Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Olimpiada Geograficzna wobec wyzwań współczesności i edukacji” prelekcja dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. UKW w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Olimpiada Geograficzna wobec wyzwań współczesności i edukacji” prelekcja dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. UKW w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1

2 „Olimpiada Geograficzna wobec wyzwań współczesności i edukacji” prelekcja dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. UKW w Bydgoszczy

3  Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.  Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Rok szkolny 2015/2016 będzie „Rokiem Otwartej Szkoły”, czyli takiej, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

4 http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/downl oad/zal_00005673_01_01.ppt http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_GIMN AZJALNY/Informacje_o_wynikach/Sprawozdanie_z _egzaminu_gimnazjalnego_2015.pdf http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATU RALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2015/201 50630_Wstepna_informacja_o_wynikach_egzaminu_m aturalnego_Maj_2015_Prezentacja.pdf http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATU RALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2015/spr awozdanie/Sprawozdanie_geografia_2015.pdf

5 Poziom wykonania zadania (dane CKE) Rok 2015 2014 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zad. 19. 41 % 56% 55% Zad. 20. 40 % 51% 59% Zad. 21. 60 % 60% 66% 64 % Zad. 22. 56 % 52% 62% Zad. 23. 41 % 37% 44% Zad. 24. 20 % 69% 57%

6  Uczniowie dobrze radzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętności odczytywania i interpretowania informacji w sytuacjach typowych, wyćwiczonych podczas lekcji.

7  Problemy pojawiały się wtedy, gdy gimnazjaliści mieli do czynienia z sytuacją nietypową lub w nietypowy sposób zostały podane informacje do zadania. Widoczne jest, że umiejętności przetwarzania informacji sprawdzane zadaniami wychodzącymi poza znany schemat nie zostały przez uczniów opanowane w dostatecznym zakresie

8  Uczniom sprawiały problemy zadania wymagające wykonania prostych operacji matematycznych  Zdający słabo radzili sobie z zadaniami, w których odwoływano się do analizy doświadczeń i interpretacji wyników.

9 Sukces egzaminacyjny jest zależny nie tylko od znajomości pojęć i faktów, ale także od umiejętności wykorzystywania informacji (również nowych). Warto więc w pracy z uczniami stosować metody, które te umiejętności będą doskonaliły. Rekomendujemy wdrażanie uczniów do samodzielnego projektowania i przeprowadzania doświadczeń oraz analizy ich wyników, a także formułowania wniosków na podstawie przeprowadzanego rozumowania. Są to umiejętności ponadprzedmiotowe, które służą kształtowaniu postawy poznawczej oraz przygotowują uczniów do rozwiązywania problemów bardziej złożonych. W nauczaniu geografii nacisk powinien być kładziony na pracę z mapą. W wielu przypadkach mapa ilustruje treści, na podstawie których uczeń powinien dostrzegać prawidłowości i związki przyczynowo - skutkowe.

10  zad. 1 – 19 geografia fizyczna  zad. 20 – 35 geografia społeczno-ekonomiczna  5 zadań o Polsce  miało być 15 % zadań z mapy – było 10 %

11  Zdający lepiej opanowali proste umiejętności korzystania ze źródeł informacji (w tym odczytywanie informacji z barwnej mapy szczegółowej, fotografii, wykresów, tabel z danymi) niż umiejętności złożone, takie jak formułowanie prawidłowości i związków przyczynowo - skutkowych.

12  Maturzyści dobrze rozwiązują zadania sprawdzające umiejętność analizy porównawczej oraz znajomość współczesnych zjawisk oraz procesów społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza jeśli odnoszą się one do materiałów źródłowych. Wysokie wyniki abiturienci uzyskują w zakresie takich zagadnień jak m.in. globalizacja, zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego świata czy problemy demograficzne, zwłaszcza w odniesieniu do grupy ludności w wieku produkcyjnym. Zaskakują natomiast braki w wiedzy podstawowej, takiej jak terminologia geograficzna, mapa polityczna świata czy poziomicowy obraz rzeźby terenu.

13  Egzamin maturalny w nowej formule w większym stopniu niż dotychczas sprawdza umiejętność operowania wiedzą. Dlatego w kształceniu geograficznym należy zwracać uwagę na umiejętności zastosowania wiadomości w sytuacji przedstawionej w źródle informacji, co wymaga ćwiczeń sprawdzających umiejętność operowania wiedzą do wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i procesów. Pracując z barwną mapą szczegółową, należy kłaść nacisk na umiejętność zastosowania wiedzy do wyjaśnienia występujących na obszarze przedstawionym na mapie zjawisk i procesów (jak np. w zadaniu 3.) oraz do odszukiwania na mapie skutków przedstawionych uczniom zjawisk (jak np. w zadaniu 5.)

14  Zastosowanie w arkuszu egzaminacyjnym wybranych materiałów źródłowych w barwnej postaci pozwoliło zilustrować treści geograficzne o dużym stopniu złożoności.  Na egzaminie występują zadania stawiające zdającego w nowej sytuacji problemowej. W takim przypadku zdający nie powinien rozpoczynać rozwiązywania zadania od próby dopasowania jego treści do ćwiczonego na lekcjach wzorca postępowania (algorytmu).

15  Warto, aby uczniowie wiedzieli, jakie znaczenie treściowe ma czasownik operacyjny używany w poleceniu do zadania. W informatorze maturalnym podano zakres znaczeniowy ważniejszych czasowników operacyjnych, używanych w poleceniach do zadań sprawdzających umiejętności złożone, np. wyjaśnij, uzasadnij. Niezbędne jest zwracanie uwagi uczniom na różnice między sformułowaniami „wyjaśnij” a ”podaj przyczynę”. Uczniowie powinni wiedzieć, że wyjaśnianie wymaga dłuższej odpowiedzi, zawierającej związki przyczynowo - skutkowe, a synteza źródeł informacji, która ma mieć postać wniosku czy prawidłowości, nie może być zastępowana opisem.

16  Uczniowie powinni znać zasady rozwiązywania zadań zamkniętych w nowej formule (dwukrotnego wyboru) z dołączonym materiałem źródłowym, badających rozumowanie przyczynowo -skutkowe. Należy też pamiętać, że nie każde zadanie wielokrotnego wyboru wymaga wskazania tylko jednej odpowiedzi spośród podanych.

17  Zdający powinni weryfikować poprawność udzielonych odpowiedzi, zwłaszcza w zadaniach obliczeniowych. Może to zapobiec utracie punktów związanej z błędami matematycznymi w zapisie odpowiedzi, a w niektórych sytuacjach pozwoli zdającemu na weryfikację zastosowanej metody obliczeń.  Poziom języka i formy udzielanych odpowiedzi do zadań otwartych jest na ogół niski. Często są to odpowiedzi niezrozumiałe, niejednoznaczne, skrótowe lub zbyt ogólnikowe. Zdający rzadko używają poprawnej terminologii geograficznej.

18 Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii (materiały CKE)  czytać uważnie treść polecenia. Zwracać szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w poleceniach. Wskazują one, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź. Na przykład polecenie zaczynające się od sformułowania „wyjaśnij” wymaga szerszego zakresu odpowiedzi niż zaczynające się od słów „podaj” czy „określ”.  bardzo uważnie analizować wszystkie elementy dołączone do zadań (mapy, wykresy, tabele, rysunki). Szczególną uwagę należy zwrócić na barwną mapę topograficzną, skalę, w której jest wykonana oraz legendę mapy. Barwną mapę można oderwać wzdłuż perforacji od arkusza egzaminacyjnego.  odpowiadać zgodnie z poleceniem, stosując właściwą terminologię geograficzną. Należy udzielać zwięzłych, ale wyczerpujących odpowiedzi, unikać skrótów myślowych oraz zbyt ogólnych odpowiedzi.  podawać tyle np. cech czy argumentów, ile jest wymagane w poleceniu. Jeśli zdający poda ich więcej, egzaminator ocenia tylko tyle (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie.  w zadaniach wymagających wykonania obliczeń należy je zapisać w miejscu na to przeznaczonym.  dbać o poprawność językową, pisać czytelnie, gdyż egzaminator nie może przyznać punktów za odpowiedź, której nie jest w stanie przeczytać.  stosować prawidłowo terminologię geograficzną. Przygotowując się do egzaminu należy pracować z atlasem, dzięki temu zapamiętuje się rozmieszczenie ważniejszych obiektów na mapach Polski, poszczególnych kontynentów i świata. Zdający może posiadać na egzaminie (oprócz czarnego długopisu) lupę, która ułatwia pracę z barwną mapą topograficzną, prosty kalkulator, linijkę, gumkę i ołówek.

19  dla klas I gimnazjum „Globus” – kontynuacja Terminy Etap I 15 lutego 2016 r. Etap II 7 marca 2016 r.

20  Aktywne metody nauczania na lekcjach geografii.  Gry edukacyjne w geografii.  Lekcje geografii w terenie.  Obliczenia w geografii – kontynuacja.  Projekt edukacyjny z geografii.  Tablica interaktywna na lekcjach geografii.  Wycieczki dydaktyczne.


Pobierz ppt "„Olimpiada Geograficzna wobec wyzwań współczesności i edukacji” prelekcja dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. UKW w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google