Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski

2

3  Zarząd (uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji – art. 368§ 1 KSH. W fazie likwidacji spółki funkcję zarządu pełnią likwidatorzy).  Rada nadzorcza (uprawniona i zobowiązana do stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności – art. 382 § 1 KSH).  Walne zgromadzenie (na którym podejmowane są uchwały dotyczące podstawowych spraw spółki. Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należą określone przez KSH decyzje w materii strategicznego zarządzania działalnością spółki akcyjnej). Organy spółki akcyjnej

4  przez zmianę dotychczasowej umowy spółki  bez zmiany pierwotnej umowy spółki, jednak na podstawie jej postanowienia Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. może być dokonane w jeden z następujących sposobów:

5  Przy wnoszeniu wkładów na pokrycie dodatkowej kwoty kapitału zakładowego obowiązują takie same zasady jak przy gromadzeniu kapitału pierwotnego.  Podwyższenie kapitału powiększonego możliwe jest także za pomocą dwóch dodatkowych sposobów, które nie mogą być stosowane jako źródło pokrycia kapitału pierwotnego. Są to:  1) kapitalizacja rezerw spółki,  2) konwersja wierzytelności przysługujących wobec spółki. Obowiązek zgłoszenia podwyższenia spoczywa na zarządzie spółki z o.o.. Pokrycie powiększonego kapitału w spółce z o.o.

6 Sposoby podwyższania kapitału zakładowego: 1)zwyczajne podwyższanie kapitału zakładowego, 2)podwyższenie w granicach kapitału docelowego, 3)warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, 4)podwyższenie ze środków własnych spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

7 Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki z o.o.. Ogłoszenie upadłości spółki. Postępowanie likwidacyjne. Likwidatorzy. Utrata bytu prawnego.

8 Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej. Przyczyny otwarcia likwidacji. Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby za granicę. Ogłoszenie upadłości spółki.

9 Odpowiedzialność osobista członków zarządu. Kodeks spółek handlowych przewiduje, iż członek zarządu ponieść ją może zarówno wobec samej spółki, jak i wobec osób trzecich (wierzycieli). Powstaje ona w następujących przypadkach: - nieprawdziwe informacje o wkładach, - osobista odpowiedzialność za zobowiązania spółki, - zawyżona wartość aportów, - bezprawne wypłaty, - szkody wyrządzone spółce.


Pobierz ppt "PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google