Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013

2 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Zgodnie z nową definicją, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. A zatem za przedsiębiorstwa uważa się osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą, jak i podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

3 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie W przypadku wystąpienia głównego warunku umożliwiającego zakwalifikowanie się do kategorii MSP, można przystąpić do ustalenia statusu przedsiębiorstwa. Głównymi kryteriami pozwalanymi ustalić status przedsiębiorstwa są: Liczba osób zatrudnionych (liczba rocznych jednostek roboczych - RJR) Liczba osób zatrudnionych (liczba rocznych jednostek roboczych - RJR) Roczny obrót Roczny obrót Całkowity bilans roczny Całkowity bilans roczny W przypadku wystąpienia głównego warunku umożliwiającego zakwalifikowanie się do kategorii MSP, można przystąpić do ustalenia statusu przedsiębiorstwa. Głównymi kryteriami pozwalanymi ustalić status przedsiębiorstwa są: Liczba osób zatrudnionych (liczba rocznych jednostek roboczych - RJR) Liczba osób zatrudnionych (liczba rocznych jednostek roboczych - RJR) Roczny obrót Roczny obrót Całkowity bilans roczny Całkowity bilans roczny

4 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie

5 Mimo ustalenia statusu przedsiębiorstwa, które na podstawie powyższych wielkości wskazuje na przynależność do MSP może okazać się, że przedsiębiorstwo ze względu na inne czynniki nie należy do sektora małej i średniej przedsiębiorczości. W tym celu należy ustalić, czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym (jest to najczęściej spotykana kategoria), partnerskim czy też związanym.

6 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Aby to uczynić, trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od kategorii, w jakiej mieści się przedsiębiorstwo, należy dodać niektóre lub wszystkie dane tych przedsiębiorstw do własnych danych. Obliczeń w każdej z trzech kategorii przedsiębiorstw dokonuje się w inny sposób, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MSP.

7 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli: Jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów Jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów Posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie Posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie

8 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Dofinansowanie inwestycji w MSP w latach 2004-2006 a okres programowania 2007-2013 (porównanie: cechy, różnice)

9 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie 2004-2006 SPO Wzrost Konkurencyjności PrzedsiębiorstwSPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa OpolskiegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Przesunięcie ciężaru inwestycyjnego z poziomu wdrażania krajowego na poziom wdrażania regionalny Przesunięcie ciężaru inwestycyjnego z poziomu wdrażania krajowego na poziom wdrażania regionalny Rozszerzenie zakresu beneficjentów (poziom regionalny) Rozszerzenie zakresu beneficjentów (poziom regionalny) Zwiększenie pułapów wielkości dofinansowania Zwiększenie pułapów wielkości dofinansowania Wprowadzenie obiektywnych kryteriów oceny projektów Wprowadzenie obiektywnych kryteriów oceny projektów Wprowadzenie linii demarkacyjnych (RPO a PROW) Wprowadzenie linii demarkacyjnych (RPO a PROW)

11 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Kryterium geograficzne (zróżnicowane) Kryterium geograficzne (zróżnicowane) Ograniczenia w liczbie składanych projektów Ograniczenia w liczbie składanych projektów Zniesienie limitów czasowych Zniesienie limitów czasowych Nowy poziom progu pomocy publicznej Nowy poziom progu pomocy publicznej

12 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Beneficjent Mikroprzedsiębiorstwo (co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych), którego siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest w miejscowościach gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 000 mieszkańców oraz z uwzględnieniem miast do 5 000 mieszkańców gmin miejskich, a w przypadku inwestycji związanych z nieruchomością decyduje położenie tej nieruchomości (miejscowości do 5 000 mieszkańców);

14 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Forma i wysokość pomocy Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 1) 100 tyś. PLN – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy; 2) 200 tyś. PLN – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy; 3) 300 tyś. PLN – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy. (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

15 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Forma i wysokość pomocy Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tyś. PLN. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

16 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt może być realizowany jedno lub dwu etapowo: Jedno - wniosek o płatność 24 miesiące od podpisania umowy Dwu – wnioski o płatność 24 i 36 miesięcy od podpisania umowy

17 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Koszty kwalifikowane np.: Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: a) w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku działalności transportowej, b) w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku działalności innej niż transportowa;

18 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Koszty kwalifikowane np.: Dokumentacja techniczna, kosztorysy, projekty architektoniczne i budowlane, ocena lub raporty oddziaływania na środowisko. Koszty niekwalifikowane np.: Podatek VAT Nabycie nieruchomości Nabycie używanych rzeczy

19 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

20 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie

21 Rodzaje projektów: Tworzeniem mikroprzedsiębiorstwa - dotacje dlaTworzeniem mikroprzedsiębiorstwa - dotacje dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo;

22 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje projektów: Budową, przebudową i remontem, wpływającymiBudową, przebudową i remontem, wpływającymi m.in. na rozszerzenie zakresu lub zróżnicowanie działalności gospodarczej; Zakupem oraz unowocześnieniem wyposażeniaZakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej; Zakupem wartości niematerialnych i prawnychZakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu;

23 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Pomoc nie musi być przeznaczona na projekt polegający na dokonaniu inwestycji początkowej (dopuszczalny charakter odtworzeniowy)

24 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Priorytetowo będzie traktowane wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie / użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii dla działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

25 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie W ramach poddziałania do dofinansowania kwalifikować się będą projekty, w których: Beneficjent ma siedzibę na terenie województwa opolskiego i jednocześnie projekt realizowany jest w województwie opolskimBeneficjent ma siedzibę na terenie województwa opolskiego i jednocześnie projekt realizowany jest w województwie opolskim Poddziałanie podlega przepisom o przyznawaniu pomocy de minimisPoddziałanie podlega przepisom o przyznawaniu pomocy de minimis

26 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Poziom dofinansowania: do 65%- całości kosztów inwestycji Poziom dotacji: od 20 do 550 tyś. PLN (refundacja) w przypadku tworzenia przedsiębiorstw przez osoby fizyczne: od 40 do 80 tyś. PLN (refundacja)

27 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Kwalifikowalność kosztów: Od dnia złożenia wniosku w danym naborze Trwałość projektu: 3 lat W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez instytucję zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu

28 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Pomoc może być przeznaczona na projekt polegający na dokonaniu inwestycji początkowej; przez inwestycję początkową rozumie się inwestycję w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, związaną z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu w istniejącym zakładzie lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego stosowanego w istniejącym zakładzie.

29 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje projektów: Projekt musi dotyczyć realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na: Utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług),Utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług),

30 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje projektów: Dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,Dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, Zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,Zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, Nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji.Nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji.

31 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje projektów: inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,

32 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Priorytetowo będą traktowane projekty: Wynikające z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013Wynikające z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 Dotyczące dziedzin wskazanych przez realizowane badania w ramach Programu Regionalny ForesightDotyczące dziedzin wskazanych przez realizowane badania w ramach Programu Regionalny Foresight

33 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Priorytetowo będą traktowane projekty: umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz uwzględniające aspekt efektywności energetycznej. umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz uwzględniające aspekt efektywności energetycznej. wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

34 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą również ci beneficjenci, których jedynie inwestycja jest zlokalizowana na terenie Opolszczyzny.

35 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych plus 20 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej mikro i małym plus 10 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej średnim przedsiębiorcom.

36 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Poziom dotacji: Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach - od 550 tys. do 7,5 mln PLNDla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach - od 550 tys. do 7,5 mln PLN Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. do 7,5 mln PLNDla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. do 7,5 mln PLN Dla inwestycji w B+R w przedsiębiorstwach - do 50 tys. Euro (refundacja)Dla inwestycji w B+R w przedsiębiorstwach - do 50 tys. Euro (refundacja)

37 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Kwalifikowalność kosztów: Od dnia wydanie przez IZ potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do pomocyOd dnia wydanie przez IZ potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do pomocy Trwałość projektu: 3 lat W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez instytucję zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu

38 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje projektów: Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów turystycznych. Podniesienie standardu (budowa, przebudowa lub rozbudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, wzmacniające atrakcyjność obiektu.

39 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje projektów: Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google