Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Ramy Kwalifikacji a przygotowanie nauczycieli Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK, PTI Konferencja Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Ramy Kwalifikacji a przygotowanie nauczycieli Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK, PTI Konferencja Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich."— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji a przygotowanie nauczycieli Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK, PTI Konferencja Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystania technik Informacyjnych w procesie nauczania Warszawa, 17 maja 2011 roku

2 Ważne określenia Kompetencje (competence) Wszystko to, co dana osoba wie, rozumie i potrafi wykonać Efekty uczenia się (learning outcomes) Kompetencje ujęte w kategoriach: –wiedzy, –umiejętności –kompetencji personalnych i społecznych. Potwierdzanie efektów uczenia się (validation) Proces stwierdzania przez uprawnioną instytucję, czy dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami Kwalifikacja (qualification) dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawnioną instytucję, stwierdzający że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami.

3 Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework) przyjęty w Europie ośmiostopniowy układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych miejscach, czasie i formach na podstawie efektów uczenia się. Cel Europejskich Ram Kwalifikacji  porównywalność efektów uczenia się w wymiarze krajowym i międzynarodowym  wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów  informacja dotycząca możliwości kontynuacji kształcenia w LLL  definiowanie standardów kształcenia poprzez porównywalne kompetencje absolwentów  uznawanie kompetencji zdobytych poza formalną edukacją

4 Europejskie Ramy Kwalifikacji 2004 rok Idea Europejskich Ram Kwalifikacji 2005 rok Bergen - konferencja ministrów szkolnictwa wyższego UE - kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim powinny wdrożyć Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego październik 2006 rok sformułowanie idei ERK przez Komisję Europejską 23 kwietnia 2008 formalne przyjęcie ERK przez Parlament Europejski, Zalecenia w Sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 18 czerwca 2009 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego sytemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym

5 Schemat układu odniesienia ERK - KRK Poziom 8 ERK Poziom 7 Poziom 3 Poziom 1 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 2 Krajowe Ramy Kwalifikacji Kwalifikacje na każdym poziomie KRK Kraj Opracowanie własne na podstawie materiału do debaty społecznej IBE

6 Europejskie Ramy Kwalifikacji zalecane terminy Do 2010 roku Powiązanie krajowych systemów edukacji z europejskimi ramami kwalifikacji za pośrednictwem krajowych ram kwalifikacji Do 2012 roku Podjęcie decyzji o umieszczaniu na krajowych dokumentach poświadczających uzyskane kwalifikacje odniesienia do stosownego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji. Przystąpienie kraju do programu wdrożenia krajowych ram jest dobrowolne.

7 Polskie Ramy Kwalifikacji 2006 rok podjęcie prac nad przygotowaniem i wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji - grupa robocza przy MNiSW 2008/2010 rok realizacja projektu Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz Modelu Krajowych Ram Kwalifikacji przez MEN. 2010 rok powołanie Międzyresortpwego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i KRK, monitorowanie procesu tworzenia i wdrażania przez Komitet ds. KRK pod przewodnictwem MNiSW od lipca 2010 roku realizacja przez IBE projektu systemowego Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, w efekcie którego zostanie wypracowany ostateczny model Polskich Ram Kwalifikacji oraz instytucji ds. Krajowego Systemu Kwalifikacji.

8 Krajowe Ramy Kwalifikacji Poziom 8 PRK Poziom 7 Poziom 3 Poziom 1 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 2 Opracowanie własne na podstawie materiału do debaty społecznej IBE edukacja zawodowa edukacja wyższa edukacja ogólna uczenie się przez całe życie

9 Polskie Ramy Kwalifikacji Obecnie W Polsce kwalifikacje określonego rodzaju przyznaje się przede wszystkim na podstawie: treści programowych realizowanych w danym cyklu kształcenia czasu trwania kształcenia (liczba godzin, semestrów, lat nauki) W przyszłości Kwalifikacje będą przyznawane w oparciu o efekty uczenia się - co człowiek wie, co potrafi i do czego czuje się zobowiązany w sprawach zawodowych, publicznych, w życiu osobistym przez uznawanie kompetencji zdobytych poza formalna edukacją

10 konferencja - kontekst

11 Przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Ki Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym Nowe technologie w edukacji Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN

12 Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym Istniejące od 2003 roku „Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki” wymagają uaktualnienia i uwzględnienia m.in.: – nowych rozwiązań technologicznych, które z powodzeniem są wykorzystywane w edukacji, takich jak, tablice interaktywne, systemy do odpowiedzi (testowania), urządzenia mobilne; – nowych środowisk kształcenia, takich jak platformy edukacyjne, środowiska społecznościowe, i inne rozwiązania w technologii Web 2.0; – większego nacisku w metodyce na podejście konstruktywistyczne, sprzyjające większej personalizacji w budowaniu własnego wykształcenia przez uczących się; – wzrostu kompetencji nauczycieli w zakresie samych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijanych od lat w szkole, przez przygotowanie podczas studiów, po wszelkiego rodzaju kursy i szko-lenia w czasie pracy.

13 Przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Ki Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym Nowe technologie w edukacji Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN Ki Krajowe Ramy Kwalifikacji MEN MNiSW IBE …

14 Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym Istniejące od 2003 roku „Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki” wymagają uaktualnienia i uwzględnienia m.in.: – nowych rozwiązań technologicznych, które z powodzeniem są wykorzystywane w edukacji, takich jak, tablice interaktywne, systemy do odpowiedzi (testowania), urządzenia mobilne; – nowych środowisk kształcenia, takich jak platformy edukacyjne, środowiska społecznościowe, i inne rozwiązania w technologii Web 2.0; – większego nacisku w metodyce na podejście konstruktywistyczne, sprzyjające większej personalizacji w budowaniu własnego wykształcenia przez uczących się; – wzrostu kompetencji nauczycieli w zakresie samych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijanych od lat w szkole, przez przygotowanie podczas studiów, po wszelkiego rodzaju kursy i szko-lenia w czasie pracy. Krajowe Ramy Kwalifikacji Definiowanie standardów kształcenia poprzez porównywalne kompetencje absolwentów w kategoriach: – wiedzy, – umiejętności – kompetencji personalnych i społecznych. +

15 Przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Ki Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym Nowe technologie w edukacji Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN Ki Krajowe Ramy Kwalifikacji MEN MNiSW IBE … Nowe S tandardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Polskie Towarzystwo Informatyczne

16 Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej – Pomogą nauczycielom dostosować swój sposób nauczania, pracy i własnego rozwoju do warunków i wymogów globalnego społeczeństwa informacyjnego. – Mogą stanowić punkt odniesienia przy opracowywaniu programów kształcenia nauczycieli w uczelniach wyższych oraz programów doskonalenia nauczycieli pracujących zawodowo. – Stanowią punkt wyjścia do opracowania sposobu certyfikowani a przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych ECDL E-nauczyciel.

17 Certyfikowanie przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ECDL E-nauczyciel – Spójności z Krajowym Systemem Kwalifikacji – Rozłączność procesu uczenia się i oceny jego efektów – Wiarygodności procesów, procedur i kryteriów walidacji


Pobierz ppt "Krajowe Ramy Kwalifikacji a przygotowanie nauczycieli Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK, PTI Konferencja Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google