Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Kędzierzyn-Koźle Cisek Bierawa Pawłowiczki Reńska Wieś Polska Cerekiew Polska Województwo Powiat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Kędzierzyn-Koźle Cisek Bierawa Pawłowiczki Reńska Wieś Polska Cerekiew Polska Województwo Powiat."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Kędzierzyn-Koźle Cisek Bierawa Pawłowiczki Reńska Wieś Polska Cerekiew Polska Województwo Powiat

2 Wprowadzenie Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem, który określa cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego. W 2001 r. Zespół Liderów Lokalnych współpracując z moderator dr inż. Apolonią Klepacz opracował Strategię Gminy Bierawa. W 2006 r. dokonano ewaluacji i modyfikacji Strategii… w kolejnych sesjach roboczych (24.04, 8.05, 29.06, 3.07., 17.07.). Funkcję koordynatora Strategii i moderatora pełnił dr Edward Nycz (Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu), który równocześnie nadał jej ostateczną formę redakcyjną. W 2011 r. studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podjęli się opracowania kontynuacji już istniejącej Strategii Gminy w składzie: Aleksandra Herla, Katarzyna Kulawik, Sylwia Piszczalla oraz Grzegorz Wąsowicz na okres 2012-2022.

3 W okresie od października 2011 r. do stycznia 2012 r. wyżej wymienienie studenci na podstawie materiałów udostępnionych przez przedstawicieli Gminy, GUS oraz informacji dostępnych w Internecie pracowali nad przygotowaniem strategii rozwoju Gminy Bierawa. Działania te obejmowały diagnozę aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej oraz identyfikację wizji rozwoju Gminy Bierawa. W wyniku tych prac powstał niniejszy dokument. Potrzeba opracowania nowego dokumentu wynikła ze zmian, jakie zaszły w otoczeniu gminy, powiatu, województwa i kraju. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało niespotykane wcześniej szanse rozwoju poszczególnych regionów Polski przy wykorzystaniu większości środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Czas realizacji strategii w większości pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2013 – 2020.

4 Powstała w 1973 r. z połączenia gromadzkich rad narodowych w Bierawie, Kotlarni i Dziergowicach.

5 Z wcześniejszych wydarzeń warto odnotować II powstanie śląskie na ziemi bierawskiej. Na terenie Bierawy, Starego Koźla i Starej Kuźni powstańcy utworzyli polskie zarządy gminne. Po stłumieniu powstania, mimo potężnego terroru jaki wprowadzili Niemcy rozwijało się polskie życie. W 1924 r. w Bierawie, Dziergowicach i Starym Koźlu powołano terenowe oddziały Związku Polaków w Niemczech. W tym czasie również dzięki staraniom kozielskich działaczy utworzono 3 polskie biblioteki w tym jedną w Dziergowicach. Tam też działał popularny wśród Polaków chór "Jutrzenka".

6 Rys historyczny Po drugiej wojnie światowej teren dzisiejszej gminy Bierawa był poważnie zniszczony, wiele wsi było spalonych, szczególnie dramatycznie przedstawiała się sytuacja w Kotlarni, Starej Kuźni i Ortowicach, wsie były wyludnione. Zaczęła wtedy napływać ludność z centralnej Polski oraz z za naszej wschodniej granicy. Od 1945 roku Bierawa wchodziła w skład województwa Śląsko - Dąbrowskiego. Została powołana przez generała Aleksandra Zawadzkiego rozporządzeniem z dnia 27 listopada 1945r."O podziale powiatu kozielskiego w woj. śląsko-dąbrowskim na gminy wiejskie i gromady- § pkt. 2. Na siedzibę gminy wyznaczono wieś Bierawę. W skład Gminy weszły gromady: Bierawa, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara Kuźnia. W 1961r. Gmina powiększyła się o miejscowość Brzeźce i Stare Koźle, należące dotąd do Gminy Kłodnica - na mocy uchwały nr V/22/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 20.09.1961r., a zatwierdzone uchwałą Rady Ministrów nr 406/61 z dnia 13.10.1961r. W obecnym kształcie administracyjnym Gmina Bierawa istnieje od 1973 r., kiedy to po przeprowadzonej reformie administracyjnej Kraju likwidacji uległy Gromady. Wówczas to w Powiecie Kozielskim utworzono Gminę Bierawa w wyniku połączenia Gromadzkich Rad Narodowych w Bierawie, Dziergowicach i Kotlarni.

7 Rada Gminy Bierawa Uchwałą nr XXXVII/267/98 z dnia 22.05.1998 r. w sprawie ustanowienia herbu - przyjęła Mały i Wielki Herb Gminy Bierawa. Herb Mały to w czerwonym polu tarczy topór do drewna w słup, o srebrnym ostrzu i złotym stylisku. Z lewej strony pół srebrnego maszynowego koła zamachowego, z prawej pół złotego snopka zboża na zielonym podkładzie. Wokół, skrajem tarczy, wieniec z dwunastu złotych gwiazd sześciopromiennych, z których pięć jest umieszczone u czoła (głowicy) tarczy, pozostałe zaś biegną bokami i dołem. Wielki Herb to tarcza hiszpańska z herbem małym Gminy Bierawa, którą trzymają u bocznic tarczy - koziołki (jelonki) barwy czerwonej będące w pozycji wspiętej (kroczącej) – zwrócone ku środkowi, do tarczy, o złotej oprawie oczu i złotym porożu. Poroże (złote rożki o wykształconej formie) unoszą zawieszoną nad tarczą złotą wstęgę na czerwonym podkładzie, z czerwono kreślonymi literami o kroju antykwy informację z nazwą - Gmina - Bierawa - Gmina.

8 Zabytki Kościół Parafialny p.w.Św.Anny w Dziergowicach Kościół Parafialny P.W.Św.Trójcy Zabytkowa kapliczka w Lubieszowie Kostnica w Dziergowicach Plebania w Starym Koźlu Kościół Parafialny w Kotlarni

9 Charakterystyka gminy Bierawa Gmina ta leży w południowo- wschodniej części województwa opolskiego. Jej tereny przylegają do prawobrzeżnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą Cisek. Natomiast od strony południowo – wschodniej graniczy z województwem śląskim, a od północnej z Kędzierzynem-Koźlem. Przez teren Gminy Bierawa przebiegają dwie drogi o znaczeniu wojewódzkim nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle - Gliwice i 425 relacji Bierawa - Rybnik. Odległość od trasy A-4 wynosi 25 km.

10 Herb gminy Województwoopolskie Powiatkędzierzyńsko-kozielski Rodzaj gminywiejska Wójt gminyRyszard Gołębowski V-ce wójtKrzysztof Ficoń Urząd gminyul. Wojska Polskiego12 47-240 Bierawa tel. 077 / 4872 266, faks: 077 / 4872 262 e-mail: ug@bierawa.pl Dominująca mniejszości niemiecka Język pomocniczyniemiecki

11 Gmina składa się z 12 miejscowości i 12 sołectw: Sołectwo BierawaSołectwo Bierawa Sołectwo BrzeźceSołectwo Brzeźce Sołectwo DziergowiceSołectwo Dziergowice Sołectwo GoszyceSołectwo Goszyce Sołectwo GrabówkaSołectwo Grabówka Sołectwo KorzonekSołectwo Korzonek Sołectwo Stara KuźniaSołectwo Stara Kuźnia Sołectwo KotlarniaSołectwo Kotlarnia Sołectwo Stare KoźleSołectwo Stare Koźle Sołectwo LubieszówSołectwo Lubieszów Sołectwo OrtowiceSołectwo Ortowice Sołectwo SolarniaSołectwo Solarnia Sołectwo BierawaSołectwo Bierawa Sołectwo BrzeźceSołectwo Brzeźce Sołectwo DziergowiceSołectwo Dziergowice Sołectwo GoszyceSołectwo Goszyce Sołectwo GrabówkaSołectwo Grabówka Sołectwo KorzonekSołectwo Korzonek Sołectwo Stara KuźniaSołectwo Stara Kuźnia Sołectwo KotlarniaSołectwo Kotlarnia Sołectwo Stare KoźleSołectwo Stare Koźle Sołectwo LubieszówSołectwo Lubieszów Sołectwo OrtowiceSołectwo Ortowice Sołectwo SolarniaSołectwo Solarnia Największymi miejscowościami w gminie są: Dziergowice - 2556 mieszkańców Bierawa - 1350 mieszkańców Stare Koźle - 800 mieszkańców Kotlarnia - 720 mieszkańców Największymi miejscowościami w gminie są: Dziergowice - 2556 mieszkańców Bierawa - 1350 mieszkańców Stare Koźle - 800 mieszkańców Kotlarnia - 720 mieszkańców

12 lata2001200220032004200520062007200820092010 ogółem8167811280828073806080297943 79597976 mężczyźni3962393039043892388338643822382438293837 kobiety4205418241784181417741654121411941304139 Liczba ludności

13 Powierzchnia lata2001200220032004200520062007200820092010 Ogółem w ha11924 11856 Ogółem w km2119 Gęstość zaludnienia 68 os/km ² Gmina zajmuje 1,26% obszaru województwa opolskie (9412 km²) i 19% powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego (626 km ²)

14 Gmina Bierawa jest obszarem rozwoju przemysłu, gospodarki rolnej i leśnej, a struktura użytkowania gruntów wskazuje na utrzymywanie się funkcji rolnej, z dominacją produkcji roślinnej. Wg stanu ewidencji gruntów na dzień 31.05.2004 r. ogólna powierzchnia gminy wynosi 11924 ha, na którą składają się: użytki rolne – 2673 ha (22.42 % z ogółu powierzchni gminy) w tym: grunty orne – 1988 ha (16.67 % z ogółu powierzchni gminy) użytki zielone – 664 ha (5.57% z ogółu powierzchni gminy) sady – 21 ha (0.18 % z ogółu powierzchni gminy) lasy i zalesienia – 7416,0 ha (62.19 % z ogółu powierzchni gminy) pozostałe grunty – 1835 ha (15.39 % z ogółu powierzchni gminy)

15 Uproszczona struktura powierzchni ziemi i użytkowania gruntów na terenie gminy Bierawa przedstawiona została w tab. 1 oraz na rys. 2 i 3. Tab. 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Bierawa. lp.gmina/ miasto ogółem [ha] razem gruntyLasy i grunty leśne Pozostałe grunty razemornesadyłąkipastwiska 12345678910 1Gmina11924267319882145021474161835 2Suma5733382426592125431458461112 Rys. 2. Struktura powierzchni ziemi w gminie Bierawa. Rys. 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Bierawa.

16 DziękujemyDziękujemy Sylwia PiszczallaSylwia Piszczalla Katarzyna KulawikKatarzyna Kulawik Aleksandra HerlaAleksandra Herla Grzegorz WąsowiczGrzegorz Wąsowicz Sylwia PiszczallaSylwia Piszczalla Katarzyna KulawikKatarzyna Kulawik Aleksandra HerlaAleksandra Herla Grzegorz WąsowiczGrzegorz Wąsowicz


Pobierz ppt "Gmina Kędzierzyn-Koźle Cisek Bierawa Pawłowiczki Reńska Wieś Polska Cerekiew Polska Województwo Powiat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google