Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT. Profit IFK 8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT. Profit IFK 8."— Zapis prezentacji:

1 11 1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT. Profit IFK 8

2 22 2 MULTIASPEKT.Profit Czym charakteryzuje się to ubezpieczenie? Ubezpieczenie lokujące środki w fundusze inwestycyjne Niska składka regularna Jeden rachunek na składki regularne i dodatkowe Niskie opłaty – malejące w czasie Bezpłatna konwersja Zyski można wycofać bez opłat likwidacyjnych Indywidualna obsługa rachunku przez Internet

3 33 3 MULTIASPEKT.Profit ŚWIADCZENIA Wyższa z wartości: Suma wpłaconych składek (pomniejszona o wcześniej dokonane wykupy) lub Wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci

4 44 4 MULTIASPEKT.Profit ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która nie ukończyła 60 roku życia umowę zawarta jest na czas nieokreślony

5 55 5 MULTIASPEKT.Profit Wariant może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku podwyższenia składki regularnej TRZY WARIANTY UBEZPIECZENIA Platinum Gold Silver

6 66 6 MULTIASPEKT.Profit SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Minimalna wartość składki w poszczególnych wariantach: miesięczna / roczna Silver – 130zł / 1.500zł Gold – 180zł / 2.000zł Platinum – 250zł / 2.750zł Wpłata dodatkowa – 500 zł

7 77 7 MULTIASPEKT.Profit ALOKACJA SKŁADKI 100% dla składki regularnej i dodatkowej

8 88 8 MULTIASPEKT.Profit ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI Na 30 dni przed rocznicą polisy propozycja indeksacji składki regularnej o wartość wskazaną w liście lub inną na prośbę ubezpieczającego (w granicach wskazanych przez TU), Na 14 dni przed rocznicą istnieje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki regularnej jak i podniesienia jej wysokości do wartości wnioskowanej (za zgodą TU),

9 99 9 MULTIASPEKT.Profit UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE Po upływie 11 lat polisowych możliwość zmiany na ubezpieczenie bezskładkowe na wniosek ubezpieczającego Ubezpieczenie bezskładkowe można wznowić do 24 miesięcy od zmiany na bezskładkowe W okresie bezskładkowym istnieje możliwość dokonywania wpłat dodatkowych

10 10 MULTIASPEKT.Profit ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH Po opłaceniu składek regularnych przez 2 lata polisowe możliwość zawieszenia opłacania składek regularnych na wniosek ubezpieczającego do 12 miesięcy Zawieszenie opłacania składek jest możliwe kilkakrotnie w okresie trwania polisy, a ich łączna długość może wynieść do 24 miesięcy Okresy składkowe pomiędzy zawieszeniami opłacania składki muszą wynosić min. 24 miesiące W okresie zawieszenia opłacania składki regularnej istnieje możliwość dokonywania wpłat dodatkowych

11 11 MULTIASPEKT.Profit Indywidualny rachunek Jeden rachunek na składki regularne i dodatkowe Wszystkie wpłaty są inwestowane do 4 dni od wpłaty Podział funduszy jednakowy dla składki regularnej i dodatkowej – w każdym czasie modyfikowalny (na 3 dni przed miesięcznicą) 6 zmian podziału składki w roku polisowym – GRATIS - kolejne płatne 20zł W przypadku braku składki regularnej – automatyczne pokrycie ze składki dodatkowej

12 12 MULTIASPEKT.Profit OPŁATY Za ochronę ubezpieczeniową – od 0,06 do 38,56zł (zależy od płci i wieku) od 1.000zł sumy na ryzyku - naliczana co miesiąc dla wszystkich wariantów Administracyjna – z tytułu bieżących kosztów administrowania indywidualnym rachunkiem do 0,1875% wartości jednostek na rachunku - naliczana co miesiąc dla wszystkich wariantów

13 13 MULTIASPEKT.Profit OPŁATY (cd.) Za prowadzenie umowy ubezpieczenia - naliczana od 1 do 11 roku polisowego, od wartości składki rocznej i iloczynu lat polisowych, pobierana w pierwszym dniu roku polisowego: Silver – 2,8 % Gold – 2,2 % Platinum - 1,9 % Opłata polisowa - naliczana miesięcznie: Silver – 11,90zł Gold – 8,90zł Platinum - 7,90zł

14 14 MULTIASPEKT.Profit PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) ubezpieczający wskazuje proporcje podziału składki z dokładnością do 1% na poszczególne UFK 6 darmowych konwersji pomiędzy UFK w ciągu roku polisowego Za każdą dodatkową konwersję TU pobierze opłatę w wysokości 20 zł

15 15 MULTIASPEKT.Profit z dniem w którym wartość indywidualnego konta JU będzie niższa od minimalnej (Tabela Opłat i Minimalnych Wartości) z dniem dokonania całkowitego wykupu w dniu śmierci ubezpieczonego ROZWIĄZANIE UMOWY Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dacie zdarzenia: w dniu otrzymania przez TU oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez ubezpieczającego (z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia) gdy wartość konta JU jest niewystarczająca na pokrycie opłat związanych z umową w danym miesiącu

16 16 MULTIASPEKT.Profit OPŁATA Z TYTUŁU WYKUPU Przy wypłacie częściowego lub całkowitego wykupu – pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana od wartości wycofanej składki regularnej: Rok polisowy 1 i 2100% 390% 480% 570% 660% 750% 840% 930% 1020% 1110% 12 i kolejny0%

17 17 MULTIASPEKT.Profit OPŁATA Z TYTUŁU WYKUPU (cd.) Opłata z tytułu wykupu nie jest pobierana gdy kwota częściowego wykupu jest mniejsza lub równa od wzrostu wartości polisy (WWP = aktualna wartość polisy – wartość wpłaconych składek) Wpłacona składka WWP

18 18 MULTIASPEKT.ProfitWYKUP Po upływie dwóch lat od zawarcia umowy, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wykupuPo upływie dwóch lat od zawarcia umowy, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wykupu 1.000zł - minimalna kwota częściowego wykupu1.000zł - minimalna kwota częściowego wykupu minimalna wartość polisy po dokonaniu częściowego wykupu – kwota stanowiąca iloczyn stawki opłaty z tytułu wykupu oraz wysokości składek regularnych nie wycofanych po dniu dokonania wykupuminimalna wartość polisy po dokonaniu częściowego wykupu – kwota stanowiąca iloczyn stawki opłaty z tytułu wykupu oraz wysokości składek regularnych nie wycofanych po dniu dokonania wykupu

19 19 MULTIASPEKT.Profit ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

20 20 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYCENA FUNDUSZY I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Dzień Wyceny Funduszu - każdy roboczy dzień miesiąca, dla którego możliwa jest wycena instrumentów finansowych, Cena Umorzenia Jednostki - wartość Jednostki w dniu wyceny równa jest ilorazowi wartości aktywów netto Funduszu oraz liczby wszystkich istniejących jednostek Funduszu, Cena Nabycia Jednostki – kalkulowana jest jako iloczyn ceny umorzenia Jednostki oraz formuły: jeden powiększony o współczynnik ceny nabycia Jednostek X.

21 21 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK KONWERSJA ŚRODKÓW zainwestowane środki mogą być przesuwane między funduszami, konwersja polega na umorzeniu jednostek we wskazanym funduszu oraz nabycia za wartość uzyskaną jednostek w funduszu docelowym konwersja jednostek może być realizowana w jednym lub kilku funduszach jednocześnie i może być przeprowadzana dowolną ilość razy w roku polisowym (6 razy bezpłatnie) od konwersji nie pobiera się opłaty z tytułu umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa Umorzenie jednostek trwa do 3 dni roboczych, a zakup do 4 dni roboczych od dnia umorzenia jednostek

22 22 MULTIASPEKT.Profit - UFK 68Funduszy do wyboru !!!

23 23 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - SKARBIEC Aspecta - TOP Funduszy Akcji S01 0 Aspecta - TOP Funduszy Stabilnych S02 0 Aspecta – Skarbiec Akcja S03 0 Aspecta – Skarbiec Waga S04 0 Aspecta – Skarbiec III Filar S05 0 Aspecta – Skarbiec Obligacja S06 0 Aspecta – Skarbiec Depozytowy S07 0 Aspecta – Skarbiec Kasa S08 0 Aspecta – Skarbiec Gotówkowy S09 0 Aspecta - SKARBIEC-EURO OBLIGACJA (PLN) S10 0 Aspecta – SKARBIEC-Top Funduszy Zagranicznych (PLN) S11 0 NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w %

24 24 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - DWS NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – DWS Płynna Lokata D01 0 Aspecta – DWS Zabezpieczenia Emerytalnego D02 0 Aspecta – DWS Akcji Plus D03 0 Aspecta – DWS Akcji D04 0 Aspecta – DWS Zrównoważony D05 0 Aspecta – DWS Dłużnych Papierów Wartościowych D06 0 Aspecta – DWS Płynna Lokata Plus D07 0 Aspecta – DWS Top 50 Europa (PLN i EURO), D08 0 Aspecta – DWS Euroobligacji (PLN i EURO), D09 0 Aspecta – DWS Konwergencji D10 0 Aspecta – DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus D13 0

25 25 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - PIONEER NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Pioneer Pieniężny P01 0 Aspecta – Pioneer Obligacji Plus P04 0 Aspecta – Pioneer Obligacji P05 0 Aspecta – Pioneer Stabilnego Wzrostu P06 0 Aspecta – Pioneer Zrównoważony P07 0 Aspecta – Pioneer Akcji Polskich P08 0 Aspecta – Pioneer Dochodu MIX 20 P09 0 Aspecta – Pioneer Wsrostu i Dochodu MIX 40 P10 0 Aspecta – Pioneer Wzrostu MIX 60 P11 0

26 26 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – UNION INVESTMENT NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Union Investment UniKorona Pieniężny U01 0 Aspecta – Union Investment UniKorona Obligacje U02 0 Aspecta – Union Investment Unidolar Obligacje (w PLN) U03 0 Aspecta – Union Investment UniKorona Zrównoważony U04 0 Aspecta – Union Investment UniKorona Akcje U05 0 Aspecta – Union Investment UniStoProcent Plus U06 0 Aspecta – Union Investment UniGlobal (PLN) U07 0 Aspecta – UniAktywna Alokacja (95%) U08 0 Aspecta – UniAkcja Nowa Europa U09 0

27 27 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Legg Mason NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Legg Mason Pieniężny C01 0 Aspecta – Legg Mason Senior C02 0 Aspecta – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski (w PLN) C03 0 Aspecta – Legg Mason Akcji C04 0

28 28 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Millennium NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Millennium Akcji M01 0 Aspecta – Millennium Zrównoważony M02 0 Aspecta – Millennium Stabilnego Wzrostu M03 0 Aspecta – Millennium Pieniężny M04 0

29 29 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – PKO/Credit Suisse NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – PKO/Credit Suisse Obligacji CS1 0 Aspecta – PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu CS2 0 Aspecta – PKO/Credit Suisse Zrównoważony CS3 0 Aspecta – PKO/Credit Suisse Akcji CS4 0

30 30 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – SEB NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu SE1 0 Aspecta – SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych SE2 0 Aspecta – SEB 3 Akcji SE3 0 Aspecta – SEB 2 Stabilnego Wzrostu SE4 0

31 31 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BPH NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – BPH Akcji B01 0 Aspecta – BPH Akcji Dynamicznych Spółek B02 0 Aspecta – BPH Akcji Europy Wschodzącej B03 0 Aspecta – BPH Aktywnego Zarządzania B04 0 Aspecta – BPH Obligacji 2 B05 0 Aspecta – BPH Stabilnego Wzrostu B06 0

32 32 - UFK MULTIASPEKT.Profit - UFK WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BZ WBK Arka NAZWA FUNDUSZU UFKKODWSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Arka BZ WBK Akcji A01 0 Aspecta – Arka BZ WBK Zrównoważony A02 0 Aspecta – Arka BZ WBK Obligacji A03 0 Aspecta – Arka BZ WBK Ochrony Kapitału A04 0 Aspecta – Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A05 0 Aspecta – Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych A06 0

33 33 MULTIASPEKT.Profit KORZYŚCI: Elastyczność Decydujesz o sposobie lokowania i wysokości składki Zmiany dokonasz przez Internet Wycofasz zyski bez opłat Możesz zawiesić opłacanie składki nie tracąc na inwestycji Renomowane fundusze inwestycyjne Niskie opłaty bieżące Darmowa Konwersja Codzienne wyceny funduszy Obecnie 68 najlepszych funduszy z 10 TFI !!! Wniosek Łatwa obsługa Podgląd swojego konta przez Internet,

34 34 MULTIASPEKT.Profit

35 35 MULTIASPEKT.ProfitSTART 4 3 2 1


Pobierz ppt "11 1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT. Profit IFK 8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google