Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO
PROJEKT ORGANIZACJI SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO W KALISZU opracowanie: Jadwiga Płuska

2 STRUKTURA SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWGO W KALISZU
MOI i DZ Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego FDZ Forum Doradztwa Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli OWU Ośrodek Wspierania Uzdolnień w Młodzieżowym Domu Kultury Doradca zawodowy - prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej Doradca zawodowy - nauczyciel konsultant Doradca zawodowy - udzielenie indywidualnych porad uczniom i rodzicom

3 Akty normatywne

4 USTAWA o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity)
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:    14) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.) § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z dnia 29 lipca 2003 r.) § 17. 3.  Centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego może ponadto zatrudniać doradców zawodowych, prowadzących poradnictwo w zakresie kształcenia i dokształcania osób dorosłych, oraz innych specjalistów, stosownie do potrzeb.

7 USTAWA o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity)
4 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Art. 2.  System oświaty obejmuje: 3) placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

8 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach § 2. Placówkami oświatowo-wychowawczymi są: 1) placówki wychowania pozaszkolnego: młodzieżowe domy kultury.

9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.) § 15. 2.W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy.

10 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej… § 13. 2. Do obowiązkowych zadań wojewódzkich placówek doskonalenia należy: 3) przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą; 4) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek; 6) współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 9) wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli.

11 STRUKTURA SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO W KALISZU
MOI i DZ Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego FDZ Forum Doradztwa Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli OWU Ośrodek Wspierania Uzdolnień w Młodzieżowym Domu Kultury Nauczyciel konsultant ODN - doradca zawodowy LIDER v-dyrektor CKP v-dyrektor MDK Nauczyciele zawodu Doradca zawodowy Nauczyciele Prowadzący zajęcia Doradcy zawodowi Nauczyciel konsultant ODN Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Psychologowie, Rady Pedagogiczne, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Dzieci w wieku przedszkolnym, Dzieci i młodzież w wieku szkolnym Uczniowie wszystkich typów i rodzajów szkół, Nauczyciele Adresaci doradztwa

12 Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego
Cele: Wspieranie uczniów w wyborze zawodu, kierunku kształcenia oraz aktywnego planowania drogi edukacyjnej i zawodowej. Pomoc uczniom w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy, wskazanie możliwości dalszego samodoskonalenia. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

13 Kierunki działania: Wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie przedsięwzięć w zakresie edukacji dla rynku pracy, prowadzone przez poszczególne szkoły: wprowadzanie w świat zawodów, przedstawiając ich charakterystykę oraz właściwe im ścieżki edukacyjne przygotowanie uczniów – przyszłych absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania stosownych dokumentów, poznania zasad poruszania się po rynku i mechanizmów nim rządzących, zdobywanie praktycznych umiejętności w pracowni symulacji działalności gospodarczej, w tym między innymi: zawierania umów, sporządzania dokumentów i innych, organizowanie dni kariery zawodowej we współpracy z pracodawcami, szkołami i placówkami.

14 Kierunki działania: Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Zawodowej: gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych, tworzenie multimedialnych informacji z dostępem do Internetu, tworzenie baz danych o lokalnych firmach i pracodawcach w branży, w której CKP kształci, przygotowanie informatora o ofercie edukacyjnej CKP i zawodach, w których uczy.

15 Ośrodek Wspierania Uzdolnień w Młodzieżowym Domu Kultury
Cele: Kształtowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań artystycznych i technicznych. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania w zakresie kultury, sztuki, sportu i rekreacji. Przygotowanie wychowanków do organizowania sobie i innym wolnego czasu. Kształtowanie postawy świadomych i aktywnych odbiorców kultury. Zapobieganie demoralizacji młodzieży szczególnie narażonej na negatywny wpływ środowiska. Wyrabianie u dzieci niedostosowanych społecznie, umiejętności realizacji norm, postaw i ról społecznie pożądanych. Rozwijanie u uczestników poszanowania dla kultury polskiej przy jednoczesnym otwarciu się dla kultury Europy i świata.

16 zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
Kierunki działania: zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, nauka gry na keyboardach i na gitarach. zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków, zespół wokalny, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, sekcja fotograficzna, sporty wodne: kajakarstwo, żeglarstwo turystyczne, windsurfing, grupy teatralne, szkutnictwo.

17 Forum Doradztwa Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
Cele: Doskonalenie nauczycieli realizujących zadania z doradztwa zawodowego. Wspieranie rad pedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

18 Kierunki działania: Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie:
warsztatów służących doskonaleniu umiejętności doradczych, seminariów, szkoleń służących promowaniu znaczenia działań z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej w szkolnictwie, konferencji naukowo – dydaktycznych o zasięgu regionalnym, konwersatoriów służących wymianie doświadczeń i dzielenia się wiedzą z innymi.

19 Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6 Kontakt: Irena Cicha - wicedyrektor CKP w Kaliszu tel lub doradztwo_zawodowe.republika.pl

20 Ośrodek Wspierania Uzdolnień w Młodzieżowym Domu Kultury Kalisz, ul
Ośrodek Wspierania Uzdolnień w Młodzieżowym Domu Kultury Kalisz, ul. Fabryczna 13-15 Kontakt: Beata Paszak – wicedyrektor MDK tel

21 Forum Doradztwa Zawodowego w ODN Kalisz, ul. Wrocławska 182
Kontakt: Jadwiga Płuska – nauczyciel konsultant, doradca zawodowy tel


Pobierz ppt "SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google