Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy technologii przemysłowych Prowadzący przedmiot: J. Bronisław Dawidowski Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych ul. Papieża Pawła VI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy technologii przemysłowych Prowadzący przedmiot: J. Bronisław Dawidowski Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych ul. Papieża Pawła VI."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy technologii przemysłowych Prowadzący przedmiot: J. Bronisław Dawidowski Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych ul. Papieża Pawła VI 1a, pokój 219, 215 jan.dawidowski@zut.edu.plan.dawidowski@zut.edu.pl www.jdawidowski.zut.edu.pl/ 1

2  Podstawy technologii produkcji (zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne).  Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku, analiza cyklu życiowego wyrobów, technologie bezodpadowe i niskoodpadowe  Technologie wykorzystania źródeł energii i surowców  Analiza wybranych technologii, uciążliwych dla środowiska Treści kształcenia w zakresie Podstaw technologii przemysłowych http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/91/2391/74_ochrona_ srodowiska.pdf 2

3 Podstawy technologii produkcji – pojęcia i definicje, systematyka procesów produkcyjnych, struktura procesów produkcyjnych. Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku: Strategia Czystszej Produkcji (CP); Strategia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP); Najlepsza Dostępna Technika (BAT). Ocena cyklu życia LCA i fazy oceny cyklu życia: Określenie zakresu i celu badan; Analiza zbioru w cyklu życia LCI, Ocena wpływu cyklu życia LCIA, Interpretacja cyklu życia. 3 Treści kształcenia w zakresie Podstaw technologii przemysłowych

4 Podstawy technologii produkcji - Pojęcia i definicje Produkcja (różne treści): Ogół wyrobów wytworzonych przez podmioty gospodarcze Zespół skoordynowanych procesów wzajemnie ze sobą powiązanych i uwarunkowanych, prowadzących do powstania wyrobu (procesy produkcyjne, procesy realizacji wyrobu) Użytkowanie różnego rodzaju materiałów, środków technicznych i usług w celu wytworzenia nowych produktów i usług wymaganych przez klienta 4

5 5 Podmioty gospodarcze: organizacje wytwarzające wyroby: przedsiębiorstwa i zakłady konsumenci (klienci) Przedsiębiorstwo Wyodrębniony prawnie i finansowo podmiot gospodarczy działający w określonym systemie gospodarczym Firma – potoczny zamiennik nazwy przedsiębiorstwo, Pojęcie „firma” kojarzy przedsiębiorstwo z określoną marką i rodzajem produkcji oraz znakiem towarowym

6 6 Obszary działalności przedsiębiorstwa Marketing, przygotowania i zakup czynników produkcji Organizacja przetwarzania czynników produkcji w wyroby Sprzedaż wyrobów i obsługa serwisowa klientów

7 7 System Powiązany wzajemnie zbiór elementów działających wspólnie dla osiągnięcia założonego celu System gospodarczy Powiązanie przedsiębiorstw z konsumentami, kapitałem i skarbem państwa

8 8 Miejsce przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym Durlik I., 2004. Inżynieria zarządzania cz.I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Placet W-wa, ISBN 83-85428-90-9, W-wa 2004

9 9 Zakład Podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem techniczno-produkcyjnym, stanowiący terytorialną całość Może składać się z jednego lub kilku systemów produkcyjnych Wyodrębniony prawnie i finansowo podmiot gospodarczy? Podmiot gospodarczy przedsiębiorstwo zakład system gospodarczy obszary działalności przedsiębiorstwa

10 Wyrób: wynik określonej sekwencji działań realizowanych w organizacji (procesu) Kategorie wyrobu: przedmiot materialny; materiały przetworzone; usługi (współdziałanie dostawcy i klienta); wytwór intelektualny Wyroby zawierają w sobie najczęściej elementy wszystkich kategorii : Przykład: ciągnik rolniczy O rodzaju kategorii decyduje element dominujący 10

11 11

12 12 Proces produkcyjny (proces realizacji wyrobu) przekształcanie zasobów organizacji w wyroby (tworzenie wartości dodanej) skoordynowane procesy wzajemnie ze sobą powiązane i uwarunkowane, prowadzące do powstania wyrobu uporządkowany ciąg działań, w wyniku którego klient otrzymuje wymagane produkty Zasoby: techniczne środki produkcji (infrastruktura) materiały energia kadry środki finansowe informacja

13 Każde przedsiębiorstwo ( firmę, zakład, organizację) realizującą dowolną działalność wytwórczą (gospodarczą) można rozpatrywać jako proces (system procesów), który składa się z licznych podprocesów wewnętrznych 13

14 relacje między procesami : wzajemnie powiązane lub wzajemnie oddziaływujące Do zarządzania poszczególnymi procesami konieczne jest posiadanie stosownej wiedzy o ich przebiegu, tak aby pozostawały one w stanie uregulowanym 14

15 Elementy zarządzania procesami identyfikowanie oraz wizualizowanie realizowanych procesów (ich struktura, czynności, działania) określenie mierników procesów dla oceny ich skuteczności i efektywności 15

16 16 Proces produkcyjny Badania i rozwójWytwarzanie Dystrybucja i obsługa klienta Struktura (konfiguracja) procesu produkcyjnego (produkcji)

17 17 Proces badań i rozwoju Określenie potrzeb klienta Przygotowanie produkcji Przygotowanie zasobów Analiza możliwości doskonalenia procesów i wyrobów Analiza oczekiwań klienta Prognozowanie i planowanie rozwoju organizacji

18 18 Proces dystrybucji i obsługi klienta Przygotowanie wyrobów do dystrybucji Dystrybucja wyrobów Opieka serwisowa Recykling

19 19 Proces wytwórczy (wytwarzanie) Ciąg działań, którego celem jest wytworzenie wyrobu – przetwarzanie czynników produkcji w wyroby Proces wytwórczy PodstawowyPomocniczyObsługi

20 20 Związane bezpośrednio z procesem technologicznym - przetwarzanie czynników produkcji w produkty, (wyroby lub usługi) Procesy podstawowe Utrzymanie ruchu i remonty Transport wewnętrzny Dostarczanie czynników energetycznych Zapewnienie funkcjonowania tzw. infrastruktury, w tym również utylizacji różnorodnych odpadów produkcyjnych Procesy pomocnicze Obsługa administracyjna Utrzymanie czystości Bhp i inne, np. ochrona obiektu Procesy obsługi

21 21 Przykładowy podział procesu produkcyjnego na subprocesy Pająk E.,2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN W-wa. ISBN 978-83- 01-14772-3, 2006, 355

22 22 Model subprocesu 2440 Pająk E.,2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN W-wa. ISBN 978-83-01-14772-3, 2006, 355

23 23 Podstawowym, elementarnym działaniem (częścią składową) w każdym procesie jest operacja lub zadanie, które w większości gałęzi przemysłu zazwyczaj nie ulegają dalszemu podziałowi Operacja - nazwa stosowana dla działań prowadzonych w procesach podstawowych i pomocniczych Zadanie - nazwa stosowana dla działań prowadzonych w procesach obsługi

24 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Operacja - zespół czynności, czyli część określonego procesu wytwórczego realizowana: na jednym stanowisku, przez jednego wykonawcę indywidualnego lub grupowego, przy jednym przedmiocie lub zespole przedmiotów wykonywanych jednocześnie bez przerw na jakąkolwiek inną pracę. 24

25 Klasyfikacja rodzaju operacji Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Operacja technologiczna Operacja kontroli Operacja transportu Operacja magazynowania i składowania Operacja złożona 25

26 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Operacja technologiczna zaprojektowane i występujące w planie obróbki (planie operacyjnym) określonej części (elementu) zmiany kształtu, własności fizycznych lub chemicznych materiału wyjściowego lub półwyrobu. montaż lub demontaż polegający na zmianie trwałego położenia określonej części w stosunku do innych części. 26

27 Operacja kontroli Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Sprawdzanie zespołu lub gotowego wyrobu za pomocą specjalnych przyrządów i aparatów kontrolno-pomiarowych na zgodność z wzorcami lub przyjętymi normami. 27

28 Operacja transportu Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] materiał, półwyrób, część lub cały wyrób zostaje w procesie produkcyjnym przemieszczony z jednego miejsca na drugie według metody i w czasie ustalonym przez program realizacyjny, ustalony z góry lub korygowany w trakcie realizacji procesu produkcyjnego. 28

29 Operacja magazynowania i składowania Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] materiał, półwyrób lub gotowy wyrób spoczywa na wyodrębnionych powierzchniach magazynowych, składowych, odkładczych lub wprost na urządzeniach technologicznych, kontrolnych bądź transportowych. 29

30 Operacja złożona Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] w tym samym czasie, przy użyciu tych samych urządzeń wykonywane są jednocześnie czynności (zabiegi) mające przykładowo, charakter technologiczny jak i kontrolny lub kontrolno- transportowy, a także wszystkie cztery operacje proste. 30

31 31 Podział procesu na operacje umożliwia przeprowadzenie analizy kosztów ich wykonania Pająk E.,2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN W-wa. ISBN 978-83-01-14772-3, 2006, 355

32 32 Proces wytwórczy podstawowy Proces związany bezpośrednio z realizacją procesu technologicznego Proces technologiczny Te części procesu wytwórczego, w ramach których następuje osiągnięcie zamierzonego celu - wytworzenie wyrobu. Całokształt (system) procesów realizowanych w danej technologii (sposobie), prowadzących bezpośrednio do wytworzenia wyrobu Proces wytwórczy PodstawowyPomocniczyObsługi

33 33 Przykłady procesów technologicznych W przypadku przedmiotów materialnych będzie to : zmiana kształtów, zmiana właściwości fizykochemicznych, zmiana wyglądu zewnętrznego przetwarzanego materiału trwała zmiana wzajemnego położenia poszczególnych części wchodzących w skład produkowanego wyrobu, czyli montaż podzespołów i wyrobów W procesach sprzedaży: zmiana własności, W procesach biurowych: wymiana informacji, W procesach transportowych: zmiana położenia,

34 Przepis określający środki i warunki (sposób) osiągnięcia zamierzonego celu (wytworzenia wyrobu) Procedura określająca sekwencję działań i zakres środków niezbędnych do transformacji zasobów MEI (materialnych - energetycznych i informacyjnych) w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Sekwencja operacji potrzebnych do wytworzenia wyrobu Technologia 34 Technologia nie jest kategorią stałą – podlega ciągłym zmianom

35 W definicji technologii określone są sekwencje operacji, realizowane w ramach jednej lub większej liczby ścieżek technologicznych. Ścieżki technologiczne to szeregi operacji technologicznych, które mogą być wykonywane równocześnie. Przykład dwuścieżkowego procesu technologicznego 35

36 Przykładowa technologia 36

37 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Technologia zagospodarowania odpadów z gospodarstwa domowego 37 Ścieżka zagospodarowania odpadów organicznych Ścieżki zagospodarowania surowców wtórnych

38 38 Zbiór i układ stanowisk roboczych: uzależniony jest od rodzaju wyrobu oraz technologii jego wytwarzania stanowi o rodzaju systemu produkcyjnego Procesy technologiczne, prowadzące do wytworzenia wyrobu, wykonuje się na stanowiskach roboczych Stanowisko robocze Miejsce wyposażone w infrastrukturę niezbędną do wykonywania przez pracownika operacji procesu technologicznego (urządzenia technologiczne, nośniki informacji i inne)

39 39 zbiór stanowisk roboczych eksploatowanych przez człowieka (Celowo zaprojektowany ), służący wytwarzaniu określonych wyrobów Część organizacji, w której następuje transformacja zasobów w gotowy wyrób, przeznaczony do sprzedaży System produkcyjny Podstawowe zadanie systemu produkcyjnego: wytwarzanie wyrobów w celu zaspokojenia wymagań klientów

40 40 Systemy produkcyjne utożsamia się : ze strukturą produkowanych wyrobów w zależności od stopnia agregacji za system produkcyjny można uważać - pojedyncze stanowisko robocze, produkcję półwyrobów, produkcję wyrobów złożonych a nawet całe zakłady przemysłowe z procesem produkcyjnym lub wytwórczym

41 41 Przykłady systemów produkcyjnych w przemyśle elektro-maszynowym Różne rodzaje obróbki materiałów, np.: plastyczna cieplna skrawanie itp. Montaż

42 42 Durlik I., 2004. Inżynieria zarządzania cz.I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Placet W-wa, ISBN 83-85428-90-9, W-wa 2004 Przykładowy model systemu produkcyjnego utożsamianego z procesem wytwórczym

43 43 Przykładowy model system produkcyjnego utożsamianego z procesem produkcyjnym Durlik I., 2004. Inżynieria zarządzania cz.I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Placet W-wa, ISBN 83-85428-90-9, W-wa 2004

44 44 Otoczenie systemu produkcyjnego Otoczenie stopnia pierwszego – firma lub przedsiębiorstwo Otoczenie stopnia drugiego – gospodarka kraju lub regionu autonomicznego gospodarczo Funkcjonowanie systemu produkcyjnego uzależnione jest od otoczenia systemu produkcyjnego Durlik I., 2004. Inżynieria zarządzania cz.I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Placet W-wa, ISBN 83-85428-90-9, W-wa 2004

45 Struktura procesu wytwórczego podstawowego jest to układ faz oraz procesów technologicznych, kontrolnych, transportowych i magazynowych występujących w ramach tych faz, a także operacji produkcyjnych wraz z powiązaniami materiałowymi, energetycznymi i informacyjnymi Najczęściej stosowane formy przedstawiania struktury ujęcie technologiczne ujęcie przedmiotowe ujęcie grupowe 45 Struktura procesu wytwórczego Może być rozpatrywana w skali makro- oraz w skali mikroorganizacyjnej

46 46 Ujęcie technologiczne przedstawienie poszczególnych faz (podstawowej, pomocniczej i obsługowej) i operacji technologicznych, kontrolno-pomiarowych, transportowych, magazynowo-składowych oraz złożonych, realizowanych w analizowanym zakładzie przedstawienie powiązań materiałowych, energetycznych i informacyjnych niezbędnych dla wyprodukowania wyrobu przedstawienie faz i operacji, częściowo lub całkowicie włączonych do kooperacji Struktury technologiczne stosuje się w warunkach produkcji o mniejszych rozmiarach

47 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Struktura procesu wytwórczego w ujęciu technologicznym: Przekaźnik techniczny – skala makroorganizacyjna Układ faz, procesów technologicznych, kontrolnych, transportowych i magazynowych a także operacji produkcyjnych wraz z powiązaniami materiałowymi, energetycznymi i informacyjnymi 47

48 48 Ujęcie przedmiotowe przedstawienie układów produkcyjnych części, podzespołów i zespołów oraz montażu wyrobu finalnego przedstawienie powiązań materiałowych, energetycznych i informacyjnych niezbędnych dla wyprodukowania wyrobu Struktury przedmiotowe stosuje się w warunkach produkcji o większych rozmiarach

49 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Struktura procesu wytwórczego w ujęciu przedmiotowym (makroskala) układ procesów produkcyjnych poszczególnych części, podzespołów i zespołów oraz montażu wyrobu finalnego 49

50 50 Ujęcie grupowe podobne części składowe wyrobów są identyfikowane i układane w grupy według cech ich podobieństwa technologicznego w celu umożliwienia wytwarzania nawet pojedynczych części w warunkach produkcji seryjnej dotyczy zarówno przygotowania i wykonania części jak i ich montażu Durlik I., 2004. Inżynieria zarządzania cz.I. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Placet W-wa, ISBN 83-85428-90-9, W-wa 2004

51 51 Typy podobieństwa według cech konstrukcyjnych - kształtu geometrycznego, wymiarów itp., według cech technologicznych – sekwencji operacji technologicznych, wykonywanych pomiarów kontrolnych itp.. Części, podzespoły czy zespoły wchodzące w skład rodziny są różne pod względem konstrukcyjnym a jednocześnie są do siebie podobne albo ze względów technologicznych albo ze względów konstrukcyjnych

52 52 Systemy klasyfikacji i kodowania Konstrukcyjne - grupowanie części na podstawie oględzin, wg podobieństwa cech konstrukcyjnych i konstrukcyjnej standaryzacji Technologiczne – używane w komputerowo wspomaganym projektowaniu procesów produkcyjnych części i narzędzi oraz operacyjnych powiązań produkcyjnych Konstrukcyjne i technologiczne – kombinacja metod konstrukcyjnych i technologicznych

53 53 Istotne cechy klasyfikacyjne Podstawowy kształt zewnętrzny Podstawowy kształt wewnętrzny Stosunek długości do średnicy Typ materiału

54 54 Przykład rodziny części podobnych technologicznych Pająk E.,2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN W-wa. ISBN 978-83-01-14772-3, 2006, 355

55 55 Pająk E.,2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN W-wa. ISBN 978-83-01-14772-3, 2006, 355 Przykład struktury systemu wytwórczego wg technologii grupowej

56 Struktura procesu w skali mikroorganizacyjnej Proces wytwórczy złożony - proces produkcji wyrobu wykonanego w obrębie dwóch lub więcej rodzajów technologii, czyli w obrębie dwóch lub więcej faz technologicznych 56 Proces wytwórczy prosty - proces produkcyjny wyrobu prostego, czyli pojedynczej części (elementu), przy założeniu, że jest on wykorzystywany w obrębie tego samego rodzaju technologii, czyli w obrębie tej samej fazy technologicznej Pająk E.,2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN W-wa. ISBN 978-83-01-14772-3, 2006, 355

57 Kryterium ciągłości i przebiegu w czasie: Procesy dyskretne - elastyczne kompleksy operacji uwarunkowane logicznie w czasie i w przestrzeni, o zmiennej strukturze przystosowanej do charakterystyki ilościowo jakościowej wytwarzanych wyrobów. Dyskretne procesy produkcyjne są typowymi dla przemysłu elektromaszynowego, samochodowego, hutniczego, odzieżowego, poligraficznego. Procesy ciągłe, z reguły aparaturowe, na trwałe powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana „sztywnymi" układami. Typowe dla ciężkiego przemysłu chemicznego, cementowego, dla energetyki i ciepłownictwa, przemysłu petrochemicznego itp. i zazwyczaj przebiegają bez przerw w całodobowym cyklu pracy. Podział procesów produkcyjnych 57

58 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] Procesy wydobywcze Pozyskiwanie surowców naturalnych z ziemi, wody i powietrza Kryterium rodzaju technologii: 58 Procesy przetwórcze Przemiany fizykochemicznych własności surowców: ciężka synteza chemiczna, hutnictwo, energetyka cieplna i elektroenergetyka, przetwórstwo surowców rolniczych

59 59 Procesy obróbkowe Zmiana kształtu i cech powierzchni lub struktury wewnętrznej wyrobów a także uszlachetnianie wstępne surowców rolniczych poprzez: kształtowanie, obróbka cieplna lub fizykochemiczna, obróbka powierzchniowa, obróbka fizykochemiczna w przemyśle mikroelektronicznym Procesy montażowe i demontażowe Przemysły: elektromaszynowy, elektroniczny i telekomunikacyjny, obuwniczy, odzieżowy, spożywczy Przemysły: maszynowy elektroniczny, środków transportu, budownictwa, meblarski

60 60 Procesy naturalne i biotechnologiczne Zmiany struktury powierzchniowej i wewnętrznej materiałów konstrukcyjnych, wykorzystanie żywych organizmów lub komórek czynnych biologicznie do wytwarzania pożądanych materiałów i struktur lub ich niszczenia Przemysły: spirytusowy, spożywczy, energetyczny, paliwowy

61 61 Podział procesów produkcyjnych (wytwórczych) według cech organizacyjnych Organizacja oparta na komórkach produkcyjnych Obejmuje wszystkie cząstkowe procesy produkcyjne wszystkich wyrobów wytwarzanych w tej komórce wraz z przyjętymi powiązaniami kooperacyjnymi z innymi komórkami Organizacja oparta na rodzaju produkowanego wyrobu Obejmuje wszystkie operacje i procesy niezbędne do wykonania wyrobu niezależnie w jakich komórkach są one realizowane i niezależnie od powiązań kooperacyjnych Organizacja oparta na rodzaju technologii grupowej Obejmuje jeden złożony proces, przystosowany do obróbki lub montażu całej rodziny (grupy) podobnych produkcyjnie wyrobów prostych lub złożonych, o zmiennym (elastycznym) programie ilościowo- asortymentowym

62 Dr inż. Mariusz Sobka Katedra Zarządzania PL (Ox-221) {www.msobka.pl}; [opracowano na podstawie: Durlik I.: „Inżynieria zarządzania Cz.1”, Placet, Warszawa 1995)] ręczne - procesy-operacje są wykonywane z wykorzystaniem ręcznych narzędzi i przyrządów, maszynowe - procesy-operacje są wykonywane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mechanicznych najczęściej z napędem elektrycznym lub napędzanych innymi źródłami energii, aparaturowe - procesy-operacje mające charakter fizykochemiczny są wykonywane w specjalnie przystosowanych do tych procesów aparatach pracujących w systemie ciągłym lub dyskretnym i dotyczą, przykładowo, takich reakcji, jak: redukcja, topnienie, mieszanie, filtracja, odwirowywanie itp., zautomatyzowane w układach sztywnych i układach elastycznych (FMS), wspomagane komputerowo (CAM) zintegrowane komputerowo (CIM) Kryterium zastosowanych środków pracy: 62

63 Kryterium charakter wyrobów Produkcja dóbr zaopatrzeniowych Produkcja wytworzona 63

64 Produkcja dóbr zaopatrzeniowych Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkujących głównie surowce, półfabrykaty lub wyroby gotowe, służące w swej przeważającej części celom dalszej produkcji. górnictwo surowcowe, pozyskiwanie i wytwarzanie produktów pochodzenia rolniczego, przemysł włókienniczo - tekstylny, produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), produkcję masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, produkcja chemiczna i innych wyrobów z surowców niemetalicznych, produkcja metali, przemysł elektrotechniczny. 64

65 Produkcja wytworzona Wyroby gotowe, zarówno z surowca własnego, jak i z surowca powierzonego przez inne przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną oraz całkowitą ilość półfabrykatów, części i zespołów maszyn i urządzeń, niezależnie od tego, czy zostały one przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa, do przedsiębiorstwa macierzystego, do innych zakładów tego samego przedsiębiorstwa, czy też przeznaczone do dalszego przerobu (montażu) w przedsiębiorstwie. Do produkcji wytworzonej zalicza się więc wyroby wyprodukowane, niezależnie od tego, czy wyprodukowano je z surowca pierwotnego (tj. surowca przeznaczonego do produkcji zasadniczych wyrobów), czy też surowca wtórnego (tj. surowca uzyskanego jako odpad przy produkcji zasadniczych wyrobów i przeznaczonego do produkcji innych wyrobów). Wyroby powstałe z surowców wtórnych zalicza się do produkcji, jeżeli mają charakter użytkowy i są bezpośrednim rezultatem pracy wytwórczej przedsiębiorstwa. Ponadto do produkcji zalicza się tzw. produkty uboczne, powstałe w procesie produkcyjnym równocześnie z produktem zasadniczym, np. melasa przy produkcji cukru, spirytus posulfitowy przy produkcji celulozy, gaz koksowniczy przy produkcji koksu. 65

66 Definicja produkcji podstawowej w sektorze spożywczym {art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002} : „produkcja podstawowa" oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem” Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego” Sektor spożywczy 66

67 Definicję produkcji podstawowej w sektorze spożywczym, zawartą w art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 rozszerzają następujące przepisy określone w załączniku I, części A, pkt I, ppkt (1) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 : (a) transport, składowanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru; (b) transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia; oraz (c) w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych, działania transportowe w celu dostawy surowców, których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu. 1. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do produkcji podstawowej oraz następujących działań powiązanych: Termin „produkcja podstawowa w sektorze spożywczym” należy zatem rozumieć jako surowce (produkty podstawowe) oraz wymienione działania im towarzyszące. 67

68 Kryterium „System zarządzania produkcją” (SZP) produkcja konstrukcyjno – technologiczna z uwypukleniem zagadnień związanych z technicznym przygotowaniem produkcji (struktury materiałowe, marszruty technologiczne), produkcja konstrukcyjno – technologiczna z uwypukleniem zagadnień związanych z logistyką procesów okołoprodukcyjnych (zaopatrzenie, rezerwacje surowców i półwyrobów, harmonogramowanie produkcji, śledzenie postępów produkcji), produkcja recepturowo – przepływowa (przetwórcza). dr inż. Albert Sadowski [www.produsoft.pl] 68

69 Produkcja konstrukcyjno – technologiczna: Rodzaj produkcji, dla którego ze stosunkowo dużą dokładnością określić można: skład materiałowy wyrobów gotowych (półwyrobów), przebieg czasowo – ilościowy procesu wytworzenia wyrobu (półwyrobu). dr inż. Albert Sadowski [www.produsoft.pl] Przykład struktury wyrobu gotowego 69

70 dr inż. Albert Sadowski [www.produsoft.pl] Charakterystyczne cechy: technologia produkcji, czyli sekwencja operacji technologicznych (ścieżki) prowadzących do wytworzenia wyrobu gotowego, zdefiniowana jest przez zbiór operacji oraz zasady ich następstwa stosunkowo z dużą dokładnością mogą być określone ilości detali i półwyrobów przypadające na jednostkę wyrobu gotowego oraz ilości detali (materiałów, surowców) przekazywanych do kolejnych operacji Produkcja konstrukcyjno – technologiczna: 70

71 dr inż. Albert Sadowski [www.produsoft.pl] Produkcja recepturowo - przepływowa Rodzaj produkcji, dla którego : definiowane są receptury, określające przybliżony skład materiałowy wyrobów gotowych (półwyrobów), rzeczywiste dokładne określenie zużycia surowca odbywa się w sposób adaptacyjny w trakcie wykonywania procesu technologicznego 71

72 dr inż. Albert Sadowski [www.produsoft.pl] Produkcja recepturowo - przepływowa Charakterystyczne cechy: technologia produkcji, czyli sekwencja operacji technologicznych zdefiniowana jest przez określenie sposobu przepływu surowca przez kolejne etapy obróbki, kolejność etapów jest ściśle określona, stad precyzyjnie określone są tzw. kierunki przepływu (stad pochodzi nazwa rodzaju produkcji – produkcja przepływowa), ilości surowca przekazywanego do kolejnych etapów obróbki –jego rzeczywiste zużycie – pobierane są w trakcie procesu produkcji jako wskazania urządzeń pomiarowych (wagi elektroniczne, przepływomierze, czytniki kodów kreskowych). 72

73 Kryterium złożoności procesu Proces wytwórczy prosty - proces produkcyjny wyrobu prostego, czyli pojedynczej części (elementu), przy założeniu, że jest on wykorzystywany w obrębie tego samego rodzaju technologii, czyli w obrębie tej samej fazy technologicznej Proces wytwórczy złożony - proces produkcji wyrobu wykonanego w obrębie dwóch lub więcej rodzajów technologii, czyli w obrębie dwóch lub więcej faz technologicznych 73

74 Najczęściej stosowane jednostki energetyczne 74

75 Paliwo umowne (p.u.) jest odpowiednikiem węgla o wartości opałowej 7000 Kcal (29,3 MJ kg) (do niedawna powszechnie używana jednostka przeliczeniowa w Polsce). Dla paliw ciekłych i stałych ilość paliwa umownego (B pu ) oblicza się ze wzoru, (kg): gdzie: B - ilość paliwa rzeczywistego, kg Q rz - wartość opałowa paliwa rzeczywistego, MJ/kg. Dla paliw gazowych ilość paliwa umownego wynosi (kg) gdzie: V - ilość paliwa rzeczywistego, m 3 Q rz - wartość opałowa paliwa rzeczywistego, MJ/ m 3 75

76 Ekwiwalent oleju (o.e.) jest odpowiednikiem oleju o wartości opałowej 10000 Kcal (41,86 MJ/kg): gdzie: B - ilość paliwa rzeczywistego, kg Q rz - wartość opałowa paliwa rzeczywistego, MJ/kg. 76

77 Energetyczne ekwiwalenty odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii 77

78 Równowartość poszczególnych jednostek energetycznych 78

79 Nazwy i symbole krotności jednostek 79


Pobierz ppt "Podstawy technologii przemysłowych Prowadzący przedmiot: J. Bronisław Dawidowski Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych ul. Papieża Pawła VI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google