Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na szeroką skalę od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na szeroką skalę od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o."— Zapis prezentacji:

1

2 Współpraca Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na szeroką skalę od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z 2003 r., z późn. zm.). Podstawowym celem współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych samorządu terytorialnego, określonych w ustawie. Z działalności organizacji pozarządowych korzystają bowiem organy administracji publicznej w celu wykonywania ich zadań własnych. WSPÓŁPRACA MIASTA WAŁBRZYCHA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

3 Współpraca w zakresie tworzenia strategii Współpraca w zakresie realizacji strategii

4 Współpraca w zakresie realizacji gminnej strategii, poprzez programy: - pomocy spolecznej, - profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, - profilaktyki i promocji zdrowia, - edukacji publicznej.

5 KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA WAŁBRZYCHA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Coroczne uchwalanie i realizacja programów współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem określonym w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozy t ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. póz. 873 z późn. zm.) W celu zapewnienia właściwych relacji i kierowania pracami nad tworzeniem i realizacją corocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem nr 105/06 z dnia 3 lutego 2006 r. powołał koordynatora d/s współpracy z w/w organizacjami.

6 1. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania wspólnych założeń do corocznych programów współpracy miasta w zakresie realizacji zadań publicznych gminy. 2. przeprowadzanie konsultacji z wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie zadań należących do ich właściwości, które powinny być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym także w formach pozafinansowych. 3. udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizacją zadań publicznych gminy ujętych w rocznym programie współpracy, 4. analizowanie i ocenianie potrzeb społecznych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe

7 Zgodnie z zasadą partnerstwa i efektywności, organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Wałbrzycha czynnie uczestniczą w opracowywaniu corocznie uchwalanych programach współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi zarówno w zakresie propozycji zadań, jak też w zakresie ostatecznej treści programów. Doświadczenia w realizacji programów współpracy za lata 2004. 2005 i 2006 wskazują, że potrafimy wykorzystać wielkość zasobów społeczności obywatelskiej w wykonywaniu zadań publicznych poprzez: tworzenie warunków zachęcających do aktywności obywatelskiej. partnerskie traktowanie się w wykonywanych zadaniach publicznych. określanie priorytetów, tworzenie standardów w realizacji poszczególnych zadań publicznych, zapewniających przejrzystość działań prowadzonych przez współpracujące podmioty tj. gminę i organizacje pozarządowe.

8 WSPÓŁPRACA GMINY Z WAŁBRZYSKĄ RADĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO Na mocy Zarządzenia Nr 104/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 lutego 2006 r. funkcjonuje Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego, która porządkuje relacje samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. Zadania Rady: 1. Udział w opracowywaniu strategii i programów społecznych. 2. Opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego dotyczących organizacji pozarządowych. 3. Opiniowanie doboru kandydatów do składu zespołów oceniających oferty na realizacje zadań publicznych w sferze pożytku publicznego. 4. Wydawanie opinii w sprawie realizacji polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego, przedstawienie wyników analizy z wnioskami Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Prezydentowi Miasta, oraz wałbrzyskim organizacjom pozarządowym. 5. Czynne uczestnictwo w opracowaniu projektów programów współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego, a w przypadku nie włączenia się w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego, wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego przygotowuje projekt samodzielnie.

9 6. Współpraca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miejskiej w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań publicznych gminy zbieżnych z działalnością statutową organizacji pozarządowych oraz udzielania innych form pomocy. 7. Stałe monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 8. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. 9. Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym w danym roku kalendarzowym. 10. Inicjowanie tworzenia standardów działalności organizacji pozarządowych. 11. Podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego W skład Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego wchodzi po 6 osób reprezentujących administrację samorządu gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

10 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJi STRATEGII formy finansowe formy pozafinansowe

11 1. Powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z przekazaniem środków finansowych na ich realizację w pełnej wysokości. 2. Wspierania zadań publicznych, wraz z dofinansowaniem części kosztów związanych ich realizacją. Gmina Wałbrzych zleca zadania publiczne do realizacji organizacjom pozarządowym po uprzednio przeprowadzonych procedurach konkursowych, konkursy zawsze uwzględniają zadania priorytetowe uchwalone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

12 1. Konsultacje projektu programów współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2. Opiniowanie ofert z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. 3. Wspólne konsultacje Gminy z Wałbrzyską Radą Pożytku Publicznego. 4. Wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych w postaci: konsultacji, szkoleń i konferencji. 5. Udostępnianie obiektów kulturalnych, sportowych i innych. 6. Użyczanie budynków gminnych do realizacji zadań publicznych 7. Wzajemne informowanie się o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej. 8. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o przyznanie lokalu oraz dofinansowanie z innych źródeł. 9. Udzielanie pomocy w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych w tym w miastach partnerskich Wałbrzycha. 10. Przekazywanie materiałów promocyjnych miasta. 11. Powołanie i aktualizacja mapy aktywności. 12. Strona internetowa utworzona na potrzeby organizacji pozarządowych.

13 Prezydent Miasta Wałbrzycha powołuje zarządzeniem zespoły o charakterze opiniodawczo - doradczym d/s opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z udziałem radnych miasta Wałbrzycha oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych wskazanych przez Wałbrzyską Radę Pożytku Publicznego. Zapewnia się w ten sposób aktywne uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji programu współpracy, a nie tylko na etapie jego tworzenia i konsultowania w zakresie propozycji zadań.

14 Mapa aktywności organizacji pozarządowych powstała i jest aktualizowana na podstawie ankiet, które Gmina przesyła do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wałbrzycha celem podania zwrotnej informacji dotyczącej ich statutowej działalności W/w mapa powstała w celu przekazywania mieszkańcom miasta Wałbrzycha aktualnej informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców. Mapa aktywności prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a zawarte w niej dane są podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych w celu konsultacji propozycji programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi. Efektem posiadania takiej kompletnej i uaktualnionej listy są lepsze kontakty samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, pełniejsze wykorzystanie zasobów organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji ważnych problemów społecznych Miasta.

15 W serwisie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu została utworzona zakładka internetowa organizacji pozarządowych zawierająca następujące linki:, wstęp, aktualności, przepisy prawa, dotacje, wykaz organizacji pozarządowych, mapa aktywności, sprawozdania z konkursów, w których w zależności od tematyki zamieszczane są informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa, planowanych do realizacji zadań publicznych, ogłaszanych konkursów ofert, wyników rozpatrzonych ofert oraz sprawozdań z realizacji programu.

16 Przedstawiony system wspólnej realizacji zadań publicznych gminy oraz komunikacji z organizacjami pozarządowymi sprzyja budowaniu i wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. System ten oparty jest na strategii włączania coraz większych segmentów społeczności w nurt podejmowania decyzji i znaczącego wpływu na kształtowanie zasad i wyznaczania celów przyszłej polityki społecznej Miasta Wałbrzycha, a nie tylko rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto sposób współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został zaakceptowany przez jednostki uprawnione do wdrażania programu Przejrzysta Gmina, której uczestnikiem jest miasto Wałbrzych. Podsumowanie


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na szeroką skalę od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google