Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Inżynierski Analogowe układy elektroniczne 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Inżynierski Analogowe układy elektroniczne 2."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Inżynierski Analogowe układy elektroniczne 2

2 Pytanie 1. Generator LC lub RC generuje na swoim wyjściu przebieg sinusoidalny ponieważ: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA W układzie zastosowano obwód rezonansowy LC lub selektywny RC. Inne możliwe odpowiedzi: a). Warunek generacji jest spełniony tylko dla jednej określonej częstotliwości. b). W układzie zastosowano obwód rezonansowy. c). W układzie zastosowano obwód selektywny. d). Ponieważ obwód rezonansowy ma dużą dobroć. e). Ponieważ wzmacniacz ma duże wzmocnienie.

3 Pytanie 2. Generatory Colpitts’a, Hartleya i Meissnera (rysunek poniżej). Prawdziwe są informacje ? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Aby spełnić warunek amplitudowy drgań, ze wzrostem kondunktancji obciążenia GL, w generatorze Colpitts’a należy zwiększyć pojemność C2, a w generatorze Hartleya należy zwiększyć indukcyjność L1

4 Pytanie 2. Generatory Colpitts’a, Hartleya i Meissnera (rysunek poniżej). Prawdziwe są informacje ? Inne możliwe odpowiedzi: a). Zarówno generatory Colpitts’a, jak i generatory Hartleya mogą być zasilane szeregowo lub równolegle przez dławik w.cz. b). Generatory Colpitts’a i Hartleya mogą być zasilane szeregowo. c). Generatory Hartleya mogą być zasilane szeregowo lub równolegle przez dławik w.cz., a generatory Colpitts’a równolegle przez dławik w.cz. d). Generatory Hartleya może być zasilany tylko szeregowo, a generator Colpitts’a tylko równolegle przez dławik w.cz. e). Generatory Colpitts’a i Hartleya nie wymagają napięć zasilających.

5 Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje:
Pytanie 3. Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA W generatorach Pierce’a rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza indukcyjność Lz, o wartości szybko rosnącej z częstotliwością (praca w przedziale pulsacji ωs - ωm).

6 Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje:
Pytanie 3. Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje: Inne możliwe odpowiedzi: a). W generatorach Pierce’a rezonator wykorzystany jest jako selektywny element sprzęgający o małej rezystancji (praca przy pulsacji ω s ). b). W generatorach Pierce’a rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza indukcyjność Lz , o wartości szybko rosnącej z częstotliwością (praca w przedziale pulsacji ωs - ωm). c). W generatorach Butlera rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza indukcyjność d). Generatory Pierce’a charakteryzują się większą stałością częstotliwości niż generatory Butlera. d). Główny wpływ na niestałość częstotliwości w generatorach kwarcowych ma zmiana parametrów układu zasilającego generator.

7 Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 4. Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym. Prawdziwe są informacje ? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA W generatorze RC z mostkiem podwójne TT, ujemne sprzężenie zwrotne realizowane jest poprzez gałąź selektywną typu podwójne TT, a dodatnie poprzez dzielnik rezystancyjny w celu spełnienia warunku amplitudowego drgań oraz stabilizacji amplitudy tych drgań.

8

9 Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 4. Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym. Prawdziwe są informacje ? Inne możliwe odp: a). W porównaniu z generatorami LC, generatory RC mają lepszą stałość częstotliwości, a także generują sygnał o bardzo małych zniekształceniach i umożliwiają przestrajanie częstotliwości w stosunku 1 : 10 na jednym podzakresie. b) W generatorze RC z mostkiem Wiena, ujemne sprzężenie zwrotne realizowane jest poprzez gałąź selektywną typu połowa mostka Wiena, a dodatnie sprzężenie zwrotne poprzez nieliniowy dzielnik rezystancyjny w celu stabilizacji amplitudy drgań. (odwrotnie) c). częstotliwość w tych generatorach jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka z iloczynu RC : f= 1/2π* sqrt(RC) . d). W generatorze RC z mostkiem podwójne TT, ujemne zwrotne realizowane jest poprzez gałąź selektywną typu podwójne TT, a dodatnie sprzężenia zwrotne poprzez dzielnik rezystancyjny w celu stabilizacji amplitudy drgań. e). Generatory RC są powszechnie stosowane jako generatory wzorcowej częstotliwości

10 Układy transkonduktancyjne. Prawdziwe są informacje:
Pytanie 5. Układy transkonduktancyjne. Prawdziwe są informacje: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA W układzie pojedynczo zrównoważonym:

11 Pytanie 6. Linearyzacja charakterystyk układu mnożącego w układzie Gilberta (rysunek poniżej) wymaga spełnienia warunków: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA

12 Sugerowana odpowiedź: PRAWDA

13 Pytanie 7. Podstawowe układy logarytmiczne (rysunek poniżej). Prawdziwe są informacje ? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Właściwości tranzystora zależą silnie od jego temperatury, ma ona więc wpływ na oba parametry – φT oraz IES

14 Autozerowanie komparatora. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 8. Autozerowanie komparatora. Prawdziwe są informacje ? Sugerowana odpowiedź: Stopnie przedwzmacniacza i układu śledzącego komparatora zatrzaskowego, w fazie autokompensacji, kiedy są skonfigurowane w układzie wtórnika napięciowego, nie wymagają kompensacji charakterystyk częstotliwościowych.

15 Autozerowanie komparatora. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 8. Autozerowanie komparatora. Prawdziwe są informacje ? a). Komparator zatrzaskowy, w fazie autokomensacji, kiedy jest skonfigurowany w układ wtórnika napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk częstotliwościowych. b). Każdy komparator w fazie autokomensacji, kiedy jest skonfigurowany w układ wtórnika napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk c). Komparator zrealizowany w formie dwustopniowego wzmacniacza operacyjnego, w fazie autokomensacji, kiedy jest skonfigurowany w układ wtórnika napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk częstotliwościowych. d). Autozerowanie jest możliwe zarówno w komparatorach z wejściem niesymetrycznym, jak i z wejściem symetrycznym (różnicowym), jednak w układzie z wejściem symetrycznym autozerowanie jest mniej dokładne w skutek injekcji ładunków, związanej ze zjawiskiem „clock feedthrough”. e). Injekcja ładunków, związana ze zjawiskiem „clock feedthrough”, nie ma znaczenia w procesie autokompensacji komparatora.

16 Komparatory zatrzaskowe. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 9. Komparatory zatrzaskowe. Prawdziwe są informacje ? Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ Współczesne komparatory zatrzaskowe charakteryzują się dużą szybkością działania, ale małą rozdzielczością.

17 Komparatory zatrzaskowe. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 9. Komparatory zatrzaskowe. Prawdziwe są informacje ? a). Współczesne komparatory zatrzaskowe charakteryzują się dużą szybkością działania i małą rozdzielczością. b). W komparatorze zatrzaskowym stosuje się przedwzmacniacz poprzedzający stopień śledząco-zatrzaskowy dla uzyskania wyższej rozdzielczości a także zwiększenia tzw. zjawiska szybkiego powrotu (kickback effects). c). Stopień śledząco-zatrzaskujący wzmacnia sygnał z wyjścia przedwzmacniacza do wyższego poziomu w fazie śledzenia, a następnie wzmacnia go jeszcze bardziej w fazie zatrzaskiwania, gdzie zastosowane jest ujemne sprzężenia zwrotne. d). Zastosowanie przedwzmacniacza lub bufora powoduje, że ładunki związane z efektem kickback wchodzą na wejście układu sterującego i powodują duże zakłócenia, w szczególności gdy impedancje widziane z obydwu wejść wzmacniacza nie są perfekcyjnie dopasowane. e). Zjawisko „kickback” w komparatorach zatrzaskowych oznacza transfer ładunku albo do lub z wejścia, gdy stopień śledząco-zatrzaskujący przechodzi z fazy śledzenia do fazy zatrzaskiwania i wywoływany przez ładunek potrzebny do załączenia tranzystorów w obwodzie dodatniego sprzężenia zwrotnego, a także przez ładunek który musi być usunięty z wyłącznych tranzystorów w obwodzie śledzącym.

18 Pytanie 10. Komparatory z histerezą odwracającą i nieodwracającą zostały zrealizowane na wzmacniaczach operacyjnych, w których VOL = ‒ 4 V; VOH = + 4 V; R1 = 5,5 kΩ ; R2 = 50 kΩ. Progowe napięcia przełączania VTRP+ i VTRP‒ w obu układach (rysunek poniżej) wynoszą: Vtrp+= 0.4 V; Vtrp-=-0,4 V Vtrp+= V; Vtrp-=0,44 V

19 Pytanie 10.

20 Pytanie 10.

21 Pytanie 11. Skokowo (od 300 kHz do 340 kHz) zwiększono częstotliwość synchronizującą generatora VCO w pętli pierwszego rzędu, o parametrach: Sugerowana odpowiedź: Fałsz τ= 0.2 ms ; ΔUo = 0.5V

22 Pytanie 11.

23 Pytanie 12. Sugerowana odpowiedź: Fałsz ODP: 31,4 kHz

24 Pytanie 13. W przedstawionych generatorach VCO na tranzystorach MOSFET: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Źródło prądowe zapewnia wysoką impedancję węzła dołączonego do rezonatora, a przez to odsprzęga szynę zasilania lub masy od rezonatora.

25 Pytanie 13. W przedstawionych generatorach VCO na tranzystorach MOSFET: a). Źródło prądowe zapewnia niską impedancję węzła dołączonego do rezonatora, a przez to odsprzęga szynę zasilania lub masy od rezonatora. b). Zastosowane źródła prądowe ustalają spoczynkowe punkty pracy, dzięki czemu zapewniono ograniczenie amplitudy generowanego napięcia, zabezpieczając przez to wchodzenie tranzystorów w obszar triodowy, co mogłoby powodować wzrost szumów fazowych. c). Zazwyczaj źródło prądowe stosuje się od strony szyny masy, co pozwala na zmniejszenia wrażliwości generowanej częstotliwości generatora VCO na napięcie zasilające. ( od szyny zasilającej) d). Szumy źródła prądowego polaryzacji nie mają istotnego wkładu w szumy fazowe VCO, ponieważ generator VCO działa jak mikser i przenosi szumy niskoczęstotliwościowe źródła prądowego w pasmo skupione poza częstotliwości generowane przez VCO. (mają wpływ) e). Układy komplementarne CMOS pobierają większą moc niż układy NMOS I PMOS.

26 Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 14. Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Prawdziwe są informacje ? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Gdy różnica faz jest większa niż ± 2π, detektor PFD znajduje się w stanie detekcji częstotliwości. W tym stanie pompa ładunkowa jest aktywna tylko przez część cyklu pracy i dostarcza na swoim wyjściu impulsy prądowe o stałej amplitudzie i czasie trwania zależnym od różnicy faz porównywanych sygnałów

27 Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 14. Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Prawdziwe są informacje ? Inne możliwości: a). Pętla PLL z detektorem PFD jest w stanie osiągnąć stan synchronizacji, niezależnie od odstępu częstotliwości sygnału synchronizującego od warunków początkowych (przed rozpoczęciem procesu synchronizacji), jednakże wykazuje statyczny błąd fazy po osiągnięciu stanu synchronizacji.(nie) b). Gdy różnica faz jest mniejsza niż ± 2π, detektor PFD znajduje się w stanie detekcji częstotliwości. W tym stanie, wyjście pompy ładunkowej (absorpcyjne lub emisyjne, zależnie od tego, który z porównywanych sygnałów ma większą częstotliwość) dostarcza prąd o stałej amplitudzie, który jest całkowany przez filtr. W efekcie otrzymujemy napięcie zmieniające się w sposób ciągły, które przestraja generator VCO. c). Gdy błąd fazy porównywanych napięć zwiększy się poniżej 2π, detektor przechodzi do stanu detekcji fazy. W tym stanie pompa ładunkowa jest aktywna tylko przez część cyklu pracy i dostarcza na swoim wyjściu impulsy prądowe o stałej amplitudzie i czasie trwania zależnym od różnicy faz porównywanych sygnałów.

28 Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Prawdziwe są informacje ?
Pytanie 14. Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. Prawdziwe są informacje ? d) Gdy błąd fazy osiągnie wartość zero, pętla PLL przechodzi do stanu synchronizacji. Na wyjściu detektora PFD otrzymujemy impulsy szpilkowe, będące efektem skończonej szybkości działania stosowanych układów cyfrowych, które muszą być odfiltrowane, aby nie modulować generatora VCO i nie wytwarzać niepożądanych składowych widma częstotliwościowego generowanego sygnału (ang. spurious signals). e). Pętla PLL z detektorem PFD nie jest w stanie osiągnąć stan synchronizacji, niezależnie od odstępu częstotliwości sygnału synchronizującego od warunków początkowych (przed rozpoczęciem procesu synchronizacji), natomiast nie wykazuje statycznego błędu fazy po osiągnięciu stanu synchronizacji

29 Pytanie 15. Syntezer częstotliwości z układem PLL z ułamkowym/wymiernym zwielokrotnieniem częstotliwości referencyjnej. Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ Gdy Fr = 25 kHz, dokładność częstotliwości oscylatora kwarcowego wynosi 1 ppm., a N = 32002, to: FVCO = 960,03 MHz, a jej dokładność również wynosi 1 ppm., tj ~ ± 960 Hz.

30 Pytanie 15. Syntezer częstotliwości z układem PLL z ułamkowym/wymiernym zwielokrotnieniem częstotliwości referencyjnej.

31 Pytanie 16. W dwupołówkowym prostowniku Graetza z obciążeniem rezystancyjno-pojemnościowym (stała czasowa obciążenia τ = RC >> 20 ms), zasilanym z sieci 230 V poprzez transformator sieciowy o przekładni obniżającej n = 23 (pominąć rezystancje uzwojeń i diod) średnia wartość napięcia na rezystancji obciążenia w przybliżeniu wynosi: Stała czasowa τ jest równa okresowi napięcia sieciowego o częstotliwości 50Hz, czyli 20ms. Oznacza to że kondensator doładowywany jest do 10V ( 230/23 = 10) co okres. Po czasie τ na kondensatorze pozostanie 36,8 % napięcia początkowego czyli 3,68V. Średnie napięcie na kondensatorze wyniesie (10+3,68)/2 = 6,84V

32 Pytanie 18. Zaletą stosowania modulacji przy przesyłaniu sygnałów są:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Możliwość rozdzielenia równocześnie przesyłanych sygnałów na tej samej częstotliwości nośnej (modulatory kwadraturowe). a). Możliwość przekazania sygnałów oryginalnych na duże odległości przez kanał transmisyjny. Warunkiem sprawnej transmisji jest, aby sygnał nadawany był widmowo dopasowany do kanału. b). Możliwość uodpornienia transmitowanych sygnałów na szumy i zakłócenia. c). Możliwość rozdzielenia równocześnie przesyłanych sygnałów na tej samej częstotliwości nośnej (modulatory kwadraturowe). d). Możliwość zwielokrotnienia sygnałów oryginalnych przesyłanych przez kanały poprzez zwielokrotnienie częstotliwościowe i czasowe. e). Modulacje są stosowane tylko w transmisji sygnałów.

33 Pytanie 19. Podstawowe rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych. Wybierz prawidłowo zakwalifikowane modulacje:

34 Pytanie 19.

35 Pytanie 20. Dane są 4 funkcje modulujące (tabela poniżej). Prawidłowy zestaw modulacji AM dwuwstęgowej, jednowstęgowej, z falą nośną i bez fali nośnej odpowiadający poszczególnym funkcjom to:

36 Pytanie 21. Prawidłowa kombinacja różnych rodzajów modulacji dla rzeczywistych funkcji przebiegów zmodulowanych (tabela poniżej) to: Odp: B

37 Pytanie 22. Szerokość pasma sygnału FM, w którym dewiacja częstotliwości wynosi 75 kHz, wyznaczona na podstawie przybliżonego wzoru Carsona dla sygnałów modulujących o różnych częstotliwościach: 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz, wynosi: Odpowiedz: D

38 Pytanie 23. Szerokość pasma sygnału PM, w którym dewiacja fazy ΔψPM = mφ = 5 jest stała, wyznaczona na podstawie przybliżonego wzoru Carsona dla sygnałów modulujących o różnych częstotliwościach: 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz , wynosi: Odpowiedz: A

39 Pytanie 24. Która z podanych informacji jest nieprawdziwa?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Znaczną poprawę stosunku sygnału do zakłócenia systemu FM uzyskuje się przez „deemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie nadawczej i „preemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie odbiorczej. a). Najważniejsza różnica, decydująca o przewadze systemu FM nad systemem PM polega na tym, że szerokość pasma sygnału FM jest niezależna od maksymalnej częstotliwości sygnału informacyjnego ( dla sygnału PM mamy βPM = 2 βPMfm). b). Analiza sygnału PM przebiega identycznie jak sygnału FM przy założeniu, że sygnał modulujący jest całką sygnału informacyjnego ν (t) = ∫ x(t)dt . c). W porównaniu do systemów AM, systemy FM i PM charakteryzują się większą odpornością na zakłócenia. d). Dalszą poprawę stosunku sygnał do zakłócenia systemu FM uzyskuje się przez „preemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie nadawczej i „deemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie odbiorczej. e). Systemy AM charakteryzuje mała odporność na zakłócenia, szumy i zanik selektywny.

40 Pytanie 25. W modulatorze bezpośrednim, wykorzystującym generator LC z dwójnikiem reaktancyjnym w postaci diody pojemnościowej, pomiędzy dewiacją częstotliwości ΔF, a częstotliwością nośną F0 musi zachodzić związek: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA

41 Pytanie 26. W modulatorze Armstronga (pośredni modulator FM), wąskopasmowa modulacja FM posiada widmo ograniczone praktycznie do jednej pary wstęg bocznych gdy: Sugerowana odpowiedź: PRAWDA zastosujemy modulator AM DSB CS z małym współczynnikiem głębokości modulacji, sygnał modulujący zostanie scałkowany, a do sygnału AM DSB CS dodamy nośną przesuniętą o kąt fazowy – π/2. a). W układzie zastosujemy modulator AM DSB z dużym współczynnikiem głębokości modulacji. b). W układzie zastosujemy modulator AM DSB z małym współczynnikiem c). W układzie zastosujemy modulator AM DSB SC z dużym współczynnikiem d). W układzie modulatora Armstronga zastosujemy modulator AM DSB CS z małym współczynnikiem głębokości modulacji. e). Na wejściu modulatora Armstronga zastosujemy układ różniczkujący

42 Pytanie 26. W modulatorze Armstronga (pośredni modulator FM), wąskopasmowa modulacja FM posiada widmo ograniczone praktycznie do jednej pary wstęg bocznych gdy:

43 Pytanie 27. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące demodulatorów AM:
Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ, dotyczny modulatora AM Synchroniczne detektory kluczowane znajdują zastosowanie do demodulacji wszystkich rodzajów sygnałów zmodulowanych: AM, AM-S.C., SSB-S.C. i SSB. a). Detektor liniowy daje na swoim wyjściu niezniekształcony sygnał modulujący. b). Detektor kwadratowy wprowadza zniekształcenia sygnału modulującego, które zależą od głębokości modulacji. c). Detektor wartości szczytowej nie wprowadza na swoim wyjściu zniekształceń sygnału modulującego, gdy szybkość rozładowanie kondensatora jest większa od szybkości zmian obwiedni dla największej częstotliwości modulującej fmax. d). Asynchroniczne detektory diodowe znajdują zastosowanie do demodulacji wszystkich rodzajów sygnałów zmodulowanych: AM, AM-S.C., SSB-S.C. i SSB. e). Asynchroniczne detektory diodowe znajdują zastosowanie głównie do demodulacji sygnałów AM.

44 Pytanie 27. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące demodulatorów AM:

45 Pytanie 28. Nie są prawdziwe następujące cechy synchronicznego demodulatora kluczowanego AM, porównując go z konwencjonalnymi detektorami diodowymi: Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ, dotyczny W przypadku sygnałów z równoczesną modulacją AM i FM, wielkość produktów intermodulacji między nośnymi jest dużo mniejsza. a). W przypadku sygnałów z równoczesną modulacją AM i FM, wielkość produktów intermodulacji między nośnymi jest dużo mniejsza. b). Posiada mniejsze szumy przy małych sygnałach. c). Charakteryzuje się większą liniowością. d) Na wyjściu układu mnożącego demodulatora występują również niepożądane składniki, których widma są skoncentrowane wokół trzeciej harmonicznej częstotliwości nośnej, jednak ich odfiltrowanie nie stwarza problemów. e). Detektor wartości szczytowej nie wprowadza na swoim wyjściu zniekształceń sygnału modulującego, gdy szybkość rozładowanie kondensatora jest większa od szybkości zmian obwiedni dla najmniejszej częstotliwości modulującej fmin.

46 Pytanie 28. Nie są prawdziwe następujące cechy synchronicznego demodulatora kluczowanego AM, porównując go z konwencjonalnymi detektorami diodowymi:

47 Pytanie 29. Nie są prawdziwe informacje, dotycząca koincydencyjnego demodulatora FM podwójnie zrównoważonego (rysunek poniżej): Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ, dotyczny Funkcję przesuwnika fazowego pełni układ złożony z kondensatora C i obwodu rezonansowego LC1 dostrojonego do częstotliwości nośnej F0 sygnału FM.

48 Pytanie 29. Nie są prawdziwe informacje, dotycząca koincydencyjnego demodulatora FM podwójnie zrównoważonego (rysunek poniżej): a). Jest łatwy do realizacji w technice scalonej. b). Sygnał modulujący, otrzymywany na wyjściu demodulatora, jest dwa razy większy niż w przypadku demodulatora FM pojedynczo zrównoważonego. c). Zastosowanie źródła prądowego na tranzystorze T7, zasilającego pary różnicowe, zapewnia dobrą symetrię i zrównoważenie układu. d). Funkcję przesuwnika fazowego pełni układ złożony z kondensatora C i obwodu rezonansowego LC1 dostrojonego do częstotliwości nośnej F0 sygnału FM. e). Działanie tego układu opiera się na analogowym mnożeniu dwóch sygnałów FM, z których jeden jest przesunięty względem drugiego o stały kąt ψ = const.

49 Pytanie 30. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące przemiany częstotliwości: Sugerowana odpowiedź: Niepoprawna odp. Operacja przemiany częstotliwości jest operacją nieliniową, analogiczną do procesu AM-S.C., z tą różnicą, że rolę sygnału modulującego odgrywa tutaj pasmowy sygnał użytkowy w. cz. o częstotliwości środkowej fs, na wyjściu zaś wykorzystywana jest tylko jedna wstęga boczna. a). Idealna przemiana częstotliwości polega na przesunięciu sygnału na osi częstotliwości z punktu fs do częstotliwości fp, nazywaną częstotliwością pośrednią, która najczęściej jest równa: fp,= fh − fs. b). Idealna przemiana częstotliwości polega na przesunięciu sygnału na osi częstotliwości z punktu fs do częstotliwości fp, nazywaną częstotliwością pośrednią, która najczęściej jest równa: fp,= fh + fs. c). Operacja przemiany częstotliwości jest operacją nieliniową, analogiczną do procesu AM-S.C., z tą różnicą, że rolę sygnału modulującego odgrywa teraz pasmowy sygnał użytkowy w. cz. o częstotliwości środkowej fs, na wyjściu zaś wykorzystywana jest tylko jedna wstęga boczna. d). Niezależnie od rodzaju przemiany sygnału o częstotliwości fs , zawsze występuje realne niebezpieczeństwo, że na wejściu mieszacza oprócz sygnału użytecznego przemiany pojawi się również sygnał lustrzany o częstotliwości: fl = fh + fp, którego wpływ musi być minimalizowany, czego dokonuje się za pomocą odpowiedniej filtracji na wejściu mieszacza, a najczęściej w mieszaczach z eliminacją sygnałów lustrzanych w układach :Hartleya lub Weavera. e). Zaletą mieszacza podwójnie zrównoważonego jest to, że w sygnale wyjściowym nie występują składowe o częstotliwościach: fh i fs oraz występuję częściowa kompensacja składowych o częstotliwościach kombinacyjnych.

50 Pytanie 31. Prawdziwe są informacje, dotyczące superheterodynowego radia (rysunek poniżej): Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Jest to architektura „front-end” nowoczesnego superheterodynowego radia z podwójną przemianą, z niską częstotliwością pośrednią.

51 Pytanie 32. Prawdziwe są informacje, dotyczące radia SDR (software-defined radio)? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Chociaż koncepcja radia SDR zapewnia maksymalną elastyczność rozwiązania, nie może być zrealizowana przy dzisiejszych technologiach w systemach radiokomunikacyjnych. Pytanie 33. Prawdziwe są informacje, dotyczące uniwersalnego radia SDR (software-defined radio)? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Uniwersalne radio SDR, wykorzystuje dodatkowo szerokopasmową przemianą częstotliwości w celu ograniczenia szerokości pasma i zakresu dynamicznego dla złagodzenia ostrych wymagań dla przetworników a/c i przetwarzania DSP.

52 Pytanie 34. Prawdziwe są informacje, dotyczące wielostandardowego uniwersalnego radia kognitywnego COGUR (rysunek poniżej)? Sugerowana odpowiedź: PRAWDA Kilka szerokopasmowych równolegle połączonych bloków odbiorczych może być wykorzystanych dla pokrycia głównych pasm częstotliwości.


Pobierz ppt "Egzamin Inżynierski Analogowe układy elektroniczne 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google