Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznać, zrozumieć, wzmocnić przez aktywność do integracji Projekt systemowy Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Chojnice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznać, zrozumieć, wzmocnić przez aktywność do integracji Projekt systemowy Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Chojnice."— Zapis prezentacji:

1 Poznać, zrozumieć, wzmocnić przez aktywność do integracji Projekt systemowy Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Chojnice 2008

2 Zespół Projektowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice tel./fax. (0-52) 3950 735 e-mail: pcprchojnice@wp.pl Andrzej Gąsiorowski Krystyna Partyka Elżbieta Kop Ostrowska Andrzej Łangowski Sławomira Miszke Monika Kochanek Beata Januszewska Ewelina Słomińska

3 Informacje o projekcie oNr i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej oNr i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oNr i nazwa Poddziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oTytuł projektu: Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do integracji oOkres realizacji: 1 lipiec – 31 grudzień 2008r. oObszar realizacji: Powiat Chojnicki

4 Cel projektu: Cel główny: Zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym Zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym Cele szczegółowe: Wzrost aktywności społecznejWzrost aktywności społecznej Zwiększenie potencjału zawodowegoZwiększenie potencjału zawodowego Nabycie nowych umiejętnościNabycie nowych umiejętności Poprawa i utrzymanie sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników projektuPoprawa i utrzymanie sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników projektu Poprawa warunków mieszkaniowych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczychPoprawa warunków mieszkaniowych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

5 Grupy docelowe: 20 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, należący do grupy osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 20 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, należący do grupy osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. W tym: W tym: 10 osób w wieku 18-25 lat, kontynuujące naukę i nie pozostające w zatrudnieniu, otrzymujące świadczenia pieniężne na kontynuację nauki 10 osób w wieku 18-25 lat, kontynuujące naukę i nie pozostające w zatrudnieniu, otrzymujące świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz oraz 10 osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, nie pozostające w zatrudnieniu i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wieku od 18 do 35 lat. 10 osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, nie pozostające w zatrudnieniu i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wieku od 18 do 35 lat.

6 Wartość projektu: Możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z EFS przyczyni się do: rozwoju różnorodnych form pomocyrozwoju różnorodnych form pomocy nabycie nowych umiejętnościnabycie nowych umiejętności zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci warsztatów psychoedukacyjnych i usług doradcy zawodowegozapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci warsztatów psychoedukacyjnych i usług doradcy zawodowego zwiększenie aktywności na rynku pracy oraz wiary we własne możliwościzwiększenie aktywności na rynku pracy oraz wiary we własne możliwości zapewnienie osobom niepełnosprawnym utrzymania sprawności psychofizycznejzapewnienie osobom niepełnosprawnym utrzymania sprawności psychofizycznej

7 Działania: Aktywna integracja: - zawarcie 10 kontraktów socjalnych z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: -aktywizacja edukacyjna: skierowanie i sfinansowanie kursu prawa jazdy, -aktywizacja zawodowa: -aktywizacja zawodowa: poradnictwo doradcy zawodowego oraz warsztaty psychoedukacyjne. - wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej 10 osób niepełnosprawnych w formie warsztatów psychoedukacyjnych, poradnictwa doradcy zawodowego oraz udział w turnusie rehabilitacyjnym. Praca socjalna: zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych oraz wyposażenie stanowisk pracy.

8 Zarządzanie projektem: Zarządzanie projektem: Koordynator Projektu – koordynowanie prac Zespołu Projektowego; komunikacja z IP II; reagowanie na zmiany; monitoring jakościowy projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej, nadzór nad realizacją projektu Koordynator Projektu – koordynowanie prac Zespołu Projektowego; komunikacja z IP II; reagowanie na zmiany; monitoring jakościowy projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej, nadzór nad realizacją projektu Promocja projektu: Promocja projektu: Zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Przygotowanie pakietów informacji dla lokalnych mediów. Przygotowanie pakietów informacji dla lokalnych mediów.

9 Rezultaty twarde: objęcie 10 osób kontraktami socjalnymi – indywidualnymi programami usamodzielnienia,objęcie 10 osób kontraktami socjalnymi – indywidualnymi programami usamodzielnienia, objęcie 10 osób niepełnosprawnych umowami – wsparciem działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej,objęcie 10 osób niepełnosprawnych umowami – wsparciem działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej, uzyskanie przez 10 osób zaświadczenia o ukończeniu 60 – godzinnego kursu zawodowego,uzyskanie przez 10 osób zaświadczenia o ukończeniu 60 – godzinnego kursu zawodowego, udział 10 osób w turnusie rehabilitacyjnym,udział 10 osób w turnusie rehabilitacyjnym, ukończenie przez 20 osób warsztatów psychoedukacyjnych (18 godz.),ukończenie przez 20 osób warsztatów psychoedukacyjnych (18 godz.), skorzystanie przez 20 osób z usług doradcy zawodowego,skorzystanie przez 20 osób z usług doradcy zawodowego, uzyskanie przez 10 osób zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia kursu zawodowego,uzyskanie przez 10 osób zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia kursu zawodowego, poprawa warunków mieszkaniowych dla usamodzielnionych wychowanków (pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej),poprawa warunków mieszkaniowych dla usamodzielnionych wychowanków (pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej),

10 Rezultaty miękkie: nabycie nowych umiejętności psychospołecznych i zawodowych,nabycie nowych umiejętności psychospołecznych i zawodowych, podnoszenie poczucia własnej wartości,podnoszenie poczucia własnej wartości, poprawa autoprezentacji w celu skutecznego poszukiwania zatrudnienia,poprawa autoprezentacji w celu skutecznego poszukiwania zatrudnienia, nabycie nowych umiejętności pracy w zespole,nabycie nowych umiejętności pracy w zespole, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów.zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów.

11 Monitoring: przeprowadzenie dwóch ankiet wśród osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych na początkuprzeprowadzenie dwóch ankiet wśród osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych na początku i na końcu projektu, i na końcu projektu, udział pracowników socjalnych w działaniach na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełno-sprawnych i wychowanków rodzin zastępczychudział pracowników socjalnych w działaniach na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełno-sprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, i placówek opiekuńczo – wychowawczych, opinia doradcy zawodowego o uczestnikach projektu,opinia doradcy zawodowego o uczestnikach projektu, samokontrola zarządzających projektem.samokontrola zarządzających projektem.

12 Projekt budżetu: oKoszty ogółem – 125.771,00 zł oKoszty bezpośrednie – 122.771,00 zł - Aktywna integracja – 70.000,00 zł - Aktywna integracja – 70.000,00 zł - Praca socjalna – 35.800,00 zł - Praca socjalna – 35.800,00 zł - Zarządzanie projektem – 2.800,00 zł - Zarządzanie projektem – 2.800,00 zł - Promocja projektu – 2.370,00 zł - Promocja projektu – 2.370,00 zł oKoszty pośrednie – 3.000,00 zł oCross-financing w kosztach ogółem – 13.050,00 zł (10,38%) oWkład własny – 11.801,00 zł oWnioskowane dofinansowanie – 113.970,00 zł oKoszt przypadający na jednego uczestnika – 6.288,55 zł


Pobierz ppt "Poznać, zrozumieć, wzmocnić przez aktywność do integracji Projekt systemowy Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Chojnice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google