na skutek przyczyny zewnętrznej w znaczeniu nadanym temu pojęciu w ustawie wypadkowej.  Zawał serca jest wykładnikiem przyczyn istniejących w samym organizmie człowieka, łączących się z jego stanem zdrowia, predyspozycjami ustrojowymi i właściwościami wewnętrznymi. Są to więc przyczyny wewnętrzne. wyrok s.apel. 2013.04.,18III AUa 909/12 dr Jacek Borowicz15

16  Przy istnieniu tych przyczyn do wystąpienia zawału serca mogą też doprowadzić przyczyny zewnętrzne. Przy takim zaś zbiegu przyczyn wywołujących zawał, do uznania tego zdarzenia za wypadek przy pracy, istotne znaczenie ma rodzaj przyczyny zewnętrznej i jej rola w wystąpieniu zawału. wyrok s.apel. 2013.04.,18 III AUa 909/12 dr Jacek Borowicz16

17 Przyczyna zewnętrzna Nagłość Związek z pracą Zawał Wypadek przy pracy dr Jacek Borowicz17

18  Czy sama praca (jej rodzaj, ilość, uciążliwość, intensywność) może stanowić przyczynę wypadku przy pracy? dr Jacek Borowicz18

19  Wykonywanie zwykłych (typowych, normalnych), choćby wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności (obowiązków) przez pracownika, który doznał zawału serca w czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż "sama praca" nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy… wyrok SN z 2009.09.16, I PK 79/09 dr Jacek Borowicz19

20  …ale może nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną. wyrok SN z 2009.09.16, I PK 79/09 dr Jacek Borowicz20

21  Co do zasady wykonywanie zwykłych (typowych, normalnych), choćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności (obowiązków) przez pracownika, który zmarł w wyniku zasłabnięcia w czasie i miejscu wykonywania zatrudnienia, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy (…).  wyrok SN z 2012.04.04, II UK 181/11. dr Jacek Borowicz21

22  Śmierć pracownika spowodowana urazami z powodu upadku z wysokości wskutek ataku padaczki jest wypadkiem przy pracy.  W tym bowiem przypadku przyczyną zgonu były czynniki zewnętrzne, czyli rozległe urazy czaszki i kręgosłupa. wyrok SN z 2013.03.04, I UK 505/12 dr Jacek Borowicz22

23  Kwalifikacja udaru mózgu jako wypadku przy pracy jest rezultatem oceny materiału dowodowego i ustaleń faktycznych w każdej konkretnej sprawie. postanow. SN z 2012.03.15, II UK 298/11. dr Jacek Borowicz23

24  Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być szczególne (nadzwyczajne, nietypowe) przeżycie wewnętrzne (stres, uraz psychiczny) w postaci emocji o znacznym nasileniu powstałe wskutek okoliczności nietypowych dla normalnych stosunków pracowniczych.  Towarzyszący wykonywaniu pracy stres musi być istotnym ogniwem w łańcuchu przyczynowo- skutkowym, prowadzącym do gwałtowanego pogorszenia stanu zdrowia pracownika.  wyrok SN z 2012.03.28, II PK 182/11. dr Jacek Borowicz24

25  wypadek przy pracy… …zdarzenie nagłe, …wywołane przyczyną zewnętrzną, …powodujące uraz lub śmierć, dr Jacek Borowicz25

26  Pracownik zakładów chemicznych na wskutek zatrucia podczas nagłej awarii ma istotnie obniżoną wydolność oddechowo – krążeniową. dr Jacek Borowicz26

27  Wprowadzenie do definicji wypadku przy pracy przesłanki urazu nie oznacza, że wykluczone jest kwalifikowanie istotnego pogorszenia stanu zdrowia jako urazu i wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 2 pkt 13 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. wyrok SN z 2011.06.07, II PK 311/10. dr Jacek Borowicz27

28  wypadek przy pracy… …zdarzenie nagłe, …wywołane przyczyną zewnętrzną, …powodujące uraz lub śmierć, … w związku z pracą. dr Jacek Borowicz28

29  Firma musi uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w trakcie którego doszło do pobicia pracownika przez innego zatrudnionego.  Nie ma znaczenia, że miało to miejsce przed przystąpieniem do pracy np. w przebieralni. wyrok SN z 2012.11.08, II PK 80/12. dr Jacek Borowicz29

30  Pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą. wyrok SN z 2012.11.08, II PK 80/12. dr Jacek Borowicz30

31  Odstąpienie od osobistego wykonywania obowiązków pracowniczych (kierowcy) i kontynuowanie podróży w charakterze pasażera stanowi zerwanie związku z pracą. wyrok SN z 2012.05.08, II UK 253/11. dr Jacek Borowicz31

32  Ochrona z ustawy wypadkowej przysługuje pracownikowi który doznał wypadku w związku z pracą. Pracownik może zerwać związek z pracą będąc nawet na terenie zakładu pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są nawet celom zatrudnienia przeciwne. wyrok SN z 2011.06.20, I UK 335/10. dr Jacek Borowicz32

33  Droga powrotna do stałego miejsca wykonywania pracy - po załatwieniu sprawy prywatnej - ponownie powinna być uznana za pozostającą w związku z pracą. Wypadek, który zaistniał w trakcie tej drogi jest więc wypadkiem przy pracy (…). wyrok s.apel w Katowicach z 2011.02.24, III AUa 1535/10 dr Jacek Borowicz33

34  Okoliczności konkretnej sprawy decydują o tym, czy spożywanie alkoholu w czasie i miejscu świadczenia pracy lub w drodze z pracy do domu prowadzi do zerwania normatywnego związku z pracą lub z odbywaniem drogi z pracy do domu. wyrok SN z 2010.06.25, II UK 75/10. dr Jacek Borowicz34

35  Wypadek komunikacyjny pracownika objętego zadaniowym czasem pracy, w drodze pomiędzy jednym a drugim miejscem świadczenia pracy, jest wypadkiem przy pracy. wyrok SN z 2009.09.16, I UK 105/09. dr Jacek Borowicz35

36  Normatywny związek z pracą dr Jacek Borowicz36

37  Wypadek przy pracy: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; dr Jacek Borowicz37

38  Wypadek przy pracy: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; dr Jacek Borowicz38

39  Wypadek przy pracy: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. dr Jacek Borowicz39

40  KONTRATYPY WYPADKU PRZY PRACY  wyłączną przyczyną było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa  stan nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. dr Jacek Borowicz40

41  Traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie.  Którego „ofiarą” jest pracownik w rozumieniu k.p. dr Jacek Borowicz41

42  To wypadek, któremu pracownik uległ: …w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; dr Jacek Borowicz42

43  To wypadek, któremu pracownik uległ: …podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; dr Jacek Borowicz43

44  To wypadek, któremu pracownik uległ: …przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. dr Jacek Borowicz44

45  Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie objęcia osoby ubezpieczeniem wypadkowym z danego, określonego w ustawie tytułu. dr Jacek Borowicz45

46  Podczas ….uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; dr Jacek Borowicz46

47  Podczas …wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; dr Jacek Borowicz47

48  Podczas …pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; dr Jacek Borowicz48

49  Podczas …odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; dr Jacek Borowicz49

50  Podczas …wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni; dr Jacek Borowicz50

51  Podczas …wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; dr Jacek Borowicz51

52  Podczas …wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235); dr Jacek Borowicz52

53  Podczas …współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; dr Jacek Borowicz53

54  Podczas …wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; …wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; dr Jacek Borowicz54

55  Podczas …wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; …odbywania służby zastępczej; …nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium; dr Jacek Borowicz55

56  Podczas …wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; …pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. dr Jacek Borowicz56

57  Wypadek przy pracy  Śmiertelny  Ciężki  Zbiorowy dr Jacek Borowicz57

58 Choroba zawodowa wg. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz kodeksu pracy dr Jacek Borowicz58

59  Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w art. 235 1 Kodeksu pracy. dr Jacek Borowicz59

60  Art. 235 1 k.p. - przesłanka 1 Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych… dr Jacek Borowicz60

61  Art. 235 1 k.p. - przesłanka 2 …jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". dr Jacek Borowicz61

62  Choroba nie wymieniona w wykazie chorób zawodowych nie może być uznana za chorobę zawodową, choćby jej powstanie związane było z wykonywaniem pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia.  Może to być tzw. choroba pracownicza. dr Jacek Borowicz62

63  W razie ustalenia przez właściwego lekarza, że rodzaj rozpoznanej u pracownika choroby mieści się w wykazie, a pracownik świadczył pracę w warunkach narażenia zawodowego, które w świetle dostępnej wiedzy medycznej mogą tę chorobę wywoływać, tak lekarz, jak i organy inspekcji sanitarnej obowiązane są uznać takie schorzenie za chorobę zawodową. dr Jacek Borowicz63

64  Domniemanie to upada, jeżeli zebrany materiał dowodowy pozwala bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem wykluczyć taki związek przyczynowo-skutkowy, to znaczy wskazuje na inną, niż zawodowa etiologię choroby. dr Jacek Borowicz64

65 Świadczenia „wypadkowe” z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dr Jacek Borowicz65

66  „zasiłek chorobowy" - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;  "świadczenie rehabilitacyjne" - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;  "zasiłek wyrównawczy" - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; dr Jacek Borowicz66

67  "jednorazowe odszkodowanie" - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;  "jednorazowe odszkodowanie" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty „wypadkowemu”; dr Jacek Borowicz67

68  "renta z tytułu niezdolności do pracy" - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;  "renta szkoleniowa" - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; dr Jacek Borowicz68

69  "renta rodzinna" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;  "dodatek do renty rodzinnej" - dla sieroty zupełnej; dr Jacek Borowicz69

70  dodatek pielęgnacyjny;  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. dr Jacek Borowicz70

71  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje: …niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu, …od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, dr Jacek Borowicz71

72  Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości… …100 % podstawy wymiaru. dr Jacek Borowicz72

73 Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, … przysługuje jednorazowe odszkodowanie. dr Jacek Borowicz73

74  Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. dr Jacek Borowicz74

75  Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu: … na okres przekraczający 6 miesięcy, …mogące ulec poprawie. dr Jacek Borowicz75

76 Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. dr Jacek Borowicz76

77  Wzrost jednorazowego odszkodowanie: …pogorszenie się stanu zdrowia skutkujące zwiększeniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o co najmniej o 10 punktów procentowych, lub …została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. dr Jacek Borowicz77


Pobierz ppt "Dr J.Borowicz.  Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zgodnie z ustawą z 13.10.1998."

Podobne prezentacje


Reklamy Google