Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
czyli rewolucja „śmieciowa” metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Klucze, czerwiec 2013 r. Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Komunalny Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Komunalny 1

2 CO TO JEST REWOLUCJA „ŚMIECIOWA”
Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw podpisana 15 lipca 2011r. przez Prezydenta RP Przejęcie przez gminę tzw. „władztwa nad odpadami” , czyli obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest związane z nałożeniem na gminę nowych obowiązków. 1 stycznia 2012r. – wejście w życie ustawy, 1 lipca 2013r – wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

3 NOWE ZADANIA WŁASNE GMIN
Gmina ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Gmina tworzy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi , w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne Gmina zapewnia osiągnięcie: poziomów recyklingu odpadów surowcowych ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych Gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – roczne sprawozdania do marszałka oraz WIOŚ Gmina prowadzi działania informacyjno - edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (kampanię informacyjną przed wprowadzeniem nowego systemu)

4 50% 10-35% OBOWIĄZKI AKCESYJNE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Segregacja to nasz obowiązek Unia Europejska nakłada na nas obowiązek segregacji i recyklingu. W przypadku nie spełnienia poniższych wymogów, miasto zapłaci milionowe kary, które trzeba będzie doliczyć do opłaty śmieciowej. 50% 10-35% obecny poziom odzysku surowców poziom odzysku surowców wymagany w roku 2020 Koszt zagospodarowania wytworzonych w gminie odpadów będzie wzrastał. Dziś płacimy przede wszystkim za odbiór i transport śmieci obecnie będziemy ponosić koszty za zagospodarowanie odpadów.

5 METODY WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Uwarunkowania decyzji: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina ustala sposób obliczania i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopuszczalne metody naliczania stawki opłaty: metoda „osobowa” – na podstawie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, metoda „wodna” – na podstawie zużytej wody, metoda „powierzchniowa” – na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, metoda „ryczałtowa” – równa dla wszystkich gospodarstw domowych.

6 ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Porównanie obciążenia portfela mieszkańców dla różnych metod wyszacowania opłat. Kryterium naliczania opłaty Stawka opłaty przy selektywnym zbieraniu na miesiąc ( zł ) Stawka opłaty przy nieselektywnym zbieraniu na miesiąc Metoda „osobowa” 7,00 15,00 Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Komunalny

7 DANE DOWYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Ilość mieszkańców przyjęta do wyliczenia opłaty Liczbę mieszkańców mnożymy przez stawki i kwota uzyskana musi pokryć wydatki związane z funkcjonowaniem systemu. Pieniędzy tworzących kwotę ,,śmieciową” nie można przeznaczyć na inne zadania gminy!!!!!!!!

8 STRUKTURA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W naszej Gminie koszt ten jest wkalkulowany w koszty Firmy Udział kosztów utylizacji odpadów – 47,5 % Udział kosztów transportu Odpadów – 34,1 %

9 POTRZEBY ETATOWE NA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
Zadania osób zatrudnionych w UG Klucze

10 SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POBRANE OPŁATY
Odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości Odpady zmieszane i segregowane zab. jednorodz.: / miesiąc zab. wielorodz.: min. 2 / tydzień Odpady zielone i bidegradowalne np. kuchenne: Co najmniej - co 2 tg od maja do września i co 3 tg od października do kwietnia. Odpady wielkogabarytowe: zab. jednorodz.: min 2 razy w roku zab. Wielorodz .:min. 2 razy w roku Opony – min 2 razy raz w roku Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „dzwony” odpady opakowaniowe z papieru i tektury odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych szkło białe i kolorowe Lokalizacja: Dostępne miejsca na terenach wyznaczone przez Zarządców nieruchomości i UG Klucze Odbiór 2 razy/ miesiąc Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych typu „PSZOK” nieodpłatne przyjmowanie od Mieszkańców remontowo - budowlane odpady niebezpieczne wielkogabarytowe odpady zielone zużyte opony zużyty sprzęt Lokalizacja: Podana zostanie w miesiącu lipcu Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Komunalny

11 Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy
Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany Deklaracje 1. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela budynku zamieszkałego. 2. Deklarację można zmienić w terminie 14 dni od zmiany liczby osób zamieszkałych. 3. W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Klucze określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Wydanie decyzji poprzedza wysłanie wezwania.

12 PORÓWNANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Firma obsługująca Gminę
Porównanie stawek opłat w innych dużych miastach w Polsce dla metody „osobowej”. Lp. Gmina Metoda Stawka opłat dla: Firma obsługująca Gminę segregujących niesegregujących 1 Bolesław osobowa 6,50 12,00 ZGK Bolesław 2 Klucze 7,00 15,00 Remondis s3 Bukowno 9,00 14,00 4 Olkusz Grupa Kraków 5 Wolbrom 7,50 11,00 Konsorcjum lider ZGH Bolesław 6 Trzyciąż 6,00 10,00

13 Realizacja gospodarowania odpadami- odp. na pytania
Gospodarstwa segregujące śmieci otrzymują pojemnik 60 l. na o. +worki. 2. Gospodarstwa nie segregujące śmieci otrzymują pojemnik 80 l. / osobę 3. Opłata wpłacana w kasie UG lub przelewem na rachunek Gminy kwartalnie z góry bez wezwania do ostatniego dnia kwartału. 4. Popiół dajemy do odpadów zmieszanych, butelki po olejach do zmieszanych, po olejach samochodowych do PSZOK, pudełka po masłach , margarynach do plast. lub zmieszanych. Nie musimy myć. 5. PSZOK jest miejscem awaryjnym do składowania śmieci. 6. Baterie, płyty CD, leki oddajemy do PSZOK- u. Leki można oddać też do Aptek. 7. Budowlane mała ilość zgłaszane do UG, duże remonty na własny koszt. 8. Kto do tej pory nie ma pojemnika zgłasza się do Sołtysa lub UG, śmieci będą zabrane. Deklaracje składać w UG Klucze.

14 UWAGA Firmy z terenów Gminy Klucze podpisują umowy we własnym zakresie. Wójt Gminy ma prawo interwencji jeśli okaże się że na terenie Gminy firma nie zagospodaruje odpadów zgodnie z Ustawą.

15 Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Komunalny


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google