Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wynikach kontroli i wydanych zaleceniach pokontrolnych w domach pomocy społecznej województwa małopolskiego grudzień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wynikach kontroli i wydanych zaleceniach pokontrolnych w domach pomocy społecznej województwa małopolskiego grudzień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wynikach kontroli i wydanych zaleceniach pokontrolnych w domach pomocy społecznej województwa małopolskiego grudzień 2013 r.

2 W 2013 roku w domach pomocy społecznej przeprowadzono: – 35 kontroli kompleksowych (na 38 zaplanowanych), – 10 kontroli doraźnych i wizytacji. Temat kontroli kompleksowych obejmował zagadnienia z zakresu podstawowych usług opiekuńczych, wspomagających oraz zaspakajających potrzeby bytowe, świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców w ramach obowiązującego standardu. Kontrole doraźne obejmowały zagadnienia poruszane w skargach lub sygnałach o nieprawidłowościach. Zakres usług świadczonych w domach pomocy społecznej należy ocenić pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

3 Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że głównymi problemami Domów są braki finansowe na bieżące funkcjonowanie, braki kadrowe i lokalowe. Znaczna część dps usytuowana jest w budynkach, pierwotnie pełniących funkcje dworów, hoteli robotniczych, domów wczasowych, które adaptowano do potrzeb placówek sprawujących całodobową opiekę. Problemy ekonomiczne tych placówek wiążą się z koniecznością remontów, wymiany zużytego wyposażenia. Problemy kadrowe związane są z fluktuacją pracowników, niskimi płacami za ciężką, wyczerpującą i odpowiedzialną pracę. Utrzymanie wymaganego na mocy rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnika zatrudnienia generuje koszty, które nie pozostają bez wpływu na ogólną kondycję finansową dps.

4 Domy pomocy społecznej w liczbach Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje 91 dps, w tym dla: osób w podeszłym wieku– 15 osób przewlekle somatycznie chorych– 18 osób przewlekle psychicznie chorych– 25 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie– 14 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie– 6

5 Na terenie Małopolski funkcjonują domy pomocy społecznej, które mogą być prowadzone w jednym budynku łącznie dla 2 profili, zgodnie z art. 56a ustawy o pomocy społecznej. Są to dps dla: osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych – 7 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 3 osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie – 1

6 Profil dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób w podeszłym wieku/przewlekle somatycznie chorych, których łączenie w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej jest dopuszczalny pod warunkiem funkcjonowania w oddzielnych budynkach – 2

7 Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w województwie małopolskim było 7412 miejsc w dps, w tym: w domach samorządów 5793 miejsca, w domach podmiotów niepublicznych 1619 miejsc. Według stanu na 31 grudnia 2012 r. było 7454 miejsc, w tym: w domach samorządów 5848 miejsc, a w domach pomocy społecznej podmiotów niepublicznych 1606 miejsc.

8 Nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu dps Niewystarczający nadzór nad prawidłowością rozliczania środków finansowych mieszkańców. Nieprawidłowe rozliczanie pobranych środków finansowych od mieszkańców Nieprawidłowe zwalnianie z wnoszenia odpłatności za pobyt w dps z tytułu nieobecności nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym (pobyt w szpitalu).

9 Nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu dps Nieuczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Nieustalanie przez pracownika socjalnego, przed przyjęciem osoby do domu, jej aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu.

10 Nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu dps Brak uchwytów i poręczy w pomieszczeniach sanitarnych stosownie do potrzeb mieszkańców

11 Nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu dps Pomieszczenia mieszkalne nie są sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie. Stosowanie, dokumentowanie środków przymusu bezpośredniego niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 j.t.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740).

12 Bariery architektoniczne

13 Nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu dps Przyjmowanie osób na podstawie umowy-cywilnoprawnej z pominięciem trybu postępowania administracyjnego określonego w art. 59-64 ustawy o pomocy społecznej Niewystarczający wskaźnik zatrudnienia Istotnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dps jest wykwalifikowany personel zatrudniony w określonym wymiarze czasu pracy. W praktyce obserwowany jest model zatrudnienia, którego struktura opiera się również na pracownikach nie będących bezpośrednio zatrudnionych na stanowiskach opiekuńczo-terapeutycznych. Są to pracownicy działu technicznego (kierowca, konserwator, praczka), administracyjnego (obsługa księgowości, kadr). Udział tych osób w zespołach opiekuńczo-terapeutycznych jest uzasadniany wyborem mieszkańca, który pracownikiem pierwszego kontaktu uczynił osobę zatrudnioną w innym aniżeli opiekuńczy, dziale.

14 Faktury za leki Występowały przypadki, że faktury za leki nie pozwalały zidentyfikować mieszkańca, dla którego leki zostały zakupione – co jest niezgodne ze stanowiskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

15 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o wynikach kontroli i wydanych zaleceniach pokontrolnych w domach pomocy społecznej województwa małopolskiego grudzień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google