Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaburzenia rytmu serca Dorota Gieruszczak - Białek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaburzenia rytmu serca Dorota Gieruszczak - Białek."— Zapis prezentacji:

1 Zaburzenia rytmu serca Dorota Gieruszczak - Białek

2 Budowa układu przewodzącego  Węzeł zatokowy  Łącze przedsionkowo-komorowe  Pęczek Hisa  Sieć włókien Purkinjego

3 Zaburzenia rytmu-podział  Zaburzenia wytwarzania i przewodzenia impulsów  Tachy/bradyarytmie  Arytmie nawrotne, ektopiczne  Objawowe lub bezobjawowe

4 Zaburzenia wytwarzania impulsów  Zaburzenia czynności węzła zatokowego (tachy brady, niemiarowość, wędrowanie rozrusznika, zahamowanie zatokowe)  Zaburzenia rytmu wskutek wzmożonej bodźcotwórczości ośrodków pozazatokowych (pojedyncze, trzepotanie, migotanie)  Złożone (zespoły preekscytacji, rozkojarzenia)

5 Zaburzenia przewodzenia  Bloki  Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

6 WYWIAD  Wiek  Okoliczności (stres, wysiłek, po szczepieniach, po infekcjach)  Objawy (omdlenia,utrata przytomności,ból brzucha, wymioty)  Dotychczasowe leczenie  Czas trwania i częstość

7 BADANIA  EKG- potwierdza arytmię !!!!  24 godzinny Holter ( przy częstych napadach>3/tydzień)  Stymulacja przezprzełykowa- przy nasilonych objawach krótkotrwających)  Próba wysiłkowa (ocena skuteczności leczenia, ocena wydolności ośrodka zastępczego, prowokowanie częstoskurczu)  Inwazyjna (czasem połączona z ablacją)

8 EKG Miarowy (regularny RR)  Częstość QRS  Czas trwania QRS  Oś załamka P, kształt załamka P, wzajemne relacje P i zespołów QRS Niemiarowy (nieregularny RR)  Stale niemiarowy (odstęp PR regularny)  Okresowo niemiarowy (zespoły QRS przedwczesne lub opóźnione)  Częstość QRS  Czas trwania QRS  Oś załamka P, kształt załamka P, wzajemne relacje P i zespołów QRS

9 Prawidłowa czynność serca u dzieci Wiek odpoczynek wysiłeksen noworodek 100-18022080-160 Do 3/12100-22022080-200 Do 2 lat80-17020070-120 2-10 lat70-11020060-90 nastolatki 55-9020050-90

10 Zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego

11  Niemiarowość zatokowa- RR>0,08s, związana z fazą oddechową (wydech-zwolnienie), fizjologiczna  Tachykardia zatokowa(gorączka, wysiłek, niedokrwistość, ale również zapalenie mięśnia sercowego!!!)  Nadkomorowe wędrowanie rozrusznika (zmienne P, zmienne PQ, prawidłowe QRS)  Choroba węzła zatokowego (wiele procesów zapalnych, rzadko u dzieci)

12 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy- etiologia  Najczęstsza objawowa arytmia u dzieci – 1:250 do 1:1000  Ponad połowa dzieci ma strukturalnie prawidłowe serce  Często w wadach wrodzonych, po korekcji  Rodzinnie  Zapalenie mięśnia sercowego, nadczynność tarczycy, stany gorączkowe, leki

13 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - mechanizm  Zjawisko nawrotnej fali pobudzenia (reentry)- 85-90%- wielokrotne pobudzanie tym samym impulsem, nagły początek i koniec  Nadmierny automatyzm ośrodków ektopicznych- czynność serce stopniowo się przyspiesza i zwalnia

14 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy – miejsce powstania  Częstoskurcz przedsionkowy  Częstoskurcz z łącza przedsionkowo- komorowego  Zespoły preexcytacji – pętla krążenia utworzona przez węzeł p-k i drogę dodatkową

15 Częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego  pętla dla krążącego pobudzenia utworzona przez dwa szlaki przewodzenia w węźle ( alfa – wolno, beta- szybko)  typowy (wąski QRS,P za zesp.QRS lub ukrytyw ORS), komory i przedsionki są pobudzane niemal jednocześnie  nietypowy-(wąski QRS,długi RP’), przedsionki są pobudzane wstecznie, w długim odstępie po zespołach QRS

16 Częstoskurcz z łącza pk- węzłowy

17 Zespoły preexcytacji  Droga omija łącze, nie ma zwolnienia, skrócenie PQ  Dodatkowa droga łącząca pęczek Hisa z m.przegrody  Drogą dodatkową część serca jest pobudzona wcześniej, jawny lub utajony (wsteczne wykorzystanie drogi dodatkowej tylko w czasie częstoskurczu)

18 Częstoskurcz przedsionkowo-komorowy  Zstępujący (ortodromowy)-pobudzenie do komór przez węzeł, wstępuje drogą dodatkową-wąski QRS, przedsionki pobudzane wstecznie  Wstępujący (antydromowy)-pobudzenie do komór drogą dodatkową- QRS poszerzone, załamki P ukryte zespołach QRS

19 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy – objawy  W życiu płodowym uogólniony obrzęk płodu!!!  Stan dziecka zależy od: częstości rytmu komór, stanu układu krążenia, czasu trwania częstoskurczu, wieku dziecka

20 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy – objawy  Niemowlęta- tachypnoe, niechęć do jedzenia, bladość powłok skórnych, źle wyczuwalne tętno na obwodzie, zimne dłonie i stopy, spadek ciśnienia, wstrząs  Dzieci starsze- niepokój, ból w klp,ból brzucha, uczucie szybkiego bicia serca, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia

21 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy – leczenie Przerwanie napadu  Pobudzenie nerwu błędnego – ochłodzenie twarzy, masaż zatoki szyjnej, próba Valsalvy, prowokacja wymiotów  Leki- ADENOZYNA, VERAPAMIL (nie u niemowląt), DiGOXINA,PROPRANOLOL  Elektroterapia

22 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy – leczenie Profilaktyka  Jeżeli rzadko-nie leczymy  Czasem ablacja-lęk pacjenta przed kolejnym napadem  U małych dzieci odstawiamy leki w 2 r.ż.  Leki I rzutu-betablokery  Leki II rzutu-amiodaron,propafenon

23 Komorowe zaburzenia rytmu  Powstają dystalnie do miejsca rozwidlenia pęczka Hisa  Mogą być łagodne lub letalne!!!!!!  Zaburzenia jonowe, metaboliczne,zapalenie ms, kardiomiopatia, wady wrodzone, wady po korekcji, guzy wewnątrzsercowe

24 Komorowe zaburzenia rytmu  Pobudzenia dodatkowe komorowe- przedwczesne, zsumowane, wtrącone (odmienny charakter od podstawowego QRS, niepoprzedzone zał.P), bigeminie, trigeminie,pary  Częstoskurcz komorowy- 3 lub więcej pobudzenia o rytmie >120/min, poszerzone QRS trwały-jeśli trwa powyżej 30 sek lub wymaga interwencji

25 Komorowe zaburzenia rytmu  Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u dzieci ma najczęściej charakter komorowy!!!  Objawowe i nasilające – szukamy przyczyny!!!  Częstoskurcz wysiłkowy- ADRV, po korekcji wad serca, sporadycznie wypadanie płatka, idiopatyczny  Migotanie- leczenie zaczynamy od defibrylacji (rzadko u dzieci, często letalne, LQT, idiopatyczne)

26 Komorowe zaburzenia rytmu - ADRV  Stopniowe zastępowanie mięśnia prze tkankę tłuszczową i włóknistą  Choroba uwarunkowana genetycznie  Po zapaleniu mięśnia sercowego  Pierwszym objawem może być nagły zgon  Ablacje małych ognisk dysplazji

27 Komorowe zaburzenia rytmu- zespół wydłużonego QT  Nabyty – zatrucia, choroby OUN, leki (antyarytmiczne, trójcykliczne, cisaprid, makrolidy)  Wrodzony Zespół Romano – Ward (AD) Zespół Jervella- Lange’ a- Nielsena (AR)  Czynniki genetyczne i środowiskowe

28 Komorowe zaburzenia rytmu- zespół wydłużonego QT  Wielokształtny częstoskurcz komorowy – torsade de pointes (nagłe zgony, pojawia się pod wpływem stresu lub hałasu)  Kryteria duże- QTc >0,44, wywiad rodzinny, omdlenia  Kryteria małe- dziwaczne zał T, głuchota, bradykardia

29 Zespół wydłużonego QT – charakterystyka genetyczna LQTSGENLokalizacjaCzęstość LQT1 LQT2 LQT3 …….. KCNQ1 KCNH2 SCN5A 1 p 15.5 7 q 35-36 3 p 21-24 50% 45% 3-4% <1% JLN1 JLN2 KCNQ1 KCNE1 11 p 15.15 21 q 22.1-22.2 <1%

30 Komorowe zaburzenia rytmu - leczenie  Częstoskurcz z szerokimi QRS + zaburzenia hemodynamiczne KWE Amiodaron KWE  Częstoskurcz z szerokimi QRS bez zab. Lidokaina Amiodaron

31 Prawidłowa czynność serca u dzieci Wiek odpoczynek wysiłeksen noworodek 100-18022080-160 Do 3/12100-22022080-200 Do 2 lat80-17020070-120 2-10 lat70-11020060-90 nastolatki 55-9020050-90

32 Dolna granica rytmu serca Zapis Holtera Noworodki i niemowlęta 60(80 czuwanie) 2-6 lat60 7-11 lat45 >11lat40 sportowcy30 ekg <3 lat100 3-9 lat60 >9 lat50

33 Bradykardia  Może przebiegać bezobjawowo  Niemowlęta – słaby przyrost masy ciała, apatia, senność, niewydolność krążenia, wstrząs, zatrzymanie krążenia  dzieci starsze- ból głowy, zawroty głowy, mroczki przed oczami,nadmierna senność, uczucie stałego zmęczenia, nietolerancja wysiłku, zasłabnięcia, niewydolność krążenia, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia

34 Bradykardia  W niektórych sytuacjach wysiłek zagraża nagłym zgonem (brak możliwości przyspieszenia czynności serca)  Zespół MAS – wskutek spadku pojemności minutowej dochodzi do pojawienia się objawów ze strony oun

35 Blok przedsionkowo- komorowy  Blok p-k I – wydłużenie PR, ale wszystkie pobudzenia przewodzone(wws, operacje, procesy zapalne, zaburzenia jonowe, nie powoduje bradykardii  Blok p-k II Mobitz I- łagodny, u zdrowych we śnie, nie wymaga leczenia Mobitz II-częściej po operacjach, może dawać groźne objawy lub przechodzić w blok całkowity

36 Blok przedsionkowo- komorowy  Blok p-k III- całkowity brak przewodzenia impulsów z przedsionków do komór Wrodzony- może występować rodzinnie, współistniej z wws, u dzieci matek z chorobami tk łącznej Nabyty- po leczeniu kch, w procesach zaplanych

37 Blok przedsionkowo- komorowy- leczenie  U dzieci z objawową bardykardią  Przewlekle (alupent doustnie)  Doraźnie atropina  Czasem zewnętrzna stymulacja(10-14 dni  STYMULATOR

38 Wskazania do stymulatora  Objawowa bradykardia  Blok pkII lub III-powodujący nietolerancję wysiłku  Szeroki QRS  Blok po korekcji lub po zap mięśnia, nie ustępujący po 14 dniach

39 Omdlenia - definicja Nagła, przejściowa utrata świadomości i napięcia mięśniowego, spowodowana niedotlenieniem mózgu wskutek zmniejszenia jego perfuzji

40 Stany podobne do omdleń  Stan przedomdleniowy – zachowana świadomość, osłabienie zawroty głowy, zaburzenia widzenia, słuchu, trudności w utrzymaniu prawidłowego napięcia mięśniowego  Utrata przytomności, w której przyczyną pierwotną nie jest zmniejszenie perfuzji mózgowej- napady padaczkowe, choroby metaboliczne, zatrucia  Napad nie będący utratą przytomności – zespoły psychogenne, demonstracyjny charakter, w obecności osób trzecich

41 Omdlenia – przyczyny, podział  Odruchowe  Ortostatyczne  Kardiologiczne  Spowodowane chorobami naczyniowymi mózgu (zespół podkradania, TIA, migrena)  W 30% nie udaje się ustalić przyczyny

42 Omdlenia wazowagalne  Najczęstsza przyczyna omdleń  Mieszane, kardiodepresyjne, wazodepresyjne  Nieprawidłowa autoregulacja układu krążenia, niewydolność odruchów utrzymujących prawidłowy rytm i ciśnienie tętnicze.

43 Napad afektywnego bezdechu  < 6 r.ż.  Napad płaczu połączony z bezdechem  Spadek ciśnienia  Niekiedy sinica drgawki

44 Omdlenia ortostatyczne  Po przyjęciu pozycji pionowej – przyspieszenie czynności serca i spadek ciśnienia tętniczego (potem bradykardia i omdlenie)  Niewydolność układu autonomicznego (pierwotna, wtórna- neuropatie, SM, guz rdzenia, polekowa – antydeperesyjne, przeciwhistaminowe, betablokery)  Odwodnienie – krwotok, biegunka

45 Omdlenia wazowagalne  Objawy prodromalne- nudności, zawroty głowy, mroczki przed oczami, szum w uszach  Bladość powłok, upadek wiotki lub sztywny (zwykle w tył)  Czasem mioklonie lub krótkie drgawki toniczne  U 10 – 30 % nawroty  Złośliwy zepół wazowagalny- nawracjące utraty przytomności bez objawów prodromalnych, z ryzykiem obrażeń ciała

46 Omdlenia kardiogenne  6%, ale mogą być groźne dla życia!!!!  Nagle (bez objawów prodromalnych) bez uchwytnej przyczyny  Może być wywołane wysiłkiem fizycznym  Często dochodzi do uszkodzenia ciała  Wady z utrudnieniem odpływu z komór, dysfunkcja mięśnia sercowego, tachyarytmie, bradyarytmie

47 Omdlenia  Wywiad (okoliczności, początek, przebieg, koniec, choroby)  Badania dodatkowe(Holter i Holter ciśnieniowy, konsultacje, biochemia, próba ortostatyczna, wysiłkowa, EEG, video EEG, test pionizacyjny  Leczenie (profilaktyka, farmakoterapia)

48 EKG – przypadek 1  Jakie widzisz nieprawidłowości w zapisie?  Jakie postawisz rozpoznanie?

49

50 EKG – przypadek 1  Skrócenie PR (0,06 s), fala delta  Zespół WPW

51 EKG – przypadek 2  Jaką nieprawidłowość znajdujesz na przedstawionym zapisie ekg?  Jakie leczenie jest konieczne?

52

53 EKG – przypadek 2  Skurcze dodatkowe komorowe  Prawdopodobnie żadne – jeżeli bezobjawowe i znikają przy wysiłku.

54 EKG – przypadek 3  Jakie nieprawidłowości spostrzegłeś?  Jakie leczenie rozważysz?

55

56 EKG – przypadek 3  Trzepotanie przedsionków  Digoksyna Kardiowersja

57 EKG – przypadek 4  Jaką nieprawidłowość zawiera to ekg?  Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna?  Jakie leczenie jest konieczne?

58

59 EKG – przypadek 4  Blok III stopnia  Wrodzony  Żadne

60 EKG – przypadek 5 U zdrowego 10 letniego chłopca po zastosowaniu premedykacji przed zabiegiem chirurgicznym wystąpił częstoskurcz  Jaką nieprawidłowość zauważasz na jego ekg?

61

62 EKG – przypadek 5  Częstoskurcz nadkomorowy


Pobierz ppt "Zaburzenia rytmu serca Dorota Gieruszczak - Białek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google