Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabella Nyka, Marek Krasuski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabella Nyka, Marek Krasuski"— Zapis prezentacji:

1 Izabella Nyka, Marek Krasuski
Podstawy procesu rehabilitacji z Kliniki Rehabilitacji AM w Warszawie p.o. Kierownika Kliniki: dr n med. Marek Krasuski

2 Rehabilitacja (łac. re - znów, na nowo, przeciw; habilis - sprawny, należyty, stosowny) jest nieodzowną składową rozwoju socjalnego każdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja oznacza zespól działań, którego celem jest przywrócenie lub kształtowanie u człowieka niepełnosprawnego utraconych optymalnych funkcji biologicznych, rodzinnych i społecznych. Rehabilitacja (lac. re - znów, na nowo, przeciw; habilis - sprawny, nale¿yty, stosowny) jest nieodzowna skladowa rozwoju socjalnego kazdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja oznacza zespól dzialan, którego celem jest przywrócenie lub ksztaltowanie u czlowieka niepelnosprawnego

3 Podstawy procesu rehabilitacji
Medyczny aspekt jest pierwszoplanowym działaniem całego procesu rehabilitacji. Rozwój metod diagnostycznych i leczniczych powoduje ratowanie życia i zdrowia w przypadkach bardzo trudnych, które jeszcze niedawno kończyły się śmiertelnie. Jednak nie zawsze udaje się w pełni przywrócić wszystkie funkcje człowieka do stanu wyjściowego. Coraz to większe grupy osób czasowo lub stale niepełnosprawnych stały się motorem dla rozwoju nowocześnie rozumianej rehabilitacji, jako wieloaspektowego szerokiego procesu społecznego.

4 Podstawy procesu rehabilitacji
Twórcami współczesnego, polskiego modelu rehabilitacji byli Profesorowie Wiktor Dega z Poznania i Marian Weiss z Konstancina. Polski model rehabilitacji zyskał akceptacje Biura Europejskiej Światowej Organizacji Zdrowia i w roku 1970 został uznany jako godny do naśladowania. Prof. dr hab. Marian Weiss ( ) Prof. dr hab. Wiktor Dega ( ) Prof. Dega i Weiss, Konstancin, 1963r

5 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja rozumiana jest jako ciągły, trwający proces społeczny, wynikający z działania różnych instytucji samorządowych, ogólnopaństwowych, charytatywnych i fundacji. Jej celem jest stworzenie takich warunków, by osoba niepełnosprawna mogła powrócić do pełni zdrowia, a w wypadku braku takiej możliwości, wykształciła właściwe mechanizmy kompensacyjne i adaptacyjne, które zastąpiłyby utracone funkcje organizmu.

6 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja powinna umożliwić szybki powrót osoby niepełnosprawnej do rodziny i całego społeczeństwa. Osiągniecie tego celu możliwe jest poprzez realizacje zadań rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Motorem rehabilitacji społecznej i zawodowej staje się wieloaspektowa, wczesna rehabilitacja lecznicza.

7 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja jest więc procesem wymagającym ciągłej dynamicznej integracji i wzajemnego przenikania się w zakresie postępowania leczniczego i działań społecznych, obejmujących niepełnosprawnych i sprawnych, kształcenia zawodowego i odpowiedniego postępowania pedagogicznego wśród osób niepełnosprawnych.

8 Podstawy procesu rehabilitacji
Procesem naturalnym w rozwoju społeczeństwa powinna być pełna integracja osób sprawnych i niepełnosprawnych. Ta wielowątkowość pojęcia rehabilitacji nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób: po skomplikowanych, wielonarządowych urazach, ze schorzeniami prowadzącymi do dysfunkcji wielu organów, z trwałymi uszkodzeniami narządów, czy chorobami przewlekłymi.

9 Podstawy procesu rehabilitacji
Umocowaniem prawnym obecnego kształtu i funkcjonowania rehabilitacji jest m.in. ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art.7).

10 Podstawy procesu rehabilitacji
Pod pojęciem rehabilitacji leczniczej (medycznej) rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Stały rozwój nowoczesnych technik diagnostycznych, leczniczych, stała kontrola procesu leczniczego, regeneracyjnego pozwala na ograniczenie skutków trwania choroby. Rehabilitacja lecznicza musi stymulować cały proces leczniczy głównie poprzez aktywność ruchową i psychiczną.

11 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacji psychiczna musi zawierać takie elementy, które doprowadzą do powstania profilaktyki inwalidztwa. Rehabilitacja psychiczna pozwala zachować wiarę osoby niepełnosprawnej w poprawę sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej. W przypadku trwalej utraty niektórych funkcji organizmu, odpowiednie postępowanie psychologiczne musi doprowadzić do poznania i zaakceptowania swojego "nowego" ciała.

12 Podstawy procesu rehabilitacji
Podstawą rehabilitacji, a zwłaszcza trwałych uszkodzeń morfologicznych lub utraty funkcji organizmu są elementy kompensacyjne i adaptacyjne.

13 Podstawy procesu rehabilitacji
Kompensacją nazywamy proces, który wyzwala naturalne możliwości zastępcze jakie istnieją w każdym organizmie żywym. Innymi słowy, kompensacja to zdolność do całkowitego lub częściowego wyrównania skutków działania czynników szkodliwych. Kompensacja dotyczyć może zaburzeń dynamicznych, statycznych, czynnościowych oraz statyczno-dynamicznych. Ze zjawiskiem kompensacji wiąże się proces adaptacyjny.

14 Kompensacja Przykładem kompensacji jest proces pojawiania się skrzywień wtórnych kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym w pierwotnej skoliozie odcinka piersiowego.

15 Podstawy procesu rehabilitacji
Adaptacją nazywamy umiejętność dostosowania się człowieka do warunków socjalnych i stanu morfologicznego, który trzeba przyjąć za utrwalony. Adaptacja umożliwia wiec przystosowanie się do zmniejszonej sprawności ważnych narządów w następstwie choroby lub urazu.

16 Adaptacja Przykładem adaptacji jest proces przystosowania się człowieka z porażeniami do pozycji siedzącej w wózku, dla zachowania możliwości poruszania się i samodzielnego funkcjonowania.

17 Podstawy procesu rehabilitacji
Odpowiednio sterowana lub wykorzystana adaptacja umożliwia uzyskanie jak najbardziej optymalnego wyniku końcowego leczenia. Za najważniejsze w procesie adaptacyjnym uważa się uzyskanie samodzielności życiowej; tej szeroko rozumianej, a wiec zarówno w czynnościach dnia codziennego, jak i w czynnościach zawodowych, społecznych i rodzinnych. Adaptacji czyli przystosowaniu podlega sfera duchowa (umysłowa) i organiczna człowieka.

18 Podstawy procesu rehabilitacji
Przedmiotem rehabilitacji jest leczenie dysfunkcji organizmu będących następstwami zmian pourazowych, chorób spowodowanych wadami wrodzonymi, chorobami zapalnymi tkanki łącznej, chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, schorzeń narządu ruchu (chorób kości, stawów i mięśni), schorzeń onkologicznych, schorzeń układu oddechowego, schorzeń układu krążenia, chorób narządów zmysłu, a także współdziałanie w leczeniu chorób laryngologicznych, ginekologicznych, w położnictwie i w psychiatrii.

19 Podstawy procesu rehabilitacji
W realizacji procesu rehabilitacji wykorzystuje się szereg specjalistycznych metod i technik. Głównie zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, metody hydrobalneologiczne, uzdrowiskowe oraz metody specjalne stworzone dla leczenia niektórych chorób, z wykorzystaniem indywidualnych technik opracowanych autorsko przez specjalistów fizjoterapii i lekarzy (metody Bobatów, Vojty, McKenzie’go, PNF, DBC i in.). Uzupełnieniem powyższych działań leczniczych jest psychoterapia, terapia logopedyczna i terapia zajęciowa.

20 Podstawy procesu rehabilitacji
Stały rozwój nauk medycznych, potrzeby praktyczne i organizacyjne, powodują, że dla potrzeb rehabilitacji leczniczej powstają ośrodki specjalistyczne zajmujące się rehabilitacją ogólną, rehabilitacją narządu ruchu (wieloprofilową, traumatologiczną, ortopedyczną), rehabilitacją neurologiczną, reumatologiczną, onkologiczną, kardiologiczną i pediatryczną. Powstają też ośrodki rehabilitacji psychiatrycznej, rehabilitacji zawodowej, rehabilitacji dla osób upośledzonych umysłowo, ociemniałych czy niedosłyszących.

21 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja realizuje zasadę leczenia człowieka, a nie tylko jego chory narząd czy chorobę.

22 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja ściśle wiąże się z pojęciem osoby niepełnosprawnej

23 Niepełnosprawność Niepełnosprawność jest pojęciem złożonym i niejednoznacznym, o wielorakim wymiarze, dotyczącym głównie ograniczeń funkcjonalnych. Ma wymiar medyczny, socjalny, społeczny, prawny, socjologiczny, polityczny, ekonomiczny, statystyczny a także ustawodawczy. Najczęściej używa się tego określenia w stosunku do osób, które mają różnie nasilone dysfunkcje fizyczne bądź umysłowe.

24 Niepełnosprawność Pojęcie „osoby niepełnosprawnej” wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ, Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione w Deklaracji odnosi się do wszystkich osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin. W roku 1980 Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła i przyjęła międzynarodową klasyfikację uszkodzeń, upośledzeń i niepełnosprawności.

25 Niepełnosprawność Uszkodzenie (impairment) oznacza utratę lub odstępstwo od normy w obrębie struktury lub funkcji anatomicznej, fizjologicznej lub psychologicznej człowieka. Upośledzenie (handicap) oznacza utratę lub ograniczenie możliwości uczestniczenia w życiu społeczeństwa, w tym samym stopniu co inni obywatele. Termin ten raczej uwidacznia konflikt pomiędzy osobą niepełnosprawną a jej środowiskiem, zwraca także uwagę na braki w środowisku i działaniach społecznych, dotyczących głównie informacji, komunikacji czy edukacji, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestnictwo na równych zasadach. Niepełnosprawność (disability) należy rozumieć jako ograniczenie lub brak zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, a wynikający z jakichkolwiek okresowych lub trwałych uszkodzeń.

26 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja społeczna jest procesem, który zmierza do przywrócenia samodzielności społecznej osobie, która jest jej pozbawiona, a tym samym znajduje się poza nawiasem normalnego życia społecznego. Celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Każdy członek społeczności ma prawo korzystać ze zdobyczy jakie to społeczeństwo wypracowało.

27 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja społeczna obejmuje też edukację osób zdrowych w zakresie koniecznym dla zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych i akceptacji ich jako normalnych pełnoprawnych członków społeczeństwa. Proces ten musi objąć rodziny osób niepełnosprawnych, by jako pierwsze zaakceptowały osobę niepełnosprawną w domu i stworzyły jej korzystne warunki życia w rodzinie.

28 Podstawy procesu rehabilitacji
W sierpniu 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, która mówi, ze osoby niepełnosprawne maja prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Karta zobowiązuje rząd do corocznego informowania Sejmu o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

29 Podstawy procesu rehabilitacji
Podstawą rehabilitacji społecznej jest proces integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych. Integracja obejmuje także sfery duchowe (wzajemne rozumienie i poszanowanie się) oraz fizyczne. W architekturze integracja polega na takim konstruowaniu form architektonicznych i urbanistycznych by były one na równi dostępne zarówno dla sprawnych jak i niepełnosprawnych.

30 Podstawy procesu rehabilitacji
Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych i zespołach ćwiczeń fizycznych, usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz innych zespołach aktywności społecznej.

31 Podstawy procesu rehabilitacji
Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami, stwarzającymi osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapie zajęciową.

32 Podstawy procesu rehabilitacji
Formą aktywnej rehabilitacji są turnusy rehabilitacyjne. Zajęcia te maja na celu organizację aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych, połączonego z usprawnianiem ruchowym, edukacyjnym i psychologicznym. Mają one na celu wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie sprawności i poprawę sprawności ogólnej osób niepełnosprawnych.

33 Podstawy procesu rehabilitacji
Według ustawy nr 123 z dn (i uzup.) Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia określa na drodze rozporządzeń szczegółowe zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej i turnusów rehabilitacji.

34 Podstawy procesu rehabilitacji
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przez: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Władze Samorządu lokalnego, Instytucje pozarządowe

35 Podstawy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja zawodowa zajmuje się przywróceniem zdolności do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Możliwości zarobkowania, twórczego działania są naturalną potrzebą człowieka. Praca staje się główną determinantą jakości życia. Z kolei poprawa jakości życia sprzyja doskonaleniu jakości pracy.

36 Podstawy procesu rehabilitacji
Rolą rehabilitacji zawodowej jest zrealizowanie poprzez naukę zawodu możliwego do wykonywania, przy istniejącej dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. Może to być preorientacja zawodowa, czy kształcenie dzieci i młodzieży od podstaw, w zakresie pracy zawodowej.

37 Podstawy procesu rehabilitacji
Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego. Rolą rehabilitacji zawodowej będzie też odpowiednie przystosowanie stanowisk pracy dla ludzi niepełnosprawnych, tworzenie warunków pracy chronionej, a w szczególnie trudnych sytuacjach stworzenie warunków do pracy chałupniczej czy pracy w oparciu o internet.

38 Podstawy procesu rehabilitacji
Celem rehabilitacji pedagogicznej jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego wykształcenia na poziomie elementarnym, zawodowym, licencjackim i wyższym. Rehabilitacja pedagogiczna ukierunkowana jest na dzieci, które nie mogą kształcić się w warunkach normalnych. Kształcenie może odbywać się w warunkach szkół integracyjnych, szkół specjalnych lub w domu dziecka. Rehabilitacja pedagogiczna powinna obejmować też dzieci zdrowe, by nauczyły się traktować potrzeby osób niepełnosprawnych w sposób naturalny, nauczyły się tolerancji i wzajemnego poszanowania praw.

39 Podstawy procesu rehabilitacji
Wyniki procesu rehabilitacji wpływają na ocenę jakości życia. Bez wątpienia jakość życia związana jest też z poziomem gospodarczym kraju, warunkami życia całego społeczeństwa. Pojęcie jakości życia [Quality of Life (QoL)] jest niejednoznaczne. Wielu badaczy określa ten termin inaczej. W ocenie jakości życia bierze się pod uwagę rozmaite aspekty, takie jak odczucia fizyczne, zdrowotne, duchowe, społeczne, kulturowe, materialne, czy estetyczne. Dokonuje się oceny obiektywnej i subiektywnej jakości życia. Jakość życia to kategoria filozoficzna, obejmująca wartości materialne, niematerialne i duchowe.

40 Podstawy procesu rehabilitacji
Do pierwszych badaczy jakości życia ujmowanego od tej właśnie subiektywnej strony należy zaliczyć A.Campbella. Uważał on, że wskaźniki, które dotyczą warunków życia nie mogą zastąpić wskaźników dotyczących zadowolenia z życia. Campbell zaproponował siedmiostopniową skalę ocen, w celu określenia poziomu zadowolenia z następujących dziedzin życia: małżeństwo, życie rodzinne, zdrowie, sąsiedztwo, przyjaciele i znajomi, praca zawodowa i domowa, życie w USA, miejsce zamieszkania, standard życia, czas wolny, wykształcenie i jego przydatność, mieszkanie i bezpieczeństwo finansowe.

41 Podstawy procesu rehabilitacji
Twórcy Polskiej Szkoły Rehabilitacji, Dega i Weiss, nie nazwali oceny wyników leczenia w kompleksowej rehabilitacji wartością jakości życia (QoL), ale poprawą zdrowia i warunków funkcjonowania (oceną funkcjonalną leczenia). Znalezienie pracy w nowych warunkach egzystencji (po amputacji, z porażeniem lub niedowładem kończyn), odnalezienie wartości życia rodzinnego, akceptacja przez rodzinę osoby niepełnosprawnej nie są niczym innym jak właśnie dążeniem do dobrostanu fizycznego i duchowego i poprawieniem swojej jakości życia.

42 Miejsce rehabilitacji w ochronie zdrowia

43 Miejsce rehabilitacji w ochronie zdrowia

44 Miejsce rehabilitacji w ochronie zdrowia

45 Dziękuję za uwagę ! Oscar Pistorius


Pobierz ppt "Izabella Nyka, Marek Krasuski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google