Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wykładu Ekonomika wykorzystania zasobów naturalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wykładu Ekonomika wykorzystania zasobów naturalnych"— Zapis prezentacji:

1 Program wykładu Ekonomika wykorzystania zasobów naturalnych
Wycena środowiska Rachunek ekonomiczny przedsięwzięć proekologicznych Modelowanie ekonomicznych konsekwencji polityki ekologicznej Instrumenty polityki ochrony środowiska w UE Międzynarodowa koordynacja polityki ochrony środowiska Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce Ochrona powierzchni i gospodarka odpadami - stan prawny Ochrona wód – stan prawny Ochrona atmosfery – stan prawny Pozwolenie zintegrowane Europejski system zarządzania środowiskowego – EMAS Międzynarodowy system zarządzania środowiskowego-ISO14001

2 5. Instrumenty polityki proekologicznej
regulacje i standardy, opłaty i kary, uprawnienia zbywalne, porozumienia dobrowolne, systemy depozytowe, odpowiedzialność i rekompensata za szkody, subwencje, edukacja ekologiczna

3 6.1. SYSTEMY SRODOWISKOWE c.d.
Lokalne systemy środowiskowe dotyczą sytuacji, gdy skutki degradacji powstają w pobliżu źródła emisji. Typowymi przykładami są zanieczyszczenia zamkniętych ekosystemów wodnych, zanieczyszczenia gleby czy hałas. Krajowe systemy środowiskowe dotyczą tych zasobów środowiskowych, dla których skutki degradacji nie rozciągają się poza granice krajowe. Typowe przykłady problemów środowiskowych o zasięgu krajowym to odpady i transport. Międzynarodowe systemy środowiskowe cechuje oddziaływanie transgraniczne. Istotną rolę odgrywa tu rozciągłość przestrzenna kraju. W Europie eutrofizacja jest problemem międzynarodowym (Morze Śródziemne, Bałtyk, rzeka Ren), w USA - problemem krajowym. Porozumienia międzynarodowe dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku siarki związane są z kolei ze swoistym "eksportem" i "importem" tej substancji. Globalne systemy środowiskowe obejmują tzw. dobra wspólne: atmosfera (troposfera a efekt cieplarniany, stratosfera a depresja ozonowa) czy lasy tropikalne. Lasy tropikalne są wprawdzie w posiadaniu tylko pewnych krajów, ale oddziałują na środowisko w skali globalnej (absorpcja CO2, produkcja O2). Ale także tzw. perwersyjne zachęty - w wielu krajach Ameryki Łacińskiej przez dziesięciolecia najłatwiejszą drogą pozyskania praw własności do ziemi było wypalenie bądź inne formy oczyszczenia lasu. Globalnym problemem jest także dostępność zasobów wyczerpywalnych dla następnych pokoleń.

4 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce
Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych: przedsięwzięcia „końca rury” - nie ingerujące w proces produkcyjny, lecz redukujące lub unieszkodliwiające zanieczyszczenia powstałe w procesie produkcji przedsięwzięcia „zintegrowane” zapobiegające zanieczyszczeniom – prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych zanieczyszczeń poprzez taką modyfikację procesów technologicznych, że produkcja staje się bardziej czysta i przyjazna środowisku Kwalifikacja nakładów na przedsięwzięcia proekologiczne: Nakłady na przedsięwzięcia „końca rury” – w całości zaliczane są do nakładów na ochronę środowiska. Nakłady na przedsięwzięcia „zintegrowane” zapobiegające zanieczyszczeniom: jeśli obiekt nowo budowany - nakłady przewyższające te, które byłyby poniesione na wyposażenie tańsze i sprawne, ale zapewniające produkcję mniej przyjazną środowisku; jeśli obiekt modernizowany - nakłady poniesione na dostosowanie do wymagań środowiska.

5 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na: nakłady na środki trwałe, oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: nabycie gruntów, (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, (w tym m. in.: na roboty budowlano – montażowe, dokumentacje projektowo – kosztorysowe), urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, inne środki trwałe, których celem jest uzyskanie efektów ochronnych lub efektów w gospodarce wodnej. Pozostałe nakłady, są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

6 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Koszty bieżące ochrony środowiska brutto są to koszty obsługi i utrzymania działalności (technologii, procesu, wyposażenia) związanej z ochroną środowiska. Ich głównym celem jest zapobieganie, zmniejszanie, unieszkodliwianie lub eliminowanie zanieczyszczeń i jakichkolwiek innych strat środowiskowych wynikających z bieżącej działalności jednostki. Obejmują one koszty działań własnych, w tym koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem urządzeń ochrony środowiska (końca rury oraz zapobiegających zanieczyszczeniom) oraz koszty działań świadczonych przez podmioty zewnętrzne, opłaty usługowe (za oczyszczanie ścieków i wywóz odpadów), opłaty ekologiczne oraz koszty kontroli, monitoringu, badań laboratoryjnych itp. Koszty bieżące ochrony środowiska netto są to koszty brutto pomniejszone o przychody i oszczędności osiągane z tytułu funkcjonowania urządzeń ochronnych, subwencje z innych sektorów oraz przychody za usługi ochrony środowiska (głównie za oczyszczanie ścieków oraz transport i unieszkodliwianie odpadów). Koszty bieżące ochrony środowiska nie uwzględniają: kosztów odpisów amortyzacyjnych, kosztów działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, kosztów gospodarki wodnej i leśnej, kosztów działań związanych z ochroną zasobów naturalnych lub oszczędzaniem energii, jeśli głównym celem tych działań nie była ochrona środowiska.

7 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

8 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

9 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

10 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

11 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Dziedziny ochrony środowiska (kierunki inwestowania): 1. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 2. gospodarka ściekowa i ochrona wód, 3. gospodarka odpadami, 4. ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, 5. zmniejszanie hałasu i wibracji, 6. ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, 7. ochrona przed promieniowaniem jonizującym, 8. pozostała działalność związana z ochroną środowiska. W każdym wyżej wymienionym kierunku inwestowania uwzględnia się nakłady na budowę poszczególnych podsystemów monitoringowych polegających na budowie sieci stacji kontrolno-pomiarowych i stanowisk pomiarowych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska, a także nakłady na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz na szkolenia.

12 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Ad.1. Do inwestycji związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zalicza się: instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza; wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową zanieczyszczeń powietrza; nowe techniki i technologie spalania paliw; modernizację obiektów w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza; niekonwencjonalne źródła energii, dostosowanie silników spalinowych do paliwa gazowego, budowę zespołu hydrokrakingu. Nie ujmuje się urządzeń redukujących zanieczyszczenia, a stanowiących integralną część procesu technologicznego zapewniającą odpowiednią jakość surowców i półproduktów dla kolejnych etapów produkcji.

13 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Ad.2. Do inwestycji związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zalicza się: urządzenia do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych, wód (ścieków) opadowych oraz zanieczyszczonych wód kopalnianych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi, urządzenia do rolniczego/leśnego wykorzystania ścieków, urządzenia do gromadzenia i transportu wód zasolonych, do gromadzenia ścieków, wyposażanie oczyszczalni ścieków w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową, budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody opadowe; urządzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków; zabezpieczenia przed przenikaniem do rzek, mórz oraz innych akwenów zanieczyszczeń powstających przy transporcie wodnym; tworzenie stref ochrony źródeł i ujęć wody.

14 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Ad. 3 i 4. Do inwestycji związanych z gospodarką odpadami ,ochroną i przywróceniem wartości użytkowej gleb oraz ochroną wód podziemnych i powierzchniowych zalicza się: nowe techniki i technologie mało i bezodpadowe, zbieranie, w tym selektywne odpadów i ich transport, działania związane z recyklingiem odpadów, urządzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków, gospodarcze wykorzystanie odpadów, np. do budowy nasypów drogowych, kolejowych, do podsadzania wyrobisk kopalnianych, unieszkodliwianie odpadów, w tym budowę i urządzanie składowisk oraz stawów osadowych, urządzanie stref ochronnych wokół składowisk, zabiegi zabezpieczające przed pyleniem składowisk, rekultywację składowisk, hałd, wysypisk i stawów osadowych oraz innych terenów zdewastowanych i zdegradowanych, działanie związane z tarasowaniem i wyrównywaniem nierówności gleby, prowadzenie przeciwerozyjnych nasadzeń oraz usuwanie skutków erozji. budowę, utrzymanie i obsługę urządzeń służących do neutralizacji zanieczyszczeń (skażeń) gleby, oczyszczania wód podziemnych a także zapobieganie infiltracji (przenikaniu) zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych, wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby i wód podziemnych i powierzchniowych.

15 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Ad.5. Do inwestycji związanych ze zmniejszeniem hałasu i wibracji zalicza się: urządzenia lub zakup wyposażenia, przy pomocy których uzyskuje się ogólne zmniejszenie poziomu hałasu w okolicy źródła i u „odbiorcy”, budowę urządzeń antyhałasowych (np. ekranów, barier, wałów, żywopłotów i okien dźwiękoszczelnych) zmniejszających uciążliwość ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, aparaturę do pomiaru natężenia hałasu i wibracji. Nie zalicza się zadań związanych z bhp – zmniejszenie hałasu na stanowiskach pracy. Ad 6. Do inwestycji związanych z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu zalicza się: ochronę i odbudowę gatunków i siedlisk zwierząt i roślin, ochronę wartości estetycznych krajobrazu, ochronę prawnie chronionych obiektów przyrodniczych, ochronę naturalnego i półnaturalnego krajobrazu (każda działalność związana z ochroną lasów i zadrzewień jako naturalnych elementów środowiska, obejmująca m.in. działania mające na celu zapobieganie pożarom na obszarach leśnych). Ad.7. Do inwestycji związanych z ochroną przed promieniowaniem jonizującym zaliczono: zakup urządzeń lub wyposażenia zmniejszających skutki promieniowania jonizującego oraz przyrządów pomiarowych do mierzenia promieniowania.

16 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Do inwestycji związanych z gospodarką wodną, zalicza się: budowę ujęć służących do poboru wody: powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (również w energetyce zawodowej), łącznie z urządzeniami uzdatniającymi oraz wodną siecią magistralną i rozdzielczą (ujęcia, studnie, stacje uzdatniania, filtry, stacje pomp, doprowadzenie sieci wodociągowej – bez przyłączy do budynków i gospodarstw), budowę laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody, budowę: zbiorników retencyjnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów, regulację rzek i zabudowę potoków, budowę obwałowań przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp na zawałach i obszarach depresyjnych.

17 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

18 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

19 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

20 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Fundusze ekologiczne są to fundusze tworzone z: opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pobór i korzystanie z wód i wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, opłat za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, z kar za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska, wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków, innych wpływów (m.in. za żeglugę i spław oraz wydobycie kruszywa i piasku z wód, zwroty niewykorzystanych w ustalonym czasie, z prowadzonych operacji finansowych, oprocentowania pożyczek, rachunków bankowych, uzyskane pożyczki). Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian są to kwoty pieniężne pobierane za: emisję zanieczyszczeń powietrza, składowanie odpadów, usuwanie drzew lub krzewów, pobór i korzystanie z wód, z urządzeń wodnych i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, wydobywanie materiałów z wód stanowiących własność Państwa. Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska są to kwoty pieniężne wymierzane za wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy i za wprowadzanie zmian w środowisku.

21 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
1989 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1993 r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1998 r. powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Udział poszczególnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszanie warunków korzystania ze środowiska według obowiązującej ustawy – „Prawo Ochrony Środowiska” ŹRÓDŁO DOCHODÓW fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminne powiatowe wojewódzkie Narodowy Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów 100 % Opłaty i kary za zrzut zasolonych wód kopalnianych oraz emisję NOx 20 % 10 % 45.5 % 24,5 % Opłaty za składowanie odpadów i kary związane z niewłaściwym składowaniem 50 % 26 % 14 % Pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych a także kary z tytułu naruszania zasad korzystania ze środowiska 45,5 %

22 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

23 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

24 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

25 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

26 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

27 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Opłaty produktowe to obciążenia nakładane na produkty szkodliwe dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub składowania, charakteryzujące się rozproszonym sposobem konsumpcji (na przykład przez gospodarstwa domowe), powodujące relatywnie niewielkie szkody środowiskowe w skali jednostkowego zużycia – konsumpcyjnego i/lub produkcyjnego – lecz wywołujące istotne zagrożenia dla środowiska jeśli chodzi o zużycie jako całość. Aktualnie obowiązują dla opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) i dla 5 grup produktów: akumulatorów, baterii galwanicznych i ogniw, olejów technicznych, lamp wyładowczych, opon. Depozyty ekologiczne (opłaty depozytowe) to obciążenia finansowe nakładane na produkty szczególnie niebezpieczne, nawet w skali jednostkowej, dla środowiska w fazie poprodukcyjnej lub pokonsumpcyjnej. Podlegają one zwrotowi w momencie przekazania dobra do recyklingu, neutralizacji lub właściwego (pod względem ekologicznym) składowania poprodukcyjnego/pokonsumpcyjnego. Aktualnie obowiązują dla akumulatorów kwasowoołowiowych. Opłaty za pozwolenie zintegrowane – nakładane za prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych. Jest to pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii do wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasad tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT – Best Available Techniques). Rodzaje instalacji, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U r., nr 122, poz.1055): instalacje przemysłu energetycznego, hutniczego, metalurgicznego, mineralnego, chemicznego, gospodarki odpadami i inne instalacje potencjalnie uciążliwe dla środowiska.

28 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Celem wprowadzenia na szersza skalę opłat produktowych i depozytów ekologicznych jest: ograniczenie wytwarzania produktów uciążliwych dla środowiska w fazie użytkowania i składowania, szczególnie tych, dla których istnieją przyjaźniejsze dla środowiska substytuty, ograniczenie strumienia trafiających na wysypiska takich odpadów, które mogłyby być gospodarczo wykorzystane, skłonienie konsumentów do zmiany preferencji na korzyść produktów bardziej "przyjaznych" środowisku, wyrobienie nawyków segregowania odpadów i przekazywania posegregowanych odpadów odpowiednim odbiorcom, stworzenie źródeł finansowania systemu zbiórki, utylizacji i recyrkulacji odpadów. Przeznaczeniem osiąganych dochodów z opłat produktowych i depozytów ekologicznych powinno być dofinansowywanie systemu ograniczania oraz zbierania, recyrkulacji, neutralizacji i odpowiedniego składowania odpadów. Ważnym argumentem na rzecz wprowadzania w Polsce opłat produktowych i depozytów ekologicznych jest również powszechność ich stosowania w krajach Unii Europejskiej.

29 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Redystrybucja wpływów z opłat produktowych („Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” – Dz. U. z 2001 r.Nr 63, poz. 639) 100 % z tytułu: akumulatory, baterie i ogniwa, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony 100 % 30 % z tytułu: opakowania URZĄD MARSZAŁKOWSKI 98 % NFOŚiGW 70 % z tytułu: opakowania do WFOŚiGW 100 % do urzędów gmin jako dochód gminy

30 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

31 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych został utworzony na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 26 marca 1982 r. (Dz. U. Nr 11, poz 79) i utrzymany mocą nowej ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami). Dochodami Funduszu są: należności i opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty podwyższone za nieterminową rekultywację gruntów zdewastowanych, a także darowizny i inne dochody. Fundusz dzieli się na terenowy i centralny. Środkami funduszu terenowego (80% dochodów) dysponuje samorząd województwa, a środkami funduszu centralnego, tworzonego z 20% dochodów – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

32 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

33 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.
Pomoc zagraniczna na ochronę środowiska w postaci dotacji dewizowych i darowizn udzielana jest Polsce od 1990 r. w oparciu o umowy i porozumienia międzyrządowe oraz na podstawie protokołów, oświadczeń i porozumień podpisywanych przez upoważnione agendy rządowe Polski i państw wspierających finansowo realizację projektów ochrony środowiska. Stosowne umowy Rząd RP zawarł z Międzynarodowym Bankiem Rekonstrukcji i Rozwoju jako powiernikiem Banku Światowego oraz z rządami Belgii, Szwajcarii i Szwecji. Porozumienia finansowe Rząd RP zawarł z Komisją Wspólnot Europejskich i z rządem Finlandii (ekokonwersja), a rząd Danii udziela subsydiów na podstawie aktu Królowej Danii z 1991 r. o wspieraniu działalności w zakresie ochrony środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Protokoły i porozumienia oraz wspólne oświadczenia i programy współpracy zostały uzgodnione i podpisane przez b. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z odpowiednimi agendami i organizacjami państwowymi Holandii, Niemiec, Norwegii i USA. Pozostała pomoc bilateralna realizowana jest w oparciu o indywidualne decyzje zainteresowanych państw, np.: Japonii i Wielkiej Brytanii.

34 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

35 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

36 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

37 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

38 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.

39 7. Źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce c.d.


Pobierz ppt "Program wykładu Ekonomika wykorzystania zasobów naturalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google