Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej
dr hab. med. Tadeusz Przewłocki

2 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu
Choroby serca i naczyń ostre schorzenia płuc i urazy klatki piersiowej stanowią przyczynę niemal 2/ liczby zgonów w populacji naszego kraju Połowa schorzeń układu krążenia i znaczący odsetek schorzeń płuc przebiega jako zachorowania nagłe, ostre stanowiąc bezpośrednie zagrożenie życia chorego Wymagają szybkiego wdrożenia specjalistycznego leczenia w ośrodku posiadającym: przygotowaną kadrę doświadczenie w leczeniu tego typu schorzeń wyposażenie do przeprowadzenia właściwej diagnostyki i leczenia. Czas wdrożenia leczenia, wyposażenie i doświadczenie zespołu odgrywają decydującą rolę w przeżyciu chorego i stopniu inwalidztwa w przyszłości.

3 zachorowania nagłe, ostre
Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu zachorowania nagłe, ostre zawał mięśnia sercowego, niestabilna dusznica bolesna, rozwarstwienie i pękanie tętniaka aorty, urazowe uszkodzenia serca zator tętnicy płucnej, ostra niewydolność serca, niektóre formy zaburzeń rytmu serca,

4 zachorowania nagłe, ostre odma lub krwotok do jamy opłucnowej,
Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu zachorowania nagłe, ostre odma lub krwotok do jamy opłucnowej, krwotok płucny, ostra niewydolność oddechowa, ciało obce tchawicy lub oskrzeli, stan astmatyczny, urazy klatki piersiowej z uszkodzeniem serca, płuc lub naczyń klatki piersiowej, odmą, krwotokiem do jamy opłucnej, urazy tchawicy, przełyku lub przepony

5 Około 60 % chorych z bólem w klatce piersiowej jest hospitalizowanych,
Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu Najczęstszym objawem schorzenia narządów i tkanek klatki piersiowej jest ból, Ból w klatce piersiowej stanowi przyczynę połowy zgłoszeń chorych w izbach przyjęć szpitali, Około 60 % chorych z bólem w klatce piersiowej jest hospitalizowanych, W toku dalszej obserwacji okazuje się, że u połowy z nich nie stwierdza się żadnej istotnej patologii, zwłaszcza zagrażającej życiu, Dane Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Eur. Heart J. 2002

6 Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu
Z drugiej strony wśród około 40% chorych nie przyjętych do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej u około – 25% w toku dalszej obserwacji dochodzi do rozwoju zawału serca lub wykrywa się inną istotną patologię. Diagnostyka bólu w klatce piersiowej jest zagadnieniem trudnym Dane Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Eur. Heart J. 2002

7 Wśród chorych przyjmowanych do szpitali
Schorzenia narządów klatki piersiowej –ranga problemu Wśród chorych przyjmowanych do szpitali z powodu bólu w klatce piersiowej przyczynę stanowią: Choroby serca Choroby płuc Bóle mięśniowo-szkieletowe Przyczyny żołądkowo-jelitowe Tło psychogenne Innego pochodzenia 45 % 5 % 14 % 6 % 8 % 26 % U około połowy chorych z bólem w klatce piersiowej przyjęcia do szpitala jest zbyteczne

8 Przyjęcia w trybie nagłym
1486 1692 1801 kardiologiczno - kardiochirurgiczne pulmonologiczno - torakochirurgiczne

9 Jest rozwinięciem i poszerzeniem idei „Chest Pain Centers”
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej Jest rozwinięciem i poszerzeniem idei „Chest Pain Centers”

10 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji
Podstawowe: natychmiastowe podejmowanie i prowadzenie leczenia w stanach nagłych zagrożeń zdrowia lub życia w chorobach narządów klatki piersiowej poprzez: - podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych pacjenta, - szybkie określenie rozmiarów zagrożenia i ograniczenie jego następstw, - podjęcie leczenia przyczynowego Pomocnicze: diagnostyka i stratyfikacja ryzyka u chorych z niejasnego pochodzenia ostrymi dolegliwościami w zakresie klatki piersiowej.

11 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji
Podstawowe: Natychmiastowe podejmowanie i prowadzenie leczenia w stanach nagłych zagrożeń zdrowia lub życia w chorobach narządów klatki piersiowej. Pomocnicze: Diagnostyka i stratyfikacja ryzyka u chorych z niejasnego pochodzenia ostrymi dolegliwościami w zakresie klatki piersiowej.

12 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji
W zakresie kardiologii i kardiochirurgii zagrażający i świeży zawał mięśnia serca (do 12 godzin od wystąpienia dolegliwości) (I21, I22) niestabilna choroba niedokrwienna serca lub jej zaostrzenie (I20,I24) zator tętnicy płucnej (I26) rozwarstwienie i pękanie tętniaka aorty piersiowej wstępującej, zstępującej i łuku oraz aorty brzusznej (I71) nagłe stany niedokrwienia mózgu, narządów jamy brzusznej i kończyn (I74, I65) zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (I44, I47.1, I47.2, I48, I45.6) ostra niewydolność serca (I50) urazy serca i naczyń klatki piersiowej (S26 ; S25)

13 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji
W zakresie torakochirurgii i pulmonologii ciężkie urazy ściany klatki piersiowej (S21 ; S22 ; S22.5 ; S27.3) odma urazowa; krwotok do jamy opłucnowej (S27.0 ; S27.1 ; S27.2) urazy tchawicy , drzewa oskrzelowego , płuca (S27.5 ; S27.4 ; T27 ; S27.3) urazy przełyku, przepony i innych narządów klatki piersiowej (T28 ; S27.8) ciało obce tchawicy, oskrzeli, przełyku (T17 ; T18)

14 Cele i zadania Ośrodka Wczesnych Interwencji
W zakresie torakochirurgii i pulmonologii c.d. zwężenie tchawicy, dużych oskrzeli (J95) ostre choroby przełyku / pęknięcie nie urazowe, niedrożność, zwężenie, przetoka przełykowo-tchawicza, przełykowo-oskrzelowa/ (K22 ; K22.2 ; K22.3) zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80) odma opłucnowa samoistna (J93) masywny krwotok z dróg oddechowych (R04) astma oskrzelowa ze stanem astmatycznym (J46)

15 U części chorych bez istotnej patologii w zakresie narządów klatki piersiowej pozwoli na unikniecie hospitalizacji i skierowanie ich do leczenia ambulatoryjnego, zaś u chorych wysokiego ryzyka poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego umożliwi szybką diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia.

16 Ponadto planuje się obserwację, diagnozowanie i leczenie chorych z niewyjaśnionego pochodzenia ostrymi dolegliwościami w zakresie klatki piersiowej. U części chorych bez istotnej patologii w zakresie narządów klatki piersiowej pozwoli to na unikniecie hospitalizacji i skierowanie ich do leczenia ambulatoryjnego, zaś u chorych wysokiego ryzyka poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego umożliwi szybką diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia.

17 W roku 2002 na oddziały Szpitala o profilu kardiologiczno-kardiochirurgicznym przyjęto w trybie nagłym 1137 chorych, a na oddziały o profilu pulmonologiczno-torakochirurgicznym przyjęto 582 chorych łącznie 1719 chorych

18 Istniejąca struktura Oddziały Kliniczne: Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej, Chorób Serca i Naczyń Choroby Wieńcowej Elektrokardiologii

19 Istniejąca struktura Oddziały szpitalne: Chirurgii Klatki Piersiowej Chorób Płuc 1 i 2 Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Centralne Laboratorium Kliniczne i Naukowe Bank Krwi

20 W sumie 432 łóżka w tym: 35 intensywnej terapii
Istniejąca struktura W sumie 432 łóżka w tym: 35 intensywnej terapii 30 intensywnego nadzoru. 11 sal operacyjnych, 5 sal zabiegowych

21

22 Ważniejsze posiadane wyposażenie
tomograf rezonansu magnetycznego, 2 spiralne tomografy komputerowe w tym 1 do obrazowania techniką wielorzędową, wielofunkcyjna gamma kamera do badań izotopowych aparaty ultrasonograficzne z oprzyrządowaniem umożliwiającym badania serca, narządów jamy brzusznej i naczyniowe,

23 Ważniejsze posiadane wyposażenie
skomputeryzowane urządzenia do prób wysiłkowych spiroergometry do prób wysiłkowych z analizą gazów wydechowych, urządzenia do całodobowego monitorowania pracy serca metodą Holtera, urządzenia do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, stacja do badań elektrofizjologicznych system do ablacji CARTO gastro i bronchofiberoskopy

24 Laboratorium szpitalne wykonuje pełny zakres badań niezbędnych do diagnostyki i monitorowania chorych z niewydolnością krążenia, oddechową i w stanach pooperacyjnych

25 Struktura organizacyjna Ośrodka Ostrych Interwencji
Centralna Izba Przyjęć A. kardiologiczna B. pulmonologiczna Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Oddziały Płucne

26 Struktura organizacyjna Ośrodka Ostrych Interwencji
Centralna Izba Przyjęć A. kardiologiczna Klinika Elektrokardiologii Zakład HiA Klinika Chirurgii Serca i Naczyń Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Diagn. i Leczenia Ostrych Schorzeń KLP część obserwacyjna Oddział Diagn. i Leczenia Ostrych Schorzeń KLP część lecznicza Pododdział Kardiologii Interwencyjnej Klinika Chorób Serca i Naczyń Klinika Choroby Wieńcowej Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc Pracownia Diagnostyczno Rehabilitacyjna Centralne Laboratorium Kliniczne i Naukowe

27 Efekty i korzyści utworzenia Ośrodka
szybkie wdrożenie przyczynowego leczenia w chorobach narządów klatki piersiowej - poprawa przeżycia chorych - zmniejszenie stopnia inwalidztwa

28 Potrzeby inwestycyjne
Centralna Izba Przyjęć Stanów Ostrych konieczna rozbudowa Izby Przyjęć torakochirurgiczno – pulmonologicznej: łóżka monitorowane hemodynamicznie wraz ze stosownym oprzyrządowaniem do prowadzenia postępowania resuscytacyjno-zabiegowego

29 Potrzeby inwestycyjne
Oddział Diagnostyki i Leczenia Ostrych Schorzeń Klatki Piersiowej Remont i przebudowa dotychczasowego oddziału wirusowego zapalenia wątroby dla potrzeb oddziału obserwacyjno-intensywnego nadzoru. Przeniesienie oddziału WZW do innego budynku.

30 Potrzeby inwestycyjne
Lądowisko Wybudowanie na terenie Szpitala lądowiska dla helikopterów, zgodnie z obowiązującymi normami.


Pobierz ppt "Organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnych Interwencji w Chorobach Narządów Klatki Piersiowej dr hab. med. Tadeusz Przewłocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google