Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN SPOTKANIA 12:00 – 12:15 Powitanie Gości, 12:15 – 12:45 Klastry w Polsce i na świecie – wprowadzenie w temat spotkania, 12:45 – 13:30 Klaster Organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN SPOTKANIA 12:00 – 12:15 Powitanie Gości, 12:15 – 12:45 Klastry w Polsce i na świecie – wprowadzenie w temat spotkania, 12:45 – 13:30 Klaster Organizacji."— Zapis prezentacji:

1

2 PLAN SPOTKANIA 12:00 – 12:15 Powitanie Gości, 12:15 – 12:45 Klastry w Polsce i na świecie – wprowadzenie w temat spotkania, 12:45 – 13:30 Klaster Organizacji Pozarządowych Woj. Lubuskiego – plany, możliwości, korzyści z udziału w procesie tworzenia Klastra, 13:30 – 14:30 Open Space wraz z przerwą kawową – dyskusje na temat Klastra, możliwość zapisania się do udziału w procesie jego tworzenia, 14:30 – 15:00 Podsumowanie wraz z niespodzianką.

3

4 EKSPERTYZA przygotowana przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy pt. Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Autorzy: dr Magdalena Dudkiewicz dr Grzegorz Makowski Warszawa 2011

5 KLASTER III SEKTORA - SPOTKANIE INAUGURACYJNE Zielona Góra, 24 września 2012 r.

6 1. Faber Consulting Sp. z o.o. 2. Doświadczenie Projektodawcy w projektach realizowanych dla III sektora 3. Projekt ZIELONOGÓRSKA KUŹNIA III SEKTORA

7 Faber Consulting jest jedną z wiodących polskich marek doradczych. Firma funkcjonuje na rynku dotacji unijnych od czerwca 2000 roku. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze większości funduszy dostępnych na naszym rynku. W trakcie swojej działalności Faber Consulting przygotowała PONAD 600 PROJEKTÓW realizowanych przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Misją Faber Consulting jest METADORADZTWO – rozumiane jako kreowanie rozwiązań, które pozwolą nie tylko osiągnąć zamierzony cel, ale również wyjść poza dotychczasowe założenia, aby maksymalizować sukces. Potwierdzeniem skuteczności działań Faber Consulting są wyróżnienia i miejsca zajmowane w wielu prestiżowych rankingach firm doradczych (m.in. Fundusze Europejskie, Gazeta Prawna, Forbes).

8 Doświadczenie Projektodawcy w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej Faber Consulting Sp. z o.o. zrealizowała: Projekty z cyklu Fundraising – fundament sprawnej organizacji sektora ekonomii społecznej w województwach: kujawsko- pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim, w ramach których przeszkolono ponad 400 członków organizacji pozarządowych. Projekty zakładające stworzenie inkubatora NGO: –Mobilizuj nie organizuj –L-IES – Lubelski InQubator Ekonomii Społecznej

9 Mobilizuj nie organizuj Utworzenie inkubatora NGO w województwie podlaskim (Białystok); 12 inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS; 56 BO, w tym 41 K.

10 Utworzenie inkubatora NGO w województwie lubelskim (Lublin); 16 inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS, w tym utworzenie nowej IES; 113 BO, w tym 70 K.

11 Projekt ZIELONOGÓRSKA KUŹNIA III SEKTORA nr POKL.07.02.02-08-018/10 Oferujemy profesjonalne i sprawdzone wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

12 Skąd pomysł na projekt? - zdiagnozowane problemy Najniższa w kraju liczba aktywnych organizacji III sektora w województwie lubuskim (subregionie zielonogórskim); Duży odsetek nieaktywnych organizacji w subregionie zielonogórskim; Niska profesjonalizacja działań III sektora w subregionie zielonogórskim.

13 Obszar realizacji projektu: subregion zielonogórski powiaty: –m. Zielona Góra, –zielonogórski, –świebodziński, –krośnieński, –żarski, –żagański, –nowosolski, –wschowski; Okres realizacji projektu: 02.01.2012 – 31.08.2013

14 Cel projektu Kompleksowy rozwój i wzmocnienie działalności 43 podmiotów III sektora jako organizacji ekonomii społecznej poprzez doradztwo i szkolenia członków NGO oraz wparcie partnerstw międzysektorowych w zakresie działań prospołecznych na obszarze subregionu zielonogórskiego do VIII.2013

15 CEL SZCZEGÓŁOWY ODNOSZĄCY SIĘ DO KLASTRA III SEKTORA Wdrożenie modelów wielosektorowej współpracy opartych o działania dla dobra społecznego w ramach Klastra III Sektora oraz wzrost świadomości mieszkańców subregionu zielonogórskiego w zakresie roli III sektora w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

16 Grupa docelowa 15 NGO (Kuźnia III Sektora) 30 NGO (Lecznica III Sektora) 60 członków NGO (Kuźnia Liderów NGO) ? (Klaster III Sektora)

17 Działalność Kuźni w ramach inkubowanych NGO

18 Lecznica III Sektora

19 Kuźnia Liderów NGO

20 Stworzenie fundamentu trwałej współpracy wielosektorowej III sektora ze sferą publiczną i prywatną. Klaster III Sektora

21 Biuro Projektu i Zielonogórska Kuźnia III Sektora ul. Sikorskiego 4/2, 65-454 Zielona Góra www.faberconsulting.com Faber Consulting Sp. z o.o. ul. Sienna 72 lok. 8, 00-833 Warszawa Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Polna 100, 87-100 Toruń

22 PROBLEMY relacja zleceniodawca-zleceniobiorca; fasadowość prawa; powtarzalność; poziom i jakość komunikacji; nieufność władz samorządowych wobec sektora pozarządowego; Peryferyjność organizacji pozarządowych. Żyjemy w kraju coraz bardziej efektywnych jednostek i niezmiennie nieefektywnej wspólnoty.

23 DOBRE PRAKTYKI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24

25 Klaster Organizacji Pozarządowych woj. lubuskiego

26 Współpraca – podstawą skuteczności działania W dzisiejszych realiach samodzielne działanie jest mało skuteczne i znacznie utrudnione; Na wielu polach widzimy tendencje do podejmowania wspólnych inicjatyw jako przejaw maksymalizacji efektów przy minimalizacji kosztów; Jednym z przykładów jest chociażby stanowiski MRR w sprawie realizacji projektów w ramach POKL: realizacja projektów w partnerstwie niesie za sobą znaczną wartość dodaną, wyrażoną w efekcie synergii, wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach; Z uwagi na uwarunkowania w jakich organizacje pozarządowe, JST oraz biznes potrzeba współdziałania wydaje się być jeszcze silniejsza.

27 Korzyści ze współpracy wielosektorowej dla NGO Dostęp do nowoczesnych form działania oraz zarządzania; Dostęp do dobrych praktyk w zakresie realizowanych zadań statutowych; Możliwość wspierania swoich działań autorytetem instytucji państwowych i samorządowych; Bogaty dostęp do informacji z zakresu m.in.: występujących potrzeb w środowisku lokalnym; nisz rynkowych, które nie zostały zagospodarowane przez inne podmioty; aktualnej polityki realizowanej przez władze lokalne i regionalne w zakresie obszarów działalności organizacji. Możliwość realizacji działań na większą skalę dzięki połączeniu potencjału kilku podmiotów; Możliwość pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności

28 Korzyści ze współpracy wielosektorowej dla JST Możliwość realizacji zadań własnych i zleconych przy wsparciu podmiotów nastawionych na działalność społeczną; Możliwość realizacji działań na większą skalę przy wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych; Możliwość dotarcia do grup odbiorców w sposób oddolny; Możliwość monitorowania efektów swoich działań w sposób oddolny.

29 Korzyści ze współpracy wielosektorowej dla biznesu Kreowanie marki firmy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie; Korzyści marketingowe wynikające ze wspierania działalności społecznej; Dostęp do rozwiązań wypracowanych przez organizację pozarządowe w zakresie niezbędnym do funkcjonowania firmy;

30 Czym jest klaster i dlaczego chcemy go stworzyć Klaster to zdefiniowane, logiczne działania tworzące fundament trwałej współpracy wielu podmiotów; Klaster jest narzędziem zbudowanym z plastycznego tworzywa, które może być dostosowane do aktualnych potrzeb członków; Klaster nie posiada osobowości prawnej; Klaster z punktu widzenia formalno – prawnego jest porozumieniem cywilnoprawnym tworzących go podmiotów; Klaster w prawie polskim nie jest obwarowany ograniczeniami i wymogami; W przeciwieństwie do jednosektorowych i dwusektorowych instytucji takich jak zrzeszenia, stowarzyszenia, klastry przemysłowe rzadko dziś spotyka się trwałe i zorganizowane przedsięwzięcia trójsektorowe;

31 Powody, dla których współpraca oparta na stałej strukturze jest efektywniejsza Jedna, wspólna, silna marka, którą posługiwać się mogą wszyscy członkowie klastra; Dostęp do wiarygodnych i sprawdzonych w działaniu podmiotów, z którymi można podejmować wspólne inicjatywy; Połączenie potencjału, doświadczenia, możliwości oraz zasobów wielu podmiotów reprezentujących różne sektory; Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami; Możliwość wpływania na kierunki rozwoju działań w obszarach, którymi zainteresowane są podmioty aktywnie włączające się w pracę klastra.

32 Mapa drogowa Klastra III sektora województwa lubuskiego Klaster Organizacji Pozarządowych woj. lubuskiego tworzony będzie w 6 etapach: spotkanie inauguracyjne – 24 września 2012; warsztat Dobre Praktyki dla Klastra – X 2012; 5 warsztatów poświęconych tworzeniu strategii klastra – XI – XII 2012; Klaster NGO w praktyce – warsztat zakończony podpisaniem porozumienia o powołaniu klastra – II 2012; Warsztaty współpracy - animujące działalność klastra – II – VI 2013; Podsumowanie I etapu działania klastra – VIII 2013.

33 Dziękuję za uwagę

34


Pobierz ppt "PLAN SPOTKANIA 12:00 – 12:15 Powitanie Gości, 12:15 – 12:45 Klastry w Polsce i na świecie – wprowadzenie w temat spotkania, 12:45 – 13:30 Klaster Organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google