Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii"— Zapis prezentacji:

1 Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii
PODSTAWY EKG Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii

2 EKG 50 mm/s 25 mm/s 0,04 s = 40 ms 0,02 s = 20 ms 0,2 s = 200 ms
Mała kratka (1 mm) 0,2 s = 200 ms 0,1 s = 100 ms Duża kratka (5 mm) 300 / RR 600 / RR Częstość

3 25 mm/sek

4 Odprowadzenia Rytm zatokowy Kończynowe: I, II, III, aVR, aVL, aVF,
Przedsercowe: V1, V2-V4, V5-V6 Rytm zatokowy Dodatnie załamki P: I, II, (V6) Ujemne załamki P: aVR Niemiarowy: odstępy P-P Przyśpieszony: >100/min Zwolniony: <55-60/min

5 Oś serca I Lewogram Nieokreślona III Normogram Prawogram

6 BLOKI PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE

7 Blok przedsionkowo-komorowy
I stopnia (1) Kryteria Odstęp PQ wydłużony powyżej 0,20 s

8 Blok przedsionkowo-komorowy
I stopnia (2)

9 Blok przedsionkowo-komorowy
II stopnia (1)

10 Blok przedsionkowo-komorowy
II stopnia (2) Kryteria Stopniowe wydłużanie odstępów PQ Okresowe wypadanie zespołów QRS Najkrótszy odstęp PQ po wypadnięciu zespołu QRS Najdłuższy odstęp PQ przed wypadnięciem zespołu QRS. Kryteria Stały odstęp PQ Okresowe wypadanie zespołów QRS

11 Blok przedsionkowo-komorowy
III stopnia (1) Kryteria Zupełnie niezależna czynność przedsionków i komór Częstość załamków P większa od częstości zespołów QRS Częstość i kształt zespołów QRS zależą od położenia rozrusznika zastępczego

12 Blok przedsionkowo-komorowy
III stopnia (1)

13 BLOKI ODNÓG

14 Blok prawej odnogi pęczka Hisa (1)
Kryteria Zespół QRS poszerzony ł 0,12 s Zespół QRS w odprowadzeniach V1 i V2 zniekształcony, zazębiony w kształcie litery M (rSR', rsR', rR') Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniu V1 Obecność szerokiego załamka S w odprowadzeniach V5, V6. Opóźniony zwrot ujemny w odprowadzeniach V1, V2 ponad 0,05 s

15 Blok prawej odnogi pęczka Hisa (2)

16 Blok lewej odnogi pęczka Hisa (1)
Kryteria Zespół QRS poszerzony > 0,12 s Zespół QRS w odprowadzeniach V5, V6 zniekształcony, zazębiony (kształt M), brak załamka q w tych odprowadzeniach Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniach V 5, V6. Opóźniony zwrot ujemny w odprowadzeniach V5, V6 ponad 0,06 s

17 Blok lewej odnogi pęczka Hisa (2)

18 Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (1)
Kryteria Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo poza wartość - 30 stopni Obecne małe załamki q w odprowadzeniach I i aVL Czas trwania zespołu QRS nie przekracza 0,12 s.

19 Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (2)

20 Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (1)
Kryteria Odchylenie osi elektrycznej serca w prawo powyżej wartości + 90 stopni Mały załamek R i głęboki S w odprowadzeniu 1 (zespół rS) Małe załamki q w odprowadzeniach II, III, aVF

21 Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (2)

22 CZĘSTOSKURCZE

23 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS ~dawniej „nadkomorowe” zaburzenia rytmu serca Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS ~dawniej „komorowe” zaburzenia rytmu serca

24 AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management. 2001.
Migotanie przedsionków 2003 Podział: Nowo rozpoznane migotanie przedsionków Napadowe Przetrwałe Przewlekłe AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management

25 AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management. 2001.
Migotanie przedsionków 2003 Podział: NAPADOWE      czas trwania do 48 godzin,    ustępujące spontanicznie (50%) PRZETRWAŁE czas trwania > 48 godz. wymaga zastosowania farmako- lub elektroterapii PRZEWLEKŁE arytmia nie poddające się lub nawracająca po kilku minutach lub godzinach od umiarowienia AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management

26 AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management. 2001.
Migotanie przedsionków 2003 napadowe przetrwałe przewlekłe spontaniczny powrót rytmu zatokowego utrzymanie rytmu zatokowego kardiowersja kontrola rytmu serca kontrola rytmu serca AHA/ACC/ESC Guidelines for AF management

27 Migotanie przedsionków (2)

28 Migotanie przedsionków (1)
Kryteria Rytm komór zupełnie niemiarowy Fala f nieregularna, o zmiennej amplitudzie i kształcie częstość wychyleń fali f /min. Brak załamków P. Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy (czasem o różnym woltażu)

29 Migotanie przedsionków (2)

30 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy(1)
Kryteria Częstość rytmu /min. Załamek P 0 zmienionym kształcie w porównaniu z rytmem zatokowym lub niewidoczny Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy Nagły początek i nagły koniec częstoskurczu

31 Napadowy częstoskurcz napadowy (2)

32 Bigemima, trigeminia, pary, zjawisko R na T

33 Częstoskurcz komorowy (1)
Kryteria Miarowy rytm o częstości /min. Zespoły QRS zniekształcone i poszerzone (powyżej 0, 12 s) z przeciwstawnym kierunkiem odcinka ST i załamka T Mogą być obecne pobudzenia złożone i przewiedzione pobudzenia nadkomorowe

34 Częstoskurcz komorowy (2)

35 Torsade de pointes (1) Kryteria
Niemiarowy rytm komór o częstości /min. Zmieniający się kształt i kierunek wychyleń zespołów QRS.

36 Torsade de pointes (2)

37 P-mitrale

38 P-pulmonale

39 Przerost lewej komory (1)
Kryteria Załamek R w odprowadzeniach V5 lub V6 większy od 26 mm, lub w odprowadzeniach I, II, III większy od 20 mm. Suma załamka S w odprowadzeniu V1 i załamka R w odprowadzeniu V5 lub V6 większa od 35 mm. Odcinek ST obniżony skośnie do dołu, załamek T ujemny niesymetryczny lub ujemno-dodatni w odprowadzeniach V5, V6 oraz kończynowych I i aVL Opóźniony zwrot ujemny ponad 0,05 s w odprowadzeniach V5, V6

40 Przerost lewej komory (2)

41 Zespół wczesnej repolaryzacji komór (1)
Kryteria Uniesienie punktu J (2 do 4 mm) Wklęsłe uniesienie odcinka ST Często obecne zazębienie końcowej części ramienia zstępującego załamka R Załamek T najczęściej wysoki i zaostrzony.

42 Zespół wczesnej repolaryzacji komór (2)

43 Obniżenie stężenia potasu w osoczu (1)
Kryteria Spłaszczony lub odwrócony załamek T Obecny wysoki załamek U Obniżenie odcinka ST Pozorne wydłużenie odstępu QT (mylnie mierzony QU)

44 Obniżenie stężenia potasu w osoczu (2)

45 wzrost stężenia potasu w osoczu (1)
Kryteria Ostry, wysoki załamek T o skróconym czasie trwania Zespół QRS poszerzony Poszerzony i spłaszczony załamek P Wydłużenie odstępu PQ

46 wzrost stężenia potasu w osoczu (1)

47 Efekt działania i zatrucie naparstnicą (1)
Kryteria Obniżenie odcinka ST w kształcie "miseczki„ Spłaszczony, dwufazowy lub odwrócony załamek T Wydłużenie odstępu PQ Skrócenie odstępu QT Zwolnienie rytmu zatokowego lub zwolnienie akcji komór w przypadku migotania przedsionków

48 Efekt działania i zatrucie naparstnicą (2)


Pobierz ppt "Renata Główczyńska I Katedra i Klinika Kardiologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google