Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe szansą dla szkół i samorządów na przykładzie CEO. CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe szansą dla szkół i samorządów na przykładzie CEO. CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe szansą dla szkół i samorządów na przykładzie CEO. CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

2 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją pożytku publicznego; rozpoczęło działalność w 1994 roku; promuje wiedzę, praktyczne umiejętności i postawy obywatelskie. Demokracja w Polsce – jak wszędzie na świecie – nie jest możliwa bez dobrze poinformowanych, odpowiedzialnych i aktywnych obywateli. Wierzymy, że szkoła może przygotowywać młodych ludzi do tej roli.

3 Dlatego szkoła powinna: pomagać zrozumieć zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne; uczyć współpracy i pomagać zdobyć umiejętności obywatelskie; kształtować krytyczne i twórcze myślenie; pomagać uczniom uwierzyć we własne możliwości; uczyć odpowiedzialności i troski o dobro wspólne.

4 Szkoła Ucząca się (SUS) Najważniejsze elementy programu: doskonalenie procesu nauczania i uczenia się, wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami, dzielenie się najlepszymi praktykami, uruchomienie współpracy pomiędzy szkołami, samoocena pracy szkoły. Program prowadzony od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

5 Akademia Szkoły uczącej się (SUS) kursy, szkolenia i warsztaty podnoszące jakość pracy nauczycieli i szkoły. Nasza oferta obejmuje: - Szkolenia dla rad pedagogicznych, w tym z zakresu ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz projektu gimnazjalnego; - Szkolenie dla dyrektorów szkół na temat gimnazjalnego projketu edukacyjnego skierowane do instytucji wspierajacych szkoły, np. kuratorów i samorządów; - Kursy internetowe dla indywidualnych nauczycieli.

6 Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące, nazywane także ocenianiem pomagającym się uczyć, to jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Raport Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (OECD) z 2005 r. wyraźnie dowodzi skuteczności tego sposobu oceniania w poprawie wyników nauczania, przygotowywaniu do uczenia się przez całe życie i wyrównywaniu szans edukacyjnych. Wiele szkół w Polsce już wprowadziło OK do swojej praktyki, m.in. dzięki działaniom CEO ich liczba systematycznie wzrasta.

7 Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI) program CEO, który pomaga w podnoszeniu jakości i efektywności nauczania. Główne elementy programu NAI to udział minimum czterech nauczycieli z jednej szkoły w rocznych kursach prowadzonych przez internet i udział dyrektora w dwudniowym spotkaniu szkoleniowym. Kursy internetowe NAIa: Jak motywować uczniów do nauki? Ocenianie kształtujące Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela Aktywny samorząd uczniowski – kurs dla opiekunów Metody nauczania i oceniania w pracy młodego nauczyciela Jak wykorzystywać wyniki egzaminów w pracy szkoły? Metoda projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

8 Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS) program i podręczniki do nauczanie wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum; opracowane z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów; program KOSS został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzenie CEO otrzymało odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.

9 Akademia uczniowska W Programie bierze udział 310 gimnazjów z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego oraz wielkopolskiego. Obejmuje trzy kolejne roczniki uczniów rozpoczynające naukę we wrześniu: 2009, 2010 i 2011. W ramach Szkolnych Kół Naukowych realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

10 Akademia uczniowska Uczniowie prowadzą obserwacje i eksperymenty wybranych zjawisk oraz pod opieką nauczycieli przygotowują projekty wzajemnego nauczania. Dowiadują się, na czym polega naukowe poznawanie rzeczywistości, uczą się stawiać pytania i hipotezy badawcze oraz je weryfikować. W Szkolnych Kołach Naukowych weźmie udział 36 960 uczniów. Program współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

11 Patrz i zmieniaj W ramach projektu nauczyciele prowadzą na podstawie filmów dokumentalnych zajęcia o globalnych współzależnościach, uczniowie zakładają kluby filmowe i prowadzą działania informacyjne. Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia szkolnych i pozaszkolnych działań na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (szkolne kluby filmowe, debaty, kampanie promocyjne, konkursy, zbiórki).

12 Szkoła Pełna Energii to pomysł na realizację w szkole uczniowskiego projektu edukacyjnego i możliwość realizacji założeń nowej podstawy programowej w zakresie edukacji energetycznej. Zadaniem uczniów w Szkole pełnej energii będzie odnajdywanie powiązań pomiędzy wykorzystaniem energii, a takimi obszarami życia społecznego jak: polityka transportowa, świadoma konsumpcja czy eksploatowanie zasobów naturalnych.

13 Szkoła z klasą 2.0 Szkoła z klasą 2.0 ma celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Zachęcamy nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, które rozwijają umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program jest realizowany w ramach prowadzonej od ośmiu lat akcji Szkoła z klasą.

14 Filmoteka Szkolna Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Polski m Instytutem Sztuki Filmowej przygotowało działania pod hasłem: Filmoteka Szkolna. Akcja! Celem projektu jest upowszechnianie Filmoteki Szkolnej (26 lekcji tematycznych na płytach DVD, w których znalazły się najlepsze polskie filmy fabularne oraz dokumenty i animacje opatrzone komentarzem specjalistów) w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przygotowywanie nauczycieli i uczniów do ciekawej i efektywnej pracy z wykorzystaniem opracowanego materiału filmowego.

15 Opowiem ci o wolnej Polsce W programie Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, uczniowie szukają świadków historii i przeprowadzają z nimi wywiady.

16 Mapa Kultury Program zapraszający do współtworzenia nowoczesnego portalu dokumentującego i promującego dziedzictwo kulturowe Polski, poprzez odnajdywanie i opisywanie miejsc, z którymi związane są zasłużone osoby, wydarzenia bądź zjawiska. Idea: Promocja regionów i miejscowości, wspierająca modę na turystykę historyczno-kulturową. Użytkownicy: osoby prywatne, a także wszelkie środowiska i instytucje lokalne (stowarzyszenia twórcze, władze lokalne, biblioteki, szkoły, uczelnie), w szczególności zrzeszające lub pracujące z młodzieżą (od gimnazjalnej po akademicką).

17 EtnoLog - zaloguj się na ludowo! to program edukacyjny, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela badają kulturę ludową swojej miejscowości, przyglądają się zanikającym już obrzędom i tradycjom. Jednocześnie uczą się jak poprzez Internet podzielić się swoimi spostrzeżeniami z uczniami z innych regionów Polski. W ramach programu powstanie wirtualna, etnograficzna mapa Polski, która sukcesywnie uzupełniana przez uczniów będzie publikowana na stronie internetowej CEO. Dla uczestników programu przewidziane są dodatkowo spotkania z etnografami czy Internetowa gra EtnoBingo!

18 Literacki Atlas Polski. Reportaże to program edukacyjny, w którym uczniowie pod opieką nauczycieli tworzą reportaże o lokalnych historiach, osobach, wydarzeniach. Tajniki sztuki reporterskiej poznają dzięki warsztatom prowadzonym przez reporterów oraz materiałom pomocniczym dostępnym na stronie internetowej.

19 Kulthurra! Moje miejsce, moja historia – to hasło programu edukacji kulturalnej Kulthurra! w ramach, którego uczniowie realizują swój projekt: TEATR ALNY (spektakl, widowisko narracyjne, działania w przestrzeni publicznej – happening, inne formy – teatr lalek, teatr cieni itp.) FILMOWY (reportaż, dokument, fabuła, animacja, inne) FOTOGRAFICZNY (fotoreportaż, fotografia otworkowa, inne)

20 Młodzi przedsiębiorczy Uczniowie w małych zespołach realizują na specjalnej platformie internetowej praktyczne zadania z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej. W pierwszym etapie poznają sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami oraz zarządzania własnym budżetem, w drugim – zakładają i prowadzą małe wirtualne firmy, badają rynek wybranego dobra lub usługi, opracowują biznesplan. Program prowadzony z Narodowym Bankiem Polskim.

21 Młodzi przedsiębiorczy CEO w ramach programu: - udostępnia platformę edukacyjną dla uczniów, którzy przez dwa semestry uczą się podstaw przedsiębiorczości oraz rea­lizują projekt uczniowski pod opieką na­uczycieli i moderatorów; - prowadzi kursy e-learningowe z pod­staw gospodarki rynkowej oraz metody projektu dla nauczycieli wiedzy o społe­czeństwie; - organizuje ogólnopolską prezentację projektów uczniowskich połączoną z war­sztatami w siedzibie Narodowego Banku Polskiego; - przeprowadza konkurs na prace ze­społowe wspierający całoroczne działania uczniów na platformie programu; - wspiera nauczycieli koordynujących uczniowskie projekty edukacyjne z zakre­su ekonomii; - przygotowuje materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów.

22 Poczytaj mi Przyjacielu! uczniowie uczestniczący w programie systematycznie (raz na tydzień) czytają książki przygodowe, fantastyczne, baśnie, bajki, wiersze etc. dzieciom ze szkół podstawowych, przedszkoli, szkół specjalnych, świetlic i domów dziecka. Ponad 150 szkół bierze udział w programie;

23 Samorząd uczniowski Program Samorząd uczniowski jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy chcą rozwijać w swoich szkołach aktywność młodych obywateli. Udział w programie ułatwia realizację projektu edukacyjnego, wymaganego przez obecną podstawę programową. W roku szkolnym 2010/11 zaprasza do udziału w warsztatach i kursach internetowych.

24 Dziękujemy za uwagę! Bazy materiałów i narzędzi dla nauczycieli oraz materiały edukacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej: www.ceo.org.pl


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe szansą dla szkół i samorządów na przykładzie CEO. CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google