Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - informacje ogólne
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - informacje ogólne
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dla kogo?
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.

5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - termin przeprowadzania
Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- wymagania, jakie powinien spełnić zdający- uczeń, aby przystąpić do egzaminu wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych winien dodatkowo załączyć opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej wskazującej na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb. złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu ustalonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację. Kwalifikacja jest to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Liczba egzaminów w danym zawodzie jest uzależniona od liczby kwalifikacj wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, np: technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 kwalifikacje: T.6 i T.15 technik hotelarstwa - 2 kwalifikacje: T.11 i T.12 kucharz - 1 kwalifikacja: T.6

9 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Technik hotelarstwa Kwalifikacja 1 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji Kwalifikacja 2 T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

10 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacja 1 T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja 2 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

11 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kucharz Kwalifikacja 1 T.6 Sporządzanie potraw i napojów

12 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - struktura egzaminu Struktura egzaminu zawodowego Część pisemna test pisemny składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią czas: 60 minut Część praktyczna test praktyczny skłądający się z jednego zadania praktycznego czas: minut (jest określony w informatorze) zalicza minimum 50% punktów (20 punktów) zalicza minimum 75% punktów

13 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ponowne przystąpienie do egzaminu Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Uczeń szkoły, który: nie zdał jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, przerwał egzamin ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

14 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ponowne przystąpienie do egzaminu Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Po upływie pięciu lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie

15

16 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym w technikum wykształcenie średnie - ukończona szkoła potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym w zasadniczej szkole zawodowej ukończona zasadnicza szkoła zawodowa potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

18

19


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google