Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY EKG Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY EKG Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY EKG Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii

2 EKG 25 mm/s 50 mm/s Mała kratka (1 mm) Duża kratka (5 mm) Częstość 0,04 s = 40 ms 0,02 s = 20 ms 0,2 s = 200 ms 0,1 s = 100 ms 300 / RR 600 / RR

3 25 mm/sek

4 Rytm zatokowy Dodatnie załamki P: I, II, (V6) Ujemne załamki P: aVR Niemiarowy: odstępy P-P Przyśpieszony: >100/min Zwolniony: <55-60/min Odprowadzenia Kończynowe: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Przedsercowe: V1, V2-V4, V5-V6

5 Oś serca I III Normogram Prawogram Lewogram Nieokreślona

6 BLOKI PRZEDSIONKOWO- KOMOROWE

7 Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia (1) Kryteria ] Odstęp PQ wydłużony powyżej 0,20 s

8 Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia (2)

9 Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia (1)

10 Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia (2) Kryteria ] Stopniowe wydłużanie odstępów PQ ] Okresowe wypadanie zespołów QRS ] Najkrótszy odstęp PQ po wypadnięciu zespołu QRS ] Najdłuższy odstęp PQ przed wypadnięciem zespołu QRS. Kryteria ] Stały odstęp PQ ] Okresowe wypadanie zespołów QRS

11 Kryteria ] Zupełnie niezależna czynność przedsionków i komór ] Częstość załamków P większa od częstości zespołów QRS ] Częstość i kształt zespołów QRS zależą od położenia rozrusznika zastępczego Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (1)

12 Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (1)

13 BLOKI ODNÓG

14 Kryteria  Zespół QRS poszerzony  0,12 s ] Zespół QRS w odprowadzeniach V1 i V2 zniekształcony, zazębiony w kształcie litery M (rSR', rsR', rR') ] Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniu V1 ] Obecność szerokiego załamka S w odprowadzeniach V5, V6. ] Opóźniony zwrot ujemny w odprowadzeniach V1, V2 ponad 0,05 s Blok prawej odnogi pęczka Hisa (1)

15 Blok prawej odnogi pęczka Hisa (2)

16 Blok lewej odnogi pęczka Hisa (1) Kryteria ] Zespół QRS poszerzony > 0,12 s ] Zespół QRS w odprowadzeniach V5, V6 zniekształcony, zazębiony (kształt M), brak załamka q w tych odprowadzeniach ] Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniach V 5, V6. ] Opóźniony zwrot ujemny w odprowadzeniach V5, V6 ponad 0,06 s

17 Blok lewej odnogi pęczka Hisa (2)

18 Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (1) Kryteria ] Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo poza wartość - 30 stopni ] Obecne małe załamki q w odprowadzeniach I i aVL ] Czas trwania zespołu QRS nie przekracza 0,12 s.

19 Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (2)

20 Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (1) Kryteria ] Odchylenie osi elektrycznej serca w prawo powyżej wartości + 90 stopni ] Mały załamek R i głęboki S w odprowadzeniu 1 (zespół rS) ] Małe załamki q w odprowadzeniach II, III, aVF

21 Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (2)

22 CZĘSTOSKURCZE

23 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS ~ dawniej „nadkomorowe” zaburzenia rytmu serca Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS ~ dawniej „komorowe” zaburzenia rytmu serca

24 Nowo rozpoznane migotanie przedsionków Napadowe Przetrwałe Przewlekłe Migotanie przedsionków 2003 Podział: AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management. 2001.

25 NAPADOWE czas trwania do 48 godzin, ustępujące spontanicznie (50%) PRZETRWAŁE czas trwania > 48 godz. wymaga zastosowania farmako- lub elektroterapii PRZEWLEKŁEarytmia nie poddające się lub nawracająca po kilku minutach lub godzinach od umiarowienia AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management. 2001. Migotanie przedsionków 2003 Podział:

26 napadowe przetrwałe przewlekłe spontaniczny powrót rytmu zatokowego utrzymanie rytmu zatokowego kardiowersja kontrola rytmu serca kontrola rytmu serca Migotanie przedsionków 2003 AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management. 2001.

27 Migotanie przedsionków (2)

28 Migotanie przedsionków (1) Kryteria ] Rytm komór zupełnie niemiarowy ] Fala f nieregularna, o zmiennej amplitudzie i kształcie ] częstość wychyleń fali f 350-600/min. ] Brak załamków P. ] Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy (czasem o różnym woltażu)

29 Migotanie przedsionków (2)

30 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy (1) Kryteria ] Częstość rytmu 150-250/min. ] Załamek P 0 zmienionym kształcie w porównaniu z rytmem zatokowym lub niewidoczny ] Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy ] Nagły początek i nagły koniec częstoskurczu

31 Napadowy częstoskurcz napadowy (2)

32 Bigemima, trigeminia, pary, zjawisko R na T

33 Częstoskurcz komorowy (1) Kryteria ] Miarowy rytm o częstości 100-250/min. ] Zespoły QRS zniekształcone i poszerzone (powyżej 0, 12 s) z przeciwstawnym kierunkiem odcinka ST i załamka T ] Mogą być obecne pobudzenia złożone i przewiedzione pobudzenia nadkomorowe

34 Częstoskurcz komorowy (2)

35 Torsade de pointes (1) Kryteria ] Niemiarowy rytm komór o częstości 150-250/min. ] Zmieniający się kształt i kierunek wychyleń zespołów QRS.

36 Torsade de pointes (2)

37 P-mitrale

38 P-pulmonale

39 Przerost lewej komory (1) Kryteria ] Załamek R w odprowadzeniach V5 lub V6 większy od 26 mm, lub w odprowadzeniach I, II, III większy od 20 mm. ] Suma załamka S w odprowadzeniu V1 i załamka R w odprowadzeniu V5 lub V6 większa od 35 mm. ] Odcinek ST obniżony skośnie do dołu, załamek T ujemny niesymetryczny lub ujemno-dodatni w odprowadzeniach V5, V6 oraz kończynowych I i aVL ] Opóźniony zwrot ujemny ponad 0,05 s w odprowadzeniach V5, V6

40 Przerost lewej komory (2)

41 Zespół wczesnej repolaryzacji komór (1) Kryteria ] Uniesienie punktu J (2 do 4 mm) ] Wklęsłe uniesienie odcinka ST ] Często obecne zazębienie końcowej części ramienia zstępującego załamka R ] Załamek T najczęściej wysoki i zaostrzony.

42 Zespół wczesnej repolaryzacji komór (2)

43 Obniżenie stężenia potasu w osoczu (1) Kryteria ] Spłaszczony lub odwrócony załamek T ] Obecny wysoki załamek U ] Obniżenie odcinka ST ] Pozorne wydłużenie odstępu QT (mylnie mierzony QU)

44 Obniżenie stężenia potasu w osoczu (2)

45 wzrost stężenia potasu w osoczu (1) Kryteria ] Ostry, wysoki załamek T o skróconym czasie trwania ] Zespół QRS poszerzony ] Poszerzony i spłaszczony załamek P ] Wydłużenie odstępu PQ

46 wzrost stężenia potasu w osoczu (1)

47 Efekt działania i zatrucie naparstnicą (1) Kryteria ] Obniżenie odcinka ST w kształcie "miseczki„ ] Spłaszczony, dwufazowy lub odwrócony załamek T ] Wydłużenie odstępu PQ ] Skrócenie odstępu QT ] Zwolnienie rytmu zatokowego lub zwolnienie akcji komór w przypadku migotania przedsionków

48 Efekt działania i zatrucie naparstnicą (2)


Pobierz ppt "PODSTAWY EKG Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google