Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L.I.P.S.S. Helmut Loidl koordynator Transfer po uko ń czeniu szko ł y podstawowej jest obecnie najgor ę tszym tematem w Europie. Nie przyj ę cie na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L.I.P.S.S. Helmut Loidl koordynator Transfer po uko ń czeniu szko ł y podstawowej jest obecnie najgor ę tszym tematem w Europie. Nie przyj ę cie na."— Zapis prezentacji:

1

2 L.I.P.S.S. Helmut Loidl koordynator

3

4 Transfer po uko ń czeniu szko ł y podstawowej jest obecnie najgor ę tszym tematem w Europie. Nie przyj ę cie na nast ę pny poziom ma wiele powod ó w: n Efekt zacz ę cia od nowa jest ogromnym problemem w szko ł ach ponadpodstawowych. Testy prognostyczne na niewiele si ę zdaj ą – te testy okre ś laj ą szko ł y a nie osoby! Trudny wiek transferu – problem istniej ą cy w ca ł ej Europie. Systemy nauczania na poszczeg ó lnych poziomach r óż ni ą si ę znacznie. Nie ma ci ą g łości w metodyce i dydaktyce. Metody selekcji zaczynaja si ę ju ż na pocz ą tku edukacji. n Ci ą g ł a konkurencja na zmiennym rynku pracy. Analiza Instytuty Edukacyjne oraz kursy doskonalenia zawodowego s ą przeprowadzane oddzielnie dla nauczycieli obu poziom ó w. n Zr óż nicowana sytuacja w ka ż dej klasie: dzieci specjalnych potrzeb, upo ś ledzone,....R óż ne poziomy oceniania.

5 Umowa Europejska 1995 n Nauczyciele obu poziom ó w chc ą wiedzie ć wi ę cej o tym drugim poziomie, jego metodach i systemach. Edukacja powinna by ć ci ą g ł a: Ka ż dy poziom powinien bazowac na poprzednim. Nale ż y unika ć powt ó rze ń. Nauczyciele wszystkich poziom ó w powinni razem tworzy ć plan nauczania. n Rodzice w krajach Europy maj ą ogromny wp ł yw na przysz łą karier ę dziecka. Nale ż y informowa ć rodzic ó w o organizacji kolejnych szk ół.

6 Rezultaty mi ę dzynarodowej konferencji Londyn 1996 Budowa klaster ó w – ci ą g ł o ść mi ę dzy oboma poziomami. W łą czenie rodzic ó w. n Przygotowawcza wizyta w szkole ponadpodstawowej. n Wymiana nauczycieli. n Szkolenie nauczycieli. n Kooperacja.

7 Wa ż ne argumenty: Studium: Les qualifications de scolarite obligatoire et de formation professionell pokaza ł o, ż e ponad 10 % (tzn. 550,000 ze szkolnej populacji pi ę ciu milion ó w), opuszcza szko łę bez osi ą gni ę cia jakichkolwiek kwalifikacji. Szko ł a ponadpodstawowa nie bierze pod uwag ę nauki na poziomie wcze ś niejszym. Zda ż a si ę nawet negowa ć edukacj ę podstawow ą. Nauczyciele szk ół podstawowych domagaj ą si ę wi ę cej informacji na temat szk ół ponadpodstawowych. Dzieci domagaj ą si ę wi ę cej informacji na temat szk ół ponadpodstawowych. n Nauczyciele szk ół podstawowych ucz ą Dzieci Nauczyciele szk ół ponadpodstawowych ucz ą Podmioty

8 Klucz: Kooperacja! Projekty wsp ół pracy zbliżają dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wsp ó lna praca nad planami nauczania (nauczanie tematyczne). Nale ż y znale źć efektywn ą pomoc w transferze dzieciom wybitnie uzdolnionym lub tym ze specjalnymi potrzebami. Przekaza ć najlepsze do ś wiadczenia. W łą czenie rodzic ó w do wsp ół pracy. Wsp ó lne konferencje. Wymiana nauczycieli, wsp ó lna nauka na niekt ó rych lekcjach. Znale źć specyficzne drogi transferu dla ka ż dego klasteru. n Podniesienie kwalifikacji nauczycieli.


Pobierz ppt "L.I.P.S.S. Helmut Loidl koordynator Transfer po uko ń czeniu szko ł y podstawowej jest obecnie najgor ę tszym tematem w Europie. Nie przyj ę cie na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google