Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to oznacza?  Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to oznacza?  Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to oznacza?  Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady  Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy.

3  W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.  Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.  Nowy system gospodarowania odpadami obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

4 JAK WYPEŁNIĆ DEKLRACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI? TAK NIE 1.Należy dokonać wyboru w jaki sposób mieszkaniec będzie dokonywał zbierania odpadów: selektywnie czy zmieszane W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości obliczając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami jest upoważniony do zastosowania niższej stawki w wysokości 8 zł od każdej osoby, mieszkającej w gospodarstwie domowym. W przeciwnym razie opłata wynosi 16 zł od osoby.

5 2. Właściciel nieruchomości samodzielnie nalicza wysokość opłaty poprzez przemnożenie stawki przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość Np. segregowane: 3 osoby x 8 zł = 24 zł miesięcznie niesegregowane 3 osoby x 16 zł = 48 zł miesięcznie 3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nalicza opłatę poprzez pomnożenie liczby pojemników przez miesięczną stawkę za pojemnik Np. segregowane: 2 pojemniki 240 l x 34,60 zł = 69,20 zł miesięcznie niesegregowane: 2 pojemniki 240 l x 49,60 = 99,20 zł miesięcznie Liczba pojemników x miesięczna stawka za pojemnik

6 4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 5. Właściciel nieruchomości własnoręcznym podpisem poświadcza dane zawarte w deklaracji

7 6. Wzór deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 7. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Górzyca w terminie 2 tygodni od daty jej otrzymania.

8 DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE DEKLARACJI: Ilekroć jest mowa o właścicielach nieruchomości, należy rozumieć przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

9 Zmiana danych w deklaracji lub zmiana adresu zamieszkania W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania również należy składać deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

10  W razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji (np. zaniżenia liczby osób) właściciel nieruchomości składa wyjaśnienia oraz potwierdza dane zawarte w deklaracji poprzez załączenie do niej stosownych dokumentów.  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

11

12

13 Czym i gdzie jest PSZOK? Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można przywieźć wysegregowane odpady:  Odpady wielkogabarytowe (stare meble)  Odpady remontowo-budowlane, pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub zgłoszenia wykonywania robót  Opony  Odpady zielone  Przeterminowane leki

14  Chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe  Zużyte baterie i akumulatory  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD)  Tekstylia, w tym ubrania  Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach  Plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe  Szkło  Papier

15 PSZOK znajduje się w Górzycy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (ul. 1 Maja 12/4) i otwarty jest: poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00 sobota godz. 10.00 – 14.00

16 ODBIÓR ODPADÓW  Komunalne zmieszane - co 2 tyg. (pojemniki o pojemności 60 l, 120 l, 240 l i 1100 l)  Biodegradowalne - co 1 tydzień (system workowy, kolor brązowy)  Segregowane - 1 raz na miesiąc (system workowy) ŻÓŁTY – tw. sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, ZIELONY – szkło NIEBIESKI – papier

17  Odpady wielkogabarytowe: 1 raz w miesiącu (po telefonicznym uzgodnieniu)  Opony: 1 raz w miesiącu (po telefonicznym uzgodnieniu)  Odpady zielone: nie częściej niż 1 raz na 2 miesiące w okresie od października do marca, i nie częściej niż 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do września (po telefonicznym uzgodnieniu)  Odpady remontowo – budowlane: 1 raz w miesiącu (po telefonicznym uzgodnieniu)

18 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

20 Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

21 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

22 Opłaty należy dokonać:  gotówką w kasie Urzędu Gminy w Górzycy,  przelewem na rachunek bankowy Gminy Górzyca albo  gotówką u sołtysa

23 Jak segregować?

24 PLASTIK Selektywna zbiórka plastiku, metalu i odpadów i wielomateriałowych odbywa się w oparciu o system workowy i pojemniki Igloo. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki plastiku i metalu oznaczone są kolorem ŻÓŁTYM.

25 Co można wrzucać do żółtych pojemników i worków do selektywnej zbiórki plastiku, metalu i odpadów wielomateriałowych?  wszelkiego rodzaju woreczki foliowe i reklamówki  butelki po napojach (tzw. Butelki PET)  pojemniki po mydłach, szamponach i innych środkach czystości  folię aluminiową  puszki z blachy stalowej po jarzynach i konserwach  puszki aluminiowe po napojach  kartoniki po mleku i sokach  styropian opakowaniowy (nie budowlany!)

26 NIE WRZUCAJ !!!  baterii  opakowań po aerozolach (dezodorantach)  opakowań po środkach chemicznych i środkach ochrony roślin PAMIĘTAJ !!!ZGNIEĆ BUTELKĘ I PUSZKE PRZED WRZUCENIEM JEJ DO POJEMNIKA CZY WORKA

27 PAPIER Pojemniki oraz worki do zbiórki makulatury oznaczone są kolorem NIEBIESKIM.

28 Co można wrzucać do niebieskich pojemników i worków do selektywnej zbiórki makulatury?  zapisane kartki papieru biurowego  książki, zeszyty  torby i pudła papierowe  gazety, kolorowe czasopisma

29 NIE WRZUCAJ !!!  ZATŁUSZCZONEGO PAPIERU  PAPIERU POWLEKANEGO FOLIĄ  KALKI  CELAFONU  KALKI TECHNICZNEJ  PAPIERU ZABRUDZONEGO, TŁUSTEGO  TAPET

30 SZKŁO Pojemniki oraz worki do zbiórki szkła oznaczone są kolorem ZIELONYM.

31 Co można wrzucać do zielonych pojemników i worków do selektywnej zbiórki szkła?  słoiki  opakowanie szklane po artykułach spożywczych  szklane butelki po sokach i innych napojach

32 NIE WRZUCAJ!!!  ceramiki porcelanowej  luster  szyb okiennych  szyb samochodowych  szkła żaroodpornego  żarówek  świetlówek  termometrów

33 BIO-ODPADY Pojemniki oraz worki do zbiórki bio-odpadów oznaczone są BRĄZOWYM

34 Co można wrzucać do brązowych pojemników i worków do selektywnej zbiórki bio-odpadów?  Odpady po owocach i warzywach  Skorupki jajek  Stary chleb  Fusy po kawie  Liście, trawę

35 NIE WRZUCAJ!!!  popiołu z kominka i pieca  odchodów zwierzęcych  papierosów  Nie wlewaj płynów – soków owocowych, mleka, jogurtów, olejów, zup

36 Przed wyrzuceniem butelki czy słoika dokładnie go opróżnij z zawartości - nie musisz myć słoika czy butelki! Zakrętkę plastikową, kapsle, zakrętki po słoikach wyrzuć do żółtego pojemnika na plastik i metal.

37 Odpowiedzi na pytania związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 95 759 12 11 oraz na stronie internetowej: http://gmina.gorzyca.pl osoba do kontaktu: Grzegorz Dereń


Pobierz ppt "Co to oznacza?  Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google