Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST-T standard postępowania 2003/2004 dla studentów V roku AM I WL Dr Zenon Huczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST-T standard postępowania 2003/2004 dla studentów V roku AM I WL Dr Zenon Huczek."— Zapis prezentacji:

1

2 Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST-T standard postępowania 2003/2004 dla studentów V roku AM I WL Dr Zenon Huczek

3 Ostre zespoły wieńcowe (OZW) ACUTE CORONARY SYNDROMES (ACS) alternatywnie: Ostre stany wieńcowe Ostra niewydolność wieńcowa Ostre incydenty wieńcowe Ostre epizody wieńcowe

4 Klasyfikacja ostrych zespołów wieńcowych Typy ostrych zespołów wieńcowych Bez przetrwałego uniesienia ST Z przetrwałym uniesieniem ST OZW z przejściowym uniesieniem ST OZW z obniżeniem ST OZW z odwróceniem załamków T OZW z pseudonormalizacją T OZW ze spłaszczeniem T OZW bez zmian w EKG

5 Co to jest zawał serca ? Definicja rozpoznania zawału serca wg ESC/ACC I)Analiza histopatologiczna II) Typowy wzrost i stopniowy spadek (troponina) lub szybki wzrost i spadek (CK-MB) markerów martwicy, łącznie z przynajmniej jednym z poniższych: Podmiotowe objawy niedokrwienia. Patologiczne załamki Q. Uniesienie lub obniżenie ST. Zabiegi interwencyjne na tt. wieńcowych.

6 MARKERY ZAWAŁU – definicja 2002  Troponina T lub I podwyższona minimum w jednym oznaczeniu przez 24h od początku objawów  CK-MB 1.Wartość CK-MB (najlepiej CK-MB masy) co najmniej przekraczająca normę w minimum dwóch kolejnych oznaczeniach. 2.Wartość CK-MB co najmniej 2-krotnie przekraczająca normę w pojedynczym oznaczeniu w ciągu 24 h od początku objawów.  CK podwyższone co najmniej 2- krotnie ponad normę (tylko przy braku możliwości oznaczenia w/w)

7 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE 12 odprowadzeniowe EKG Ból wieńcowy w spoczynku Zawał serca bez załamka Q Zawał serca z załamkiem Q Niestabilnachorobawieńcowa Bez uniesienia STZ uniesieniem ST wstępne (przyjęcie) Rozpoznanie końcowe (wypis)

8 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE 12 odprowadzeniowe EKG Ból wieńcowy w spoczynku Zawał bez uniesienia ST (NSTEMI) Zawał z uniesieniem ST (STEMI) Niestabilnachorobawieńcowa Bez uniesienia STZ uniesieniem ST wstępne (przyjęcie) Rozpoznanie końcowe (wypis)

9 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE  Niestabilna dławica piersiowa  Zawał serca z uniesieniem ST-T  Zawał serca bez uniesieniem ST-T  Nagły zgon wieńcowy

10 Końcowa diagnoza epizodu będącego powodem przyjęcia  zawał z uniesieniem ST- STEMI  zawał bez uniesienia ST- NSTEMI [ alternatywnie: zawał Q lub non-Q ]  zawał z BBB/typ nieokreślony  niestabilna choroba wieńcowa- UA  bóle w klp nie związane z niedokrwieniem

11 ZAWAŁ – sytuacje szczególne  U pacjenta z rozpoznanym zawałem przy przyjęciu- kryterium rozpoznania dorzutu jest wzrost CK-MB o minimium 50 % poprzedniej wartości  Zawał w ciągu 24h po PCI- wartość CK-MB minimum 3x > norma, bez zmian w ekg/objawów  Zawał w ciągu 24h po CABG- wartość CK-MB minimum 5x > norma + nowe załamki Q minimum 10x > norma bez zał. Q

12

13

14

15 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Wybór terapii przy przyjęciu Ból wieńcowy w spoczynku Bez przetrwałego uniesienia STZ przetrwałym uniesieniem ST Leczenie farmakologiczne – bez trombolizy U części chorych (średniego i wysokiego ryzyka) – koronarografia Leczenie inwazyjne (pierwszy wybór) lub Tromboliza lub Tromboliza + leczenie inwazyjne

16 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Strategia postępowania OZW Badanie przedmiotowe EKG Badania biochemiczne Przetrwałe uniesienie ST Pierwotna Angioplastyka lub – w gorszym razie - fibrynoliza LECZYĆ ZACHOWAWCZO (oddział intensywnej opieki kardiologicznej) czy LECZYĆ INWAZYJNIE (kardiologia inwazyjna) Bez przetrwałego uniesienia ST STRATYFIKACJA RYZYKA...

17 Troponina I Mioglobina CK-MB masa ® 13 minut

18 NOWE MARKERY...  Białka wiążące kwasy tłuszczowe (H-FABP)  Izoenzym fosforylazy glikogenu (GPBB)  Lekkie i ciężkie łańcuchy miozyny  Cholina oznaczana w pełnej krwi  Albumina modyfikowana niedokrwieniem  CRP  BNP  VEGF  HGF Bobilewicz D, Opolski G, Filipiak KJ. Markery biochemicznego uszkodzenia mięśnia sercowego. W: Ostre zespoły wieńcowe (Opolski, Filipiak, Poloński) 2002

19 Stężenie troponiny I a ryzyko zgonu w ostrych zespołach wieńcowych 1 1,7 3,4 3,7 6 7,5 0 do < 0.40.4 do <1.01.0 do < 2.02.0 do < 5,05.0 do < 9.0ł 9.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 troponina I (ng/ml) Antman EM et al. NEJM 1996;335:1342 8311741481345067 śmiertelność 42-dniowa (% chorych) RR 1.81.03.53.96.27.8

20 Klasyfikacja TIMI risk score  Wiek > 65 lat  Ciężkie objawy dławicy ( >2 epizodów w 24 h)  Co najmniej 3 czynniki ryzyka w wywiadzie (uprzedni wywiad wieńcowy, cukrzyca, hipercholesterolemia, NT, palenie papierosów)  >50% zwężenie t. wieńcowej w wywiadzie  przyjmowanie ASA w czasie uprzednich 7 dni  wzrost markerów martwicy miokardium  obniżenie odcinka ST-T w EKG 0-2 pkt 3-4 pkt 5-7 pkt NISKIEŚREDNIE WYSOKIE ryzykoryzyko ryzyko zgonuzgonu zgonu

21 Zgon/zawał serca/potrzeba rewaskularyzacji w ciągu najbliższych 2 tygodni

22 MARKERY RYZYKA W OZW MARKERY OSTREGO RYZYKA MARKERY DŁUGOTERMINOWEGO RYZYKA MARKERY RYZYKA ZAKRZEPU (markery ryzyka zamknięcia naczynia) MARKERY BIOLOGICZNE MARKERY KLINICZNE MARKERY ANGIOGRAFICZNE

23 MARKERY RYZYKA W OZW MARKERY OSTREGO RYZYKA Nawracająca dławica piersiowa Obniżenie odcinka ST Dynamiczne zmiany odcinka ST Podwyższone stężenia troponin Skrzeplina widoczna w angiografii MARKERY RYZYKA ZAKRZEPU (markery ryzyka zamknięcia naczynia)

24 MARKERY RYZYKA W OZW MARKERY DŁUGOTERMINOWEGO RYZYKA MARKERY BIOLOGICZNE MARKERY KLINICZNE MARKERY ANGIOGRAFICZNE Wiek chorego Wywiad przebytego: zawału serca / CABG Współistniejące choroby: cukrzyca / niewydolność serca / nadciśnienie tętnicze

25 MARKERY RYZYKA W OZW MARKERY DŁUGOTERMINOWEGO RYZYKA MARKERY KLINICZNE MARKERY BIOLOGICZNE MARKERY ANGIOGRAFICZNE Podwyższona kreatynina/ obniżony klirens kreatyniny (NIEWYDOLNOŚĆ NEREK) Podwyższone: CRP / fibrynogen / interleukina-6 (STAN ZAPALNY)

26 MARKERY RYZYKA W OZW MARKERY DŁUGOTERMINOWEGO RYZYKA MARKERY KLINICZNE MARKERY ANGIOGRAFICZNE MARKERY BIOLOGICZNE Dysfunkcja lewej komory w wentrykulografii Zmiany wielonaczyniowe w koronarografii

27 OZW bez uniesienia ST Algorytm postępowania ESC 2002 KLINICZNE PODEJRZENIE OZW Wywiad, objawy kliniczne, cechy bólu wieńcowego KLINICZNE ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE: zwrócić uwagę na obecność wad zastawkowych (stenoza aortalna, tętniak rozwarstwiający aorty), kardiomiopatii przerostowej, niewydolności serca oraz chorób płuc EKG Porównać z poprzednimi zapisami (istotne zwłaszcza u chorych z uprzednim wywiadem wieńcowym Oraz z cechami przerostu lewej komory !) Przetrwałe uniesienie ST PTCA lub rozważyć transport do PTCA lub fibrynoliza Bez przetrwałego uniesienie ST

28 OZW bez uniesienia ST Algorytm postępowania ESC 2002 – c.d. DALSZE POSTĘPOWANIE Równolegle: BADANIA LABORATORYJNE: markery uszkodzenia miokardium (zawał czy niestabilna choroba wieńcowa ?) morfologia krwi obwodowej (niedokrwistość ?) KOLEJNE ZAPISY EKG: ewentualnie badanie EKG w celu poszukiwania alternatywnych przyczyn bólu w klatce piersiowej PODANIE LEKÓW: ASA 300 mg klopidogrel 300 - 600 mg LMWH (enoksaparyna s.c.) – 0.5 mg/kg m.c. i.v. + 1 mg/kg m.c. x 2/d beta-adrenolityk – metoprolol lub bisoprolol w przypadku bólu – doustne lub dożylne azotany (morfina) OCENA RYZYKA (DALSZA STRATYFIKACJA RYZYKA)

29 OZW bez uniesienia ST Algorytm postępowania ESC 2002 – c.d. OCENA RYZYKA WYSOKIE RYZYKO NISKIE RYZYKO bez przetrwałego niedokrwienia bez nawrotu bólu bez obniżenia ST w EKG z ujemnym / spłaszczonym T w EKG bez zmian w EKG z ujemnym wynikiem troponiny Podaj inhibitor receptora GP IIb/IIIa transport do pracowni hemodynamicznej Ponowne oznaczenie troponin Po 6-12 h Wynik dodatni Wynik dwukrotnie ujemny DALSZE LECZENIE: odstawić LMWH kontynuacja: ASA, klopidogrel, beta- adrenolityki, leki wieńcowe DIAGNOSTYKA: Test wysiłkowy Echokardiografia obciążeniowa Scyntygrafia wysiłkowa

30 Standardy ESC 2002 Chorzy wysokiego ryzyka – ASA, LMWH, klopidogrel, inhibitor GP IIb/IIIa + szybkie wdrożenie strategii inwazyjnej – CHORZY Z: 1. przetrwałym niedokrwieniem 2. dynamicznymi zmianami ST 3. obniżeniem ST 4. nawracającym bólem 5. dodatnim testem troponinowym 6. niestabilni hemodynamicznie 7. ze złożonymi komorowymi zaburzeniami rytmu 8. po zawale z objawami ponownej niestabilności wieńcowej 9. z cukrzycą 10. obraz EKG utrudniający interpretację odcinka ST

31 Komu podać inhibitor GP IIb/IIIa ?  Intensywne leczenie – ASA, LMWH, inhibitor GP IIb/IIIa + szybkie wdrożenie strategii inwazyjnej:  0-2 pkt. Antmana – niekoniecznie...  3-4 pkt. Antmana - raczej tak...  5-7 pkt. Antmana - tak !!!

32 Standardy ESC 2002  EBM – wczesne podanie = zmniejszenie ryzyka zgonu i progresji w kierunku zawału serca – I klasa zaleceń – wszyscy chorzy Kwas acetylosalicylowyA Heparyny drobnocząsteczkoweA KlopidogrelA Beta-adrenolitykB Heparyna niefrakcjonowanaB CHORZY PODWYŻSZONEGO RYZYKA (II klasa): Inhibitor GP IIb/IIIaA

33 Standardy ESC 2002  EBM – wczesne podanie = zmniejszenie niedokrwienia – I klasa zaleceń Beta-adrenolitykiA Heparyny drobnocząsteczkoweA KlopidogrelB CHORZY PODWYŻSZONEGO RYZYKA (II klasa): Inhibitor receptorów GP IIb/IIIaA

34 Standardy amerykańskie 2002  KLASA I zaleceń – jakość dowodu „A”: ASA wszystkim chorym bez przeciwwskazań + kontynuacja leczenia przewlekle do końca życia Klopidogrel dodatkowo oprócz ASA przez miesiąc (przez 9 miesięcy – jakość dowodu „B”) u wszystkich chorych z wyjątkiem tych, przeznaczonych w ciągu 5- 7 dni do operacji CABG Podawanie LMWH s.c. lub UFH i.v. u wszystkich chorych Podawanie antagonistów GP IIb/IIIa u wszystkich chorych kwalifikowanych do leczenia inwazyjnego

35 R = H TIKLOPIDYNA

36 R = CO 2 CH 3 KLOPIDOGREL

37 Co różni tiklopidynę od klopidogrelu ?  TIKLOPIDYNA  Dawkowana 2 razy na dobę  Wolniejszy czas działania (optimum działania po 3-4 dniach)  Więcej działań niepożądanych (neutropenia)  KLOPIDOGREL  Dawkowany raz dziennie  Szybszy czas działania (po kilku godzinach)  Mniej działań niepożądanych (neutropenia)

38 Standardy ACC/AHA 2002  JAK LECZYĆ CHORYCH PO OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH bez przetrwałego uniesienia ST ?

39 Standardy ACC/AHA 2002  KLASA I zaleceń – jakość dowodu „A”: ASA wszystkim chorym bez przeciwwskazań - kontynuacja leczenia przewlekle do końca życia, dawka 75 mg(Europa!)- 325 mg/d Klopidogrel zamiast ASA do końca życia u chorych nie tolerujących ASA Klopidogrel (75 mg/d) jako dodatek do ASA u wszystkich chorych przez miesiąc („A”) do 9 miesięcy po incydencie („B”) Beta-adrenolityk przewlekle u wszystkich chorych bez przeciwwskazań („B”) statyna – aby osiągnąć LDL-cholesterol<100 mg/dl (czy tylko w tej grupie ?) Inhibitor ACE – u chorych z EF<40% lub NT lub cukrzycą (czy tylko u takich chorych ?)

40 Standardy ACC/AHA 2002  KLASA I zaleceń – jakość dowodu „C”: Podawanie objawowych leków wieńcowych (azotany, antagoniści wapnia) u chorych, u których nie wykonano rewaskularyzacji lub u których nadal występują dolegliwości pomimo wykonanej rewaskularyzacji Przepisanie wszystkich chorym NTG podjęzykowo lub w sprayu z wyjaśnieniem potencjalnego zastosowania w przypadku bólu wieńcowego Poinformowanie pacjenta przed wypisem o sposobie zachowania się w razie wystąpienia dolegliwości dławicowych i nauczenia rozpoznawania objawów zawału serca

41

42

43

44  (-)  (+) STANDARD POSTĘPOWANIA w CSK AM „CHEST PAIN UNIT” SYSTEM STANDARD POSTĘPOWANIA w CSK AM „CHEST PAIN UNIT” SYSTEM  Pacjent Z BÓLEM W KLATCE PIERSIOWEJ w IP Kwalifikacja do pierwotnej angioplastyki wieńcowej (( lekarz kardiologii inwazyjnej 3722 i/lub lekarz OIOK 2815, 2919) Kwalifikacja do OIOK (( lekarz OIOK 2815, 2919) jeżeli możliwe: weryfikacja echokardiograficzna odcinkowych zaburzeń kurczliwości po porozumieniu z lekarzem OIOK 2815, 2919 Domniemanie wieńcowego charakteru bólu (lekarz IP) Szybki test diagnostyczny (triada: mioglobina, troponina, CK-MB)  Transport do OIOK Diagnostyka innych przyczyn bólu Ponowna weryfikacja „testem triady” (lub samą troponiną) oraz EKG po 3 h  Transport do Pracowni Kardiologii Inwazyjnej  (+) /(-)  CHEST PAIN UNIT rozważ podanie: ASA, heparyna drobnocząsteczkowa, beta-drenolityk, azotan  CHEST PAIN UNIT rozważ podanie: ASA, heparyna drobnocząsteczkowa, beta-drenolityk, azotan Podaj: ASA 325 mg, ewentualnie morfina Podejrzenie OZW – brak ewidentnych zmian w EKG OZW bez przetrwałego uniesienia odcinka ST-T (inne zmiany) OZW z przetrwałym uniesieniem odcinka ST-T Ból w klatce piersiowej z małym prawdopodobieństwe m OZW Postępowanie oparte o rutynową stratyfikację ryzyka chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i jej implikacje kliniczne  Ocena EKG (lekarz IP, konsultacja OIOK)

45 Grenadierów Szpital Bielański Bródno PRACOWNIE HEMODYNAMICZNE W WARSZAWIE IK Anin WAM IK Spartańska CSK MSWiA Banacha

46 Wczesne rozpoznanie OZW CZAS Nowoczesne leczenie zgodnie ze standardami postępowania KOMPETENCJA System transportu chorych do ośrodków kardiologii inwazyjnej LOGISTYKA OPTYMALNE LECZENIE OZW 2002

47 Opolski G, Filipiak KJ, Poloński L (red.) Ostre Zespoły Wieńcowe Urban&Partner 2002


Pobierz ppt "Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST-T standard postępowania 2003/2004 dla studentów V roku AM I WL Dr Zenon Huczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google