Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lengyel, Magyar – két jó barát… ( Polak W ę gier dwa bratanki…)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lengyel, Magyar – két jó barát… ( Polak W ę gier dwa bratanki…)"— Zapis prezentacji:

1 Lengyel, Magyar – két jó barát… ( Polak W ę gier dwa bratanki…)

2 Ma ł o jest krajów po łą czonych tak silnymi wi ę zami przyja ź ni jak Polska i W ę gry. Ju ż przecie ż przed wiekami, gdy powstawa ł o s ł ynne przys ł owie Polak W ę gier…, oba narody by ł y bardzo zbli ż one i nawet w najnowszej historii pe ł no jest przyk ł adów na trwa łą i d ł ug ą przyja źń. Ma ł o jest krajów po łą czonych tak silnymi wi ę zami przyja ź ni jak Polska i W ę gry. Ju ż przecie ż przed wiekami, gdy powstawa ł o s ł ynne przys ł owie Polak W ę gier…, oba narody by ł y bardzo zbli ż one i nawet w najnowszej historii pe ł no jest przyk ł adów na trwa łą i d ł ug ą przyja źń.

3 Druga wojna ś wiatowa Po kl ę sce wrze ś niowej, gdy polskie dowództwo uda ł o si ę do Rumunii, by stamt ą d przedosta ć si ę do bazy aliantów – Pary ż a, tysi ą ce polskich ż o ł nierzy znalaz ł o azyl na W ę grzech. Mimo i ż tu ż po wkroczeniu do kraju zostali natychmiast internowani, wi ę kszo ś ci z nich uda ł o si ę uciec, gdy ż w ł adze w ę gierskie nie utrudnia ł y im tego. Po kl ę sce wrze ś niowej, gdy polskie dowództwo uda ł o si ę do Rumunii, by stamt ą d przedosta ć si ę do bazy aliantów – Pary ż a, tysi ą ce polskich ż o ł nierzy znalaz ł o azyl na W ę grzech. Mimo i ż tu ż po wkroczeniu do kraju zostali natychmiast internowani, wi ę kszo ś ci z nich uda ł o si ę uciec, gdy ż w ł adze w ę gierskie nie utrudnia ł y im tego.

4 Jeszcze innym przyk ł adem na trwa łą przyja źń obu krajów jest fakt, i ż nawet w momencie, gdy W ę gry wspó ł pracowa ł y z Niemcami, rz ą d w ę gierski nie zgodzi ł si ę na po ś rednie lub bezpo ś rednie dzia ł ania kraju, które mia ł yby mie ć jakikolwiek zwi ą zek ze zbrojn ą napa ś ci ą na Polsk ę. Jeszcze innym przyk ł adem na trwa łą przyja źń obu krajów jest fakt, i ż nawet w momencie, gdy W ę gry wspó ł pracowa ł y z Niemcami, rz ą d w ę gierski nie zgodzi ł si ę na po ś rednie lub bezpo ś rednie dzia ł ania kraju, które mia ł yby mie ć jakikolwiek zwi ą zek ze zbrojn ą napa ś ci ą na Polsk ę.

5 Rewolucja W ę gierska W roku 1956 wybuch ł a krwawo st ł umiona Rewolucja W ę gierska zapocz ą tkowana Polskimi strajkami w Poznaniu. Pocz ą tkiem protestów by ł marsz studentów politechniki w Budapeszcie maj ą cy na celu wsparcie protestuj ą cych. W ę gierska m ł odzie ż manifestowa ł a pod pro- polskimi has ł ami takimi jak: Niech ż yj ą polskie zmiany czy Polska ukazuje drog ę W roku 1956 wybuch ł a krwawo st ł umiona Rewolucja W ę gierska zapocz ą tkowana Polskimi strajkami w Poznaniu. Pocz ą tkiem protestów by ł marsz studentów politechniki w Budapeszcie maj ą cy na celu wsparcie protestuj ą cych. W ę gierska m ł odzie ż manifestowa ł a pod pro- polskimi has ł ami takimi jak: Niech ż yj ą polskie zmiany czy Polska ukazuje drog ę

6 Polska wobec tak widocznych przejawów przyja ź ni nie pozostawa ł a bierna. T ł umy Polaków oddawa ł y krew a Czerwony Krzy ż wysy ł a ł na W ę gry lekarstwa i inne rzeczy potrzebne protestuj ą cym. W sumie Polska przekaza ł a wtedy W ę grom ponad 44 tony medykamentów. Polska wobec tak widocznych przejawów przyja ź ni nie pozostawa ł a bierna. T ł umy Polaków oddawa ł y krew a Czerwony Krzy ż wysy ł a ł na W ę gry lekarstwa i inne rzeczy potrzebne protestuj ą cym. W sumie Polska przekaza ł a wtedy W ę grom ponad 44 tony medykamentów.

7 Polska i W ę gry dzi ś Mimo wielu przeciwno ś ci losu Polsce i W ę grom uda ł o si ę zachowa ć wiekow ą przyja źń, której ś lady spotyka si ę do dzisiaj w wielu miejscach. Symbolem jej jest równie ż oficjalny Dzie ń Przyja ź ni Polsko-W ę gierskiej obchodzony 23 marca. Mimo wielu przeciwno ś ci losu Polsce i W ę grom uda ł o si ę zachowa ć wiekow ą przyja źń, której ś lady spotyka si ę do dzisiaj w wielu miejscach. Symbolem jej jest równie ż oficjalny Dzie ń Przyja ź ni Polsko-W ę gierskiej obchodzony 23 marca. Pomnik wdzi ę cznych uchod ź ców polskich dla w ł adz w ę gierskich.

8 Pomnik W ę gierskich powsta ń ców we Wroc ł awiu. Grób Józefa Vonyika oraz 6 w ę gierskich ż o ł nierzy, którzy polegli w powstaniu warszawskim po stronie polskiej

9 Ź ród ł a -Wikipedia Wolna Encyklopedia -Oficjalny portal Rzeczypospolitej Polskiej -Serwis oponeo.pl -strona: kampania wrze ś niowa 1939r. - Alpen Tour -Wiedza i ż ycie -portal Wirtualna Polska -strona miejskiego centrum wolontariatu -euregion karpacki


Pobierz ppt "Lengyel, Magyar – két jó barát… ( Polak W ę gier dwa bratanki…)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google