Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM"— Zapis prezentacji:

1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM
NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT.Profit IFK 8

2 Czym charakteryzuje się to ubezpieczenie?
MULTIASPEKT.Profit Czym charakteryzuje się to ubezpieczenie? Ubezpieczenie lokujące środki w fundusze inwestycyjne Niska składka regularna Jeden rachunek na składki regularne i dodatkowe Niskie opłaty – malejące w czasie Bezpłatna konwersja Zyski można wycofać bez opłat likwidacyjnych Indywidualna obsługa rachunku przez Internet

3 ŚWIADCZENIA MULTIASPEKT.Profit Wyższa z wartości:
Suma wpłaconych składek (pomniejszona o wcześniej dokonane wykupy) lub Wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci

4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT.Profit ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która nie ukończyła 60 roku życia umowę zawarta jest na czas nieokreślony

5 TRZY WARIANTY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT.Profit TRZY WARIANTY UBEZPIECZENIA Platinum Gold Silver Wariant może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku podwyższenia składki regularnej

6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT.Profit SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Minimalna wartość składki w poszczególnych wariantach: miesięczna / roczna Silver – 130zł / 1.500zł Gold – 180zł / 2.000zł Platinum – 250zł / 2.750zł Wpłata dodatkowa – 500 zł

7 ALOKACJA SKŁADKI 100% dla składki regularnej i dodatkowej
MULTIASPEKT.Profit ALOKACJA SKŁADKI 100% dla składki regularnej i dodatkowej

8 ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI
MULTIASPEKT.Profit ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI Na 30 dni przed rocznicą polisy propozycja indeksacji składki regularnej o wartość wskazaną w liście lub inną na prośbę ubezpieczającego (w granicach wskazanych przez TU), Na 14 dni przed rocznicą istnieje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki regularnej jak i podniesienia jej wysokości do wartości wnioskowanej (za zgodą TU),

9 UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE
MULTIASPEKT.Profit UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE Po upływie 11 lat polisowych możliwość zmiany na ubezpieczenie bezskładkowe na wniosek ubezpieczającego Ubezpieczenie bezskładkowe można wznowić do 24 miesięcy od zmiany na bezskładkowe W okresie bezskładkowym istnieje możliwość dokonywania wpłat dodatkowych

10 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH
MULTIASPEKT.Profit ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH Po opłaceniu składek regularnych przez 2 lata polisowe możliwość zawieszenia opłacania składek regularnych na wniosek ubezpieczającego do 12 miesięcy Zawieszenie opłacania składek jest możliwe kilkakrotnie w okresie trwania polisy, a ich łączna długość może wynieść do 24 miesięcy Okresy składkowe pomiędzy zawieszeniami opłacania składki muszą wynosić min. 24 miesiące W okresie zawieszenia opłacania składki regularnej istnieje możliwość dokonywania wpłat dodatkowych

11 Indywidualny rachunek
MULTIASPEKT.Profit Indywidualny rachunek Jeden rachunek na składki regularne i dodatkowe Wszystkie wpłaty są inwestowane do 4 dni od wpłaty Podział funduszy jednakowy dla składki regularnej i dodatkowej – w każdym czasie modyfikowalny (na 3 dni przed miesięcznicą) 6 zmian podziału składki w roku polisowym – GRATIS - kolejne płatne 20zł W przypadku braku składki regularnej – automatyczne pokrycie ze składki dodatkowej

12 OPŁATY MULTIASPEKT.Profit
Za ochronę ubezpieczeniową – od 0,06 do 38,56zł (zależy od płci i wieku) od 1.000zł sumy na ryzyku - naliczana co miesiąc dla wszystkich wariantów Administracyjna – z tytułu bieżących kosztów administrowania indywidualnym rachunkiem do 0,1875% wartości jednostek na rachunku - naliczana co miesiąc dla wszystkich wariantów

13 OPŁATY (cd.) MULTIASPEKT.Profit
Za prowadzenie umowy ubezpieczenia - naliczana od 1 do 11 roku polisowego, od wartości składki rocznej i iloczynu lat polisowych, pobierana w pierwszym dniu roku polisowego: Silver – 2,8 % Gold – 2,2 % Platinum - 1,9 % Opłata polisowa - naliczana miesięcznie: Silver – 11,90zł Gold – 8,90zł Platinum - 7,90zł

14 PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK)
MULTIASPEKT.Profit PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) ubezpieczający wskazuje proporcje podziału składki z dokładnością do 1% na poszczególne UFK 6 darmowych konwersji pomiędzy UFK w ciągu roku polisowego Za każdą dodatkową konwersję TU pobierze opłatę w wysokości 20zł

15 MULTIASPEKT.Profit ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dacie zdarzenia: w dniu otrzymania przez TU oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez ubezpieczającego (z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia) gdy wartość konta JU jest niewystarczająca na pokrycie opłat związanych z umową w danym miesiącu z dniem w którym wartość indywidualnego konta JU będzie niższa od minimalnej (Tabela Opłat i Minimalnych Wartości) z dniem dokonania całkowitego wykupu w dniu śmierci ubezpieczonego

16 OPŁATA Z TYTUŁU WYKUPU MULTIASPEKT.Profit
Przy wypłacie częściowego lub całkowitego wykupu – pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana od wartości wycofanej składki regularnej: Rok polisowy 1 i % % % % % % % % % % 12 i kolejny 0%

17 OPŁATA Z TYTUŁU WYKUPU (cd.)
MULTIASPEKT.Profit OPŁATA Z TYTUŁU WYKUPU (cd.) Opłata z tytułu wykupu nie jest pobierana gdy kwota częściowego wykupu jest mniejsza lub równa od wzrostu wartości polisy (WWP = aktualna wartość polisy – wartość wpłaconych składek) WWP Wpłacona składka

18 WYKUP MULTIASPEKT.Profit
Po upływie dwóch lat od zawarcia umowy, ubezpieczającemu przysługuje prawo do wykupu 1.000zł - minimalna kwota częściowego wykupu minimalna wartość polisy po dokonaniu częściowego wykupu – kwota stanowiąca iloczyn stawki opłaty z tytułu wykupu oraz wysokości składek regularnych nie wycofanych po dniu dokonania wykupu

19 ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
MULTIASPEKT.Profit ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

20 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYCENA FUNDUSZY I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Dzień Wyceny Funduszu - każdy roboczy dzień miesiąca, dla którego możliwa jest wycena instrumentów finansowych, Cena Umorzenia Jednostki - wartość Jednostki w dniu wyceny równa jest ilorazowi wartości aktywów netto Funduszu oraz liczby wszystkich istniejących jednostek Funduszu, Cena Nabycia Jednostki – kalkulowana jest jako iloczyn ceny umorzenia Jednostki oraz formuły: jeden powiększony o współczynnik ceny nabycia Jednostek „X”.

21 MULTIASPEKT.Profit - UFK
KONWERSJA ŚRODKÓW zainwestowane środki mogą być przesuwane między funduszami, konwersja polega na umorzeniu jednostek we wskazanym funduszu oraz nabycia za wartość uzyskaną jednostek w funduszu docelowym konwersja jednostek może być realizowana w jednym lub kilku funduszach jednocześnie i może być przeprowadzana dowolną ilość razy w roku polisowym (6 razy bezpłatnie) od konwersji nie pobiera się opłaty z tytułu umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa Umorzenie jednostek trwa do 3 dni roboczych, a zakup do 4 dni roboczych od dnia umorzenia jednostek

22 MULTIASPEKT.Profit - UFK
68 Funduszy do wyboru !!!

23 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - SKARBIEC NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta - TOP Funduszy Akcji S01 Aspecta - TOP Funduszy Stabilnych S02 Aspecta – Skarbiec Akcja S03 Aspecta – Skarbiec Waga S04 Aspecta – Skarbiec III Filar S05 Aspecta – Skarbiec Obligacja S06 Aspecta – Skarbiec Depozytowy S07 Aspecta – Skarbiec Kasa S08 Aspecta – Skarbiec Gotówkowy S09 Aspecta - SKARBIEC-EURO OBLIGACJA (PLN) S10 Aspecta – SKARBIEC-Top Funduszy Zagranicznych (PLN) S11

24 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - DWS NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – DWS Płynna Lokata D01 Aspecta – DWS Zabezpieczenia Emerytalnego D02 Aspecta – DWS Akcji Plus D03 Aspecta – DWS Akcji D04 Aspecta – DWS Zrównoważony D05 Aspecta – DWS Dłużnych Papierów Wartościowych D06 Aspecta – DWS Płynna Lokata Plus D07 Aspecta – DWS Top 50 Europa (PLN i EURO), D08 Aspecta – DWS Euroobligacji (PLN i EURO), D09 Aspecta – DWS Konwergencji D10 Aspecta – DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus D13

25 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA - PIONEER NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Pioneer Pieniężny P01 Aspecta – Pioneer Obligacji Plus P04 Aspecta – Pioneer Obligacji P05 Aspecta – Pioneer Stabilnego Wzrostu P06 Aspecta – Pioneer Zrównoważony P07 Aspecta – Pioneer Akcji Polskich P08 Aspecta – Pioneer Dochodu MIX 20 P09 Aspecta – Pioneer Wsrostu i Dochodu MIX 40 P10 Aspecta – Pioneer Wzrostu MIX 60 P11

26 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – UNION INVESTMENT NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Union Investment UniKorona Pieniężny U01 Aspecta – Union Investment UniKorona Obligacje U02 Aspecta – Union Investment Unidolar Obligacje (w PLN) U03 Aspecta – Union Investment UniKorona Zrównoważony U04 Aspecta – Union Investment UniKorona Akcje U05 Aspecta – Union Investment UniStoProcent Plus U06 Aspecta – Union Investment UniGlobal (PLN) U07 Aspecta – UniAktywna Alokacja (95%) U08 Aspecta – UniAkcja Nowa Europa U09

27 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Legg Mason NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Legg Mason Pieniężny C01 Aspecta – Legg Mason Senior C02 Aspecta – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski (w PLN) C03 Aspecta – Legg Mason Akcji C04

28 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – Millennium NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Millennium Akcji M01 Aspecta – Millennium Zrównoważony M02 Aspecta – Millennium Stabilnego Wzrostu M03 Aspecta – Millennium Pieniężny M04

29 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – PKO/Credit Suisse NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – PKO/Credit Suisse Obligacji CS1 Aspecta – PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu CS2 Aspecta – PKO/Credit Suisse Zrównoważony CS3 Aspecta – PKO/Credit Suisse Akcji CS4

30 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – SEB NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu SE1 Aspecta – SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych SE2 Aspecta – SEB 3 Akcji SE3 Aspecta – SEB 2 Stabilnego Wzrostu SE4

31 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BPH NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – BPH Akcji B01 Aspecta – BPH Akcji Dynamicznych Spółek B02 Aspecta – BPH Akcji Europy Wschodzącej B03 Aspecta – BPH Aktywnego Zarządzania B04 Aspecta – BPH Obligacji 2 B05 Aspecta – BPH Stabilnego Wzrostu B06

32 MULTIASPEKT.Profit - UFK
WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA – BZ WBK Arka NAZWA FUNDUSZU UFK KOD WSPÓŁCZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK w % Aspecta – Arka BZ WBK Akcji A01 Aspecta – Arka BZ WBK Zrównoważony A02 Aspecta – Arka BZ WBK Obligacji A03 Aspecta – Arka BZ WBK Ochrony Kapitału A04 Aspecta – Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A05 Aspecta – Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych A06

33 MULTIASPEKT.Profit KORZYŚCI: Elastyczność
Decydujesz o sposobie lokowania i wysokości składki Zmiany dokonasz przez Internet Wycofasz zyski bez opłat Możesz zawiesić opłacanie składki nie tracąc na inwestycji Renomowane fundusze inwestycyjne Niskie opłaty bieżące Darmowa Konwersja Codzienne wyceny funduszy Obecnie 68 najlepszych funduszy z 10 TFI !!! Wniosek Łatwa obsługa Podgląd swojego konta przez Internet,

34 MULTIASPEKT.Profit

35 MULTIASPEKT.Profit 4 3 2 1 START


Pobierz ppt "INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google