Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Prace badawcze Wykonywanie oznaczeń alkoholu w materiale biologicznym pobranym podczas autopsji i od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Prace badawcze Wykonywanie oznaczeń alkoholu w materiale biologicznym pobranym podczas autopsji i od."— Zapis prezentacji:

1 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Prace badawcze Wykonywanie oznaczeń alkoholu w materiale biologicznym pobranym podczas autopsji i od żywych osób Alkohologia sądowo-lekarska Opiniowanie

2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Krzywa alkoholowa czas C [‰] wchłanianie wyrównywanie stężeń eliminacja

3 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Krzywa alkoholowa c.d. Po jedzeniu Na czczo czas C [‰]

4 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Rzeczywista krzywa czas C [‰]

5 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa na „pusty żołądek” u osób po resekcji żołądka u osób z owrzodzeniami żołądka i dwunastnicy napojów o stężeniu alkoholu ok. 20% napojów alk. zawierających CO 2 (np. wina musujące) szybsze WCHŁANIANIE po jedzeniu napojów o niskim stężeniu (piwo) napojów o wysokim stężeniu wolniejsze

6 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Wchłanianie  Odbywa się na zasadzie dyfuzji biernej  Trwa od kilkunastu minut do kilku godzin (0,5-3 h)  Przy konsumpcji wydłużonej w czasie równolegle z wchłanianiem trwa eliminacja  Prawie nigdy nie jest całkowite (deficyt alkoholowy)  Jest procesem bardzo zmiennym (za każdym razem przebiega inaczej - nawet u tego samego człowieka i w tych samych warunkach)

7 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Ustalanie równowagi stężeń Tzw. plateau Grehanta - teoretycznie faza ta trwa kilka - kilkanaście minut, praktycznie może trwać nawet kilkadziesiąt minut Penetracja zgodnie z gradientem stężeń Wysokość osiągniętego stężenia zależna od uwodnienia danej tkanki lub płynu Szybkość narastania stężenia zależna od przepływu krwi (mózg!!!)

8 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Eliminacja Wydalanie w postaci niezmienionej z powietrzem, moczem, potem (kilka %) Metabolizm – głównie w wątrobie ADH (dehydrogenaza alkoholowa - cytoplazmatyczny enzym obecny głównie w wątrobie, ale także w innych tkankach, np. w żołądku) + AldDH i łańcuch oddechowy MEOS (mikrosomalny system utleniania alkoholu – uniwersalny, silnie indukowalny układ oparty o cytochrom p450) Katalaza (znaczenie marginalne)

9 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Alkohol etylowy Aldehyd octowy CO 2 i H 2 O ADH AldDH Reakcja disulfiramowa Disulfiram, czernidlak, poch. sulfonylomocznika

10 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Metody oznaczania alkoholu w materiale biologicznym METODA WIDMARKA Prosta, tania, nieswoista, już prawie niestosowana Wykorzystuje redukujące właściwości alkoholu, interferują inne związki o charakterze redukującym METODA ADH stosunkowo droga, nie w pełni swoista oznaczenie ręczne lub zautomatyzowane wykorzystywana w laboratoriach klinicznych, interferują związki o powinowactwie do ADH CHROMATOGRAFIA GAZOWA kosztowny sprzęt, w pełni swoista i dokładna, stosowana powszechnie do celów sądowych

11 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Oznaczanie stężenia alkoholu u żywych osób we krwi żylnej (K) Komendy Wojewódzkie Policji, ZMS-y i Instytut Ekspertyz Sądowych (metoda GC i ADH) na potrzeby dowodowe szpitalne laboratoria na potrzeby kliniczne (metoda ADH np, w wersji firmy Abbott) w powietrzu wydychanym (PW) analizatory osobiste (niska cena, niska jakość) półprzewodnikowe dowodowe

12 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Analizatory dowodowe podręczne utlenianie elektrochemiczne Alcotest 7410, Alcosensor IV, Alcometer stacjonarne spektrofotometria w podczerwieni Alcomat V5.4, Alkometr A 2.0 podręczne utlenianie elektrochemiczne Alcotest 7410, Alcosensor IV, Alcometer stacjonarne spektrofotometria w podczerwieni Alcomat V5.4, Alkometr A 2.0

13 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Pobieranie krwi Tylko uprawnieni pracownicy służby zdrowia Krew pobierana do specjalnych banderolowanych pakietów Protokół pobrania krwi i lekarskiego badania trzeźwości – jest to dowód rzeczowy !!!

14 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Unormowania prawne dotyczące badania żywych na zawartość alkoholu ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.); ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późn. zm.); Kodeks postępowania karnego – obowiązek podejrzanego Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 33, poz. 299 z 2005 r.) Ustawa o zawodzie lekarza Rozporządzenie Ministra Zdrowia o sposobie przeprowadzania badań na zawartość alkoholu z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117); Zarządzenie Komendanta Głównego zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 40). – procedura obowiązująca policjantów Ustawy o urządzeniach pomiarowych i analizatorach – normy techniczne i sposoby ich sprawdzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2003 r.w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu (Dz. U. Nr 67, poz. 626) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730); USTAWAz dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późn. zm.); Wytyczne PTMSiK (stworzone na podstawie istniejącego prawa)

15 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Opiniowanie o stanie trzeźwości Obliczenia retrospektywne i prospektywne (weryfikacja zeznań, ustalanie stężenia w momencie zdarzenia, ustalanie spożytej ilości) Ocena prawidłowości przeprowadzonych badań Ustalanie wpływu alkoholu i/lub ew, leków i narkotyków na poczytalność i funkcje pamięci Ustalanie wpływu przyjmowanych leków na uzyskane wyniki badań na zawartość alkoholu Ustalanie stanu trzeźwości dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości (dochodzenia prokuratorskie, sprawy karne, rzadziej cywilne)

16 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Rachunek retrospektywny Pozwala na oszacowanie stężenia alkoholu w momencie zdarzenia w oparciu o wyniki wykonanych badań (krew, pow. wyd.)  Od momentu zdarzenia do badania upłynęło nie więcej niż 6 godzin  Zdarzenie i badanie przypadały na fazę eliminacji  Stężenie alkoholu wykazane badaniami jest wyższe niż 0,4-0,5%o Warunki wykonywania W praktyce bardzo rzadko wykonywany

17 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa czas C [‰] zakończenie picia co najmniej 1-1,5 h nie więcej niż 5-6 h zdarzenie Wynik + (0,1 do 0,2‰) = możliwy zakres stężeń w momencie zdarzenia Zachowane warunki RR

18 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Niezachowane warunki RR Pomiar zbyt późno po zdarzeniu (więcej niż 5-6 h) Konsumpcja alkoholu na krótko przed zdarzeniem Stężenie alkoholu niższe niż 0,4‰ Konsumpcja alkoholu po zdarzeniu („nadpicie”)

19 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Obliczenia prospektywne Ustalanie stanu trzeźwości na podstawie dowodów osobowych tj. np. zeznań świadków, gdy badania nie zostały przeprowadzone

20 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Obliczenia sprawdzające wersję pijącego Weryfikacja zeznań co do ilości i czasu wypitego alkoholu (czy jest możliwe, że stężenie wykazane badaniami powstało na skutek konsumpcji alkoholu w okolicznościach podawanych przez oskarżonego) okoliczności szczególne: „nieświadome” spożywanie preparatów leczniczych lub słodyczy na alkoholu Picie „z nerwów” po zdarzeniu tzw. „NADPICIE”

21 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Wzór Widmarka A = C x (p x r) C = A/(p x r) C – stężenie alkoholu we krwi [‰] A – ilość alkoholu etylowego w gramach zawarta w organizmie lub w danym napoju A = zaw. EtOH (% obj.) x 0,79 x ilość „setek” Np. 250 ml wódki 40% zawiera 40 x 0,79 x 2,5 = 80 g EtOH p – masa ciała w kilogramach r – współczynnik redukcji masy ciała:  Sztywny: 0,7 dla mężczyzn; 0,6 dla kobiet  Zindywidualizowany obliczony np. wg Alta, Jensena i Seidla

22 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Indywidualny współczynnik „r” Mężczyźni r=0,31608 - (0,00482 x waga w kg) + (0,004632 x wzrost w cm) Kobiety r=0,31223-(0,006446 x waga w kg) + (0,004466 x wzrost w cm)

23 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Cudów nie ma… Jedzenie owoców, picie soków nie powoduje wytwarzania EtOH w organizmie w ilościach mających wpływ na stan trzeźwości Przyjmowanie leków nie zawierających EtOH nie wpływa na odczyt „alkomatu” i wynik badania krwi (leki nie interferują w pomiarach i nie powodują drastycznego zawyżenia wyniku lub utrzymywania się alkoholu w organizmie nienormalnie długo) – choć pewne leki hamują aktywność żołądkowej formy ADH (np. H 2 blokery, kw. acetylosalicylowy)

24 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Środki działające podobnie do alkoholu Ograniczające sprawność psychomotoryczną Związki wymienione w Ustawie o zapobieganiu narkomanii Leki oznaczone jako zmniejszające sprawność psych-mot Razem kilkaset związków Monitorować w praktyce można kilka-kilkanaście (w zależności od klasy laboratorium) – jest to bardzo trudna analiza

25 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr. 179 poz. 1485) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późn. zm.); Kodeks karny („pod wpływem”) i Kodeks wykroczeń („po użyciu”) Kodeks postępowania karnego (obowiązek poddania się badaniu) Ustawa o zawodzie lekarza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. Nr 116, poz. 1104) z nowelizacją z 2004r. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 40). – procedura obowiązująca policjantów

26 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 58, poz. 515) Art. 45 ust. 1 - zakaz prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

27 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Kodeks Wykroczeń Art. 86 § 2 KW – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (grzywna, areszt, ogr. wolności) Art. 87 KW: §1 - prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (grzywna, areszt) § 2 - prowadzenie pojazdu innego niż w wym. w §1 w tych stanach (grzywna, areszt do 14 dni)

28 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Kodeks Karny Art. 178 KK – surowsza o połowę o odpowiedzialność za popełnienie czynu z art. 173, 174 lub 177, gdy sprawca znajduje się w st. nietrzeźwości lub pod wpływem śr. odurzającego Art. 178a KK: §1 - prowadzenie pojazdów mechanicznych w st. nietrzeźwości lub pod wpływem śr. odurzającego (grzywna, ogr. wolności, pozb. wolności do l. 2) § 2 - prowadzenie pojazdu innego niż w wym. w §1 w tych stanach (grzywna, ogr. wolności, pozb. wolności do 1 roku)

29 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Materiał do badania metody przesiewowe (skryning) przy użyciu testerów immunologicznych ślina – badanie „przy drodze” (testery elektroniczne) mocz – testery paskowe metody laboratoryjne (konfirmacyjne) – instrumentalne, swoiste krew (surowica) mocz

30 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Problemy brak definicji prawnej stanu „po spożyciu” i stanu „pod wpływem” (duże rozbieżności interpretacyjne pomiędzy biegłymi) ograniczenie analizy do 5 grup (wymienione w rozporządzeniu) opiaty (morfina – LOQ 20 ng/ml we krwi) kokaina i jej metabolit benzoiloekgonina (LOQ 50 ng/ml) amfetamina i jej analogi (w tym MDMA, LOQ 50 ng/ml) tetrahydrokannabinole (LOQ 2 ng/ml) benzodiazepiny brak ujednolicenia przepisów co do pozostałych substancji (opiniowanie każdorazowo ma charakter indywidualny)


Pobierz ppt "Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawa Warszawa Prace badawcze Wykonywanie oznaczeń alkoholu w materiale biologicznym pobranym podczas autopsji i od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google