Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość projektu: 1 240 620,00 zł Główny cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gnieźnieńskim. 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie

3 56 szkół i 8 przedszkoli z terenu powiatu gnieźnieńskiego; 48 dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli; 592 nauczycielek i nauczycieli. Udział w projekcie musi wziąć co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) z terenu powiatu, znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10% szkół z terenu powiatu, znajdujących się powyżej średniej. 3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa

4 Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 30.06.2015 Etap I: rok szkolny 2013/2014 Etap II: rok szkolny 2014/2015 (do 30.06) 4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie

5 Założenia projektu: działalność Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE); realizacja w 56 szkołach i 8 przedszkolach tzw. Rocznych Planów Wspomagania (RPW); uruchomienie w powiecie gnieźnieńskim 4 sieci współpracy i samokształcenia. 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie

6 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE): specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Zadania SORE: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb; pomoc w zbudowaniu RPW; w ramach RPW: organizacja szkoleń (warsztatów, konsultacji, wykładów), pomoc nauczycielom we wdrożeniu nowych umiejętności do praktyki szkolnej, przygotowanie sprawozdania z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji Rocznego Planu Wspomagania (rok szkolny). W powiecie gnieźnieńskim zatrudnionych zostanie 6 SORE. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół

7 Roczny Plan Wspomagania (RPW): plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia, realizowany w szkole lub przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: -diagnozę potrzeb, -planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), -pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, -ewaluację podjętych działań. 7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół

8 Roczny Plan Wspomagania (RPW) Rodzaje ofert – propozycje tematów (24): 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące. 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły. 10. Praca z uczniem młodszym. 11. Praca z uczniem zdolnym. 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół

9 Roczny Plan Wspomagania (RPW) Rodzaje ofert (cd): 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 14. Projekt edukacyjny w szkole. 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 16. Rodzice są partnerami szkoły. 17. Nauczyciel 45+. 18. Szkoła promuje wartość edukacji. 19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły. 9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół

10 Roczny Plan Wspomagania (RPW) Tematy ofert wybieramy po przeprowadzeniu przez SORE diagnozy w szkołach/przedszkolach. 10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół

11 Sieci współpracy i samokształcenia: zespół ok. 20–25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Spotkania członków sieci: 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami: praca na platformie internetowej. Pracami sieci kieruje koordynator sieci. 11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół

12 12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół Sieci współpracy i samokształcenia - tematyka: 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu). 3. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 5. Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego. 6. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 7. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. 8. Wycieczka jako forma organizacyjna nauczania przedmiotów przyrodniczych. 9. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 10. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 11. Praca ze źródłem historycznym. 12. Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków. 13. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 14. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. 15. Jak budować własny program nauczania? 16. Promocja i budowanie wizerunku placówki. 17. Nauczyciele pracują zespołowo. 18. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole. 19. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) – bezpieczny Internet. 20. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok II) – bezpieczny Internet.

13 13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla szkół UWAGA: w pracy 1 sieci udział weźmie ok. 20-25 nauczycieli / nauczycielek z różnych szkół i przedszkoli; każdy nauczyciel / nauczycielka może wziąć udział zarówno w realizacji RPW, jak i pracy sieci (w jednym lub dwóch latach realizacji projektu).

14 14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy Grupa priorytetowa: nauczycielki / nauczyciele z krótkim stażem pracy (poniżej 5 lat); nauczycielki / nauczyciele w których pracy w ciągu ostatnich 3 lat wystąpił problem będący przedmiotem pracy w ramach RPW lub sieci; nauczycielki / nauczyciele mający trudności w dostępie do doskonalenia (np. niepełnosprawni, opiekujący się dzieckiem lub osobą zależną).

15 15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM HARMONOGRAM PRACY w ramach RPW Rekrutacja szkół: wrzesień 2013 r. Przydział SORE do szkół: wrzesień 2013 r. Diagnoza potrzeb szkoły / przedszkola: październik - listopad 2013 r. (wrzesień 2014 r.) Nabór nauczycieli / nauczycielek: listopad 2013 r. (październik 2014 r.) Warsztaty / szkolenia / konsultacje: styczeń – maj 2014 r. (listopad 2014 r. – kwiecień 2015 r.) Przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę: kwiecień – czerwiec 2013 r. Przedstawienie wniosków / rekomendacji przez SORE: czerwiec – lipiec 2013 r. Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Kuźniak, koordynator projektu (061 424 07 46)

16 16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM HARMONOGRAM PRACY w ramach sieci Rekrutacja szkół: sierpień / wrzesień 2013 r. Przydział SORE do szkół: wrzesień 2013 r. Diagnoza potrzeb szkoły / przedszkola: październik - listopad 2013 r. (wrzesień 2014 r.) Wybór tematyki sieci: listopad 2013 r. Nabór nauczycieli / nauczycielek: listopad 2013 r. (październik 2014 r.) Spotkania w ramach sieci: styczeń – maj 2014 r. (styczeń – maj 2015 r.) Praca na platformie internetowej: styczeń – maj 2014 r. (styczeń – maj 2015 r.) Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Kuźniak, koordynator projektu (061 424 07 46)

17 17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DOKUMENTACJA deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych; obowiązek udziału w zajęciach (usprawiedliwianie nieobecności); udział w badaniach ewaluacyjnych.

18 Dziękuję za uwagę 18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google