Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach."— Zapis prezentacji:

1 Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach i szkołach w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Gdyni 24 wrzesień 2010r. Opracowanie: mgr Lucyna Lewandowska

2 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zróżnicowanego indywidualnego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego zróżnicowanym funkcjonowaniem poznawczo-percepcyjnym. Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się , jak i uczniów zdolnych. Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego.

3 Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Dzieci i uczniowie zdolni /opinia Z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- „Trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania”- Par. 1a Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/OPINIA Z przewlekłymi chorobami somatycznymi /opinia/zaświadczenie lekarskie/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego r.o.p.p/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się( np. afazja, mutyzm, opóźniony rozwój mowy ) /opinia/zaświadczenie lekarskie/orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego r.o.p.p/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,- dotyczy tylko afazji ruchowej!!!! Niepełnosprawni /orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Niedostosowani społecznie / orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4 Uczniowie wymagający w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy pracy dydaktycznej ( kwalifikujący się do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach ( Dz.U. Nr 19, poz.166). Uczniowie NIEPEŁNOSPRAWNI: Niesłyszący Słabo słyszący Niewidzący Słabo widzący Z niepełnosprawnością ruchową ( w tym afazja ruchowa) Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym Z autyzmem Z niepełnosprawnością sprzężoną

5 Niepełnosprawność sprzężona
Art.3a podpunkt 18 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr256, poz z późn. zm. Niepełnosprawność sprzężona- występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

6 Niedostosowani społecznie Zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach ( Dz.U. Nr 19, poz.166). Niedostosowani społecznie Zagrożeni niedostosowaniem społecznym Zagrożeni uzależnieniem Z zaburzeniami zachowania

7 Wybrane formy pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w sprawach: zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki- zdolni Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom Zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego - Par Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Obowiązuje od: r!!!! Przestąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta

8 Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy I-szej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej , szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia Wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole- Par1 Rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz.U. Nr 23, poz. 133)

9 Wybrane sposoby pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będące w gestii Rady Pedagogicznej i/lub Dyrektora szkoły ( bez zasięgania opinii poradni, konieczności posiadania orzeczenia): Na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie warunków oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – obowiązuje od : r. zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii no ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii Promowanie ucznia klasy I-szej i/lub II-giej szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (Rada pedagogiczna na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców) Powtarzaniu klasy I-III szkoły podstawowej , na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców Jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnych z planem nauczania , realizowanych w klasie programowo wyższej.

10 Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym.
Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym. Gdynia r.


Pobierz ppt "Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym dzieci i uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie) w publicznych przedszkolach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google