Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady realizacji wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 28.08.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady realizacji wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 28.08.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady realizacji wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 28.08.2015 r.

2 RYNEK PRACY CT 8

3  Efektywność zatrudnieniowa – ustalone poziomy minimalne.  Indywidualizacja wsparcia i jego dostosowanie do potrzeb (IPD + profilowanie).  Wsparcie tyko grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  Szkolenia – domyślny tryb zamknięty, potwierdzone certyfikatem, potwierdzanie kompetencji.  Staże – zgodne z PRJPiS (czas trwania, nadzór, ocena, program, koszty).  Zatrudnienie wspomagane poprzez zapewnienie trenera pracy. 3 Aktywizacja zawodowa

4 Wsparcie przedsiębiorczości  Wyłącznie do osób pozostających bez pracy (przede wszystkim w trudnej sytuacji na rynku pracy) – do 20% alokacji na PI 8.iii może być przeznaczone na instrumenty zwrotne dla osób nieznajdujących się w trudnej sytuacji.  Wsparcie bezzwrotne – do 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.  Wsparcie zwrotne - na podstawie badania luki finansowej.  Uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci szkoleń/doradztwa i/lub pomocy finansowej.  Trwałość – minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

5 Opieka nad dziećmi do lat 3  Zgodnie ze standardami wskazanymi w ustawie.  Tylko na terenach, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie.  Możliwość dostosowania miejsc do potrzeb dzieci niepełnospr.  Finansowanie działalności maksymalnie przez 24 m-ce.  Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług nie dłużej niż 12 m-cy.  Wzrost liczby miejsc opieki netto.  Wymagana trwałość - minimum na taki sam okres jak projekt.

6 Adaptacyjność  Wszelkie wsparcie tylko dla MŚP, oparte na zasadach podejścia popytowego, w tym: system gwarantuje przedsiębiorcy możliwość wyboru usług wybór usług następuje wyłącznie przy wykorzystaniu RUR poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza 50% kosztów tej usługi (lub 80% w przypadku preferowanych grup docelowych, branż, sektorów lub typów działalności), poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000,00 zł.

7 Programy outplacementowe  Dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS (cel: podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem).  Wyłączone z zasad podejścia popytowego.  Wymóg kompleksowości (doradztwo zawodowe - obowiązkowo).  Dotacje jedynie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiet, pracowników o niskich kwalifikacjach, 30-).  Minimalny poziom EZ - co najmniej 50%.

8 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE CT9

9 Aktywna integracja Aktywna integracja  Konieczność profilowania interwencji - zróżnicowanie terytorialne, form wsparcia, grupy docelowe.  Efektywność społeczno-zatrudnieniowa.  Preferencje dla partnerstwa, zwłaszcza wielosektorowego.  Preferencje dla grup w najtrudniejszej sytuacji (np. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia).  Wykorzystanie standardów i rozwiązań wypracowanych w projektach EFS (EQUAL, PO KL).  Wsparcie kompleksowe i zindywidualizowane.

10 Usługi społeczne Usługi społeczne  Zwiększenie netto liczby miejsc opieki w lokalnej społeczności.  Wsparcie usług w danym podmiocie max 3 lata.  Wymagana trwałość - minimum na taki sam okres jak projekt.  Możliwość odpłatności za usługi opiekuńcze. Ekonomia społeczna  Ukierunkowanie na tworzenie miejsc pracy w ES.  6 wskaźników dotyczących pracy OWES (skuteczność).  OWES - wymagana akredytacja MPiPS (jakość).  Realizacja przez OWES usług wsparcia ekonomii społecznej, oraz wsparcia dotacyjnego (kompleksowość).

11 EDUKACJA CT 10

12  Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – wzrost netto liczby miejsc.  Wyłącznie na obszarach z rzeczywistymi deficytami w dostępie.  Uwzględniane trendy demograficzne – zapotrzebowanie w perspektywie 3- letniej.  Finansowania działalności bieżącej nowych miejsc – maks. 12 m-cy.  Zachowanie trwałości miejsc - co najmniej 2 lata od zakończenia projektu. Kształcenie ustawiczne  Ograniczenie interwencji do kompetencji cyfrowych i językowych.  Rezygnacja z zastosowania standardu ECDL dla kompetencji cyfrowych. (wprowadzenie standardu z DIGCOMP).  Kursy językowe tylko dla 3 języków (angielski, niemiecki, francuski).  Konieczność zastosowania zewnętrznej certyfikacji. Wychowanie przedszkolne

13 Edukacja ogólna  Zakres: kompetencje kluczowe, nauczanie metodą eksperymentu, Cyfrowa Szkoła, indywidualizacja.  Wsparcie szkół z najsłabszymi wynikami edukacyjnymi.  Uzupełniający charakter interwencji EFS.  Limit wydatków na środki trwałe i C-F (określony w RPO).  Projekty kompleksowe - łączące doposażenie z innymi działaniami.  Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.  Kierowanie wsparcia w ramach indywidualizacji wyłącznie do II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum).

14 Kształcenie zawodowe  Uzupełniający charakter interwencji EFS.  Zastosowanie limitów środków trwałych i C-F.  Konieczność realizacji praktyk i staży zawodowych na zasadach określonych w Wytycznych (jakość staży i praktyk).  Preferencje dla projektów, w których pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji stażu/praktyki.  Zakup wyposażenia zgodnie ze standardem MEN i KOWEZiU.  Współpraca z pracodawcami/przedsiębiorcami.  Wykorzystanie modelu współpracy pracodawców z SSE ze szkołami zawodowymi.  Możliwość tworzenia CKZiU lub podobnych zespołów.

15 Dziękuję za uwagę! Departament EFS Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl


Pobierz ppt "Zasady realizacji wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 28.08.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google