Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium „Dyrektywa usługowa – nowe szanse dla przedsiębiorców” 27 maja 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium „Dyrektywa usługowa – nowe szanse dla przedsiębiorców” 27 maja 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium „Dyrektywa usługowa – nowe szanse dla przedsiębiorców” 27 maja 2009 r.

2 SOLVIT powstał w lipcu 2002 roku Obecnie działa w 30 państwach EOG (UE 27 + Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Podstawy działania:  Plan Działania na rzecz Jednolitego Rynku 1997r.  Komunikat Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. o skutecznym rozwiązywaniu problemów Rynku Wewnętrznego („SOLVIT”)  Zalecenie Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. w sprawie zasad korzystania z „SOLVIT”- systemu rozwiązywania problemów Rynku Wewnętrznego

3  nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych  wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego  przez organy administracji publicznej to system:

4  nie wstrzymuje biegu terminów, których zachowanie warunkuje skorzystanie z formalnych procedur (np. odwołanie od decyzji administracyjnej)  zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla wnioskującego  wnioskujący nie ma możliwości formalnego zakwestionowania zaproponowanego rozwiązania lub sposobu prowadzenia sprawy przez Centrum SOLVIT  zadaniem SOLVIT jest rozwiązywane konkretnych problemów, a nie udzielanie informacji

5 …wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego… SOLVIT zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo wspólnotowe jest właściwie transponowane, ale niewłaściwie stosowane przez jednostki administracji Sprawy SOLVIT +

6  ……z zakresu Rynku Wewnętrznego… 1. swobodny przepływ towarów 2. swobodny przepływ osób i swoboda przedsiębiorczości 3. swobodny przepływ usług 4. swobodny przepływ kapitału

7 …przez organy administracji publicznej. Obywatel/przedsiębiorca organ administracji * SOLVIT nie może więc interweniować m.in. w przypadku, gdy problem powstał między: –przedsiębiorcami –konsumentem i przedsiębiorcą –pracodawcą i pracownikiem –dotyczy instytucji wspólnotowych

8 SOLVIT nie zajmuje się sprawami, w których zostało już wszczęte postępowanie sądowe. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego w sprawie rozpatrywanej przez SOLVIT, zostaje ona zamknięta w ramach systemu.

9 System działa:  w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie EOG w strukturach administracji krajowej  w oparciu o bazę danych SOLVIT  bezpłatnie  przy aktywnej współpracy koordynatorów SOLVIT w resortach

10 I SIEĆ KOORDYNATORÓW MINISTERSTWO GOSPODARKI O R D Y N A O T O Z R K Y PROŚBA O OPINIĘ

11 Podwójna rola Centrum SOLVIT  Centrum Prowadzące  Centrum Zgłaszające

12

13 Terminy:  w jak najkrótszym terminie – analiza wniosku przez Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych  1 tydzień – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT na przyjęcie lub odrzucenie sprawy  10 tygodni – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych na rozwiązanie sprawy  + 4 tygodnie - w wyjątkowych przypadkach

14 Rola Komisji Europejskiej  koordynuje działanie krajowych Centrów SOLVIT  weryfikuje zgodność zaproponowanych rozwiązań z prawem wspólnotowym  może wszcząć procedurę o naruszenie prawa wspólnotowego z art. 226 TWE w następstwie sprawy przedstawionej do SOLVIT, której rozwiązanie nie jest zgodne z prawem wspólnotowym lub brak jest jej rozwiązania

15

16 Przykładowe obszary interwencji  Dostęp do rynku usług *  Podejmowanie działalności gospodarczej *  Uznawanie kwalifikacji zawodowych *  Zabezpieczenia społeczne  Zamówienia publiczne  Podatki  Swobodny przepływ kapitału i płatności

17

18 Raport KE z działalności za 2008r. dostępny jest na stronie: http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit2008_ report_en.pdf

19 Raport KE za 2008 r.  22% więcej spraw w porównaniu z rokiem ubiegłym  83% spraw zostało rozwiązanych  średni czas rozwiązywania spraw- 69 dni w 2008 r  coraz więcej państw zaangażowanych w rozwiązywanie spraw SOLVIT+

20 Źródła pierwszego kontaktu z SOLVIT

21 Sprawy skierowane przez OBYWATELI w stosunku do spraw skierowanych przez PRZEDSIĘBIORCÓW

22 Przykładowe problemy rozwiązane w ramach SOLVIT

23 Kontrole drogowe Sprawa estońskiego przedsiębiorcy, któremu niesłusznie wymierzono karę pieniężną za wykonywanie transportu drogowego z rzekomym naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty. Dzięki interwencji SOLVIT przedsiębiorca z Estonii otrzymał zwrot mandatu w ciągu zaledwie 6 dni.

24 Opóźnienia w zwrocie podatku VAT Polski przedsiębiorca złożył we właściwej instytucji hiszpańskiej wniosek o zwrot podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/1072/EWG, decyzje dotyczące wniosków o zwrot są podejmowane w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia właściwemu organowi wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Mimo upływu ponad 12 miesięcy od złożenia wniosku, właściwa instytucja hiszpańska nie wydała decyzji w sprawie. Po interwencji SOLVIT Hiszpania instytucja właściwa podjęła decyzję, a wnioskodawca otrzymał zwrot podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

25 Problem z uznawaniem kwalifikacji zawodowych Polska terapeutka zajęciowa chciała podjąć pracę w Irlandii i złożyła podanie o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Irlandzkie władze odmówiły jednak uznania polskiego dyplomu, podając w uzasadnieniu, że nie został on uznany przez światową federację terapeutów zajęciowych (World Federation of Occupational Therapist - WFOT). Wymóg ten jest niezgodny z prawem UE. Dzięki interwencji centrum SOLVIT odpowiednia instytucja irlandzka przyjęła podanie i zapowiedziała, że od tej pory wszystkie podania, łącznie z tymi, których nie zatwierdziła WFOT, będą przyjmowane do rozpatrzenia.

26 Dziękujemy za uwagę

27 Polskie Centrum Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. 022 693 53 60 Fax. 022 693 40 80 Email: solvit@mg.gov.pl www.solvit.gov.pl


Pobierz ppt "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium „Dyrektywa usługowa – nowe szanse dla przedsiębiorców” 27 maja 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google