Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach."— Zapis prezentacji:

1 Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach i szkołach w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Gdyni 24 wrzesień 2010r. Opracowanie: mgr Lucyna Lewandowska

2 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zróżnicowanego indywidualnego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego zróżnicowanym funkcjonowaniem poznawczo-percepcyjnym. Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych. Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego.

3 Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Dzieci i uczniowie zdolni /opinia Z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- Trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania- Par. 1a Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/OPINIA Z przewlekłymi chorobami somatycznymi /opinia/zaświadczenie lekarskie/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego r.o.p.p/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się( np. afazja, mutyzm, opóźniony rozwój mowy ) /opinia/zaświadczenie lekarskie/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego r.o.p.p/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,- dotyczy tylko afazji ruchowej!!!! Niepełnosprawni /orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Niedostosowani społecznie / orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4 Uczniowie wymagający w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy pracy dydaktycznej ( kwalifikujący się do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach ( Dz.U. Nr 19, poz.166). Uczniowie NIEPEŁNOSPRAWNI: Niesłyszący Słabo słyszący Niewidzący Słabo widzący Z niepełnosprawnością ruchową ( w tym afazja ruchowa) Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym Z autyzmem Z niepełnosprawnością sprzężoną

5 Niepełnosprawność sprzężona Art.3a podpunkt 18 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr256, poz. 2703 z późn. zm. Niepełnosprawność sprzężona- występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

6 Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach ( Dz.U. Nr 19, poz.166). Niedostosowani społecznie Zagrożeni niedostosowaniem społecznym Zagrożeni uzależnieniem Z zaburzeniami zachowania

7 Wybrane formy pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w sprawach: zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki- zdolni Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom Zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego - Par. 10.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Obowiązuje od: 01.09.2010r!!!! Przestąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta

8 Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy I-szej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy I-szej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia Wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole- Par1 Rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz.U. Nr 23, poz. 133) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole- Par1 Rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz.U. Nr 23, poz. 133)

9 Wybrane sposoby pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będące w gestii Rady Pedagogicznej i/lub Dyrektora szkoły ( bez zasięgania opinii poradni, konieczności posiadania orzeczenia): Na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – obowiązuje od : 01.09.2010r. zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii no ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii Promowanie ucznia klasy I-szej i/lub II-giej szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (Rada pedagogiczna na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców) Powtarzaniu klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców Jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnych z planem nauczania, realizowanych w klasie programowo wyższej.

10 Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym. Gdynia 24.09.2010r.


Pobierz ppt "Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google