Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania i rezultaty w projekcie transgranicznym - część polska Havířov30.09.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania i rezultaty w projekcie transgranicznym - część polska Havířov30.09.2010r."— Zapis prezentacji:

1 Działania i rezultaty w projekcie transgranicznym - część polska Havířov30.09.2010r.

2 Vysoká správní škola v Bielsku- Białej Aktivity a výsledky v přeshraničním projektu –polská část Havířov30.09.2010

3 Projekt Rozwój źródeł ludzkich Śląska Czesko-Polskiego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 Projekt: Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska realizovaný v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

5 Cel główny projektu: Rozwój współpracy transgranicznej na płaszczyźnie edukacji, przedsiębiorczości, turystyki. Cele szczegółowe projektu: Analiza stanu środowiska naturalnego, rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na terenie Śląska Cieszyńskiego; Promocja kształcenia ustawicznego po obu stronach granicy; Wykształcenie specjalistów ds. współpracy czesko- polskiej inicjujących i realizujących projekty transgraniczne.

6 Všeobecný cíl projektu: Rozvoj přeshraniční spolupráce na úrovni edukace, podnikání, cestovního ruchu. Speciální cíle projektu: Analýza stavu životního prostředí, cestovního ruchu a podnikání na území Těšínského Slezska; Propagace celoživotního vzdělávání na obou stranách hranice; Vzdělání specialistů pro česko-polskou spolupráci, kteří budou iniciovat a realizovat přeshraniční projekty.

7 Lider projektu: Vysoká Škola Sociálně správní, Institut celoživotniho Vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz Partner polski: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej www.wsa.bielsko.pl Polska część projektu realizowana jest od lutego 2009r. do października 2010r.

8 Vedoucí partner projektu: Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz Polský parner projektu: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej www.wsa.bielsko.pl Polská část je realizována únor 2009r. až ríjen 2010r.

9 Zespół badawczy WSA przeprowadził badania terenowe, w których przeanalizowano najważniejsze kompetencje mieszkańców polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Na podstawie badań powstał Raport i ostateczny produkt tej części projektu – publikacja pt.: Kompetencje cywilizacyjne mieszkańców Podbeskidzia. Działanie I: Badania – Raport – Publikacja

10 Aktivita I: Průzkum – Zpráva – Publikace Průzkumní skupina WSA provedla terénní průzkum, v kterém byly zkoumané nejdůležitější kompetence obyvatel polské části Těšínského Slezska. Na základě průzkumu vznikla Zpráva a koněčný výstup této části projektu – publikace s názvem: Civilizační kompetence obywatel Podbeskydí.

11

12 Motto průzkumů Jeżeli granica zawsze coś dzieli, to pogranicze zawsze coś łączy. Motto průzkumu Pokud hranice vždy něco rozděluje, tak pohraničí vždy něco spojuje.

13 Cel badań W praktyce badawczej chodziło o ustalenie: Jakie kompetencje mieszkańców Podbeskidzia należy rozwijać, by stymulować współpracę polsko- czeską?

14 Cíl průzkumu V průzkumné praxi se jednalo o to, aby určit: Jaké kompetence obyvatel Podbeskydí je třeba vyvíjet, aby stimulovat polsko- českou spolupráci?

15 Rodzaje badanych kompetencji 1. Aspiracje edukacyjne 2. Duch przedsiębiorczości 3. Umiejętność posługiwania się urządzeniami technicznymi 4. Dyscyplina pracy 5. Wrażliwość estetyczna 6. Zasady etyczne 7. Partycypacja w życiu politycznym i samorządowym

16 Druh zkoumaných kompetencí 1. Edukační aspirace 2. Duch podnikání 3. Schopnost ovládání technických zařízení 4. Pracovní disciplína 5. Estetická citlivost 6. Etické zásady 7. Participace v politickém a samosprávném životě

17 Wnioski 1. Wykorzystanie aspiracji edukacyjnych mieszkańców Podbeskidzia do kształtowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych o charakterze międzynarodowym rozpocznie proces współpracy między Polską a Czechami; 2. Współpraca polsko-czeska odbywać się będzie w pierwszej kolejności na płaszczyznach: wymiany kulturalnej, turystycznej, wspólnych inicjatyw ekologicznych. Da to podwaliny do współpracy w innych dziedzinach; 3. W budowaniu relacji biznesowych należy szczególną uwagę zwrócić na etykę w biznesie, by osiągane wyniki zadowalały obie strony.

18 Závery 1. Využítí edukačních aspirací obyvatel Podbeskydí pro formování společných edukačních iniciativ mezinárodní povahy zahájí proces spolupráce mezi Polskem a Českou republikou; 2. Polsko-česká spolupráce bude v prvé řade probíhat v oblastech: kulturní výměny, cestovního ruchu společných ekologických iniciativ Toto budou základy spolupráce v jiných oblastech; 3. V tvoření byznysových vztahů je nutné obrátit zvláštní pozornost na etiku v byznysu, aby dosahované výsledku uspokojovaly obě strany.

19 Stugodzinny program szkolenia, w którym połączono naukę podstaw gramatyki, słownictwa, wymowy z częścią poświęconą rozumieniu kultury czeskiej, zwyczajów i obyczajów u naszych południowych sąsiadów. 22 sierpnia 2009r. szkolenie zakończyło 37 uczestników projektu. Działanie II: Szkolenie językowe z podstaw języka czeskiego

20 Aktivita II: Jazykové školení základy českého jazyka Stohodinový rozvrh školení, ve kterém byla spojená vyúka základů mluvnice, slovní zásoby a výslovnosti s porozuměním české kultury, zvyků a obyčejů naších jižních sousedů. 22. Srpna 2009 školení ukončilo 37 účastníků projektu.

21 Studia pn. Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi. Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej realizowane są od października 2009 do czerwca 2010r. To jedyny taki kierunek w Polsce łączący wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, komunikacji międzykulturowej, transgranicznej mobilności zawodowej. Słuchacze studiów na zakończenie przygotowali praktyczne projekty współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej. Działanie III: Innowacyjne studia podyplomowe

22 Aktivita III: Inovační postgraduální studium Studium s názvem: Správa a řízení přeshraničních procesů. Specialista pro česko-polskou spolupráci realizované od října 2009 do června 2010r. Je to jediný takový obor v Polsku, který spojuje vědomosti z ekonomiky, podnikání, mezikulturní komunikace a přeshraniční pracovní mobili ty. Posluchači studia na závěr vypracují praktické projekty spolupráce s partnery z České republiky.

23 Koncepcja programu Cel studiów -przygotowanie zawodowe grupy animatorów regionalnych, którzy działając w różnych sektorach i w ramach różnych organizacji, będą zdolni inicjować i realizować różnorodne przedsięwzięcia na obszarze Euroregionów polsko-czeskich; - stworzenie personalnej oraz organizacyjnej sieci współpracy transgranicznej.

24 Koncepce programu Cíl programu -odborná příprava skupiny regionálních animátorů, kteří budou působit v různých sektorech a rámci různých organizací, budou schopní iniciovat a realizovat různorodé záměry na územích polsko-českých Euroregionů; - tvorba personální a organizační sítí pro přeshraniční spolupráci.

25 Honorowy patronat Czeskiego Centrum nad studiami podyplomowymi/ Čestná záštita Českého centra nad Postgraduálním studium

26 We wrześniu 2009r. uruchomione zostało Centrum Konsultacyjno-Informacyjne, w ramach którego pracownicy projektu przygotowują m.in. cykliczny newsletter z najciekawszymi informacjami na temat konferencji, imprez i spotkań transgranicznych, propozycji współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej. Wszyscy zainteresowani otrzymywaniem newslettera mogą wysłać zgłoszenie na adres mailowy projektu: projekt@wsa.bielsko.pl Działanie IV: Centrum Konsultacyjno – Informacyjne

27 Aktivita IV: Konzultačně-informační středisko Od září 2009 je Konzultačně-informační středisko, v rámci kterého pracovníci projektu budou mj. pravidelně připravovat newsletter s nejzajímavějšími informacemi o konferencích, akcích, přeshraničních setkáních, o návrzích spolupráce s partnery z České republiky. Všichni, kteří mají zájem o newsletter se mohou přihlásit na e- mailovou adresu projektu: projekt@wsa.bielsko.pl projekt@wsa.bielsko.pl

28 Ogłoszenia prasowe w czasopismach ogólnopolskich i lokalnych, : Strona internetowa projektu: www.czpl.wsa.bielsko.pl Konferencja promocyjna w dniu 29.09.2009r., Współpraca z Czeskim Centrum w Warszawie, instytucjami zajmującymi się edukacją regionalną itp. Promocja internetowa (fora społecznościowe, ogólnopolskie i lokalne strony www). Działanie V: Promocja projektu

29 Aktivita V: Publicity projektu Inzeráty v celopolských a místních novinách, Webová stránka projektu: www.czpl.wsa.bielsko.pl Propagační konference dne 29.09.2009r. Spolupráce s Českým centrem ve Warszawie, a s institucemi, které se zabyvají regionální edukací atp. Propagace na internetu (společenská fóra, celostátní a místní webové stránky).

30 Projekt Rozwój źródeł ludzkich Śląska Czesko-Polskiego Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 486 25 43 projekt@wsa.bielsko.pl e-mail: projekt@wsa.bielsko.pl www.czpl.wsa.bielsko.pl

31 Projekt Rozvoj lidských zdrojů česko-polského SlezskaRozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 486 25 43 projekt@wsa.bielsko.pl e-mail: projekt@wsa.bielsko.plwww.czpl.wsa.bielsko.pl

32

33

34

35 Dziękuję za uwagę. Děkuji za pozornost. Barbara Górka


Pobierz ppt "Działania i rezultaty w projekcie transgranicznym - część polska Havířov30.09.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google