Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to oznacza? Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady Za.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to oznacza? Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady Za."— Zapis prezentacji:

1 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy górzyca

2 Co to oznacza? Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy.

3 W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

4 JAK WYPEŁNIĆ DEKLRACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?
Należy dokonać wyboru w jaki sposób mieszkaniec będzie dokonywał zbierania odpadów: selektywnie czy zmieszane TAK NIE W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości obliczając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami jest upoważniony do zastosowania niższej stawki w wysokości 8 zł od każdej osoby, mieszkającej w gospodarstwie domowym. W przeciwnym razie opłata wynosi 16 zł od osoby.

5 Liczba pojemników x miesięczna stawka za pojemnik
2. Właściciel nieruchomości samodzielnie nalicza wysokość opłaty poprzez przemnożenie stawki przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość Np. segregowane: 3 osoby x 8 zł = 24 zł miesięcznie niesegregowane 3 osoby x 16 zł = 48 zł miesięcznie 3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nalicza opłatę poprzez pomnożenie liczby pojemników przez miesięczną stawkę za pojemnik Np. segregowane: 2 pojemniki 240 l x 34,60 zł = 69,20 zł miesięcznie niesegregowane: 2 pojemniki 240 l x 49,60 = 99,20 zł miesięcznie Liczba pojemników x miesięczna stawka za pojemnik

6 4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 5
4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację Właściciel nieruchomości własnoręcznym podpisem poświadcza dane zawarte w deklaracji

7 6. Wzór deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 7. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Górzyca w terminie 2 tygodni od daty jej otrzymania.

8 DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE DEKLARACJI:
Ilekroć jest mowa o właścicielach nieruchomości, należy rozumieć przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

9 Zmiana danych w deklaracji lub zmiana adresu zamieszkania
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania również należy składać deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

10 W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji (np. zaniżenia liczby osób) właściciel nieruchomości składa wyjaśnienia oraz potwierdza dane zawarte w deklaracji poprzez załączenie do niej stosownych dokumentów. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

11

12

13 Czym i gdzie jest PSZOK? Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można przywieźć wysegregowane odpady: Odpady wielkogabarytowe (stare meble) Odpady remontowo-budowlane, pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub zgłoszenia wykonywania robót Opony Odpady zielone Przeterminowane leki

14 Chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
Zużyte baterie i akumulatory Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD) Tekstylia, w tym ubrania Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach Plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe Szkło Papier

15 PSZOK znajduje się w Górzycy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (ul
PSZOK znajduje się w Górzycy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (ul. 1 Maja 12/4) i otwarty jest: poniedziałek – piątek godz – sobota godz – 14.00

16 ŻÓŁTY – tw. sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,
ODBIÓR ODPADÓW Komunalne zmieszane - co 2 tyg. (pojemniki o pojemności 60 l, 120 l, 240 l i 1100 l) Biodegradowalne - co 1 tydzień (system workowy, kolor brązowy) Segregowane - 1 raz na miesiąc (system workowy) ŻÓŁTY – tw. sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, ZIELONY – szkło NIEBIESKI – papier

17 Odpady wielkogabarytowe: 1 raz w miesiącu (po telefonicznym uzgodnieniu)
Opony: 1 raz w miesiącu (po telefonicznym uzgodnieniu) Odpady zielone: nie częściej niż 1 raz na 2 miesiące w okresie od października do marca, i nie częściej niż 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do września (po telefonicznym uzgodnieniu) Odpady remontowo – budowlane: 1 raz w miesiącu (po telefonicznym uzgodnieniu)

18 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

20 Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

21 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

22 Opłaty należy dokonać:
gotówką w kasie Urzędu Gminy w Górzycy, przelewem na rachunek bankowy Gminy Górzyca albo gotówką u sołtysa

23 Jak segregować?

24 PLASTIK Selektywna zbiórka plastiku, metalu i odpadów i wielomateriałowych odbywa się w oparciu o system workowy i pojemniki Igloo. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki plastiku i metalu oznaczone są kolorem ŻÓŁTYM.

25 Co można wrzucać do żółtych pojemników i worków do selektywnej zbiórki plastiku, metalu i odpadów wielomateriałowych? wszelkiego rodzaju woreczki foliowe i reklamówki butelki po napojach (tzw. Butelki PET) pojemniki po mydłach, szamponach i innych środkach czystości folię aluminiową puszki z blachy stalowej po jarzynach i konserwach puszki aluminiowe po napojach kartoniki po mleku i sokach styropian opakowaniowy (nie budowlany!)

26 NIE WRZUCAJ !!! baterii opakowań po aerozolach (dezodorantach)
opakowań po środkach chemicznych i środkach ochrony roślin PAMIĘTAJ !!!ZGNIEĆ BUTELKĘ I PUSZKE PRZED WRZUCENIEM JEJ DO POJEMNIKA CZY WORKA

27 PAPIER Pojemniki oraz worki do zbiórki makulatury oznaczone są kolorem NIEBIESKIM.

28 Co można wrzucać do niebieskich pojemników i worków do selektywnej zbiórki makulatury?
zapisane kartki papieru biurowego książki, zeszyty torby i pudła papierowe gazety, kolorowe czasopisma

29 NIE WRZUCAJ !!! ZATŁUSZCZONEGO PAPIERU PAPIERU POWLEKANEGO FOLIĄ KALKI
CELAFONU KALKI TECHNICZNEJ PAPIERU ZABRUDZONEGO, TŁUSTEGO TAPET

30 SZKŁO Pojemniki oraz worki do zbiórki
szkła oznaczone są kolorem ZIELONYM.

31 Co można wrzucać do zielonych pojemników i worków do selektywnej zbiórki szkła?
słoiki opakowanie szklane po artykułach spożywczych szklane butelki po sokach i innych napojach

32 NIE WRZUCAJ!!! ceramiki porcelanowej luster szyb okiennych
szyb samochodowych szkła żaroodpornego żarówek świetlówek termometrów

33 Pojemniki oraz worki do zbiórki bio-odpadów oznaczone są BRĄZOWYM
BIO-ODPADY Pojemniki oraz worki do zbiórki bio-odpadów oznaczone są BRĄZOWYM

34 Co można wrzucać do brązowych pojemników i worków do selektywnej zbiórki bio-odpadów?
Odpady po owocach i warzywach Skorupki jajek Stary chleb Fusy po kawie Liście, trawę

35 NIE WRZUCAJ!!! popiołu z kominka i pieca odchodów zwierzęcych
papierosów Nie wlewaj płynów – soków owocowych, mleka, jogurtów, olejów, zup

36 Przed wyrzuceniem butelki czy słoika dokładnie go opróżnij z zawartości - nie musisz myć słoika czy butelki! Zakrętkę plastikową, kapsle, zakrętki po słoikach wyrzuć do żółtego pojemnika na plastik i metal.

37 95 759 12 11 oraz na stronie internetowej: http://gmina.gorzyca.pl
Odpowiedzi na pytania związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: oraz na stronie internetowej: osoba do kontaktu: Grzegorz Dereń


Pobierz ppt "Co to oznacza? Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady Za."

Podobne prezentacje


Reklamy Google