Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane problemy w likwidacji szkód. O sobie… O sobie … (wszyscy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane problemy w likwidacji szkód. O sobie… O sobie … (wszyscy)"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane problemy w likwidacji szkód

2 O sobie…

3 O sobie … (wszyscy)

4 Wybrane problemy w likwidacji szkód

5 Maciej Wujec

6 Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. W nauce prawa przyjmuje się że pojęcie to odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli. To ostatnie zastrzeżenie pozwala odróżnić szkodę od uszczerbków, jakie nastąpiły z woli samego zainteresowanego podmiotu. Odniesienie pojęcia szkody tylko do dóbr i interesów prawnie chronionych wskazuje na niedopuszczalność uwzględniania jakichkolwiek następstw działań nielegalnych / np. korzyści płynących z kradzieży/ W KC uszczerbek typu majątkowego określony został mianem szkody, a świadczenie zmierzające do jej naprawienia to odszkodowanie. Uszczerbek typu niemajątkowego określony został mianem krzywdy, a suma pieniężna przeznaczona na złagodzenie tej krzywdy to zadośćuczynienie. Szkoda

7 Rozróżnienie na szkodę na osobie oraz na szkodę na mieniu ma na względzie dobro bezpośrednio naruszone, a nie majątkowe lub niemajątkowe konsekwencje które stąd wynikają. Dlatego też szkoda na osobie może objąć nie tylko krzywdę ale i szkodę majątkową np. koszty leczenia podczas, gdy szkoda na mieniu może pojawiać się tylko w postaci majątkowej. Szkoda

8 Rodzaje szkody majątkowej ; strata / damnum emergens/ polega na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia z którym związana jest czyjaś odpowiedzialność. utracone korzyści / lucrum cessans/ w tym przypadku majątek poszkodowanego nie wzrósł tak jakby to się stało, gdyby nie nastąpiło zdarzenie z którym złączona jest czyjaś odpowiedzialność np. uszkodzenie taksówki nie tylko powoduje stratę ale i pozbawia taksówkarza możliwości zarobkowania. Dla ustalenia istnienia oraz wielkości szkody majątkowej trzeba porównać rzeczywisty stan majątku poszkodowanego po zdarzeniu sprawczym ze stanem hipotetycznym, a mianowicie tym jaki by istniał gdyby nie nastąpiło rozpatrywane zdarzenie sprawcze. Szkoda

9 Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną polegającą na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji jak gdyby zdarzenie powodujące szkodę w ogóle nie nastąpiło. Gdyby bowiem rozmiar świadczenia przekraczał granicę szkody poszkodowany uzyskał by nieuzasadnioną korzyść, a gdyby był niższy od szkody funkcja kompensacyjna nie została by spełniona. Przy krzywdzie (szkodzie niemajątkowej) zadośćuczynienie pieniężne może prowadzić do pewnego złagodzenia, w drodze pośredniej następstw dóbr osobistych.. Szkoda, a wysokość odszkodowania

10 Do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej (deliktowej i kontraktowej) konieczne są trzy przesłanki: Pojęcie OC Zdarzenie z którym system prawny łączy czyjś obowiązek naprawienia szkody, Powstanie szkody, Związek przyczynowy między zdarzeniem, a powstałą szkodą.

11 Zasada winy (umyślna i nieumyślna) Zasada ryzyka Zasada słuszności Zasada gwarancyjno-repartycyjna Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej:

12 Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność kontraktowa Pojęcie odpowiedzialności cywilnej

13 Przyjmuje się, iż związek taki powinien istnieć między zdarzeniem którym związana jest czyjaś odpowiedzialność, a doznaną przez poszkodowanego szkodą. Zgodnie z przepisami art. 361 KC zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła. O związku przyczynowym mówimy nie tylko między zachowaniami człowieka, a skutkiem szkodliwym lecz również z innymi zdarzeniami prawnymi z którymi złączona jest czyjaś odpowiedzialność / np. ruch przedsiębiorstwa lub pojazdu/. W doktrynie i orzecznictwie przeważa teoria adekwatnego związku przyczynowego. Teoria ta uznaje dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej nie wszystkie skutki faktu stanowiącego podstawę odpowiedzialności lecz tylko niektóre z nich, a mianowicie następstwa normalne. Realizacja tej koncepcji wymaga dwustopniowego postępowania : Związek przyczynowy

14 Czy w ogóle określony stosunek pozostaje w związku przyczynowym ze zdarzeniem stanowiącym podstawę czyjeś odpowiedzialności. Np. przechodzień potrącony przez pojazd umiera później na wylew…. Związek przyczynowy Jeśli test sine qua non doprowadzi do wniosku, że rozpatrywane fakty pozostają w związku przyczynowym należy ustalić czy związek ten odpowiada poszczególnym kryteriom wartościującym wyrażonym w terminie NORMALNE. Następstwa normalne to następstwa samoistne, typowe. Np. SN przyjął, że uszkodzenie ciała jest normalnym następstwem pozwolenia przez rodziców na zabawę zapałkami.

15 Podział ubezpieczeń

16 dobrowolne obowiązkowe

17 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, OCppm OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, OC rolników Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków rolnych Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez RP, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

18 Art Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków. 2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

19 Kilka szczegółów :


Pobierz ppt "Wybrane problemy w likwidacji szkód. O sobie… O sobie … (wszyscy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google